The Project Gutenberg EBook of Engelsk-Svensk och Svensk-Engelsk Ordbok
Med Fullständig Uttalsbeteckning, by Fred. Lonnkvist

This eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with
almost no restrictions whatsoever.  You may copy it, give it away or
re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included
with this eBook or online at www.gutenberg.org/license


Title: Engelsk-Svensk och Svensk-Engelsk Ordbok Med Fullständig Uttalsbeteckning

Author: Fred. Lonnkvist

Release Date: March 31, 2016 [EBook #51613]

Language: Swedish

Character set encoding: UTF-8

*** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK ENGELSK-SVENSK ***
Produced by Juliet Sutherland and the Online Distributed
Proofreading Team at http://www.pgdp.net


Transcriber’s Note: on page 69 the entry for “Formality” is partially missing: damage to the original book made the wording unreadable.


ENGELSK-SVENSK OCH
SVENSK-ENGELSK

Ordbok Med Fullständig
Uttalsbeteckning

ORDLISTA ÖFVER AMERIKANSKA ORD, FRASER,
FÖRKORTNINGAR, SAMTALSÖFNINGAR OCH
ORDSPRÅK, TILLSAMMANS MED

UTFÖRLIGA UNDERRÄTTELSER RÖRANDE BREFSKRIFNING
OMFATTANDE AFFÄRSBREF, UMGÄNGESBREF,
REKOMMENDATIONSBREF,
O. S. V., MED FORMULÄR BÅDE PÅ
SVENSKA OCH ENGELSKA


Utarbetad af
FRED. LÖNNKVIST, Fil. Dr.


RIKT ILLUSTRERAD


Entered according to Act of Congress in the year 1901, by
W. E. SCULL,
in the office of the Librarian of Congress, at Washington.


ALL RIGHTS RESERVED.


INNEHÅLL.

Ordbok för menige man.
1. Engelsk-Svensk Ordbok med fullständig uttalsbeteckning,25
2. Svensk-Engelsk Ordbok,177
3. De vigtigaste förkortningar och sammandragningar.
4. Förteckning öfver de allmännaste dopnamn, deras härledning och svenska betydelse.
5. De Olika Förenta Staternas valspråk och binamn samt deras invånares öknamn.
6. Förteckning öfver egendomliga amerikanska ord och uttryck.
Om användningen af Engelska språket,291
Samtalsöfningar för inlärande af titlar, tilltalsord, helsningar, förfrågningar m. m.
Engelska språkets tilltalsord och titlar.
Vanliga fraser och talesätt.
Om vädret och tiden.
Att tala engelska.
Att spisa middag.
Före och under en sjöresa.
Ankomst till hotellet.
Om att förfråga sig.
Att köpa och sälja.
Med en läkare.
Med en skomakare.
Med en skräddare.
Hos en hattmakare.
Med urmakaren.
Med tvätterskan.
Att skrifva bref.
Att röka och snusa.
Ordspråk.
Huru och hvad man bör skrifva vid skilda tillfällen,309
1. Huru skall man förvärfva sig god handstil.
Den bästa handstil.
Öfning i välskrifning.
2. Om brefskrifning.
Ett brefs olika delar.
Adressering och inledning.
Afslutning och namnteckning.
Utanskrift.
Formulär.
Affärsbref.
Sälskaps- och familjebref.
Rekommendationsbref.
Bjudningsbref.
3. Om skiljetecknens rätta bruk.
Regler för bruket af skiljetecknen.
Öfriga i skrift brukliga tecken.
Om bruket af skiljetecknen i engelska språket.
Om bruket af stor begynnelsebokstaf.

[23]

ORDBOK FÖR MENIGE MAN

BASERAD PÅ

Nilson-Widmark-Collins välkända Engelsk-Svenska Ordbok, C. G. Björkmans
förträffliga Svensk-Engelska Ordbok samt på Dr. Vilh.
Sturzen-Beckers populära uttalsbeteckning.

INNEHÅLLANDE

ENGELSK-SVENSK ORDBOK
MED FULLSTÄNDIG UTTALSBETECKNING.

SVENSK-ENGELSK ORDBOK.

DE VIGTIGASTE FÖRKORTNINGAR,
FÖRTECKNING ÖFVER DE ALLMÄNNASTE DOPNAMN,
DE OLIKA FÖRENTA STATERNAS VALSPRÅK OCH BINAMN,
UTTRYCK EGENDOMLIGA FÖR AMERIKA SAMT S. K. “SLANG”-UTTRYCK.


[24]

FÖRKLARING
Öfver den uttalsbeteckning, som användes i efterföljande ordbok.

För att kunna så noggrant som möjligt återgifva det engelska uttalet, hafva vi uti den inom parentes efter de engelska orden vidfogade uttalsförklaring begagnat åtskilliga tecken för att uttrycka ljud, hvilka icke medelst svenska bokstäfver kunna tydligt utmärkas. De äro följande:

-(förlängningstecken) öfver eller under en vokal betecknar dess långa ljud; obetecknad vokal är kort. Ex. hate (hēt); hat (hatt).
·(en upptill stående punkt) betecknar det dunkla, obestämda mellanljudet mellan kort svenskt ä och ö. Ex. nabour (nēb·r); needle (nīd·l).
°(ett litet, upptill stående o) framför en vokal betecknar det ytterst snabbt uttalade mellanljudet mellan kort svenskt o och u. Ex. where (°ä̱r); quite (k°ejt).
utmärker, att s skall uttalas lent; obetecknadt s uttalas hårdt som i svenskan. Ex. his (hiṡ); hiss (hiss).
ŧbetecknar det lena uttalet af engelskt th (ett läspande d-ljud). Ex. this (ŧiss).
þbetecknar det hårda uttalet af engelskt th (ett läspande t-ljud). Ex. thin (þinn).
ûbetecknar ett (långt) mellanljud mellan svenskt o och u; det uttalas kort, när det efterföljes af dubbelkonsonant. Ex. use (jûs); few (fjû); put (pûtt).
a͡ubetecknar, att a och u skola uttalas såsom ett ljud. Ex. our (a͡ur).
´(accent) efter en stafvelse betecknar, att denna stafvelse erhåller tonvigten.

Vidare må erinras, att g och k i uttalsbeteckningen alltid hafva sitt hårda ljud, såsom i gata, karl; uti bokstafsförbindelsen ng och nk uttalas de dock med näsljud som i svenska orden lång, vink. Ex. get (gätt); kind (kejnd); long (lång); think (þink). — Sj användes (äfven i slutet af ord) för att uttrycka ljudet af sj i svenska ordet sjelf eller af sk i svenska ordet skon. Ex. she (sjī); rich (ritsj). — Svenskt f uttalas aldrig med v-ljud. Ex. laugh (lāf).


[25]

ENGELSK-SVENSK ORDBOK.[1]
MED FULLSTÄNDIG UTTALSBETECKNING.

[1] I stället för att vid exemplen till ett ord upprepa detsamma, begagna vi ständigt ett streck (—). Ex. about (abaut´) omkring; what were you — to say? (°ått °·r jû — tû sē) hvad ämnade ni säga? i st. f. what were you about to say? — Adverben på -ly äro endast undantagsvis utsatta.

A.

A (e) en, ett; twice a day (t°ejs e dē) två gånger om dagen.

Abaft (abaft´) akter om.

Abandon (aband´n) öfvergifva, svika.

Abase (abēs), nedslå, förödmjuka, göra modfäld.

Abash (abash´) förvirra, sätta i förlägenhet.

Abate (abēt) nedslå, minska, slå af (på priset), minskas, aftaga.

Abatement (abēt´ment) afdrag, rabatt.

Abbot (ab´-böt) abbot.

Abbreviate (abbrī´viēt) förkorta.

Abbreviation (abbrīviēsj´n) förkortning.

Abdicate (ab´dikēt) afsäga sig.

Abdomen (abdå̱´m·n) underlif, buk.

Abide (abejd´) vistas; fördraga, tåla.

Ability (abill´iti) förmåga, duglighet, talang.

Abject (ab´djäkt) förkastad, föraktlig; (abdjäkt´) förkasta, stöta från sig.

Ablaze (ablēs) brinnande, i brand.

Able (ēb·l) i stånd till, skicklig, duglig.

Ableness (ēb´ln·ss) förmåga, kraft.

Ablution (ablju´sj·n) tvagning.

Abnormous (abnårm´ös) regellös, missbildad.

Abode (abå̱d´) vistelseort, bostad.

Abolish (abåll´isj) afskaffa, upphäfva.

Abominable (abåmm´inab·l) afskyvärd.

Abominate (abåmm´inēt) afsky, hata.

Abortion (abår´sj·n) missfall.

Abortive (abår´tiv) för tidigt född, omogen, misslyckad.

Abound (abaund´) öfverflöda.

About (abaut´) omkring, angående, hos; — the town (— ŧ taun) omkring staden; — eleven (— ilävv´n) omkring 11; we spoke — it (°i spå̱k — itt) vi talade derom; I have it not — me (ej havv itt nått — mi) jag har det icke på mig; what were you — to say? (°ått °·r jû — tû sē) hvad ämnade ni säga? Mind what you are — (mejnd °ått jû ār —) betänk hvad ni har för er.

Above (abövv´) öfver, ofvanpå; he lodges — me (hi lådṡj´ṡ — mi) han bor öfver mig; — all (— å̱l) framför allt.

Abrasion (abresj´n) afrifning, afnötning.

Abreast (abräst´) sida vid sida.

Abridge (abridṡj´) förkorta, sammandraga.

Abridgment (abridṡj´m·nt) förkortning.

Abroad (abrå̱d´) ute, utomhus, utomlands.

Abrogate (ab´rågēt) upphäfva, afskaffa.

Abrupt (abröpt´) plötslig.

Abruptly (abröpt´li) oväntadt, plötsligen.

Abscess (ab´-säss) varsår, böld.

Abscond (abskånd´) gömma, dölja sig, hålla sig undan.

Absence (abs´ns) frånvaro.

Absent (abs´nt) frånvarande.

Absolute (abs´åljût) oinskränkt, sjelfständig.

Absolve (abså̱lv) frikänna.

Absorb (abså̱rb) insuga, uppsluka.

Absorbed in thoughts (abså̱rbd in þå̱ts) fördjupad i tankar.

Abstain (abstēn´) afhålla sig.

Abstinence (abs´tinäns) återhållsamhet.

Abstinent (abs´tinänt) återhållsam, måttlig.

Abstract (abs´trakt) afsöndrad; (abstrakt´) afsöndra, afdraga.

Absurd (absörd´) orimlig.

Absurdity (absörd´iti) orimlighet.

Abundance (abönd´ns) öfverflöd.

Abundant (abönd´ant) öfverflödande, i mängd.

Abuse (abjûṡ´) missbruka, bedraga; (abjûs´) missbruk, skymf.

Accelerate (aksäll´örēt) påskynda.

Accend (acksänd´) påtända.

Accent (acks´nt) accent, betoning.

[26]

Accept (acksäpt´) mottaga.

Acceptance (acksäpt´ns) accepterad vexel.

Acceptation (acksäptēsj´n) antagen betydelse.

Access (acksäss´) tillträde.

Accessible (acksäss´ib·l) tillgänglig.

Accident (ack´sidnt) händelse; by — (bej —) tillfälligtvis.

Acclamation (akklammēsj´n) bifallsrop.

Accommodate (ackåmm´ådēt) afpassa, lämpa; passande, öfverensstämmande.

Accommodation (ackåmmådēsj´n) öfverensstämmelse, beqvämlighet.

Accompany (ackömp´ani) ledsaga, ackompagnera.

Accomplice (ackåm´plis) deltagare, medbrottsling; anhängare, biträde.

Accomplish (ackåm´plisj) utbilda, fullända, smycka, vinna, förtjena.

Accomplished (ackåm´plisjt) utbildad, fulländad.

Accomplishments (ackåm´plisjments) fullkomligheter, talanger.

Accord (ackå̱rd´) förena, försona, öfverensstämma.

According to (ackå̱rding tû) enligt.

Accordingly (ackå̱rdingli) i öfverensstämmelse dermed, derefter.

Accost (ackåst´) tilltala.

Account (ackaunt´) räkning, räkenskap; underrättelse, skildring; on — of (ånn — åvv) på grund af; to — for (tû — får) ansvara för, gifva skäl för.

Accourage (ackörr´idj) uppmuntra.

Accoutre (ackå̱t´r) göra ren, göra grann, pryda.

Accredit (ackrädd´it) gifva förtroende.

Accrescent (ackräss´nt) tilltagande, tillväxande.

Accroach (ackrå̱tsj´) kapa åt sig, vinna genom svek, bemäktiga sig.

Accroachment (ackrå̱tsj´m·nt) ingrepp i annans rättigheter.

Accrue (ackrjû´) växa, tilltaga, förökas.

Accubation (ackjûbēsj´n) liggande vid måltiden (såsom hos de gamle).

Accumbent (ackömb´nt) till hälften liggande.

Accumulate (ackjûm´jûlēt) hopa, sammanhopa.

Accumulation (ackjûmjûlēsj´n) hopande, uppstapling.

Accuracy (ak´kjûrasi) noggranhet, sorgfällighet.

Accurate (ak´kjûrēt) noggrann.

Accusable (ackjûṡ´bl) tadelvärd, brottslig.

Accusation (ackjûṡēsj´n) anklagelse.

Accuse (ackjûṡ´) anklaga.

Accustom (acköst´m) vänja.

Ace (ēs) ess.

Acerb (ēsörb´) bitter, sträf, kärf, omogen.

Acetic (assätt´ik) innehållande ättika.

Ache (ēk) värk, smärta.

Achieve (attjīv´) utföra, förrätta, fullända.

Acid (ass´id) sur; syra.

Acknowledge (acknåll´edṡj) erkänna, bekänna.

Acknowledgment (acknåll´edṡjment) erkänsla, tacksamhet.

Acorn (ē´körn) ekollon.

Acquaint (ack°ä̱nt) underrätta.

Acquaintance (ack°ä̱nt´ns) bekantskap; upon what — (öpånn´ °ått —) med hvad rätt?

Acquainted (ack°ä̱nt´ed) bekant (med).

Acquiesce (ack°iäss´) låta sig nöja (med); samtycka.

Acquire (ack°ejr´) förvärfva, uppnå.

Acquisition (ack°isissj´n) förvärf, vinst.

Acquit (ack°itt´) befria, frikänna, betala en skuld; he acquitted himself well (hi ack°itt´d himsälf´ °äll) han rättfärdigade sig väl.

Acre (ēk·r) plogland (26 sv. kappland), ungef. ¹³/₁₆ svenskt tunnland.

Acrid (ack´rid) skarp, bitande, bitter.

Across (akråss´) i kors; tvärs öfver.

Act (ackt) spela (om skådespelare), handla, verka, utföra; handling, gerning, beslut.

Action (acksj´n) handling; rättegång.

Active (ackt´iv) verksam, liflig, driftig, idog, behändig, praktisk.

Activity (acktivv´iti) verksamhet, flit.

Actor (ackt·r) skådespelare.

Actual (ack´tjû·l) verklig, verksam; nuvarande; — sin, verksynd.

Acumen (ackjûm´n) skarp spets, snille.

Acuminate (ackjûm´inēt) spetsa, skärpa.

Acute (ackjût´) skarp, fin; an — angle, en spetsig vinkel.

Adage (ad´idj) ordspråk, gammal sägen.

Adapt (adapt´) inpassa, vidfoga, lämpa.

Aday (adē´) om dagen; now-a-days, (nau adēs´), nu för tiden.

Add (add) bifoga, sammanlägga.

Adder (add´r) huggorm.

Addict (addickt´) tillegna.

Addition (addisj´n) tilläggande, addition.

Address (addräss´) vända sig till, tilltala; riktning, adress, tilltal; skicklighet.

Adhere (adhīr´) fasthänga vid.

Adherent (adhīr´nt) anhängare.

Adhibit (adhibb´it) använda, bruka.

Adieu (addjû) farväl.

Adjacent (adjēs´nt) närgränsande, tillstötande.

Adjourn (addjörn´) uppskjuta (till viss dag).

Adjudge (addjödṡj´) tillerkänna, tilldöma.

Adjust (addjöst´) ordna, bringa i öfverensstämmelse med, justera.

Adjutant (add´jut·nt) adjutant.

Adjutator (addjutē´tör) hjelpare, biträde.

Adjutory (ad´djutöri) hjelpande, hjelpsam.

Administer (adminn´ist·r) förvalta,[27] utdela; to — an oath (tû — ann å̱þ) förestafva en ed.

Admirable (add´mirab·l) beundransvärd.

Admiral (add´mir·l) amiral.

Admiration (admirēsj´n) beundran.

Admire (admejr´) beundra.

Admission (admissj´n) tillträde; ticket of — (tick´t åvv —) inträdeskort.

Admit (admitt´) insläppa, erkänna, tillstå.

Admittance (admitt´ns) tillträde, erkännande.

Admonish (admånn´isj) påminna, varna.

Admonition (admånnisj´n) påminnelse, förmaning.

Ado (addû) möda, besvär; much — about nothing (mötsj — abaut´ nöþþ´ing) mycket väsen för ingenting.

Adopt (addåpt´) adoptera.

Adoration (addårēsj´n) tillbedjan, dyrkan.

Adore (addå̱r´) tillbedja, dyrka.

Adorn (addå̱rn´) smycka, pryda.

Adrift (adrift´) i drift.

Adulation (addjûlēsj´n) smicker.

Adult (addölt´) vuxen; äldre (person).

Adulterate (addölt´erēt) förfalska, begå äktenskapsbrott.

Adultery (addölt´ri) äktenskapsbrott.

Advance (advāns) skrida framåt, befordra, försträcka med penningar; framsteg, befordran.

Advantage (advan´tedṡj) fördel, nytta.

Advantageous (advantēdṡj´ös) fördelaktig.

Adventure (advän´tjûrr) äfventyr, händelse; våga, försöka sig på.

Adventurer (advän´tjûr·r) äfventyrare, våghals.

Adventurous (advän´tjûrös) vågsam, djerf, äfventyrlig.

Adverb (ad´vörb) adverb, biord.

Adversary (add´v·rsari) motståndare.

Adverse (addv·rs´) motsatt, oblid, vidrig.

Adversity (adv·rs´iti) motgång.

Advert (addv·rt´) rikta tankarne på, uppmärksamma.

Advertise (adv·rtejṡ´) underrätta, tillkännagifva.

Advertisement (adv·rt´isment, eller adv·rtejṡ´ment), tillkännagifvande, annons.

Advice (advejs´) råd.

Advisable (advejṡ´·bl) rådlig, fördelaktig, klok.

Advise (advejṡ´) råda, berätta, öfverlägga.

Adviser (advej´sör) rådgifvare, uppviglare.

Advocate (add´våkat) advokat, sakförare, försvarare.

Affability (affabill´iti) höflighet, artighet.

Affable (aff´abl) höflig, artig, angenäm i umgänge.

Affair (affä̱r) affär, åliggande.

Affect (affäkt´) eftersträfva, låtsa.

Affectation (affäktēsj´n) tillgjordhet.

Affected (affäkt´ed) angripen, rörd, tillgjord.

Affection (affäksj´n) tillgifvenhet.

Affectionate (affäksj´nnēt) tillgifven, kärleksfull.

Affidavit (affidē´vit) edligt vittnesmål.

Affinity (affinn´iti) slägtskap, frändskap.

Affirm (aff·rm´) bekräfta, stadfästa.

Affirmation (affirmēsj´n) bekräftelse, påstående.

Affirmative (affirm´ative) bekräftande.

Afflict (afflikt´) bedröfva, plåga.

Affliction (affliksj´n) bekymmer, sorg.

Affluence (aff´lûäns) öfverflöd, rikedom.

Affluent (aff´lûänt) riklig.

Afford (affård´) afgifva, förse, förskaffa; hafva råd till.

Affray (affrē´) slagsmål, tumult.

Affront (affrönt´) möta, antasta, skymfa; skymf, förolämpning.

Afloat (aflå̱t´) flott, flytande.

Afoot (afûtt´) till fots.

Afore (affå̱r) förrän, förut; — mentioned (— mänsj´nd) förutnämnd; — said (— sädd) bemälte.

Afraid (of) (affrä̱d åvv) rädd (för).

Afresh (affräsh´) på nytt, återigen.

Afront (afrönt´) midt emot, midt öfver.

Aft (aft) akter, akterut.

After (āft·r) efter, enligt; sedan, efteråt.

Afternoon (āft·rnûn) eftermiddag.

Afterwards (āft·r°å̱rdṡ) derefter, sedermera.

Again (agänn´) igen, åter.

Against (agēnst) imot.

Agate (agg´ät) agat.

Age (ēdṡj) ålder; full — (fûll —) myndiga år; under — (önd·r —) minderårig, öfvermage.

Aged (ēdṡjd) ålderstigen, gammal.

Agency (ēdṡj´nsi) agentur.

Agent (ēdṡj´nt) agent, förvaltare.

Aggrandize (agg´randejṡ) utvidga, förstora.

Aggravate (agg´ravēt) betunga, förvärra.

Aggravation (aggravēsj´n) förvärrande, förstorande.

Aggregate (ag´grigēt) hopad, förenad; hopa, sammangyttra.

Aggress (aggräss´) angripa, ge sig i fejd med.

Aggrieve (aggrīv´) bedröfva, kränka.

Aghast (aggast´) bestört, förvånad, häpen.

Agile (ad´djill) snabb, vig.

Agility (addjill´iti) vighet, smidighet, snabbhet.

Agitate (ad´djitēt) sätta i rörelse, oroa, uppviggla.

Agitation (adjitēsj´n) rörelse, oro.

Agitator (ad´djitēt·r) uppvigglare.

Ago (aggå̱) sedan; long — (lång —) länge sedan; some years — (sömm jī·rṡ —) för några år sedan.

[28]

Agony (agg´åni) dödskamp, själsqval, smärta.

Agree (aggrī) öfverensstämma, passa, bli ense; gå in på.

Agreeable (aggrī´ab·l) angenäm.

Agreement (aggrīm´nt) öfverenskommelse, kontrakt.

Agriculture (agrikölt´tjûr) landthushållning, åkerbruk.

Aground (agraund) på grund (om fartyg).

Ague (ēg´jû) frossa.

Ahead (ahädd´) framåt, förom, föröfver.

Aid (ēd) hjelpa, bistå; hjelp, bistånd.

Ail (ēl) vara opasslig, smärta; what ails you? (°ått ēls jû) hvad fattas er?

Aim (ēm) sigta, eftertrakta; sigte, riktning, mål, afsigt.

Air (ä̱r) luft, melodi, utseende.

Ajar (adjār) på glänt.

Akin (akin´) i slägt med.

Alack (alack´) ack! o ve!

Alacrity (allack´riti) glädtighet, liflighet.

Alarm (alārm) larma; buller, larm.

Alas (alass´) ack! o ve!

Albeit (å̱lbi´it) ehuru, oaktadt.

Albion (all´biån) England (poetisk benämning).

Album (al´böm) stambok, album.

Albumen (albjû´m·n) ägghvita.

Alcohol (al´kåhå̱l) alkohol.

Alder (å̱ld·r) alträd.

Alderman (å̱ld·rman) rådman.

Ale (ēl) öl.

Alert (al·rt´) liflig, pigg.

Algebra (al´djibra) algebra, bokstafsräkning.

Alias (all´ias) annars, eljest; fingeradt, falskt namn.

Alibi (al´ibi) en anklagad persons vistelse på annan ort, än der förbrytelsen skett.

Alien (ali´ön) främmande, utländsk.

Alight (alejt´) stiga af.

Alike (alejk´) lika, liksom.

Aliment (all´iment) föda, näring.

Alimony (al´imönni) underhåll, som tilldömes en hustru vid äktenskapsskilnad.

Alive (alejv´) lefvande, liflig.

All (å̱l) all, hel och hållen.

Allege (allädṡj´) anföra, bevisa.

Alley (all´i) allé, gränd.

Alliance (allej´ns) förbund.

Alligator (alligē´tör) kajman, ett slags krokodil.

Allow (allau´) tillåta, erkänna, tåla.

Allowance (allau´ns) underhåll, pension, tillåtelse.

Alloy (allåj´) blanda (metaller), legera.

Allude (alljûd´) syfta, anspela på (to).

Alluminate (alljû´minēt) illuminera, belägga med färger.

Allure (aljû·r) locka.

Allusion (alljûsj´n) anspelning.

Ally (allej´) bundsförvandt; förena.

Almighty (å̱lmej´ti) allsmägtig.

Almond (a´mönd) mandel.

Almost (å̱l´må̱st) nästan.

Alms (āmṡ) almosa.

Aloft (alåft´) högt upp, i höjden, till väders.

Alone (alå̱n) ensam, endast.

Along (alång´) jemt med, längs med; come — (kömm —) kom med!

Aloud (alaud´) högt, med hög röst.

Alp (alp) högt berg (ursprungligen med snötäckta spetsar).

Alpine (al´pin) förekommande i alptrakter; alpbo.

Alphabet (al´fabät) alfabet, A-B-C.

Already (å̱lrädd´i) redan.

Also (å̱l´så̱) äfven, också.

Altar (å̱l´t·r) altare.

Altarcloth (å̱lt·rklåþþ) altarduk.

Alter (å̱l´t·r) förändra; ändras.

Alteration (å̱lt·rēsj´n) förändring, sinnesrörelse.

Alternate (alt·r´nēt) omvexlande, ömsevis.

Alternately (alt·r´nētli) vexelvis.

Alternative (alt·r´nativv) val mellan tvänne saker, endera af två, alternativ.

Although (å̱lŧå̱´) ehuru.

Altitude (al´titjûd) höjd (ett bergs öfver hafsytan); höghet, ädelhet.

Altogether (å̱ltûgäŧŧ´·r) helt och hållet.

Always (å̱l°ēṡ) alltid, beständigt.

A. m. (förkortning, ante meridiem) förmiddagen.

Am (amm) är; I —, jag är.

Amateur (ammatēr´) konstälskare, dilettant.

Amaze (amēṡ) förfära, förvåna.

Amazement (amēṡ´ment) förvåning.

Ambassador (ambass´ad·r) sändebud.

Amber (amb·r) bernsten.

Ambiguous (ambigg´jûös) tvetydig.

Ambition (ambissj´n) ärelystnad.

Ambitious (ambissj´ös) ärelysten.

Ambulant (am´bjûl·nt) kringvandrande.

Ambulator (am´bjûlēt·r) lustvandrare.

Ambush (am´bösj) bakhåll, försåt.

Ameliorate (amil´jörēt) förbättra.

Amelioration (amiljörēsj´n) förbättring.

Amen (ē´män) amen.

Amend (amänd´) förbättra, rätta.

Amends (amänd´ṡ) ersättning, upprättelse.

America (amärr´ika) Amerika.

American (amärr´ikan) amerikan.

Amiability (ēmjabill´iti) älskvärdhet.

Amiable (ēm´jab·l) älskvärd.

Amicable (amm´ikab·l) vänlig.

Amid, Amidst (amidd´, —st) midt ibland.

Amiss (amiss´) illa till pass, otjenligt, orätt.

Among, Amongst (amöng´, —st) bland.

Amorous (amm´årös) kär, öm, förälskad.

Amount (amaunt´) belöpa sig (till); belopp.

[29]
[30]

St. Georges Hall och Lime Street i Liverpool, England.

[31]

Amphibia (amfib´ia), Amphibials (amfib´i·ls), Amphibians (amfib´i·ns) amfibier; djur, som lefva både i vatten och på land.

Amphibious (amfib´iös) amfibisk, tvelifvad.

Amphitheater (amfiþi´atör) amfiteater.

Ample (amp·l) vidsträckt, stor, riklig.

Amputate (am´pjûtēt) amputera, afskära, afsåga.

Amputation (ampjûtēsj´n) afskärning, afsågning.

Amulet (am´jûlet) amulet.

Amuse (amjûṡ) roa, underhålla.

An (ann) en, ett.

Anatomy (ana´tomi) anatomi.

Ancestor (ans´äst·r) stamfader, ättefader.

Anchor (an´k·r) ankare.

Ancient (ēnsj´nt) gammal, forntida.

And (annd) och.

Anew (anju´) ånyo, återigen.

Angel (ēndṡj·l) engel.

Anger (ang´g·r) vrede.

Angle (ang´g·l) hörn, vrå, vinkel; metkrok.

Angry (ang´gri) ond, förbittrad.

Anguish (ang´g°isj) ängslan.

Angular (an´gjûl·r) som har en eller flera vinklar.

Animal (ann´im·l) djur.

Animate (ann´imēt) upplifva, uppmuntra.

Animosity (annimåss´iti) ovilja, öppet hat.

Ankle (ang´k·l) fotknöl, ankel.

Annex (annäcks´) bifoga, tillägga.

Annex (annäks´) bihang, bilaga.

Annihilate (annej´hilēt) tillintetgöra.

Anniversary (anniv·rṡ´ari) årsdag, årlig åminnelsedag.

Annotation (annåtēsj´n) anteckning.

Announce (annauns´) förkunna, kungöra.

Annoy (annåj´) skada, besvära.

Annoyance (annåj´ns) oförrätt, förtret, skada.

Annual (an´njû·l) årlig.

Annuity (annjû´iti) lifränta, årligt underhåll.

Annul (annöll´) upphäfva.

Annulment (annöll´ment) upphäfvande.

Anoint (annåjnt´) smörja.

Anomaly (annåm´ali) afvikelse från regeln, oregelbundenhet.

Anon (annån´) genast, strax, ögonblickligen.

Anonymous (annån´imös) obenämnd, anonym.

Another (anöŧŧ·r) en annan, ett annat.

Answer (āns·r) svara; svar.

Ant (ānt) myra.

Antagonist (antag´gånist) motståndare.

Antecedent (antisīd´nt) föregående.

Anterior (antīrjör) föregående, förre.

Antichrist (an´tikrist) antikrist.

Anticipate (antiss´ipēt) förutse, förmoda.

Anticipation (antissipēsj´n) förkänning, försmak.

Antics (an´tiks) sliddersladder, narraktigheter.

Antidote (an´tidå̱t) motgift; gifva motgift.

Antipathy (antipp´aþi) motvilja, afsky.

Antipodes (an´tipådiṡ) antipoder.

Antiqua (anti´k°a) latinsk bokstil.

Antiquate (an´tik°et) afskaffa, upphäfva.

Antique (antīk) uråldrig.

Antiquity (antik´°iti) forntid, fornålder.

Anvil (ann´vil) städ.

Anxiety (angṡej´iti) ängslan, bekymmer.

Anxious (ank´sjös) ängslig, bekymrad; ifrig.

Any (änn´i) någon, något, hvilken som helst; — thing (— þing) någonting; — where (— °är) någorstädes.

Apart (apārt) afsides.

Apartment (apārtment) rum.

Ape (ēp) apa.

Aperture (app´·rtjûr) öppning.

Apologize (apåll´ådjejṡ) försvara; göra ursäkt för.

Apostle (appåss´l) apostel.

Apothecary (apåþ´ekarri) apotekare.

Apparel (apparr´·l) drägt; ståt.

Apparent (appä̱r´nt) uppenbar, ögonsynlig.

Apparently (appä̱r´ntli) till utseendet, sannolikt.

Appeal (appīl) vädja; vädjan.

Appear (appī·r) synas, visa sig.

Appearance (appīr´ns) utseende, sannolikhet; anseende; uppträdande.

Appendant (appänd´nt) tillhörande, underlydande.

Appertain (app·rtēn´) tillhöra.

Appetite (app´etejt) matlust.

Applaud (applå̱d´) bifalla, klappa bifall.

Applause (applå̱ṡ) bifall, handklappning.

Apple (app·l) äpple.

Application (applikēsj´n) ansökning, tillämpning; flit.

Apply (applej´) tillämpa, använda, passa; to — to (tû — tû) vända sig till.

Appoint (appåjnt´) bestämma, förordna, utnämna.

Appointment (appåjnt´ment) utnämning, öfverenskommelse; gratifikation.

Appraise (apprēṡ) värdera.

Appreciate (apprī´sjiēt) skatta, värdera.

Apprehend (apprihänd´) gripa; begripa, fatta; frukta.

Apprentice (apprän´tiss) lärling.

Apprise (apprejṡ´) underrätta.

Approach (apprå̱tsj) nalkas, närma sig; ankomst, närmande.

Approbate (app´råbēt) gilla, bifalla, godkänna.

Approbation (appråbēsj´n) bifall; gillande.

Approve (apprûv´) gilla, bifalla; samtycka.

April (ēpril) April.

April fool (ēpril fûl) aprilnarr.

Apron (ēp·rn) förkläde.

Apt (apt) skicklig, tjenlig; fallen för.

Arable (arr´ab·l) plöjbar.

Arbitrable (ār´bitrabl) godtycklig.

Arbitrage (ār´bitridj) skiljemannadom.

[32]

Arbitrary (ār´bitrari) godtycklig.

Arbitrate (ār´bitrēt) afdöma såsom skiljedomare, bilägga.

Arbor (ārb·r) löfhvalf.

Arbuscle (ār´böss·l) buske.

Arcade (ārkēd´) långt bågformigt hvalf, arkad.

Arch (ārtsj) hvälfva; hvalf, hvalfbåge.

Archbishop (ārtsj´bisjåpp) erkebiskop.

Architect (ārk´itäkt) byggmästare.

Archives (ār´kejvṡ) arkiv.

Ardent (ārd´nt) het, ifrig.

Ardor (ārd·r) ifver, häftighet.

Arduous (ār´djuös) brant, hög, svår, mödosam.

Area (ä̱r´ia) yta.

Argent (ār´dj·nt) af silfver, silfverhvit.

Argue (ār´gjû) bestrida, motsäga, bevisa.

Argument (ār´gjûment) bevis, innehåll.

Arid (arr´id) torr, förtorkad.

Aright (arej´t) riktigt, rätt, upprätt.

Arise (arejṡ´) stiga upp; uppkomma.

Aristocracy (ariståck´rasi) aristokrati, de förnämste.

Aristocrat (aris’tåckrēt) aristokrat.

Aristocratic (ariståckrat´ik) aristokratisk.

Arithmetic (ariþþ´metick) räknekonst.

Arm (ārm) beväpna; arm.

Arm-chair (ārm´tjä̱r) länstol.

Armor (ārm·r) rustning.

Armory (ār´måri) rustkammare.

Arms (ārms) vapen.

Army (ār´mi) krigshär.

Aroma (arrå̱´ma) arom, luktämne.

Aromatic (arråmatt´ik) aromatisk, kryddad.

Around (araund´) rundt omkring.

Arouse (arrauṡ´) väcka, uppväcka, uppröra.

Arraign (arrēn´) ordna; anklaga, ställa inför rätta.

Arrange (arrēndṡj) sätta i ordning, inrätta.

Arrangement (arrēndṡj´ment) anordning, inrättning; förlikning.

Array (arrē´) ordning, rad; drägt, prydnad.

Arrears (arrī·rṡ) innestående skuld.

Arrest (arräst´) fasthålla, arrestera; arrest, fängslande.

Arrival (arrejv´l) ankomst.

Arrive (arrejv´) anlända; uppnå.

Arrogance (arr´åg·ns) förmätenhet.

Arrogant (arr´ågant) högmodig.

Arrogate (arr´ågēt) tillvälla sig.

Arrow (arr´å̱) pil.

Arson (ār´s·n) mordbrandsanläggning.

Art (ārt) konst.

Artery (ār´töri) pulsåder.

Artful (ārt´fûll) konstfärdig, listig.

Article (ār´tik·l) afdelning.

Articulate (ārtick´julēt) tydlig, ren.

Artificial (ārtifisj´·l) konstgjord.

Artillery (ārtill´öri) artilleri.

Artisan (ār´tiṡn) handtverkare.

Artist (ār´tist) konstnär.

As (aṡṡ) såsom, likaså; eftersom. — for (— få̱r) hvad angår; — soon — (— sûn —) så snart som.

Ascend (assänd´) stiga upp; bestiga.

Ascension (assänsj´n) uppstigande.

Ascertain (ass·rtēn) stadfästa, bestämma.

Ascribe (askrejb´) tillskrifva.

Ash (asj) askträd.

Ashamed (asjēmd) flat, skamfull; to be — (tû bi —) skämmas.

Ashes (asj´eṡ) aska.

Ashore (asjå̱r´) på land, i land.

Aside (asejd´) afsides.

Ask (āsk) fråga, bedja, begära.

Askance (askans´)
Askant (askant´)
} på tvären, snedt.

Asleep (aslīp´) i sömn, sofvande.

Asparagus (asparr´agös) sparris.

Aspect (as´späkt) syn, anblick.

Aspen (as´p·n) asp, af asp.

Asper (as´pör) sträf, skarp.

Asperity (aspärr´iti) ojemnhet.

Asperse (aspörs´) bespruta.

Aspersion (aspörsj´n) besprutning, bestänkning (med vigvatten); bildl. förtal, smädelse, skymf.

Aspirant (aspej´r·nt) aspirant, kandidat, sökande.

Aspiration (aspirēsj´n) aspiration, sträfvan.

Aspire (aspej´·r) eftersträfva.

Ass (ass) åsna.

Assail (assēl´) anfalla.

Assassin (assass´in) lönnmördare.

Assault (asså̱lt) angripa, anfalla; angrepp, anfall.

Assay (assē´) försök, prof.

Assemblage (assäm´blidj) samling, hop, förening.

Assemble (assämb´·l) församlas.

Assembly (assämb´li) församling.

Assent (assänt´) samtycka, gilla; samtycke.

Assert (ass·rt´) påstå, förfäkta.

Assertion (ass·rsj´n) påstående.

Assess (assäss´) beskatta, taxera.

Assets (ass´äts) massan i ett konkursbo.

Assiduity (assidjû´iti) trägenhet, flit, uthållighet.

Assiduous (assid´jûös) trägen, flitig.

Assign (assejn´) anvisa.

Assignation (assiggnēsj´n) anvisning.

Assignment (assejn´m·nt) anvisning, öfverlåtelse, cession.

Assist (assist´) bistå, hjelpa.

Assistance (assist´ns) bistånd, hjelp.

Assistant (assist´nt) hjelpare, medhjelpare.

Assizes (assejṡ´eṡ) session, ting (ett två gånger årligen i provinserna sammanträdande ting, bestående af konungens domare, sheriff och edsvurne).

Associable (asså̱´sji·bl) sällskaplig.

Associate (asså̱´sjiēt) förena[33] sig, ingå bolag med; bolagsman, deltagare.

Association (asså̱siēsj´n) förening, förbund; samfund för ett särskildt syfte.

Assort (asså̱rt´) ordna, sortera.

Assume (assjûm´) antaga, åtaga sig, tillegna sig.

Assurance (assjûr´ns) försäkring; säkerhet.

Assure (assjûr´) försäkra.

Astern (astörn´) akterut, akterom.

Asthma (ass´ma) andtäppa.

Astonish (astånn´isj) förvåna.

Astonishment (astånn´isjment) förvåning.

Astraddle (astrad´d·l) gränsle.

Astray (astrē) vilse.

Astrologer (astrå̱l´å·djör) astrolog, stjerntydare.

Astronomer (astrånn´åmör) astronom, stjernkunnig.

Asunder (asönd´·r) sönder, åtskiljs.

At (att) i, till, hos, på, för; — home (— hå̱m´) hemma; — the play (— ŧ plē) på spektaklet; — sea (— sī) till sjös; — London (— L.) i L.; to play — chess (tû plē — tjäss) spela schack; not — all (nått — å̱l) icke alls; — a loss (— ē låss) i förlägenhet; — your service (— jûr s·rv´is) till er tjenst; — an hour’s warning (— ann aurṡ °å̱rning) efter en timmes tillsägelse; — noon (— nûn) vid middagstiden; — nine o’clock (— nejn åklåck´) klockan 9.

Atheism (ē´þiism) förnekande af Guds tillvaro.

Atheist (ē´þiist) förnekare af Guds tillvaro.

Athlete (aþlit´) atlet, stark och vig karl, boxare.

Atlantic (atlan´tik) atlantisk; — ocean (— å̱sj´n) Atlantiska hafvet.

Atom (at´töm) atom.

Atone (attå̱n´) försona.

Atrocious (attrå̱´sjös) gruflig, gräslig.

Atrocity (attråss´iti) gräslighet.

Attach (attatsj´) gripa, fästa.

Attachment (attatsj´m·nt) tillgifvenhet.

Attack (attack´) angripa, angrepp.

Attain (attēn) träffa, uppnå.

Attempt (attämt´) försöka, företaga; försök, företag, anfall.

Attend (attänd´) gifva akt på, uppvakta, bevista, ledsaga.

Attendance (attänd´ns) uppassning, uppvaktning, följe.

Attention (attänsj´n) uppmärksamhet.

Attentive (attän´tiv) uppmärksam.

Attest (attäst´) betyga, bevittna.

Attestation (attästēsj´n) betyg, bevittnande.

Attire (attej´·r) prydnad, klädedrägt.

Attitude (att´itjûd) kroppsställning.

Attorney (attå̱r´ni) sakförare.

Attract (attrakt´) draga till sig.

Attribute (attrib´bjût) tillskrifva, tillägga.

Auburn (å̱´börn) mörkbrun, kastanjebrun.

Auction (å̱ksj´n) auktion.

Audacious (ådēsj´ös) djerf, tilltagsen.

Audacity (ådass´iti) djerfhet, tilltagsenhet.

Audible (å̱dib·l) hörbar.

Audience (å̱djens) auditorium, åhöraresamling.

Auger (å̱g·r) borr.

Augment (ågmänt´) föröka, tilltaga.

Augmentation (ågmäntēsj´n) förökning, tillväxt.

August (å̱göst) augusti.

Aunt (ānt) faster, moster.

Aurora (årå̱´ra) morgonrodnad.

Auspicious (åspi´sjös) gynnsam, lycklig.

Austere (åstär´) sträng, hård.

Austerity (åstärr´iti) stränghet.

Authentic (åþän´tik) trovärdig.

Author (å̱þ·r) författare, upphofsman.

Authority (åþårr´iti) myndighet, anseende, öfverhet.

Autograph (å̱t´ågraff) egenhändig skrift.

Automatic (åtå̱mat´ik) maskinmessig.

Autumn (å̱t´m) höst.

Auxiliary troops (åksill´iarri trûps) hjelptrupper.

Avail (avēl) hjelpa, gagna.

Avalanche
Avalange
} (avalantj´) snöras, lavin.

Avarice (avv´ariss) girighet, snålhet.

Avaricious (avarisj´ös) girig, snål.

Avenge (avändṡj´) hämnas (på).

Avenger (avändṡj´ör) hämnare.

Avenue (avvn´njû) allé, uppkörsväg till en bygnad.

Average (avv´redṡj) haveri, sjöskada; medeltal; upon an — (öpönn´ ann —) i medeltal.

Averse (av·rs´) obenägen.

Aversion (av·rsj´n) motvilja.

Avert (avört´) afböja.

Avidity (avidd´iti) begärlighet.

Avoid (avå̱jd´) undvika.

Avouch (avautj´) påstå, försäkra.

Avow (avau´) tillstå.

Await (a°ēt) afvakta, vänta på.

Awake (a°ēk) vakna; väcka; vaken.

Award (a°å̱rd´) tilldöma, tillerkänna.

Aware (a°ä̱r) to be — (tû bi —) blifva varse, märka, veta, inse.

Away (a°ē) bort, undan.

Awe (å̱) fruktan, vördnad.

Awful (å̱fûll) fruktansvärd.

Awhile (a°ejl´) en tid, någon tid.

Awkward (å̱k´°å̱rd) oskicklig, klumpig, tafatt, förlägen; smaklös.

Awl (å̱l) syl, pryl.

Awning (å̱ning) solskärm, markis.

Awns (å̱nṡ) agnar.

Awry (arej´) på sned.

Axe (acks) yxa.

Axle-tree (acks·l-trī) hjulaxel.

Ay (ēj) åja! visserligen.

Azure (ēṡj·r) himmelsblå.

[34]

B.

Babble (bab´bl) pladder.

Babbler (bab´blör) pladdrare, pratmakare.

Babe (bēb·) spädt barn.

Baby (bēbi) spädt barn, docka.

Bachelor (batsj´l·r) ungkarl.

Back (back) rygg, baksida; tillbaka.

Backbite (back´bejt) baktala, förtala.

Backbiter (back´bejt·r) baktalare.

Backwards (back´°å̱rdṡ) baklänges, baktill.

Bacon (bēkn) rökt fläsk.

Bad (badd) elak, dålig, ond, osund.

Bade (bēd) bad, af to bid.

Badge (badj) tecken, ordenstecken.

Badger (badj´ör) gräfling.

Baffle (baff·l) förvirra, lura, bedraga.

Bag (bagg) säck, påse.

Bagatelle (bagatäll´) småsak, lapprisak.

Baggage (bagg´edṡj) tross, ressaker.

Bail (bēl) gå i borgen; borgen.

Bait (bēt) locka; lockbete.

Bake (bēk) baka.

Baker (bēk·r) bagare.

Balance (ball´ns) väga; afsluta räkning; våg, jemvigt; saldo, öfverskott.

Bald (bå̱ld) skallig, kal.

Bale (bēl) inpacka; bal, packe; sorg.

Balk (bå̱k) bjelke.

Ball (bå̱l) kula; bal (dans).

Ballast (bal´l·st) ballast.

Balloon (ballûn) luftbalong.

Balm (bām) balsam.

Balsam (bål´söm) balsam.

Balustrade (bal´löstrēd) balustrad.

Bamboo (bam´bû) bamburör.

Banana (banna´na) bananträdet.

Band (band) band, trupp.

Bandage (band´edṡj) bindel.

Banish (bann´isj) fördrifva, landsförvisa.

Bang (bang) slag, stöt.

Bank (bank) strand; (vexel-)bank.

Banker (bank·r) bankir.

Bankrupt (bank´röpt) göra bankrutt, cession; bankruttör.

Bankruptcy (bank´röptsi) bankrutt, cession.

Banns (bannṡ) lysning (för förlofvade).

Banquet (bank´°ätt) större gästabud, kalas.

Baptism (bapp´tiṡm) dop.

Baptist (bap´tist) döpare.

Baptize (baptejṡ´) döpa.

Bar (bār) tillbomma; stång, skrank.

Barb (bārb) skägg.

Barbarian (bārbē´riön) barbarisk, rå.

Barbarous (bār´barös) osedlig, rå.

Barber (bārb·r) barberare.

Bare (bä̱r) bar, naken, kal.

Bargain (bārg·n) köp, handel.

Barge (bārdj) pråm.

Bark (bārk) fartyg; bark.

Barley (bārli) korn.

Barn (bārn) lada.

Barometer (barråm´it·r) barometer.

Baron (barr´ön) stark, fri man; baron.

Barrel (barr·l) fat, tunna.

Barren (barrn) ofruktbar, torr.

Barrister (barr´ist·r) lagkarl.

Barter (bārt·r) byta.

Base (bēs) låg, nedrig; basröst.

Baseness (bēsness) nedrighet.

Bash (basj) blygas.

Bashful (basj´fûll) blyg, blygsam.

Basin (bēsn) bäcken, skål, damm, bassin.

Bask (bāsk) sola sig.

Basket (bāskt) korg.

Bass (bēs) basröst.

Bastard (bas´törd) oäkta, falsk, oäkta barn.

Bat (batt) flädermus; påk.

Bath (bāþ) bad.

Bathe (bēŧ) bada.

Battle (batt·l) fältslag, batalj.

Bay (bē) hafsvik, bugt.

Be (bī) vara.

Bead (bīd) kula, perla.

Beak (bīk) näbb, spets.

Beam (bīm) bjelke, solstråle.

Bean (bīn) böna.

Bear (bä̱r) björn.

Bear (bä̱r) bära; fördraga; framföda.

Beard (bī·rd) skägg.

Bearer (bä̱r·r) bärare; innehafvare.

Beast (bīst) djur, best.

Beat (bīt) slå, stöta, bulta; slag, stöt.

Beau (bå̱) sprätt, kavaljer.

Beautiful (bjû´tifûll) skön.

Beauty (bjû´ti) skönhet.

Beaver (bī´vör) bäfver.

Became (bīkēm) blef, af to become.

Because (bikå̱ṡ´) emedan.

Become (bikömm´) blifva; passa.

Bed (bädd) säng, bädd.

Bedew (bidjû´) befukta, daggbestänka.

Bedlam (bädd´lamm) dårhus (i London).

Bee (bī) bi.

Beech (bītsj) bokträd.

Beef (bīf) oxkött.

Beer (bī·r) dricka, öl.

Beetle (bī´t·l) hammare, klappträ, majbagge, ekoxe.

Befall (bifå̱l) hända, ske.

Before (bifå̱r) innan, förrän, förut, framför.

Befriend (bifränd´) visa vänskap, bistå.

Beg (bägg) bedja, tigga.

Beget (bigätt´) föda, frambringa.

Beggar (bägg·r) tiggare.

Begin (biginn´) begynna, börja.

[35]
[36]

Bristols domkyrka, Bristol, England.

[37]

Beginning (biginn´ing) begynnelse.

Begird (bigörd´) omgjorda, omgifva.

Begone (bigånn´) bort! gå!

Begotten (bigott´en) af to beget, född.

Beguile (bigejl´) bedraga, narra.

Begun (bigönn´) börjat, af to begin.

Behalf (bihāf´) nytta, fördel; försvar.

Behave (bihēv) uppföra sig.

Behavior (bihēvj·r) uppförande.

Behind (bihejnd´) bakom, baktill, bakåt; you are — your time (jû ār — jûr tejm) ni kommer för sent.

Behold (bihå̱ld) beskåda, se.

Being (bīing) varelse.

Belay (bilē) spärra, blockera; pryda.

Believe (bilīv) tro, sätta tro till.

Bell (bäll) ringklocka.

Bellows (bäll´å̱ṡ) blåsbälg, pust.

Belly (bäll´i) buk.

Belong (bilång´) tillhöra.

Beloved (bilövd´) älskad.

Below (bilå̱) nere; under, nedanför.

Belt (bält) gördel, bälte; dragrem.

Bench (bäntsj) bänk, domstol.

Bend (bänd) böja, kröka; luta framåt.

Beneath (binīŧ) under.

Benediction (bännidicksj´n) välsignelse.

Benefactor (bännifackt´·r) välgörare.

Benefit (bänn´fit) välgerning; nytta, fördel.

Benevolence (binävv´åläns) välvilja.

Benevolent (binävv´ålänt) välvillig.

Benign (binejn´) god, mild, välgörande, gynnsam.

Benignity (binig´niti) mildhet, godhet, välgörande inflytande.

Bent (bänt) böjning.

Bequeath (bik´°īŧ) testamentera.

Bequest (bik°äst´) testamenterad gåfva.

Bereave (birīv) beröfva.

Berry (bärr´i) bär.

Berth (b·rþ) koj-plats (på skepp).

Beseech (bisītsj) bedja, bönfalla.

Beseem (bisīm´) passa, anstå, kläda.

Beset (bisätt´) besätta, belägra.

Besides (bisejdṡ´) dessutom; utom.

Besiege (bisīdṡj) belägra.

Bespatter (bispatt´·r) nedsmutsa.

Bespeak (bispīk) beställa.

Besprinkle (bispringk´·l) bestänka.

Besputter (bispöt´t·r) fläcka, nedspotta.

Best (bäst) bäst.

Bestial (bäst´j·l) djurisk, i hög grad sinnlig.

Bestow (bistå̱) bestå, gifva; påkosta.

Bet (bätt) slå vad; vad.

Betake (bitēk) begifva (sig).

Bethink (biþink´) betänka.

Betimes (bitejmṡ´) i god tid.

Betray (bitrē) bedraga, förråda.

Betroth (bitrå̱þ) förlofva sig.

Better (bätt·r) bättre.

Between (bit°īn) emellan, bland.

Bevel (bävv´il) sned, skef, krökt.

Beverage (bävv´·rredṡj) dryck.

Beware (bi°ä̱r) akta sig.

Beyond (bijånd´) bortöfver, bortom; he went — his depth (hi °änt — hiṡ däpþ) han gick så långt, att han icke kunde nå botten.

Bias (bej´as) böjelse.

Bib (bibb) haklapp.

Bible (bejb´l) bibel.

Bid (bidd) bjuda, befalla.

Bier (bīr) likbår.

Big (bigg) stor, tjock.

Bigamist (big´amist) man, som har två hustrur; kvinna, som har två män.

Bilberry (bill´bärri) blåbär.

Bill (bill) näbb; sedel, räkning, lagförslag; — of exchange (— åvv äckstjēndṡj´) vexel; — of fare (— åvv fä̱r) matsedel.

Billiards (bil´jardṡ) biljard.

Billow (bill´å̱) våg, bölja.

Bind (bejnd) binda, fästa, förbinda.

Binder (bejnd´r) bokbindare.

Binding (bejnd´ing) band (på en bok).

Biography (bejåg´rafi) lefvernesbeskrifning.

Birch (b·rtsj) björk.

Bird (b·rd) fogel.

Birth (b·rþ) födelse, börd, ursprung.

Biscuit (bis´kitt) skorpa.

Bishop (bis´sjåpp) biskop.

Bit (bitt) bit.

Bite (bejt) bita.

Bitter (bitt´r) bitter, kärf.

Black (black) svart, mörk; neger.

Blackberry (black´bärri) björnbär.

Blackguard (blagg´ārd) simpel karl, “sjåare,” kanalje.

Bladder (blad´dör) blåsa, urinblåsa.

Blade (blēd) blad (på knif etc.)

Blame (blēm) klandra; klander.

Blameless (blēm´läss) tadelfri.

Blandish (bland´isj) smeka, smickra.

Blank (blank) oskrifvet papper, blankett.

Blanket (blank´t) ylletäcke, filt.

Blaspheme (blasfīm) häda.

Blasphemy (blass´fimi) hädelse.

Blast (blast) vindstöt, explosion.

Blaze (blēṡ) låga, flamma.

Bleach (blītsj) bleka, blekna.

Bleat (blīt) bräka (om får).

Bleed (blīd) blöda.

Blemish (bläm´isj) skamfläck.

Bless (bläss) välsigna, prisa; God — me (gådd — mi) herre Gud! Gud välsigne!

Blessing (bläss´ing) välsignelse, välgerning.

Blight (blejt) krossa någons förhoppningar.

Blind (blejnd) blind, mörk, dunkel.

Blindfold (blejnd´få̱ld) binda för ögonen.

Bliss (bliss) välsignelse.

Blister (blist·r) bläddra, brännblåsa.

Blithe (blejþ) blid, glad, munter.

[38]

Block (blåck) block; — up (— öpp´) inspärra, blockera.

Blockhead (blåck´hädd) dumhufvud.

Blood (blödd) blod.

Bloody (blödd´i) blodig.

Blossom (blöss´m) blomma.

Blot (blått) fläcka; fläck.

Blotting-paper (blått´ing-pēp·r) läskpapper.

Blotch (blåtj) svärta, fläcka.

Blow (blå̱) slag.

Blow (blå̱) blåsa på, blåsa; flämta; putsa näsan; to — up (tû — öpp´) spränga i luften.

Blubber (blöb´b·r) hvalfiskspäck; blåsa, vattenblåsa.

Bludgeon (blödj´n) dagg, blypiska.

Blue (bljû) blå.

Bluff (blöff) tjock, plump, rå, ohöflig.

Bluish (bljûish) blåaktig.

Blunder (blönd·r) fel, förseelse; “bock.”

Blunt (blönt) slö, trubbig; grof, plump.

Blush (blösj) rodna; rodnad.

Bluster (blöst·r) bullra, larma; buller.

Boa (bå̱´a) jätteorm, boa.

Boar (bå̱r) galt.

Board (bå̱rd) bord, bräde; embete, rådsförsamling; — of trade (— åvv trēd) “kommerskollegium.”

Boarder (bå̱rd·r) kostgängare.

Boarding-house (bå̱rdinghaus) spisqvarter.

Boast (bå̱st) skryta; skryt.

Boat (bå̱t) båt.

Bob (båbb) stöta, lura; knuff; (benämning på en eng. shilling.)

Bodice (bådd´is) snörlif, lifstycke.

Body (bådd´i) kropp; samhälle, kår, myndighet; any — (änni —) hvilken som helst; every — (ävvri —) enhvar; nobody (nå̱—) ingen; some — (sömm —) någon.

Bog (bågg) träsk.

Bogus-money (bå̱g´ös-mönn´i) falskt mynt.

Boil (båjl) böld, varsår.

Boil (båjl) koka.

Boisterous (båjst´röss) våldsam, bullersam.

Bold (bå̱ld) djerf, dristig.

Boldness (bå̱ldnäss) dristighet.

Bolster (bå̱lst·r) bolster.

Bolt (bå̱lt) regla; rigel.

Bomb (båm eller böm) bomb.

Bond (bånd) förbindelse, revers, obligation.

Bone (bå̱n) ben (i kroppen).

Bonfire (bån´fejr) lusteld (eld i fria luften antänd vid festliga tillfällen).

Bonnet (bånn´t) fruntimmershatt.

Bony (bå̱´ni) benig.

Booby (bû´bi) tölp, pundhufvud.

Book (bûck) bok.

Bookbinder (bûck´bind·r) bokbindare.

Bookseller (bûck´säll·r) bokhandlare.

Boom (bûm) svälla, skryta öfver.

Boot (bût) stöfvel.

Booty (bû´ti) byte, rof.

Bo-peep (bå̱´pīp) kurragömma.

Border (bå̱rd·r) gränsa till; gräns, kant; gränsbo.

Bore (bå̱r) bar, af to bear.

Born (bå̱rn) född.

Borne (bå̱rn) buren.

Borough (börr’å̱) köping.

Borrow (bårr´å̱) borga, låna (af någon).

Bosom (bûṡm) barm; sköte.

Bosom-friend (bûṡm-fränd) förtrolig vän.

Both (bå̱þ) både, båda.

Bother (båŧ´·r) plåga, oroa.

Bottle (bått·l) flaska.

Bottom (bått´m) botten, grund.

Bough (bau) gren.

Bought (bå̱t) köpte, af to buy.

Bounce (bauns) knalla, braka; skryta.

Bound (baund) bunden, af to bind.

Boundary (baund´ari) gräns.

Bounty (baun´ti) frikostighet.

Bouquet (bû´kē) bukett, blomsterqvast.

Bow (bau) böja, buga sig; bugning.

Bow (bå̱) båge.

Bowels (bau·lṡ) inelfvor.

Bower (bau·r) bur; lusthus.

Bowl (bå̱l) bål, skål.

Bowling-ground (bå̱l´ing-graund) kägelbana.

Box (båcks) låda, ask; kuskbock; teaterloge.

Box (båcks) boxas, slåss; — on the ear (— ånn ŧi ī·r) örfil.

Boy (båj) gosse.

Boyish (båj´isj) gosslik, barnslig.

Brace (brēs) rem.

Brag (bragg) skryta; skryt.

Braid (brēd) fläta.

Brain (brēn) hjerna.

Branch (brāntsj) gren, afdelning.

Brand (brand) brand; brännmärka.

Brandy (brand´i) cognac.

Brass (brass) messing.

Brave (brēv) tapper, ädel, herrlig; trotsa.

Bravery (brēv´ri) tapperhet.

Brawl (brå̱l) buller, skri, gräl.

Brawn (brå̱n) svinkött; fläsk.

Brawny (brå̱´ni) köttig, stark, muskelstark.

Bray (brē) oljud, bräkande (som en åsna).

Brazen (brē´ṡ·n) af koppar.

Brazier (brēṡj·r) kopparslagare.

Bread (brädd) bröd.

Breadth (brädþ) bredd.

Break (brēk) bryta, brista.

Breakfast (bräck´fast) frukost.

Breaking (brēk´ing) brytning, brott.

Breast (bräst) bröst.

Breath (bräþþ) andedrägt.

Breathe (brīþ) andas.

Breathless (bräþþ´less) utan anda, andfådd, död.

Breeches (britsj´ṡ) byxor.

Breed (brīd) alstra; alster, afkomma.

Breeding (brīd´ing) uppfostran.

Breeze (brīṡ) kultje, vindfläkt.

Breezy (briṡ´i) sval, berörd af en kylig, frisk vind.

Brethren (bräŧŧ·rn) medbröder.

Brew (brû) brygga (öl); — house (— haus) bryggeri.

Brewery (brû´öri) bryggeri.

Bribe (brejb) muta; mutor.

Brick (brick) tegelsten; — layer (— lē·r) murare.

[39]

Bride (brejd) brud.

Bridegroom (brejd´grûm) brudgum.

Bridge (bridṡj) brygga, bro.

Bridle (brejd·l) betsel, tygel.

Brief (brīf) kortfattad.

Brier (brej´·r) buske, törnbuske.

Bright (brejt) klar, skinande.

Brilliant (brilj´nt) glänsande.

Brim (brimm) kant, bräm.

Brimstone (brim´stå̱n) svafvel.

Brine (brejn) lake, salt lake, salt vatten.

Bring (bring) bringa, skaffa.

Brink (bringk) rand, brädd, kant.

Brisk (brisk) liflig, munter.

Bristle (bris´s·l) svinborst.

Broach (brå̱tsj) bröstnål, stekspett.

Broad (brå̱d) bred.

Broil (bråjl) steka; larm.

Broken (brå̱kn) bruten, ruinerad.

Broker (brå̱k·r) mäklare.

Brood (brûd) afföda, kull; utkläcka.

Brook (brûck) bäck.

Brooklet (brûck´lätt) liten bäck, bäckrännil.

Broom (brûm) qvast.

Broom-stick (brûm´stick) qvastkäpp.

Broth (bråþþ) köttsoppa.

Brother (bröŧŧ·r) broder; — in-law (— in-lå̱) svåger.

Brotherhood (bröŧŧ·rhûd) broderskap.

Brother officer (bröŧŧ·r åff´is·r) krigskamrat.

Brought (bråt) bragte, af to bring.

Brow (brau) bryn.

Brown (braun) brun; — bread (— brädd) groft bröd.

Browse (brauṡ) afbeta.

Bruise (brûṡ) stöta, krossa; stöt, kross-sår.

Brush (brösj) borsta; borste.

Brute (brût) djurisk, rå; djur, fä.

Brutish (brût´ish) djurisk, sinnlig.

Bubble (böbb´b·l) vattenblåsa, blåsa.

Buck (böck) bock; byk.

Bucket (böck´t) bytta, ämbar.

Buckle (böck´l) buckla, spänne, hårlock; böja sig.

Bud (bödd) knopp.

Budget (böddṡj´t) påse, ränsel; inkomst- och utgifts-beräkning.

Buff (böff) läderfärgad, gul som läder; styf, ståndaktig; ogenomtränglig.

Buffalo (böf´falå̱) buffel, buffeloxe.

Bug (bögg) väggohyra; buse.

Bugle (bjûg·l) jagthorn.

Build (billd) bygga.

Building (bild´ing) bygnad.

Bulk (bölk) massa, hög.

Bull (bûll) tjur.

Bullet (bûllt) blykula.

Bumper (böm´p·r) stor bägare, remmare.

Bunch (böntsj) knöl, knippa.

Bundle (bönd´l) bundt, knyte.

Bungle (böng´g·l) förfuska, vara drumlig; fusk.

Bunting (bön´ting) flaggduk.

Burden (börd´n) börda, last.

Burglar (bör´gl·r) inbrottstjuf.

Burglary (bör´gl·ri) inbrott i ett hus för att stjäla.

Bureau (bjûrå̱´) skrifbord, byrå; embetsrum.

Burial (bärrj´l) begrafning.

Burn (börn) bränna, brinna.

Burnish (börn´isj) polera.

Burst (börst) brista, bryta.

Bury (bärr´i) begrafva.

Bush (bûssj) buske.

Bushel (bûssj·l) skäppa, mått för torra varor = 4 pecks eller 8 gallons, eller 64 pints (pejnts).

Business (biṡṡ´näss) sysselsättning, syssla, ärende, göromål.

Bustle (böss·l) bråka, hafva brådtom; bråk, väsen.

Busy (biṡṡ´i) ifrigt sysselsatt, orolig.

But (bött) men; utan, blott.

But (bött) slut, gräns; ett slags flundra.

Butcher (bûttsj·r) slagtare.

Butler (böttl·r) källarmästare, munskänk, taffeltäckare.

Butter (bött·r) smör.

Butter-milk (bött·r milk) kernmjölk.

Butterfly (bött´·rflej) fjäril.

Buttock (bött´t·k) bakdel, stuss.

Button (bött´n) knäppa; knapp.

Buxom (böcks´m) böjlig, välvillig, liflig.

Buy (bej) köpa.

By (bej) vid, genom, af, med; not so much — far (nått så mötsj — fār) icke så mycket på långt när; — no means (— nå̱ mīnṡ) ingalunda; — profession (— pråfässj´n) till yrket; — way of (— °ē åvv) för — skull; — and — (— and —) genast; — the bye (— ŧ bej) i förbigående sagdt, på tal härom.

Bye i uttrycket good — (gûdd bej) (förkortning af: God be with you = Gud vare med dig) farväl.

C.

Cab (kabb) droska.

Cabal (kabal´) ränker.

Cabbage (kabb´edṡj) kål.

Cabin (kabb´in) koja, kajuta.

Cabinet (kabb´inätt) litet rum.

Cable (kēb·l) ankartåg.

Cadaverous (kadavv´rös) likaktig, utseende af lik.

Cadet (kadätt´) kadett.

Cadi (kē´di) domare hos turkarne.

Cage (kēdṡj) bur.

Cake (kēk) kaka, bakelse.

Calamity (kallam´iti) elände.

Calculate (kal´kjûlēt) beräkna.

Calculation (kalkjûlēsj´n) beräkning.

[40]

Calf (kāf) kalf; — tjockben.

Call (kå̱l) kalla, ropa; besöka (on); kallelse, rop; kort besök.

Calm (kām) lugn, stilla; stillhet; lugna.

Calumniate (kalöm´niēt) förtala.

Came (kēm) kom, af to come.

Camel (kam´il) kamel.

Camp (kamp) läger.

Campaign (kampēn) fälttåg.

Can (kann) kan.

Can (kann) kanna.

Canal (kanal´) kanal.

Canary bird (kanēr´i börd) kanariefogel.

Candid (kand´id) uppriktig, ärlig.

Candle (kand·l) ljus (af talg, stearin o. d.); — stick (— stick) ljusstake.

Candor (kand·r) uppriktighet, ärlighet.

Candy (kan´di) konfekt, sötsaker.

Cane (kēn) rotting, käpp.

Cannon (kann·n) kanon.

Cant (kant) rotvälska, pöbelspråk; — term (— t·rm) för vissa klasser egendomligt uttryck.

Can’t (kānt) kan icke.

Canvass (kann´vass) öfverväga; värfva röster.

Cap (kapp) mössa; sätta mössan på; taga mössan af.

Capable (kēp´ab·l) i stånd; duglig.

Capacity (kapass´iti) förmåga.

Cape (kēp) kap, udde; — of Good Hope (— åvv gûdd hå̱p) Goda Hopps-udden.

Caper (kēp·r) hoppa; språng.

Capital (kapp´it·l) hufvud-, förträfflig; hufvudstad; kapital.

Capitol (kapp´itål) Kapitolium; För. St:s. riksdagshus.

Capricious (kaprissj´ös) nyckfull.

Captain (kapt´n) kapten.

Captivate (kapp´tivēt) fängsla.

Captive (kapp´tiv) fånge.

Car (kār) kärra; jernbanevagn.

Carbon (kār´b·n) träkol; kol.

Card (kārd) spelkort, visitkort.

Cardinal (kār´din·l) kardinal.

Care (kä̱r) omsorg, oro; to take — of (tû tēk — åvv) draga försorg om; akta sig; to — for (tû — får) bry sig om; I don’t — (ej då̱nt —) jag bryr mig inte derom.

Career (karī·r) bana.

Careful (kä̱rfûll) omsorgsfull.

Careless (kä̱rläss) sorglös.

Caress (karäss´) smekning.

Caret (kar´·t) not, som antyder, att något är utelemnadt och att detta bör insättas, der noten eller märket står.

Cargo (kārg´å̱) skeppslast.

Caricature (karrikatjûr´) karikatyr, vrångbild.

Car-man (kār´man) forman, skjutsbonde.

Carnage (kār´nidj) blodbad.

Carouse (karûṡ) rumla, supa.

Carpenter (kārpnt·r) timmerman, snickare.

Carpet (kārpt) matta.

Carpetbag (kārpt´bagg) nattsäck.

Carriage (karr´idṡj) vagn; frakt, fora.

Carrier (karrj´r) bärare.

Carrot (karr´t) morot.

Carry (karr´i) föra, bära; to — on (tû — ånn´) befrämja, fortsätta.

Cart (kārt) kärra, vagn.

Cartridge (kārt´ridj) patron, kardus.

Cartwright (kārt´rejt) vagnmakare.

Carve (kārv) skära, uthugga.

Carver (kār´vör) träskärare.

Case (kēs) tillfälle, omständigheter; sak, rättegång; in — (inn —) i fall; skrin, fodral.

Cash (kasj) reda pengar; kassa.

Cash-book (kasj´-bûck) kassabok.

Cashier (kasjī´·r) kassör.

Casing (kē´sing) foder, infattning.

Cask (kāsk) fat, fastage.

Cassock (kas´s·k) ett slags rock, prestrock.

Cast (kāst) kasta, bortkasta; kast, slag; form; — iron (— ej·rn) gjutjern; — clothes (— klå̱ṡ) aflagda kläder.

Castle (kas·l) kastell, slott, borg.

Castor (kas´t·r) bäfver.

Castor-oil (kas´t·r-åjl) ricinolja.

Casual (kas´jû·l) tillfällig.

Cat (katt) katt.

Catalogue (katt´alåg) katalog.

Catarrh (katār´) katarr, snufva.

Catch (katsj) fånga, gripa; ådraga sig; — cold (— kå̱ld) förkyla sig.

Catechism (katt´ikiṡm) katekes.

Cathedral (kaþīd´r·l) domkyrka.

Catholic (kaþþ´ålick) katolsk; katolik.

Cattle (katt·l) boskap.

Caught (kå̱t) fångade, af to catch.

Cauliflower (kå̱l´iflau·r) blomkol.

Cause (kå̱ṡ) förorsaka; orsak, sak, process.

Causeway (kå̱ṡ´°ē) chaussé, upphöjd väg.

Caution (kå̱sj´n) varna; försigtighet, borgen.

Cautious (kå̱sj´ös) försigtig.

Cavalier (kavalir´) ryttare, riddare.

Cavalry (kav´·lri) rytteri, kavalleri.

Cave (kēv) källare, håla.

Cavern (kav´·rn) håla.

Cavil (kav´il) tadla, klandra.

Cavilous (kav´ilös) spetsfundig.

Cease (sīs) upphöra.

Cede (sīd) afstå.

Cedar (sīd´ör) ceder.

Ceiling (sīling) tak (i ett rum).

Celebrate (säll´ebrēt) fira, högtidlighålla.

Celebrated (säll´ebrēted) berömd.

Celebration (sällebrēsj´n) firande, högtidlighållande.

Cellar (säll·r) källare.

Cement (simänt´) sammankitta; cement.

Cemetery (sämm´·tri ell. sämmitärr´i) kyrkogård.

Censure (sän´sj·r) klandra; klander, granskning.

Census (säns´ös) folkräkning.

Cent (sänt) amerikanskt mynt = 3,7 sv. öre; hundrade; five per — (fejv p·r —) fem procent (%).

[41]

Centre (sänt·r) medelpunkt.

Century (sän´tjûri) århundrade.

Ceremonial (särrimå̱n´i·l) festlig, högtidlig.

Ceremony (särr´imåni) ceremoni; without — (°iŧŧaut´ —) utan krus.

Certain (s·rt´n) viss, säker.

Certificate (s·rtiff´iket) bevis, attest.

Certify (s·rt´ifej) bevittna.

Certitude (s·rt´itjûd) visshet.

Cession (sässj´n) afträdande, session.

Chafe (tjēf) värma, gnida; bli hetsig.

Chain (tjēn) kedja.

Chair (tjä̱r) stol; talarstol.

Chairman (tjä̱rmann) ordförande.

Chalice (tjall´is) skål, bägare.

Chalk (tjå̱k) krita.

Challenge (tjall´ändsj) utmana, jäfva; utmaning, jäf.

Chamber (tjēmb·r) kammare, rum.

Chamberlain (tjēm´b·rlin) kammarherre.

Champagne (sjampēn´) champagne-vin.

Champion (tjam´piön) kämpe, hjelte, riddare.

Chance (tjāns) händelse, slump; lyckträff; by — (bej —) händelsevis.

Chancel (tjan´s·l) altare, kor.

Chandelier (sjandilīr) ljusstake, ljuskrona.

Change (tjēndṡj) förändra; byta, vexla; förändras; förändring, vexling, löspengar.

Changeable (tjēndṡj·bl) föränderlig.

Channel (tjann´·l) kanal; ränna.

Chapel (tjap´p·l) kapell.

Chaperon (sjapp´örån) sällskap, “förkläde.”

Chapter (tjapt·r) kapitel.

Char (tjä̱r) dagsverke, arbete för dagspenning.

Character (karr´akt·r) karakter, skaplynne, egendomlighet.

Charcoal (tjārkå̱l) träkol.

Charge (tjārdṡj) pålägga, anförtro, beskylla, ladda; — last, börda, uppdrag; anfall, laddning.

Charitable (tjarr´it·bl) välgörande.

Charity (tjarr´iti) menniskokärlek, gifmildhet.

Charm (tjārm) förtjusa, intaga; förtrollning, behag.

Char-woman (tjä̱r°ûmmn) hjelphustru.

Chase (tjēs) jaga, förfölja; jagt.

Chaste (tjēst) kysk, ren.

Chasten (tjēsn) tukta, straffa.

Chastise (tjasstejṡ´) tukta, straffa.

Chastisement (tjass´tiṡmnt) bestraffning.

Chat (tjatt) prata, sladdra; prat.

Chatter (tjatt·r) pladdra; pladder, snack.

Cheap (tjīp) godt köp, billig.

Cheat (tjīt) bedraga, lura; bedrägeri; bedragare.

Check (tjäck) förebråelse; afbrott; hämma, hindra; bankanvisning, vexel.

Cheek (tjīk) kind.

Cheer (tjī·r) glädjerop, bifallsyttring; traktering; — up (— öpp´) fatta mod.

Cheerful (tjīr´fûll) munter, upprymd.

Cheerfulness (tjīr´fûlln·ss) glädtighet.

Cheese (tjīṡ) ost.

Cheese-monger (tjīṡ-möngg·r) hökare.

Chemistry (kimm´istri) kemi.

Chemise (sjämmīṡ´) lintyg.

Chemist (kimm´ist) kemist.

Cherish (tjärr´isj) hålla af.

Cherry (tjärr´i) körsbär.

Cherry-brandy (tjärr´i-brand´i) körsbärsvin.

Cherub (tjärr´·b) kerub; flertal Cherubim (tjärr´ûbim) keruber.

Chess (tjäss) schackspel.

Chess-board (tjäss´bå̱rd) schackbricka.

Chest (tjäst) kista; — of drawers (— åvv drå̱·rṡ) dragkista, byrå.

Chew (tjû) tugga; —tobacco (—tåback´å) tuggtobak.

Chicken (tjickn) kyckling.

Chide (tjejd) banna; gräla.

Chief (tjīf) förnämst, öfverst; hufvudman, anförare.

Chiefly (tjīfli) hufvudsakligen.

Child (tjejld) barn; pluralis children (tjild·rn).

Child-birth (tjejld´börþ) barnsbörd.

Childhood (tjejld´hûdd) barndom.

Childish (tjejld´ish) barnslig.

Chill (tjill) frusen, modfäld; köld.

Chimney (tjimn´i) kamin, spisel.

Chimney-sweeper (tjimn´is°īp·r) skorstensfejare.

Chin (tjinn) haka.

China (tjejn´a) äkta porslin.

Chink (tjink) remna.

Chip (tjipp) tälja; spån, splittra, smula.

Chirp (tj·rp) qvittra; qvitter.

Chisel (tjiṡ·l) huggjern.

Chock (tjåck) stöt, angrepp, slag.

Chocolate (tjåck´ålet) choklad.

Choice (tjåjs) val.

Choir (k°ejr) kör, kor (i en kyrka).

Choke (tjå̱k) qväfva, qväfvas.

Choker (tjå̱k·r) stor halsduk.

Choler (kåll·r) galla; vrede.

Cholera (kåll´öra) kolera.

Choose (tjûṡ) välja, föredraga.

Chop (tjåpp) hugga, hacka; gräla; chopped straw (tjåppt strå̱) hackelse.

Chord (kå̱rd) sträng.

Chorus (kå̱r´ös) sångkör.

Christ (krejst) Kristus.

Christen (krissn) döpa.

Christian (krist´jn) kristlig, kristen.

Christmas (kriss´mass) jul; — eve (— īv) julafton.

Chuckle (tjök´k·l) skrocka (som hönor.)

Church (tjörtsj) kyrka.

Churl (tjörl) lurk, tölp.

Churn (tjörn) smörtjärna.

Cicatrice (sick´atris) ärr, märke.

Cider (sej´dör) cider, äppelmust, äppelvin.

Cigar (sigār´) cigarr.

Cinder (sin´dör) utbrändt kol.

Cinnamon (sin´nam·n) kanel.

Cipher (seif´r) siffra, noll.

Circle (s·rk´·l) krets.

Circuit (s·rk´it) kretslopp, omkrets.

[42]

Circulate (s·r´kjûlēt) vara i omlopp; circulating library (s·r´kjûlēting lejb´rari) lånbibliotek.

Circumference (sirköm´f·räns) omkrets.

Circumspect (s·rk´mspäkt) varsam, försigtig.

Circumstance (s·rk´mstans) omständighet.

Circumstantial (s·rkömstan´sj·l) omständlig, tillfällig, oväsendtlig.

Cite (sejt) stämma för domstol; åberopa, anföra.

Citizen (sitt´iṡn) borgare.

City (sitt´i) stor stad.

Civil (sivv´il) civil; bildad, artig.

Civility (sivill´iti) artighet.

Civilization (sivvilisēsj´n) civilisation, kultur.

Civilize (sivv´ilejṡ) civilisera, hyfsa.

Claim (klēm) fordra, göra anspråk på; fordran, anspråk.

Clam (klam) ett slags ätlig mussla.

Clamber (klam´b·r) klättra.

Clamor (klam´r) skri, buller; skria, larma.

Clandestine (klandes´tin) hemlig, förborgad.

Clap (klapp) klappa, smälla; smäll, slag.

Claret (klarrt) rödt vin (Bordeaux-vin).

Clasp (klāsp) häkta, hake, spänne; omfatta, omfamna.

Class (klass) klass, stånd; ordna, indela i klasser.

Claw (klå̱) klo.

Clay (klē) lera.

Clean (klīn) rensa, putsa; ren, snygg.

Cleanliness (klän´linäss) renlighet, renhet.

Cleanly (klän´li) renlig, snygg; snyggt.

Cleanse (klänṡ) rensa, putsa.

Clear (klī·r) klar, ljus, tydlig; göra klar, upplysa.

Cleave (klīv) klyfva, spräcka.

Cleaver (klīv´r) slagtaryxa.

Clef (kläff) klav (i musik).

Clemency (kläm´nsi) mildhet.

Clement (kläm´nt) nådig, mild.

Clergy (kl·rdṡj´i) presterskap.

Clerk (klörk) skrifvare, kontorist.

Clever (klävv´r) skicklig, behändig, duglig.

Client (klej´nt) klient (person, som åt sakförare öfverlemnat försvaret af en sak inför rätta).

Cliff (kliff) klippa, sluttning.

Climate (klej´mt) klimat.

Climb (klejm) klättra.

Clinch (klintj) fatta, hopnita.

Cling (kling) fästa sig vid.

Clip (klipp) klippa.

Cloak (klå̱k) kappa.

Clock (klåck) ur, klocka.

Clod (klådd) klots, klimp; dummerjöns.

Clog (klågg) betunga; börda, black.

Cloister (klåj´st·r) kloster, korsgång.

Close (klå̱ṡ) tillsluta, afsluta; slutas; slut.

Close (klå̱s) instängd, sluten, dold; tät, nära.

Closet (klåss´et) skåp.

Clot (klått) klump, klimp.

Cloth (klåþþ) kläde, tyg; bordduk.

Clothe (klå̱ŧ) kläda, bekläda.

Clothes (klå̱ṡ) kläder.

Cloud (klaud) sky, moln.

Cloudy (klaud´i) mörk.

Clout (klaut) klut, trasa.

Clover (klå̱v·r) klöfver, väpling.

Clown (klaun) tölp; upptågsmakare, pajas.

Club (klöbb) klubba; — klubb (sällskap, förening).

Clumsiness (klöm´sin·ss) klumpighet.

Clumsy (klöms´i) klumpig, klunsig.

Cluster (klöst´r) svärm, klase.

Clutch (klötj) grepp, klor; gripa, fasthålla.

Coach (kå̱tsj) täckvagn.

Coachman (kå̱tsjmann) kusk.

Coagulate (kåag´jûlēt) ysta, lefra, löpna, ysta sig, lefras.

Coal (kå̱l) kol.

Coaldust (kå̱l´döst) kolstybb.

Coarse (kå̱rs) grof, rå, simpel.

Coast (kå̱st) kust, strand.

Coat (kå̱t) rock.

Coax (kå̱kṡ) smeka, smickra, locka till.

Cobweb (kåbb´°äbb) spindelväf.

Cobbler (kåbb´l·r) skoflickare.

Cock (kåck) tupp.

Cockade (kåkēd´) kokard, fälttecken.

Cockney (kåck´ni) Londonerbo, morsgris.

Codfish (kådd´fish) kabeljo.

Codicil (kådd´isil) bihang till ett testament.

Coffee (kåff´i) kaffe.

Coffin (kåff´in) likkista.

Cog (kågg) kugge.

Cognition (kåggnīs´jn) kunskap.

Cognizance (kågg´niṡ·ns) kännedom, ransakning; erkännande inför domstol, bekännelse.

Coin (kåjn) mynt.

Cold (kå̱ld) kall; köld, förkylning.

Cold-cream (kå̱ld´krīm) cerat.

Collar (kåll·r) halsband, krage.

Collect (kålläkt´) samla.

Collection (kålläksj´n) samling.

College (kåll´edṡj) fakultet, gymnasium, högre läroverk.

Collision (kållisj´n) sammanstötning.

Colloquy (kåll´åk°i) samtal.

Colonel (körn·l) öfverste.

Color (köll·r) färga; färg.

Colt (kå̱lt) föl.

Column (kåll´öm) pelare.

Comb (kå̱m) kamma; kam.

Combustible (kåmböst´ib·l) brännbar.

Come (kömm) komma, anlända.

Comedy (kåmm´idi) lustspel.

Comely (kömm´li) anständig; täck.

Comet (kåm´m·t) komet.

Comfort (kömm´fört) trefnad, beqvämlighet; tröst.

Comfortable (kömm´förtab·l) beqväm.

Comical (kåmm´ik·l)
Comic (kåmm´ik)
} komisk.

Command (kåmmānd´) befalla, beherska; befallning.

Commence (kåmmäns´) begynna.

Commend (kåmmänd´) prisa, anbefalla.

[43]
[44]

Edinburg, Skottlands hufvudstad, från Calton Hill.

[45]

Comment (kåm´m·nt) utläggning, förklaring.

Commerce (kåmm´·rs) handla; handel.

Commercial (kömmör´sj·l) kommersiel.

Commission (kåmmisj´n) uppdrag.

Commit (kåmmitt´) begå; anförtro.

Committee (kåmmitt´ī) komité, utskott.

Commodious (kåmmå̱d´jös) beqväm.

Commodity (kåmmådd´iti) beqvämlighet, nytta.

Common (kåmm´n) allmän, gemensam, vanlig; house of commons (haus åvv —) underhuset (2:dra kammaren) i engelska parlamentet.

Commonwealth (kåmm´n°ällt) stat, republik.

Communicate (kåmmjû´nikēt) meddela.

Communication (kåmmjûnikēsj´n) samfärdsel; förbindelse.

Communion (kömmjûn´jön) nattvardsgång.

Compact (kömpakt´) tät, fast, packad.

Compact (kåm´pakt) fördrag, öfverenskommelse.

Companion (kåmpanj´n) kamrat, följeslagare.

Company (kömp´ani) sällskap; handelskompani.

Comparative (kåmparr´ativ) jemförande.

Comparatively (kåmparr´ativli) jemförelsevis.

Compare (kåmpä̱r´) jemföra.

Comparison (kåmparr´isn) jemförelse.

Compass (kömp´ss) cirkel, passare.

Compassion (kåmpassj´n) medlidande.

Compel (kåmpäll´) tvinga.

Compensate (kömpen´sēt) ersätta, godtgöra.

Compensation (kåmpensēsj´n) ersättning.

Compete (kåmpīt´) täfla.

Competitor (kåmpätt´it·r) medsökande, konkurrent.

Complain (kåmplēn´) klaga.

Complaint (kåmplēnt) klagan.

Complaisant (kåmm´plesant) höflig, tjenstvillig.

Complete (kåmplīt´) fullända; fullständig.

Complexion (kåmpläcksj´n) hy.

Compliment (kåm´pliment) helsning.

Complot (kåm´plått) sammansvärjning.

Comply (kåmplej´) foga sig (efter); underkasta sig.

Compose (kåmpå̱ṡ) sammansätta, utarbeta.

Composer (kåmpå̱ṡ´r) författare, kompositör.

Composition (kåmpåṡissj´n) sammansättning, utkast, komposition.

Compositor (kåmpåṡṡ´it·r) sättare.

Composure (kåmpå̱ṡj´·r) sinneslugn.

Compound (kåm´paund) sammansatt.

Compound (kåmpaund´) sammansätta.

Comprehend (kåmprihänd´) omfatta; begripa.

Comprise (kåmprejṡ´) innefatta, innehålla.

Compromise (kåm´pråmejṡ) kompromiss, öfverenskommelse; afgöra genom skiljedomare.

Compunction (kömpöngksj´n) samvetsagg.

Concave (kång´kēv) kupig, urholkad.

Conceal (kånsīl´) dölja.

Conceit (kånsīt´) begrepp; infall.

Conceive (kånsīv´) fatta, inse.

Concentrate (kån´sentrēt) koncentrera.

Concern (kåns·rn´) angå, oroa, angelägenhet, bekymmer.

Concerning (kåns·rn´ing) angående.

Concert (kån´s·rt) öfverensstämmelse.

Concession (kånsässj´n) eftergift.

Concise (kånsejs´) kortfattad.

Conclude (kånklûd´) afsluta, draga slutsats, bedöma.

Conclusion (kånklûṡj´n) slut.

Conclusive (kånkljûs´iv) afgörande.

Concord (kång´kård) öfverensstämmelse.

Concrete (kånkrēt´) sammansatt.

Concur (kånkör´) medverka.

Condemn (kåndämm´) döma, fördöma.

Condescend (kåndisänd´) nedlåta sig.

Condition (kåndisj´n) vilkor.

Conditional (kåndiṡjn´l) vilkorlig.

Condole (kåndå̱l) beklaga, ömka.

Condor (kån´dår) kondor, ett slags roffogel.

Conduct (kåndökt´) föra, ledsaga; (kån´dökt) uppförande.

Conduit (kön´dit) rör, ledning.

Cone (kå̱n) kon, kägla, kotte.

Confect (kån´fäkt) konfekt, bakelse.

Confection (kånfäcksj´n) konfekt.

Confederate (kånfädd´ret) bundsförvandt; förbunden.

Confer (kånför´) förläna, anförtro.

Conference (kån´f·räns) förhandling, sammankomst.

Confess (kånfäss´) erkänna; skrifta sig.

Confession (kånfässj´n) bekännelse.

Confide (kånfejd´) anförtro, meddela.

Confidence (kån´fidäns) förtroende.

Confine (kånfejn´) begränsa; inspärra.

Confinement (kånfejn´ment) arrest; barnsäng.

Confirm (kånf·rm´) bekräfta.

Conflagration (kånflagrēsj´n) eldsvåda.

Conflict (kån´flikt) sammanstötning, strid.

Conform (kånfå̱rm´) likformig; rätta sig efter.

Conformity (kånfå̱rm´iti) öfverensstämmelse; in — with (in — °iŧŧ) i öfverensstämmelse med.

Confound (kånfaund´) förvirra.

Confront (kånfrönt´) jemföra, sätta ansigte mot ansigte.

Confuse (kånfjûṡ) förvirra.

Confusion (kånfjûṡj´n) förvirring.

[46]

Confute (kånfjût´) vederlägga.

Congenial (kåndjīn´j·l) närbeslägtad.

Congest (kåndjest´) hopa, samla.

Congestion (kåndjestsj´n) samling, stockning.

Congratulate (kånngrat´tjûlēt) lyckönska.

Congress (kång´gräss) kongress.

Congruous (kång´grjûös) öfverensstämmande, passande, tjenlig, lämplig.

Conjecture (kåndjäkt´tjûrr) gissning.

Conjugal (kån´djûg·l) äktenskaplig.

Conjunction (kåndjönksj´n) förening.

Conjure (kåndjûr´) besvärja, bönfalla; — (kön´dj·r) frammana (andar).

Connect (kånnäkt´) förbinda.

Connection (kånnäksj´n) sammanhang.

Connivance (kånnej´v·ns) öfverseende, efterlåtenhet.

Connive (kånnejv´) blunda (för); se genom finger (med) (at).

Conquer (kånk·r) eröfra.

Conquest (kång´k°äst) eröfring.

Conscience (kånsj´ns) samvete, medvetande.

Conscientious (kånsjien´sjös) samvetsgrann.

Conscious (kånsj´ös) medveten.

Consecrate (kån´sikrēt) helgad, invigd; inviga.

Consecutive (kånsäk´jûtiv) på hvarandra följande.

Consent (kånsänt´) samtycka; samtycke.

Consequence (kån´sik°äns) följd; vigt.

Consequently (kån´sik°äntli) följaktligen.

Conservation (kånsörvēsj´n) bevarande.

Consider (kånsidd´·r) betrakta, öfverväga.

Considerable (kånsidd´·rab·l) ansenlig.

Consideration (kånsid·rēsj´n) eftertanke, aktning, afseende.

Consign (kånsejn´) öfverlåta, anförtro.

Consignment (kånsejn´m·nt) öfversändning; försändning af varor.

Consist (kånsist´) bestå.

Consolation (kånsålēsj´n) tröst.

Console (kånsål´) trösta.

Consols (kån´sålṡ) ett slags engelska statspapper.

Consonant (kån´sån·nt) öfverensstämmande; konsonant.

Consort (kån´sårt) make, gemål.

Conspicuous (kånspick´jûös) tydlig, utmärkt.

Conspiracy (kånspirr´asi) sammansvärjning.

Conspiration (kånspirēsj´n) sammansvärjning.

Conspirator (kånspirr´etör) en som är delaktig i en sammansvärjning.

Conspire (kånspej´·r) sammansvärja sig.

Constancy (kån´stansi) ståndaktighet, beslutsamhet.

Constant (kån´stant) beständig, ståndaktig.

Consternation (kånst·rnēsj´n) bestörtning.

Constitute (kån´stitjût) utnämna.

Constitution (konstitjûsj´n) statsförfattning; kroppsbeskaffenhet.

Constrain (kånstrēn) tvinga.

Construct (kånströckt´) uppföra, bygga.

Construction (kånströcksj´n) bygnad, sammansättning.

Construe (kån´strû) konstruera; utlägga, förklara.

Consul (kån´söl) konsul.

Consulate (kån´s·lēt) konsulat.

Consult (kånsölt´) öfverlägga.

Consultation (kånsöltēsj´n) öfverläggning, rådslag.

Consume (kånsjûm) förtära, förbruka.

Consummate (kånsöm´mēt) fullända.

Consumption (kånsömsj´n) åtgång; lungsot.

Consumptive (kånsöm´tiv) förtärande, lungsigtig.

Contagious (kåntēdṡj´ös) smittsam.

Contain (kåntēn) innehålla.

Contaminate (kåntamm´inēt) orena, besmitta.

Contamination (kåntamminē´sj´n) nedsölande.

Contemn (kåntämm´) förakta.

Contemporary (kåntämp´år·ri) samtida.

Contempt (kåntämt´) förakt.

Contemptible (kåntämt´ib·l) föraktlig.

Contend (kåntänd´) strida.

Content (kåntänt´) nöjd.

Contentment (kåntänt´ment) tillfredsställelse.

Contents (kåntänts´) innehåll.

Contest (kåntäst´) strida, bestrida; (kån´täst) strid.

Contiguous (kåntig´gjûös) tillstötande.

Continent (kån´tinänt) fastland.

Contingent (kåntin´djänt) andel; bidrag.

Continual (kåntin´njû·l) oafbruten, beständig.

Continuance (kåntin´njû·ns) fortfarande, varaktighet.

Continuation (kåntinnjûēsj´n) fortsättning.

Continue (kåntin´njû) fortsätta, fortfara.

Contract (kåntrakt´) sammandraga, afsluta kontrakt; (kån´trakt) kontrakt, öfverenskommelse.

Contraction (kåntraksj´n) förkortning.

Contradict (kåntradikt´) motsäga.

Contradiction (kåntradiksj´n) motsägelse.

Contrary (kån´trari) motsätta sig; motsatt; motsats; on the — (ån ŧ —) tvärtom.

Contraries (kån´trarris) motsatser.

Contrariety (kåntrarej´iti) stridighet.

Contrast (kån´trast) kontrast, motsats.

Contribute (kåntrib´bjût) bidraga.

Contributary (kåntrib´bjut·ri) skattdragande, skattskyldig.

Contribution (kåntribbjûsj´n) bidrag, skatt.

Contrite (kån´trejt) förkrossad, ångerfull.

[47]

Contrition (kåntrisj´n) förkrosselse, ånger.

Contrivance (kåntrejv´ns) påfund, uppfinning.

Contrive (kåntrejv´) uttänka, uppfinna.

Control (kåntrå̱l´) hafva uppsigt öfver, kontrollera; uppsigt, tillsyn.

Controversy (kån´tråv·rsi) tvist.

Contumacious (kåntjûmē´sjös) hårdnackad, trotsig.

Contumacy (kån´tjûmasi) tredska, uppstudsighet.

Contumely (kån´tjûmili) smälek, skymf.

Contusion (kåntjûṡj´n) stöt.

Conundrum (kån´öndröm) ordlek, gåta.

Convalescent (kånvaläss´nt) tillfrisknande.

Convene (kånvīn) sammankalla.

Convenience (kånvīnj´ns) beqvämlighet.

Convenient (kånvīnj´nt) beqväm, passande.

Convent (kånvänt´) instämma till domstol.

Convent (kån´v·nt) sammankomst, kloster.

Convention (kånvänsj´n) sammankomst.

Conversation (kånv·rsēsj´n) samtal.

Converse (kånv·rs´) samtala.

Convert (kånv·rt´) omvända.

Convert (kån´v·rt) person, som är omvänd.

Convex (kån´väcks) konvex, bugtig utåt.

Convey (kånvē´) föra, skicka.

Conveyance (kånvē´ans) transport, fortskaffningsmedel.

Convict (kånvickt´) öfverbevisa, vederlägga.

Convict (kån´vikt) missdådare, straffånge.

Conviction (kånvicksj´n) öfvertygelse.

Convince (kånvins´) öfvertyga.

Convulsion (kånvölsj´n) kramp.

Cook (kûck) koka; kock, köksa.

Cookery (kûck´·ri) kok-konst.

Cool (kûl) afkyla, svalna; kall, sval; köld, förkylning.

Coop (kûpp) hönsbur.

Cooper (kûp·r) tunnbindare.

Co-operation (kå̱-åp·rēsj´n) medverkan.

Cop (kåpp) topp, spets.

Cope (kå̱p) strida, täfla.

Copious (kå̱´piös) ymnig.

Copper (kåpp·r) koppar, kopparkittel; af koppar.

Copy (kåpp´i) afskrifva; afskrift, exemplar, manuskript.

Copy-right (kåpp´irejt) förlagsrätt.

Coquette (kåkätt´) kokett, behagsjuk qvinna.

Coral (kår´öll) korall.

Cord (kå̱rd) snöre.

Cordage (kå̱rd´edṡj) tågverk.

Cordial (kård´j·l) hjertlig.

Core (kå̱r) kärna.

Cork (kå̱rk) kork.

Corkscrew (kå̱rkskrû) korkskruf.

Corn (kå̱rn) säd, sädeskorn; liktorn.

Corner (kå̱rn·r) vrå, hörn.

Cornet (kå̱rn´t) kornett; strut.

Coroner (kårr´ån·r) kronbetjent (som ransakar vid dråpstillfällen o. d.).

Cornflower (kå̱rn´flauer) blåklint.

Corned-beef (kå̱r´nd-bīf) salt kött.

Corporal (kå̱r´pår·l) korporal.

Corporation (kå̱rpårēsj´n) samfund.

Corps (kå̱r; plur. kårṡ) kår, trupp.

Corpse (kå̱rps) lik, död kropp.

Correct (kårräckt´) förbättra, rätta; riktig, felfri.

Correction (kårräksj´n) rättelse, aga.

Correspond (kårrispånd´) svara mot; brefvexla.

Correspondence (kårrispånd´äns) brefvexling.

Corroborate (kårråb´örēt) stärka, bestyrka.

Corrode (kårrå̱d´) gnaga, fräta.

Corrosive (kårrå̱´siv) frätmedel.

Corrupt (kårröpt´) förderfva, muta.

Corruption (kårröpsj´n) förderf, bestickning.

Cost (kåst) kosta.

Costly (kåst´li) dyrbar.

Costume (kåsst´tjûm) klädedrägt.

Cosy (kå̱ṡi) hemtreflig.

Cot (kått) hydda; vagga, barnbädd.

Cottage (kått´edṡj) hydda; landställe.

Cotton (kåttn) bomull.

Cotton-mill (kåttn mill) bomullspinneri.

Couch (kautsj) lägga sig;
bädd, läger.

Cough (kåff) hosta.

Could (kûdd) kunde, af can.

Council (kaun´sil) rådsförsamling.

Counsel (kaun´s·l) råda; råd.

Counsellor (kaun´sl·r) rådgifvare, sakförare.

Count (kaunt) grefve.

Count (kaunt) räkna, anse för;
räkning.

Countenance (kaunt´nans) utseende; sinnesnärvaro.

Counter (kaunt·r) disk.

Counteract (kaunt´·rakt) motverka.

Counterfeit (kaunt´·rfīt) förfalska;
eftergjord, förfalskad;
bedragare.

Countermand (kaunt´·rmānd) återkalla en befallning.

Countermark (kaunt´·rmārk) kontramärke.

Countess (kaunt´äss) grefvinna.

Counting-house (kaun´ting-haus) kontor.

Country (könn´tri) land.

County (kaunt´i) grefskap.

Couple (köpp·l) par.

Courage (körr´edṡj) mod.

Courageous (körrēdṡj´ös) modig.

Course (kå̱rs) lopp, riktning;
of — (åvv —) naturligtvis.
Court (kå̱rt) gård;
hof;
domstol.

Courteous (kå̱rt´jös) höflig.

Courtesy (kört´isi) höflighet;
(kört´si) nigning.

Cousin (köṡn) syskonbarn.

Cove (kåv) bugt, liten vik.

Covenant (kövv´in·nt) fördrag, förbund.

Cover (kövv·r) betäcka;
täcke, kuvert.

Covet (cövv´it) begära, vara lysten efter.

[48]

Covetous (kövv´töss) begärlig (efter).

Cow (kau) ko.

Coward (kau´ard) rädd, feg stackare.

Cowardice (kau´ardiss) feghet.

Coxcomb (kåcks´kå̱m) narr, sprätt.

Coy (kåj) blygsam.

Cozen (köṡn) narra, lura.

Crab (krabb) sur, kärf, knarrig;
krabba.

Crab-apple (krabb´-appl) vildäpple.

Crack (krack) braka;
knäcka, smälla;
brak, remna.

Cradle (krēd·l) vagga.

Craft (kraft) skicklighet, list.

Cram (kramm) proppa i.

Cramp (kramp) kramp.

Cranberry (krann´bärri) tranbär.

Crane (krēn) trana;
kran.
Crank (krank) vef;
kollrig menniska.

Crape (krēp) krusflor.

Crash (krasj) sönderbryta.

Crater (krēt´r) krater.

Cravat (kravatt´) halsduk.

Crawl (krå̱l) krypa, kräla.

Crazed (krēṡ´d);
Crazy (krēṡ´i) bräcklig, svag;
förryckt.
Cream (krīm) grädde;
afskumma grädden.

Create (kriēt´) skapa, utnämna.

Creation (kriēsj´n) skapelse.

Creator (kriēt´r) skapare.

Creatur (krī´tjûrr) skapadt ting, kreatur.

Credible (krädd´ib·l) trovärdig.

Credit (krädd´it) förtroende, kredit.

Creditor (krädd´it·r) borgenär.

Credulity (kridjûl´iti) lätttrogenhet.

Credulous (kräd´djûlöss) lätttrogen.

Creed (krīd) trosbekännelse.

Creek (krīk) vik, bugt;
bäckdal.

Creep (krīp) krypa.

Crescent (kräss´n·t) nymåne.

Crest (kräst) tuppkam.

Crest-fallen (kräst´få̱ln) modfäld.

Crew (krû) besättning.

Cribble (kribb·l) sålla;
såll.
Cricket (krick´t) syrsa;
— cricket, ett slags bollspel.

Crime (krejm) brott.

Criminal (krim´in·l) brottslig.

Criminate (krim´inēt) beskylla, anklaga.

Crimson (krimṡn) karmosinröd.

Cripple (kripp·l) krympling.

Crisis (krejs´is) vändpunkt, kris.

Crisp (krisp) skör, krusig.

Critical (kritt´ik·l) kritisk, farlig.

Croak (krå̱k) qväka (som en groda), kraxa; vara missnöjd.

Crocodile (kråk´ådejl) krokodil.

Crook (krûck) kröka; krok.

Crop (kråpp) skörda; skörd, gröda; kräfva (hos foglar).

Cross (kråss) korsa, gå tvärs öfver; kors; på tvären, tvär, trätgirig.

Crow (krå̱) kråka.

Crowd (kraud) hop, mängd, trängsel.

Crown (kraun) krona, topp; eng. silfvermynt.

Crucifix (krjû´sificks) krusifix.

Crucify (krjû´sifej) korsfästa.

Crude (krûd) rå, omogen.

Cruel (krû·l) grym.

Cruelty (krû´·lti) grymhet.

Cruise (krjûṡ) kryssa.

Crumb (krömm) brödsmula; inkråm.

Crush (krössj) krossa; trängsel.

Crust (kröst) brödskorpa, skal.

Crutch (krötsj) krycka.

Cry (krej) skrika, ropa, gråta; skrik, rop.

Crystal (krist·l) kristall.

Cub (köbb) unge (af vissa djur såsom björn, lejon, räf, säl etc.).

Cube (kjûb) kub, tärning.

Cubic (kjûbick) kubik.

Cuckoo (kûckû) gök.

Cucumber (kjû´kömb·r) gurka.

Cudgel (ködṡj´·l) prygla; påk.

Cue (kjû) svans; kö.

Cuff (köff) puffa; knytnäfveslag.

Cull (köll) utvälja, plocka.

Culminate (köl´minēt) nå sin höjdpunkt.

Culpable (köll´pab·l) straffbar.

Culprit (köll´prit) brottsling.

Cultivate (köll´tivēt) odla.

Cultivation (költivēsj´n) odling.

Culture (köll´tjûr) odling; bildning.

Cumbersome (köm´b·rsömm) besvärlig, bekymmersam.

Cumbrance (köm´brans) besvär.

Cumulate (kjû´mûlēt) hopa.

Cunning (könn´ing) listig, slug, list.

Cup (köpp) kopp, bägare.

Cupboard (köpp´båå̱rd) skänk, skåp.

Cupidity (kjûpidd´iti) begärlighet.

Cur (körr) (elak) hund; elak menniska.

Curate (kjû´ret) hjelpprest.

Curd (körd) ystad mjölk.

Cure (kjû·r) läka; kur.

Curfew (kör´fjû) aftonklocka.

Curiosity (kjûriåss´iti) nyfikenhet.

Curious (kjû´riös) nyfiken, märkvärdig.

Curl (körl) krusa, locka sig; hårlock.

Curly (kör´li) krusig, lockig.

Currant (körr´ant) röda vinbär.

Currency (körr´nsi) gångbarhet, gångbart mynt.

Current (körr´nt) gångbar, gängse; ström.

Curse (körs) banna; förbannelse.

Curtail (körtēl) afkorta, stubba.

Curtain (kört´n) förhänge, gardin, ridå.

Curvature (kör´vatjûr) krökning.

Curve (körv) kröka, böja.

Cushion (kûssj´n) dyna, kudde.

Custard (köst´ard) äggkaka.

Custody (köst´ådi) fängelse; bevakning.

Custom (köst´m) vana, sed; tull.

Customary (köst´åmari) bruklig.

Custom-house (köst´mhaus) tullhus.

Cut (kött) skära, klippa; snidt, hugg.

Cutlass (kött´l·s) hirschfängare (liten, kort sabel med bred klinga).

Cutler (kött´l·r) knifsmed.

[49]
[50]

Vyer från Dublin på Irland. 1. St. Patriks katedral. 2. Sackville Street. 3. Christchurch-katedralen.

[51]

Cutlet (kött´lätt) kotlett.

Cuttle (kött´l) bläckfisk.

Cylinder (sil´indör) cylinder, vals.

Cymbal (sim´b·l) cymbal.

Cynic (sin´ik) Cynical (sin´ik·l) cynisk, osnygg menniska.

Cypress (sej´pr·ss) cypress.

Czar (zār) czar, rysk kejsare.

D.

D. (förkort.) doctor; D.D. (doctor of divinity) teologie doktor.

Dad (dadd)
Daddy (dadd´i)
} (barnspråk) pappa.

Dagger (dagg·r) dolk.

Daily (dēli) daglig, dagligen.

Dainty (dēnti) läckerbit, läcker.

Dairy (dä̱ri) mejeri.

Dairy-maid (dä̱r´imēd) ladugårdspiga, mejerska.

Daisy (dē´si) tusensköna, prestkrage.

Dale (dēl) dal.

Dally (dall´i) skämta, fjäsa för.

Damage (dam´edṡj) skada, förlust; tillfoga skada.

Damask (dam´ösk) damast (ett slags tyg).

Damn (damm) fördömma, förbanna.

Damp (damp) dimma, fukt; fuktig.

Damp (damp) dämpa; nedslagen.

Dance (dāns) dansa; dans.

Dancing-master (dānsingmāst·r) danslärare.

Dandy (dand´i) sprätt.

Dandelion (dandilej´ön) lejontand, maskros.

Dane (dēn) en dansk.

Danger (dēndṡj·r) fara, nöd.

Dangerous (dēndṡj´rös) farlig.

Dangle (dang´g·l) dingla.

Danish (dēniṡj) dansk; danska språket.

Dare (dä̱r) våga, utmana.

Daring (dä̱ring) dristig.

Dark (dārk) mörker; mörk.

Darling (dārling) älskling.

Darn (dārn) stoppa (strumpor).

Dart (dārt) slunga, kastspjut.

Dash (dasj) slå, stöta, krossa; slag, stöt, streck.

Dastard (dast´ard) feg.

Date (dēt) datum; datera.

Daub (då̱b) dålig, grof, suddig.

Daughter (då̱t·r) dotter; — in law (— in lå̱) sonhustru.

Dauntless (dānt´läss) oförfärad.

Dawn (då̱n) dagas.

Day (dē) dag; to — (tû —) i dag; the — before yesterday (ŧ — bifå̱r jäst´·rdē) i förrgårs.

Dazzle (daṡṡ·l) blända, bländas.

Dead (dädd) död, liflös.

Deadly (dä̱dd´li) dödlig.

Deaf (däff) döf; — and dumb (— and dömm) döfstum.

Deal (dīl) del, mängd; handla; to — with (— °iŧŧ) uppföra sig mot, behandla.

Dealer (dīl·r) köpman.

Dean (dīn) domprost.

Dear (dī·r) dyr, kär; — me! (— mī) kära hjertandes!

Dearth (d·rþ) dyrhet.

Death (däþþ) död, dödlighet.

Debase (dibēs) förnedra, nedsätta.

Debate (dibēt) öfverlägga; debatt, öfverläggning.

Debauch (dibå̱tsj´) förföra; liderlighet.

Debauchee (dibå̱sjī´) vällusting, frossare.

Debility (dibill´iti) svaghet.

Debt (dätt) skuld.

Debtor (dätt·r) skuldenär, gäldenär.

Decanter (dikant´·r) karafin.

Decapitate (dikapp´itēt) halshugga.

Decay (dikē) förfalla; förfall.

Decease (disīs) aflida; frånfälle.

Deceit (disīt) bedrägeri.

Deceive (disīv) bedraga.

December (disämb´·r) december.

Decent (dīs´nt) anständig, ärbar.

Deception (disäpsj´n) bedrägeri.

Decide (disejd´) afgöra.

Decimal (däss´im·l) tiondedel, decimal.

Decipher (disej´för) dechiffrera, förklara.

Decision (disīṡj´n) dom, beslut.

Decisive (disejs´iv) afgörande.

Deck (däck) betäcka; däck.

Declaim (diklēm) deklamera.

Declamation (däcklamēsj´n) deklamation.

Declaration (diklarēsj´n) förklaring.

Declare (diklä̱r) förklara, förkunna.

Declension (diklänsj´n) sluttning.

Declination (däklinēsj´n) afvikning, förfall.

Decline (diklejn´) förfalla.

Decorate (däk´årēt) pryda.

Decoration (däkårēsj´n) prydnad.

Decorous (dikå̱´rös) anständig.

Decorum (dikå̱r´öm) anständighet.

Decoy (dikoj´) locka i snara.

Decrease (dikrīs) aftaga, förminska.

Decree (dikrī) besluta; förordning, påbud.

Decrepit (dikräpp´it) utlefvad.

Decrescent (dikräss´önt) aftagande (säges om månen).

Dedicate (dädd´ikēt) tillegna.

Deduct (didökt´) afdraga.

Deduction (didöcksj´n) afdrag, rabatt; slutledning.

Deed (dīd) handling; dokument.

Deem (dīm) dömma, anse.

Deep (dīp) djup.

Deer (dīr) rådjur.

Deface (difēs) utplåna.

Default (difå̱lt) fel, förseelse; bryta (sitt ord).

Defeat (difīt) tillintetgöra, drifva på flykten; nederlag.

Defect (difäkt´) brist, fel.

[52]

Defectible (difäkt´ib·l) bristfällig.

Defence (difäns´) försvar.

Defend (difänd´) försvara.

Defendant (difänd´nt) svarande part.

Defensive (difäns´iv) försvar, försvars-.

Defer (dif·r´) uppskjuta.

Deference (däff´·räns) aktning, eftergifvenhet.

Defiance (difej´ans) utmaning; in — of (inn — åvv) till trots för.

Deficiency (difisj´nsi) brist.

Deficient (difisj´nt) otillräcklig.

Defile (difejl´) vanära.

Define (difejn´) bestämma, förklara.

Definition (difinisj´n) noggrann förklaring.

Deform (difå̱rm) vanställa.

Deformity (difå̱rm´iti) vanskaplighet, lyte.

Defraud (difrå̱d) svika.

Defray (difrē) bestrida omkostnader.

Defy (difej´) utmana.

Degenerate (didjänn´rēt) urarta.

Degradation (digradēsj´n) förnedring.

Degrade (digrēd) nedsätta, afsätta.

Degree (digrī) grad; by —s (bej —ṡ) gradvis, småningom.

Deign (dēn) bevilja, värdigas.

Deity (dīiti) guddom.

Deject (didjäkt´) nedslå, bedröfva; nedslagen.

Delay (dilē) uppskjuta; uppskof.

Delegate (däll´igēt) befullmägtiga; fullmägtig.

Deliberate (dilibb´·rēt) öfverväga.

Deliberation (dilibb·rēsj´n) öfverläggning.

Delicacy (däll´ikassi) läckerhet, grannlagenhet.

Delicate (däll´iket) läcker, grannlaga.

Delicious (dilisj´ös) angenäm, särdeles behaglig.

Delight (dilejt´) lust, behag; fröjda, fröjdas öfver (in).

Delightful (dilejt´fûll) förnöjsam, angenäm.

Delineate (dilin´iēt) teckna, skildra.

Delirium (dilir´iöm) delirium, vanvett.

Deliver (dilivv´·r) öfverlemna, befria.

Delivery (dilivv´·ri) befrielse, nedkomst.

Delude (diljûd´) bedraga.

Deluge (däll´jûdṡj) öfversvämma; öfversvämning.

Delusion (diljûṡj´n) bedrägeri, villfarelse.

Demand (dimānd) fordra, fråga; fordran, förfrågan.

Demeanor (dimīn´·r) uppförande.

Demency (dī´mänsi) vanvett.

Demersion (dim·rsj´n) dränkning.

Democracy (dimåck´rasi) folkvälde; demokrati.

Democrat (dämm´åkrat) demokrat.

Demolish (dimåll´isj) nedrifva.

Demolition (dimålisj´n) ödeläggelse.

Demon (dīm·n) ond ande.

Demonstrate (dimån´strēt) bevisa.

Demonstration (dimånstrēsj´n) bevisning.

Demonstrator (dim´ånstrētör) person, som förklarar.

Demoralization (dimåraliṡēsj´n) sedeförderf.

Demoralize (dimårr´alejṡ) förderfva.

Demur (dimör´) betvifla, göra invändningar.

Demure (dimjûr) blygsam (till det yttre).

Den (dänn) djurs håla.

Denial (dinej´·l) afslag, nekande.

Denizen (dänn´iṡn) borgare.

Denominate (dinåmm´inēt) benämna.

Denomination (dinåminēsj´n) benämning.

Denote (dinå̱t) beteckna.

Denounce (dinauns´) angifva.

Dense (däns) tät.

Dentist (dänt´ist) tandläkare.

Denude (dinjûd´) blotta.

Denunciation (dinönsjiēsj´n) angifvelse.

Deny (dinej´) neka, vägra.

Depart (dipārt) afresa, gå hädan; to — with (tû — °iŧŧ) afstå från; — afresa, hädangång.

Department (dipārtment) departement, fack.

Departure (dipār´tjûr) bortgång, afresa.

Depend (dipänd´) bero, lita (på).

Dependence (dipänd´ns) beroende.

Depict (dipikt´) måla, skildra.

Deplorable (diplå̱r´ab·l) beklagansvärd, eländig.

Deplore (diplå̱r´) begråta.

Deponent (dipå̱´n·nt) person, som vittnar på ed.

Depose (dipå̱ṡ) aflägga, afsätta; vittna, intyga.

Deposit (dipåṡṡ´it) nedlägga, anförtro; underpant.

Depravation (däppravēsj´n) förderf.

Deprecate (däpp´rikēt) afbedja.

Depreciate (diprī´sjiēt) underskatta.

Depress (dipräss´) nedtrycka.

Deprive (diprejv´) beröfva.

Depth (däppþ) djup, afgrund.

Deputation (däpjûtēsj´n) beskickning.

Deputy (däpp´jûti) sändebud, ombud.

Derange (dirēndṡj) förvirra, störa.

Derangement (dirēndṡj´ment) oordning, förvirring.

Derelict (därr´ilikt) öfvergifven.

Derision (dirīṡj´n) åtlöje.

Derivation (därrivēsj´n) härledning.

Derive (direjv´) härleda, afleda.

Derogate (därr´ågēt) förminska, nedsätta.

Derogation (därrågēsj´n) förminskning, afbräck.

Descend (disänd´) nedstiga, härstamma.

Descent (disänt´) sluttning.

Descension (disänsj´n) nedstigande, sluttning.

Describe (diskrejb´) beskrifva.

Description (diskripsj´n) beskrifning.

Desert (däss´·rt) obebodd; öken; (dis·rt´) öfvergifva, rymma.

Deserve (dis·rv´) förtjena.

[53]

Design (disejn´) afteckna, bestämma; afsigt, utkast.

Designate (däss´iggnēt) utse.

Designation (dässiggnēsj´n) utnämning, beteckning.

Desirable (diṡejr´ab·l) önskvärd.

Desire (diṡej´·r) begära, önska; begär, önskan.

Desirous (diṡejr´ös) begärlig (of, efter).

Desist (disist´) afstå, upphöra.

Desk (däsk) pulpet.

Desolate (däss´ålet) obebodd, öde.

Despair (dispä̱r) förtvifla; förtviflan.

Despatch (dispatj´) depesch, telegram; hastigt afgöra, afsända.

Desperate (däss´p·ret) förtviflad.

Despicable (däss´pikab·l) föraktlig.

Despise (dispejṡ´) förakta.

Despite (dispejt´) hat, trots; förarga, kränka, trotsa.

Despotism (däs´påtiṡm) envälde.

Dessert (däṡṡ·rt´) dessert, efterrätt.

Destination (dästinēsj´n) bestämmelse, mål.

Destine (däss´tin) bestämma.

Destiny (däss´tini) öde.

Destitution (dästitjûsj´n) hjelplöshet.

Destroy (distråj´) förstöra.

Destruction (diströcksj´n) förderf, undergång.

Detach (ditatj´) lösa, lossa, taga löst.

Detail (dītēl) detalj.

Detain (ditēn) qvarhålla.

Detect (ditäckt´) upptäcka.

Determination (dit·rminēsj´n) föresats, afgörande beslut.

Determine (dit·rm´in) afgöra, besluta.

Detest (ditäst´) afsky.

Detestable (ditäst´ab·l) afskyvärd.

Dethrone (diþrå̱n´) afsätta från regeringen.

Detriment (dätt´riment) skada.

Deuce (djûs) djefvulen.

Develop (diväll´åpp) utveckla.

Development (diväll´åppment) utveckling.

Device (divejs´) list.

Devil (dävv´·l) djefvul.

Devilish (dävv´lisj) “förbaskadt,” besatt (öfvermåttan).

Devise (divejṡ´) påfinna.

Devoid (divåjd´) blottad på (of).

Devote (divå̱t) tillegna, helga.

Devotion (divå̱sj´n) andakt.

Devour (divau´·r) uppsluka.

Devout (divaut´) from.

Dew (djû) dagg.

Dexterity (däckstärr´iti) behändighet.

Dexterous (däcks´trös) behändig.

Dial (dej·l) urskifva.

Dialect (dej´aläkt) munart.

Dialogue (dej´alågg) samtal.

Diameter (dej-am´it·r) diameter, tvärlinie.

Diamond (dej´mönd) diamant.

Diarrhœa (dejarrīa) diarrhe, utsot.

Diary (dej´ari) dagbok.

Dice (dejs) tärningar, af die.

Dictate (dick´tēt) föreskrifva; föreskrift.

Dictionary (dicksjn´ari) ordbok.

Did (didd) gjorde, af to do.

Die (dej) dö.

Die (dej) tärning.

Diet (dej´t) näring, diet.

Diet (dej´t) riksdag.

Differ (diff´·r) afvika, vara af olika mening.

Difference (diff´·räns) olikhet, skilnad.

Different (diff´·ränt) olika.

Difficult (diff´ikölt) svår.

Difficulty (diff´ikölti) svårighet.

Diffidence (diff´idns) misstro.

Diffident (diff´idnt) misstänksam.

Diffuse (diffjûṡ´) utgjuta, sprida; (diffjûs´) spridd, vidlyftig.

Dig (digg) gräfva.

Digest (didjäst´) smälta (maten).

Digestion (didjästj´n) matsmältning.

Dignified (dig´nifejd) värdefull, värdig.

Dignify (dig´nifej) upphöja, hedra.

Dignity (digg´niti) värdighet.

Digress (digräss´) afvika.

Digression (digrässj´n) afvikelse från ämnet.

Dike (dejk) dike.

Dilate (dilēt) utvidga.

Diligence (dill´idjns) flit.

Diligent (dill´idjnt) flitig.

Dim (dimm) otydlig, svagsynt.

Dimension (dimänsj´n) storlek, utsträckning.

Diminish (diminn´isj) förminska.

Diminution (diminjûsj´n) minskning.

Dimple (dimp´·l) grop (i hakan eller kinden).

Din (dinn) dåna; dån.

Dine (dejn) spisa middag.

Dining-room (dej´ning-rûm) matsal.

Dinner (dinn·r) middagsmåltid.

Dint (dint) spår; by — of (bej — åvv) med hjelp af.

Dip (dipp) doppa; doppljus.

Diploma (diplå̱´ma) diplom.

Diplomatic (diplåmatt´ik) diplomatisk.

Direct (diräkt´) rak; rikta, inrätta, leda.

Direction (diräcksj´n) riktning; adress.

Directly (diräkt´li) genast.

Directory (diräkt´åri) adresskalender.

Dirt (d·rt) nedsmutsa; smuts.

Dirty (d·rt´i) smutsig; skamlig.

Dis (dis) framför ett ord betecknar motsats eller skiljaktighet; motsvarar ofta sv. o-, miss-.

Disable (disēb·l) göra oförmögen.

Disadvantage (disadvan´tidj) skada, förlust.

Disadvantageous (disadvantēdṡj´ös) ofördelaktig.

Disagree (disagrī) vara oense.

Disagreeable (disagrī´ab·l) obehaglig.

Disappear (disappī·r) försvinna.

Disappoint (disappåjnt´) svika (någon i dess förhoppningar).

Disappointment (disappåjnt´ment) felslagen förhoppning.

[54]

Disapprove (disapprûv) ogilla.

Disarm (diṡārm) afväpna.

Disaster (diṡast´·r) olycka.

Disastrous (diṡast´rös) olycksalig.

Disavow (disavau´) förneka.

Disburden (disbörd´n) afbörda.

Disburse (disbörs´) utbetala.

Discern (diṡṡ·rn´) urskilja, varseblifva.

Discernible (diṡṡ·rn´ib·l) synbar.

Discharge (distjārdṡj) afbörda, afskjuta; frikänna, afskeda; — salfva (skott), afsked, befrielse.

Disciple (dissejp´·l) lärjunge.

Discipline (diss´iplin) tukt, ordning; lära.

Disclaim (disklēm) frånsäga sig.

Disclose (disklå̱ṡ) uppenbara.

Discomfit (disköm´fit) slå på flykt; nederlag.

Discompose (diskåmpå̱ṡ) förvirra.

Disconnect (diskönnäkt´) upplösa.

Discontent (diskåntänt´) missnöjd.

Discord (dis´kård) oenighet.

Discordant (diskå̱rd´ant) oense, illaljudande.

Discount (diskaunt´) diskontera (vexlar); (dis´kaunt) afdrag, diskonto.

Discountenance (diskaun´tin·ns) göra förlägen, bringa ur fattningen.

Discourage (diskörr´edṡj) göra modfäld.

Discourse (diskå̱rs´) samtala, afhandla; samtal.

Discover (diskövv´·r) upptäcka.

Discovery (diskövv´ri) upptäckt.

Discredit (diskrädd´it) vanrykte; bringa i vanrykte.

Discreet (diskrīt) försigtig.

Discretion (diskrässj´n) försigtighet; godtfinnande.

Discriminate (diskrimm´inēt) särskilja.

Discrimination (diskriminēsj´n) skilnad.

Discuss (disköss´) granska, öfverlägga.

Discussion (diskösj´n) undersökning, öfverläggning.

Disdain (diṡdēn) förakta; förakt.

Disease (diṡīṡ) sjukdom.

Disembark (disämbārk´) urlasta, sätta i land.

Disengage (disänggēdṡj´) befria, frigöra sig.

Disentangle (disäntang´g·l) utreda.

Disfavor (disfēv·r) ogunst.

Disfigure (disfigg´jûr) vanställa.

Disgorge (disgå̱rdṡj´) utspy.

Disgrace (disgrēs) onåd; bringa i onåd.

Disguise (disgejṡ´) förkläda, förställa sig; förklädning, förställning.

Disgust (disgöst´) afsmak, motvilja; förorsaka afsmak.

Dish (disj) fat, rätt (mat).

Disharmonious (disharmå̱´niös) ej öfverensstämmande; opassande.

Dishevel (disjäv´·l) upplösa, bringa i oordning (hår); fladdra, ligga oordnadt.

Dishonest (diṡånn´st) oärlig, vanhederlig.

Dishonor (disånn´·r) vanära.

Disinterested (disint´·rästed) oegennyttig.

Disjoint (disdjåjnt´) vrida ur led.

Disjunct (disdjönkt´) afsöndrad.

Dislike (dislejk´) icke tycka om; misshag.

Dislocation (dislåkēsj´n) vridning ur led.

Dismal (diṡ´mall) dyster, förskräcklig.

Dismay (dismē) förskräcka; skräck.

Dismiss (dismiss´) afskeda.

Dismission (dismisj´n) afsked.

Dismount (dismaunt´) stiga af; kasta ur sadeln.

Disobedience (disåbīdj´ns) olydnad.

Disobedient (disåbīdj´nt) olydig.

Disoblige (disåblejdṡj´) förnärma.

Disorder (diså̱rd·r) oordning; opasslighet; förvirra.

Disown (diṡå̱n) neka att erkänna.

Disparate (dis´paret) olikartad.

Dispatch (dispatsj´) hastigt afsända; depesch.

Dispel (dispäll´) fördrifva.

Dispensable (dispäns´ab·l) umbärlig.

Dispense (dispäns´) utdela; — with (— °iŧŧ) öfverse med; tillåta.

Disperse (disp·rs´) skingra.

Displace (displēs) ställa i oordning, rubba.

Display (displē) utveckla, framställa; framställning, exposition.

Displease (displīṡ) misshaga.

Displeasure (displäṡṡj´ûr) misshag.

Disposal (dispå̱ṡ·l) anordning.

Dispose (dispå̱ṡ) anordna; — of (— åvv) använda, förfoga öfver.

Disposed (dispå̱ṡd) hågad.

Disposition (dispåṡisj´n) förfogande; sinnesstämning.

Dispossess (dispåsäss´) afsätta; fråntaga någon något (of).

Disproportion (dispråpå̱rsj´n) missförhållande.

Dispute (dispjût) tvista; tvist.

Disquisition (disk°iṡisj´n) undersökning.

Disregard (disrigārd) ringakta; förakt.

Disreputable (disräp´pjût·bl) låg, skymflig.

Disreputation (disräpjûtēsj´n) vanära.

Disrepute (disripjût´) bringa i vanära.

Dissection (dissäcksj´n) sönderstyckande.

Dissension (dissänsj´n) split, oenighet.

Dissent (dissänt´) vara af olika mening.

Dissenter (dissänt´·r) olika tänkande (afvikande från engelska statskyrkan).

Dissert (diss·rt´) afhandla.

Dissertation (diss·rtēsj´n) afhandling.

Dissimilar (dissim´il·r) olikartad, olik.

Dissimulation (dissimjûlēsj´n) förställning.

Dissipate (dissipēt) sprida, förskingra.

Dissipation (dissipēsj´n) slöseri; förströelse.

[55]

Dissolute (diss´åljût) utsväfvande.

Dissoluteness (diss´åljûtnäss) utsväfning, liderlighet.

Dissolution (dissåljûsj´n) upplösning.

Dissolve (diṡṡå̱lv) upplösa.

Dissonance (diss´ånans) missljud.

Dissuade (diss°ēd) afråda.

Distance (dist´ns) afstånd; aflägsna.

Distant (dist´nt) aflägsen.

Distaste (distēst) afsmak.

Distemper (distämp´·r) sjukdom.

Distillation (distillēsj´n) distillation.

Distinct (distinkt´) afsöndrad, tydlig.

Distinction (distinksj´n) åtskilnad; företräde.

Distinguish (disting´g°isj) åtskilja, urskilja; utmärka.

Distract (distrakt´) förvirra.

Distraction (distraksj´n) tankspriddhet.

Distrain (distrēn) utpanta.

Distress (disträss´) bekymmer, nöd.

Distribute (distrib´bjût) utdela.

Distribution (distribjûsj´n) utdelning.

District (dis´trikt) område, trakt.

Distrust (diströst´) misstro; misstroende.

Disturb (distörb´) störa.

Disturbance (distörb´ns) förvirring, uppror.

Disunion (dis-jûn´jn) oenighet; upplösning.

Disunite (dis-jûnejt´) skilja.

Disuse (dis-jûṡ) afvänja.

Ditch (ditsj) grop, dike.

Ditto (dit´tå) dito, af samma slag.

Ditty (dit´ti) liten sång, visa.

Diurnal (dej-örn´·l) daglig.

Dive (dejv) dyka.

Diverge (div·rdṡj´) spridas.

Diverse (dej´v·rṡ) olikartad, åtskillig.

Diversion (div·rsj´n) tidsfördrif.

Divert (div·rt´) afböja, roa.

Divide (divejd´) dela, indela.

Divine (divejn´) guddomlig; spå, gissa.

Divinity (divinn´iti) guddom.

Divisible (diviṡṡ´ibl·l) delbar.

Division (diviṡj´n) delning, indelning, afdelning.

Divorce (divå̱rs´) skilsmessa; upplösa ett äktenskap.

Divulgate (divöl´gēt) bekantgöra, utsprida.

Divulge (divöldṡj´) kungöra, utsprida.

Dizzy (diṡṡ´i) hufvudyr, tanklös.

Do (dû) göra, uträtta, fullända, befinna sig, duga.

Dock (dåck) skeppsdocka.

Docket (dåckt) faktura, lista.

Doctor (dåkt´·r) doktor, lärare, läkare.

Doctrinal (dåck´trin·l) lärorik.

Doctrine (dåck´trin) lära.

Document (dåck´jûmnt) dokument, skriftlig handling.

Dodge (dådṡj) hastigt vika undan; göra undflykter.

Doe (då̱) dofhind.

Does (döṡṡ) gör, af to do.

Doff (dåff) taga af.

Dog (dågg) hund.

Dog-days (dågg´-dēs) rötmånaden.

Dogged (dåg´gid) knarrig, tvär, butter, egensinnig.

Doleful (då̱lfûll) sorgsen, sorglig.

Doll (dåll) docka.

Dollar (dåll·r) amerikanskt mynt, 3,70 sv. kr.

Dolorous (dåll·rös) smärtsam, sorglig.

Domain (dåmēn´) gods, landtegendom.

Domestic (dåmäst´ick) huslig, hus-; — war (— °å̱r) inbördeskrig.

Domicile (dåmm´isill) bostad; bosätta sig.

Dominate (dåmm´inēt) beherrska.

Domination (dåmminēsj´n) herradöme, välde.

Dominion (dåminj´n) herravälde, landområde.

Domino (dåmm´ino) domino (ett spel).

Don (dånn) (spansk titel = herr von …)

Donation (dånēsj´n) gåfva, gåfvobref.

Done (dönn) afgjordt! låt gå! (af to do).

Donkey (dönk´i) åsna.

Doom (dûm) dom, utslag; dömma.

Door (då̱r) dörr; in doors (in då̱rṡ) inomhus; out of doors (aut åvv då̱rṡ) utom hus, borta.

Door-nail (då̱r-nēl) stiftet, hvarpå en portklapp slår; dead as a — (dädd aṡ e —) “död som en sten,” stendöd.

Dormant (då̱r´m·nt) sofvande.

Dormitory (då̱r´mitåri) sofrum.

Dose (då̱s) dosis, portion.

Dot (dått) prick, punkt; beströ.

Dote (då̱t) gå i barndom; (on) vara intagen (i), “fjeska för.”

Dotingly (då̱´tingli) fjolligt, barnsligt, narraktigt (kärlek).

Double (döbb·l) dubbel, fördubbla.

Doubt (daut) tvifla, tvifvel.

Doubtful (daut´fûll) tvifvelaktig.

Dough (då̱) deg.

Doughty (daut´i) dugtig, manhaftig.

Dove (dövv) dufva.

Dowager (dau´adṡj·r) enkefru.

Dower (dau·r) hemgift.

Down (daun) dun, fjun; — sandbank.

Down (daun) utför, nere, ned.

Downcast (daun´kast) nedslagen.

Downright (daun´rejt) rättfram, uppriktig; lodrät.

Downy (dau´ni) dunig; mjuk, len.

Dozen (döṡṡn) dussin.

Dozy (då̱ṡi) dåsig, olustig.

Drab (drabb) grå, smutsgrå, ett slags tyg.

Draft (drāft) vexel (se draught).

Drag (dragg) draga, släpa.

Dragon (dragg·n) drake.

Dragoon (dragûn) dragon.

Drain (drēn) uttorka, dränera.

Draining (drēning) dränering.

Dram (dramm) sup.

Drama (dramm´a) skådeplats.

[56]

Draper (drēp·r) klädeshandlare.

Draught (drāft) drag, klunk, vexel; draughts (drāfts) damspel.

Draw (drå̱) draga, teckna.

Drawback (drå̱back) återbetalning af tullmedel (vid inkomna varors utförsel); afdrag.

Drawee (drå̱ī´) trassat, acceptant, “godkännare” (person, på hvem en vexel är dragen).

Drawer (drå̱·r) trassent, “vexelgifvare” (person, som utställer en vexel).

Drawing (drå´ing) teckning, ritning.

Drawing-room (drå̱ing-rûm), förmak, salong.

Dray (drē) kärra.

Dread (drädd) skräck, fruktan; frukta.

Dreadful (drädd´fûll) förskräcklig.

Dream (drīm) drömma; dröm.

Dreary (drīri) dyster.

Dredge (drädj) ostronskrapa, muddermaskin.

Dredger (dräd´jör) ostronfiskare.

Dregs (dräggṡ) drägg.

Drench (dräntsj) tvinga att dricka; klunk (medicin).

Dress (dräss) drägt; påkläda, tillaga.

Dresscoat (dräss´kå̱t) frack.

Dressing (dräss´ing) klädande, sås.

Dressing-gown (dräss´inggaun) nattrock.

Drift (drift) drifvande kraft, snödrifva; hopa sig.

Drill (drill) genomborra, inöfva; drillborr.

Drink (drink) dricka; dryck.

Drinker (drink´r) drinkare.

Drip (dripp) droppe.

Drive (drejv) drifva, köra, åka; åkning, tur.

Driver (drejv´r) forman, kusk.

Drizzle (driṡṡ·l) dugga, småregna.

Droll (drå̱l) putslustig, löjlig; lustig person; gyckel; skämta.

Drone (drå̱n) drönare; dröna.

Droop (drûp) aftyna, vissna.

Drop (dropp) droppe; droppa, sjunka, släppa, tappa.

Dropsy (dråpp´si) vattensot.

Drought (draut) torka, torrhet.

Drove (drå̱v) boskapshjord.

Drover (drå̱v·r) oxdrifvare.

Drown (draun) dränka; drunkna.

Drowsiness (drauṡ´inäss) sömnighet.

Drowsy (drauṡ´i) sömnig, lat.

Drub (dröbb) prygla; slag.

Drudge (drödṡj) släpa, träla; handtlangare.

Drug (drögg) drogue.

Druggist (drög´gist) droghandlare, apotekare.

Drum (drömm) trumma, trumslagare; (larmande kalas).

Drunk (drönk) drucken, rusig, öfverlastad.

Drunkard (drönk´·rd) drinkare.

Drunken (drönk´n) rusig, öfverlastad.

Drunkenness (drönk´näss) dryckenskap.

Dry (drej) torr, törstig; torka.

Dubious (djûb´jös) tvifvelaktig.

Ducal (djûk·l) hertiglig.

Ducat (döck´at) dukat.

Duchess (dötsj´äss) hertiginna.

Duck (döck) anka; neddoppa.

Ducker (döck·r) dykare.

Due (djû) skyldig, passande, tillbörlig.

Duel (djû·l) duell, tvekamp.

Dug (dögg) impf. och p. pf. af to dig.

Duke (djûk) hertig.

Dull (döll) slö, trög, tråkig, dyster; förslöa, dämpa.

Dullhead (döll´hädd) dumbom.

Dumb (dömm) stum.

Dumps (dömps) svårmod.

Dumpling (dömp´ling) klimp.

Dun (dönn) mörk, mulen.

Dunce (döns) dummerjöns, dumhufvud.

Dung (döng) dynga, gödsel; — hill (— hill) gödselhög.

Dungeon (döndṡj´n) fängelsehåla.

Dupe (djûp) föra bakom ljuset.

Duplicate (djû´pliket) afskrift.

Duplicity (djûpliss´iti) dubbelhet, falskhet.

Durability (djûrabill´iti) varaktighet.

Durable (djûrab·l) varaktig.

Duration (djûrēsj´n) bestånd, fortvaro.

During (djûring) under, medan.

Dusk (dösk) dunkel, mörk; skymning.

Dust (döst) stoft, dam; afdamma.

Dutch (dötsj) holländsk; holländska (språket); the — (ŧ —) holländarne.

Dutiful (djû´tifûll) lydig.

Duty (djûti) pligt, skyldighet, tull, skatt, vakt.

Dwale (d°ēl) sömndryck.

Dwarf (d°å̱rf) dverg.

Dwell (d°äll) vistas, bo.

Dwelling (d°äll´ing) bostad.

Dwindle (d°ind´·l) borttvina, försvinna.

Dye (dej) färga; färg.

Dyer (dej·r) färgare.

Dysentery (dis´äntri) rödsot.

Dyspepsia (dispäpp´sja) dålig matsmältning; magsyra.

Dyspeptic (dispäpp´tik) som har svag mage.

E.

Each (ītsj) hvarje; — other (— öŧŧ·r) hvarannan, hvarandra.

Eager (īg·r) skarp, häftig.

Eagerness (īg´rnäss) skärpa, ifver.

Eagle (īg·l) örn.

Ear (ī·r) öra; ax.

Earl (·rl) engelsk grefve (jarl).

Early (·rl´i) tidig, tidigt.

Earn (·rn) förtjena, förvärfva.

Earnest (·rn´st) allvar.

Earning (·rn´ing) förtjenst, vinst.

Earth (·rþ) jord.

Earthen (·rþen) af jord, — ware (·rþen °är) krukmakargods.

[57]
[58]

Triumfbågen i Paris, upprest af Napoleon Bonapart till minne af hans segrar.

[59]

Earthly (·rþ´li) jordisk, verldslig.

Earthquake (·rþ´k°ēk) jordbäfning.

Ease (īṡ) lugn, ro; at — (att —) i ro, efter behag.

Easiness (īṡinäss) otvungenhet.

East (īst) öster.

East-Indiaman (īstind´iamann) Ostindiefarare.

Easter (īst·r) påsk.

Easy (īṡi) lugn, lätt (att göra), otvungen; to make — (tû mēk —) lugna.

Eat (īt) äta, förtära.

Eatables (ītab·lṡ) matvaror.

Eaves (īvṡ) takskägg, takfot.

Ebb (äbb) ebb.

Ebony (äbb´åni) ebenholts.

Eccentric (äcksän´trick) öfverspänd, oregelbunden.

Eccentricity (äcksäntriss´iti) öfverspändhet, besynnerligt sätt.

Ecclesiastical (äcklīsiast´ik·l) kyrklig.

Echo (äck´å) genljud.

Eclipse (iklips´) förmörkelse.

Economical (īkånåmm´ik·l) ekonomisk, sparsam.

Economist (ikånn´åmist) hushållare.

Economize (ikånn´åmejṡ) hushålla, spara.

Economy (ikånn´åmi) hushållsaktighet, sparsamhet.

Ecstasy (äck´stasi) hänryckning.

Edacity (idass´iti) begärlighet.

Edge (ädṡj) egg, spets, kant; hvässa, slipa, kanta.

Edification (äddifikēsj´n) uppbyggelse.

Edifice (ädd´ifiss) bygnad.

Edify (ädd´ifej) uppbygga.

Edit (ädd´it) offentliggöra, utgifva.

Edition (idisj´n) upplaga.

Editor (ädd´it·r) förläggare.

Educate (ädd´jûkēt) uppfostra.

Education (äddjûkēsj´n) uppfostran.

Eel (īl) ål.

E’en (īn) förkort. af even.

E’er (ä̱r) förkort. af ever.

Efface (äffēs) utstryka.

Effect (äffäkt´) verkan, följd; utverka, förorsaka; —s, lösören.

Effective (äffäkt´iv) verksam.

Effectual (äffäkt´jû·l) kraftig.

Effeminate (äffämm´inet) qvinlig, omanlig.

Effervescence (äff·rväss´ns) uppbrusning.

Efficacious (äffikēsj´ös) verksam.

Efficacy (äff´ikasi) verksamhet, kraft.

Efficient (äffisj´nt) verkande orsak, upphofsman.

Effigy (äff´idji) bild.

Efflorescence (äfflåräss´ns) blomstring.

Effluence (äff´lûäns) utströmning.

Effort (äff´å̱rt) ansträngning.

Effulgent (äfföldj´nt) strålande.

Effusion (äffjûsj´n) utgjutelse.

Egad (igadd´) min sann! ja visst!

Egg (ägg) ägg; uppegga.

Egg-plant (ägg´-plant) äggplanta.

Egotism (ī´gåtiṡm) egoism, egennytta.

Egotist (īgåtist) egoist.

Egotistical (īgåtis´tik·l) egennyttig.

Egregious (igrīdṡj´ös) herrlig, ovanlig (i dålig mening).

Eight (ēt) åtta; eighth (ētþ) åttonde.

Eighteen (ē´tīn) aderton; —th adertonde.

Eighty (ēt´i) åttio; eightieth (ēt´īþ) åttionde.

Either (īŧ·r) endera; någondera; antingen.

Ejaculate (idjak´jûlēt) utstöta.

Ejaculation (idjakjûlēsj´n) utbrott, verop.

Eject (idjäkt´) utkasta, bortjaga.

Ejection (idjäksj´n) bortdrifvande.

Eke (īk) öka, fullständiggöra (out).

Elaborate (ilabb´året) utarbetad.

Elaboration (ilabårēsj´n) utarbetning, fullkomnande.

Elapse (ilaps´) förflyta.

Elastic (ilast´ik) spänstig.

Elasticity (ilastiss´iti) spänstighet.

Elate (ilēt) uppblåst.

Elbow (äll´bå̱) armbåge; knuffa.

Elder (älld´·r) fläder.

Elder (älld´·r) äldre, gammal man; eldest (äld´·st) äldst (om slägtingar; jfr. older).

Elderly (älld´·rli) ålderstigen.

Elect (iläkt´) utvälja; utvald.

Election (iläksj´n) val.

Elector (iläkt·r) elektor, valman.

Electric (iläk´trik) elektrisk.

Electricity (iläktriss´iti) elektricitet.

Elegance (äll´igans) smakfullhet.

Elegant (äll´igant) sirlig, smakfull, belefvad.

Elegy (äll´idji) sorgeqväde.

Element (äll´iment) element, grundämne, första grunderna.

Elephant (äll´ifant) elefant.

Elevate (äll´ivēt) upphöja.

Elevation (ällivēsj´n) upphöjning, höghet.

Elevator (äll´ivētör) hiss, lyftmaskin, hiss.

Eleven (ilävv´n) elfva; —th elfte.

Elf (älff) elfva, troll.

Elicit (iliss´it) utlocka, framdraga.

Elk (älk) elg.

Ell (äll) engelsk aln (45 inches).

Elm (älm) almträd.

Elocution (ällåkjûsj´n) utförsgåfva, “föredrag,” vältalighet.

Elongation (ilånggēsj´n) utsträckning, afstånd.

Elope (ilå̱p) rymma, fly.

Elopement (ilå̱p´ment) flykt.

Eloquence (äll´åk°äns) vältalighet.

Eloquent (äll´åk°änt) vältalig.

Else (äls) eljest; annan.

Elsewhere (äls°ä̱r) annorstädes.

Elucidation (iljûsidēsj´n) upplysning.

Elude (illjûd´) undslippa, gäcka.

Elusion (illjûṡj´n) undflykt, bedrägeri.

Elusory (illjûs´åri) bedräglig.

’em (ämm) förkort. af them.

Emaciate (imēsj´iēt) magra.

Emaciation (imēsjiēsj´n) afmagring.

Emanation (ämmanēsj´n) utflytning, utströmmande.

[60]

Emancipate (imans´ipēt) frigöra.

Emancipation (imansipēsj´n) frigörelse.

Emasculate (imas´kjûlēt) försvaga.

Embale (ämbēl) inpacka.

Embalm (ämbām´) balsamera.

Embark (ämbārk) inskeppa sig.

Embarrass (ämbarr´ass) förvirra.

Embarrassment (ämbarr´assment) förlägenhet.

Embassador (ämbas´sadör) ambassadör.

Embellish (ämbäll´isj) försköna.

Embers (ämb´·rṡ) glödande aska.

Embezzle (ämbäṡṡ´l) försnilla.

Embezzlement (ämbäṡṡ´·lment) förskingring, underslef.

Emblem (ämb´läm) sinnebild.

Embody (ämbådd´i) förkroppsliga.

Embolden (ämbå̱ld´n) uppmuntra.

Emboss (ämbåss´) förse med upphöjdt arbete.

Embossment (ämbåss´ment) upphöjdt arbete.

Embrace (ämbrēs) omfamna; omfamning.

Embroider (ämbråjd´·r) brodera.

Embroil (ämbråjl´) förvirra.

Embryo (äm´briå̱) embryo, foster.

Emendation (äm·ndēsj´n) beriktigande, förbättring.

Emerald (ämm´ör·ld) smaragd, smaragdgrön.

Emerge (im·rdṡj) uppdyka.

Emergency (im·rdṡj´nsi) oväntad händelse, trångmål.

Emetic (īmätt´ik) kräkmedel.

Emigrant (ämm´igrant) utvandrare.

Emigrate (ämm´igrēt) utvandra.

Emigration (ämmigrēsj´n) utvandring.

Eminence (ämm´inäns) höjd, hög värdighet.

Eminent (ämm´inänt) upphöjd, ansenlig, framstående.

Emission (imissj´n) utsändning.

Emit (imitt´) utskicka, sätta i omlopp.

Emolument (imåll´jûment) fördel.

Emotion (imå̱sj´n) sinnesrörelse, uppror.

Emperor (ämp´·rår) kejsare.

Emphasis (äm´fasis) eftertryck, kraft.

Emphatic (ämfatt´ik) eftertrycklig.

Emphatical (ämfatt´ik·l) eftertrycklig; —ly i hög grad.

Empire (äm´pej·r) välde, rike, kejsardöme.

Empiric (ämpirr´ik) empirisk, grundad på erfarenhet.

Employ (ämplåj´) sysselsätta, använda.

Employment (ämplåj´ment) sysselsättning, syssla.

Emporium (ämpå̱r´jöm) stapelstad, stor handelsstad.

Empower (ämpau´·r) bemyndiga.

Empress (ämp´räss) kejsarinna.

Empty (ämt´i) tom; tömma.

Emulate (ämm´jûlēt) rivalisera.

Emulation (ämmjûlēsj´n) täflan, afund.

Emulator (ämm´jûlētör) medtäflare.

Emulsion (imölsj´n) mjölkdryck.

Enable (ännēb´·l) sätta i stånd att.

Enact (ännakt´) förordna, stadga.

Encamp (änkamp´) slå läger.

Enchant (äntjānt) förtrolla.

Enclose, se inclose.

Enclosure (änklå̱´ṡjûr) inhägnad.

Encompass (änköm´pass) innesluta, omgifva.

Encounter (änkaunt´·r) möte, träffning, sammanträffa, möta, strida.

Encourage (änkörr´edṡj) uppmuntra.

Encouragement (änkörr´edṡjment) uppmuntran.

Encroach (änkrå̱tsj´) göra ingrepp (on), missbruka.

Encumber (änkömb´·r) besvära.

Encumbrance (änkömb´rans) besvär, hinder.

Encyclopædia (änsejklåpi´dia) encyklopedi, konversationslexicon.

End (änd) ända, slut; sluta.

Endless (änd´läss) oändlig.

Endanger (ändēndṡj´r) utsätta för fara.

Endear (ändīr´) göra dyr, omtyckt, älskad.

Endeavor (ändävv´·r) sträfva, försöka; sträfvan.

Endorse (ändå̱rs) indossera (öfverlåta en vexel till annan person genom namnteckning å vexelns baksida).

Endow (ändau´) begåfva.

Endowment (ändau´ment) gåfva, stiftelse.

Endurance (ändjûr´ns) ihärdighet, varaktighet.

Endure (ändjûr´) uthärda, tåla.

Endways (änd´°ēs)
Endwise (änd´°ejs)
} upprätt, på ända, omvändt.

Enemy (än´·mi) fiende.

Energetic (än·rdjätt´ik) kraftfull, eftertrycklig, verksam.

Energy (änn´·rdji) kraft, eftertryck.

Enervate (in·rv´ēt) försvaga.

Enervation (än·rvēsj´n) kraftlöshet.

Enfeeble (änfīb·l) försvaga.

Enforce (änfå̱rs) genomdrifva, tvinga.

Enfranchise (änfran´tjiṡ) gifva burskap, upptaga till medborgare.

Engage (ängēdṡj) öfvertala, förpligta, inveckla.

Engagement (ängēdṡj´ment) förpligtelse, löfte, sysselsättning, strid.

Engender (ändjänd´·r) alstra.

Engine (än´djin) maskin, spruta.

Engineer (ändjinī´·r) ingeniör.

Engineering (ändjinīr´ing) ingeniörvetenskapen.

English (ing´glisj) engelsk; engelska (språket); the —, engelsmännen.

Englishman (ing´glisjmann) engelsman.

Engrave (ängrēv) gravera.

Engraver (ängrēv·r) gravör.

Engraving (ängrēving) gravyr, bild.

Engross (ängrå̱s´) göra tjockare, absorbera, draga till sig.

[61]

Enhance (änhāns) förhöja, stegra.

Enigma (inigg´ma) gåta.

Enjoin (ändjåjn´) ålägga.

Enjoy (ändjåj) njuta, fröjdas öfver.

Enlarge (änlārdṡj) utvidga; upon (öpönn´) utbreda sig (öfver).

Enlargement (änlārdṡj´ment) utvidgning, frigifning.

Enlighten (änlejt´n) upplysa.

Enlist (änlist´) värfva.

Enliven (änlejv´n) uppmuntra.

Enmity (än´miti) fiendskap.

Ennoble (ännå̱b·l) förädla, upphöja i adligt stånd.

Enormity (inå̱rm´iti) gräslighet.

Enormous (inå̱rm´ös) ofantlig, gräslig.

Enough (inöff´) nog, tillräcklig.

Enrage (änrēdṡj) reta, upphetsa.

Enrich (änritsj´) göra rik, rikta.

Enroll (änrå̱l) inrullera.

Enshrine (änsjrejn´) innesluta.

Ensign (än´sejn) fana, fänrik.

Ensue (änsjû) följa.

Entail (äntēl) efterlemna i arf.

Entangle (äntang´g·l) inveckla, snärja.

Enter (änt´·r) inträda, inlåta sig, inskriva; taga i besittning (upon).

Enterprise (änt´·rprejs) företag.

Entertain (änt·rtēn) underhålla, hysa.

Entertainment (änt·rtēn´ment) underhållning, kalas.

Enthusiasm (änþjû´ṡiaṡm) hänryckning.

Enthusiast (änþjû´ṡiast) svärmare.

Entice (äntejs´) locka, förleda.

Entire (äntej´·r) hel och hållen.

Entitle (äntejt´·l) berättiga.

Entrails (än´trēlṡ) inelfvor.

Entrance (än´trans) ingång, början.

Entreat (äntrīt´) anropa, bönfalla.

Entreaty (äntrīt´i) ifrig begäran.

Entry (än´tri) ingång, inträde, tillträde (af egendom).

Enumerate (injû´m·rēt) uppräkna.

Enumeration (injûm·rē´sj·n) uppräkning.

Enunciate (inönsj´iēt) förklara, uttala.

Envelop (änväll´åp) inveckla.

Envious (än´viös) afundsjuk.

Environs (änvej´·rnṡ) omgifningar.

Envy (än´vi) missunna; afund.

Epigram (äp´pigram) epigram.

Epilepsy (äpp´iläppsi) fallandesot.

Epilogue (äpp´ilåg) sluttal.

Episcopal (ipisk´åp·l) biskoplig, episkopal.

Epistle (ipiss´·l) sändebref.

Epoch (äpp´åk) tidpunkt.

Equal (ik°ål) lika, likformig, billig, like.

Equality (ik°åll´iti) likhet.

Equally (ik´°ålli) likformigt.

Equator (ik°ēt·r) dagjemningslinie, eqvator.

Equilibration (īk°ilibrēsj´n) jemvigt.

Equilibrious (īk°libb´riös) som är i jemvigt.

Equilibrium (īk°ilibb´riöm) jemvigt.

Equip (ik°ipp´) utrusta.

Equipage (äck´°ipēdṡj) utrustning (af fartyg); hästar och vagn, ekipage.

Equipoise (īk´°ipåjṡ) jemvigt.

Equitable (äck´°itab·l) billig, rättrådig.

Equity (äck´°iti) billighet, opartiskhet.

Equivalent (ik°ivv´alänt) jemngod; ersättning (af samma värde).

Equivocal (ik°ivv´åk·l) tvetydig.

Era (īra) tideräkning.

Erase (irēs´) utskrapa.

Ere (ä̱r) förrän; — long (— lång) snart.

Erect (iräkt´) uppresa, uppföra; upprest, oböjd.

Erection (iräksj´n) resning, uppväckelse, bygnad.

Erin (ärr´in) poetiskt namn på Irland.

Ermine (·r´min) hermelin.

Erotic (irått´ik) behandlande kärlek, erotisk.

Err (·rr) fara vilse, misstaga sig.

Errand (·rr´nd) ärende.

Erratic (ärrat´ik) kringirrande, kringvandrande, regellös.

Erroneous (ärrå̱´niös) oriktig, missledande.

Error (ärr´år) villfarelse, fel, misstag.

Erudition (ärrûdisj´n) lärdom.

Eruption (iröpsj´n) utbrott.

Erysipelas (ärrisipp´ilas) rosen (sjukdom).

Escape (iskēp´) undfly, undgå, rymma; flykt, räddning.

Escheat (ästjīt) till staten hemfallen egendom (“danaarf”).

Eschew (ästjû´) undfly, undvika.

Escort (äss´kårt) följe; (ässkårt´) beskydda (genom följe).

Especial (ässpäsj´·l) särskild, synnerlig.

Espousals (äspauṡ´·ls) förlofning.

Espouse (äspauṡ´) trolofva, äkta, omfatta (en åsigt).

Esquire (esk°ej´·r) herr, (höflighetsuttryck på bref; egentl. rangtitel).

Essay (ässē´) försöka; (äss´e) försök, afhandling.

Essence (äss´ns) tillvaro; välluktande ämne.

Essential (ässänsj´·l) väsentlig.

Establish (istabb´liṡj) inrätta, grundlägga, stadfästa.

Establishment (istabb´lisjment) inrättning, institut, anordning.

Estate (istēt´) gods, egendom.

Esteem (istīm) värdera, akta, mena; aktning.

Estimable (äss´timab·l) aktningsvärd.

Estimate (äs´timēt) värdera, anslå, beräkna; uppskattning.

Estimation (ästimēsj´n) uppskattning, beräkning, mening.

Estival (äs´tiv·l) sommar, som har afseende på sommaren.

Estrange (istrēndj´) aflägsna, bortvända.

Eternal (it·rn´·l) evig.

Eternity (it·rn´iti) evighet.

Ethic (äþ´ik) sedlig.

Etymology (ättimåll´ådji) ordhärledningslära, formlära.

[62]

Eulogy (jû´lådji) loftal.

Euphemism (jû´fimiṡm) förmildradt uttryck.

Euphony (jû´fåni) välljud.

European (jûråpī´an) europé; europeisk.

Evacuate (ivak´kjûēt) uttömma, lemna (ett ställe).

Evacuation (ivakjûēsj´n) uttömning.

Evade (ivēd´) undfly, undgå.

Evaporate (ivapp´årēt) fördunsta.

Evaporation (ivappårēsj´n) utdunstning.

Evasion (ivēṡj´n) undflykt.

Evasive (ivē´siv) undvikande.

Eve (īv) afton (före helgdag).

Even (īvn) just, till och med.

Even (īvn) jemn, lugn.

Evenhanded (īvn´handed) opartisk.

Evening (īv´ning) afton.

Event (ivänt´) händelse; at all —s (att å̱l —s´) i alla händelser, i alla fall.

Eventual (ivänt´jû·l) tillfällig, möjlig.

Ever (ävv´·r) alltid, ständigt, någonsin; let him be — so poor (lätt him bi — så pûr) låt honom vara hur fattig som helst.

Every (ävv´ri) hvarje; — one, body (— °önn, bådd´i) enhvar; — thing (— þing) allting; — where (— °är) öfverallt; — five degrees (— fejv digrīs) hvar femte grad.

Everyday (ävvridē) hvardags-, vanlig.

Evidence (ävv´idäns) vittnesbörd, bevis; bevisa.

Evident (ävv´idänt) synlig, påtaglig.

Evil (īv·l) ond, elak; ondt.

Evince (ivins´) bevisa.

Evitable (äv´itab·l) undviklig.

Evolve (ivålv´) utveckla.

Ewe (jû) får, tacka.

Ewer (jû·r) tvättvatten-kanna.

Exacerbation (ägṡas·rbēsj´n) förbittring.

Exact (ägṡakt´) noggrann.

Exaction (ägṡaksj´n) utmätning, tvångskatt.

Exactitude (ägsakt´titjûd) omsorg, punktlighet.

Exactness (ägṡakt´näss) noggranhet.

Exaggerate (ägṡad´dj·rēt) öfverdrifva.

Exalt (ägṡå̱lt´) upphöja, prisa.

Examination (ägṡaminēsj´n) examen, förhör, undersökning.

Examine (ägṡamm´in) undersöka, förhöra.

Example (ägṡamp´·l) exempel.

Exasperation (ägṡasp·rēsj´n) förbittring.

Excavate (äcks´kavēt) urhålka.

Excavation (äckskavēsj·n) urhålkning.

Exceed (äcksīd´) öfvergå, öfverträffa.

Excel (äcksäll´) utmärka sig.

Excellent (äcks´·länt) utmärkt, förträfflig.

Except (äcksäpt´) undantaga; undantagandes, utom.

Exception (äcksäpsj´n) undantag.

Excess (äcksäss´) öfverdrift, utsväfning.

Excessive (äcksäss´iv) ofantlig, öfverdrifven.

Exchange (äckstjēndṡj´) vexla; vexel, börs (vanligen) ’Change i betyd. “börsen,” “handelsverlden.”

Exchequer (äkstjäck´r) räntkammare.

Excise (äcksejs´) accis.

Excite (äcksejt´) uppega.

Excitement (äcksejt´ment) väckelse, bevekelsegrund.

Exclaim (äcksklēm´) utropa.

Exclamation (äcksklamēsj´n) utrop.

Exclude (äckskljûd´) utesluta.

Exclusion (äckskljûṡj´n) uteslutning, afsöndring.

Exclusive (äckskljûs´iv) uteslutande, med undantag af (of).

Excogitate (äckskådṡj´itēt) uttänka.

Excommunicate (äckskåmjû´nikēt) bannlysa.

Excrement (äcks´kriment) exkrementer.

Excrescence (äckskräss´ns) utväxt.

Excruciate (äckskrû´sjiēt) martera, pina.

Exculpate (äcksköll´pēt) ursäkta, rättfärdiggöra.

Excursion (äckskörsj´n) utflygt, lustvandring.

Excusable (äckskjûṡ´ab·l) ursäktlig.

Excuse (äckskjûṡ´) ursäkta; (äckskjûs´) ursäkt.

Execute (äcks´ikjût) fullborda, utöfva, afrätta.

Execution (äcksikjûsj´n) fullbordan, utsökning, afrättning.

Executioner (äcksikjûsj´ån·r) skarprättare.

Executive (ägṡäck´jûtiv) utöfvande.

Executor (ägṡäck´jût·r) “god man,” testamentsverkställare.

Exemplar (ägṡämp´lar) mönster.

Exemplification (ägṡämplifikēsj´n) bevittnad afskrift.

Exemplify (ägṡämp´lifej) upplysa med exempel.

Exempt (ägṡämt´) undantaga, frikalla, undantagen, fri (från).

Exercise (äcks´·rsejṡ) utöfva, exercera; öfning, exercis.

Exert (ägṡ·rt´) anstränga, använda.

Exhale (ägṡhēl´) utandas, utdunsta.

Exhaust (ägṡhå̱st´) uttömma, utmatta.

Exhibit (ägṡhibb´it) framställa, ådagalägga, visa.

Exhibition (äckshibisj´n) utställning.

Exhort (ägṡhå̱rt´) uppmuntra.

Exigence (äcks´idjns) behof, nöd.

Exigent (äcks´idjnt) trängande.

Exiguous (ägṡigg´jûös) obetydlig, ringa.

Exile (äcks´ejl) landsförvisning; landsförvisa.

Exist (ägṡist´) existera, vara till.

Existence (ägṡist´ns) tillvaro.

Exit (äcks´it) bortgång, utgång.

Exorbitant (ägṡå̱r´bitant) ofantlig, öfverdrifven.

Exorcise (äks´årsejṡ) besvärja, utdrifva (onda andar.)

Exotic (ägṡått´ik) utländsk, främmande (t. ex. om växter).

[63]
[64]

Domkyrkan Notre Dame (Vår Fru) i Paris, Frankrike.

[65]

Expand (äckspand´) utvidga, utbreda.

Expansion (äckspansj´n) utsträckning, rymd, utvidgning.

Expatriate (äckspē´triēt) landsförvisa.

Expect (äckspäkt´) vänta, afvakta.

Expectance (äckspäkt´ns) väntan, hopp.

Expectation (äckspäktēsj´n) förhoppning.

Expectorate (äckspäkt´årēt) upphosta.

Expedient (äckspīd´jnt) beqväm, passande, tjenlig; utväg, medel.

Expedite (äcks´pidejt) påskynda.

Expedition (äckspidisj´n) snabbhet, krigståg, expedition.

Expel (äckspäll´) fördrifva, utjaga.

Expend (äckspänd´) utgifva, bekosta.

Expense (äckspäns´) utgift.

Expensive (äckspäns´iv) dyrbar, slösande.

Experience (äckspīrj´ns) erfarenhet; pröfva, erfara.

Experiment (äckspärr´imnt) försök; göra försök.

Expert (äcksp·rt´) erfaren, kunnig.

Expertness (äcksp·rt´ness) skicklighet, erfarenhet.

Expiate (äcks´piēt) försona, godtgöra.

Expiration (äckspirēsj´n) utvandring.

Expire (äckspejr´) utandas, dö.

Explain (äcksplēn´) förklara, upplysa.

Explanation (äcksplanēsj´n) förklaring.

Explicate (äcks´plikēt) förklara.

Explication (äcksplikēsj´n) förklaring.

Explicit (äckspliss´it) tydlig, klar.

Explode (äcksplå̱d´) explodera.

Exploit (äcksplåjt´) bedrift.

Exploration (äcksplårēsj´n) undersökning.

Explore (äcksplå̱r´) utforska.

Explosion (äcksplå̱ṡj´n) utbrott.

Export (äcks´på̱rt) utförsel; (äckspå̱rt´) utföra (varor).

Expose (äckspå̱ṡ´) utsätta, blottställa.

Exposition (äckspåṡisj´n) utställning.

Expostulation (äckspåstjûlēsj´n) klagomål.

Exposure (äckspå̱´ṡjûr) tillstånd att vara utstäld, blottstäld.

Express (äckspräss´) uttrycka, yttra; uttrycklig, särskild; ilbud.

Expressible (äckspräss´ib·l) utsäglig.

Expression (äcksprässj´n) uttryck.

Expugn (äckspjûn´) eröfra med storm.

Expulsion (äckspölsj´n) fördrifvande.

Expunge (äckspöndṡj´) utstryka.

Exquisite (äcks´k°iṡit) utsökt, utmärkt.

Extant (äcks´tant) befintlig.

Extemporaneous (äckstämpårēn´jös) oförberedd.

Extend (äckständ´) utbreda, utsträcka.

Extension (äckstänsj´n) utsträckning.

Extensive (äckstäns´iv) vidsträckt.

Extent (äckstänt´) utsträckning, omfång.

Extenuate (äckstän´njûēt) utmagra, afknappa, urskulda.

Exterior (äckstīr´j·r) yttre, utseende.

Exterminate (äckst·rm´inēt) utrota.

External (äckst·rn´·l) utvärtes, yttre.

Extinct (äckstinkt´) utslocknad, afskaffad.

Extinguish (äcksting´g°isj) utsläcka.

Extinguisher (äcksting´g°isjör) ljussläckare.

Extirpate (äckst·rp´ēt) utrota.

Extirpation (äckst·rpēsj´n) utrotning.

Extol (äckstå̱´l) upphöja.

Extort (äckstå̱rt´) utpressa.

Extract (äckstrakt´) utdraga; (äcks´trakt) utdrag.

Extraction (äckstraksj´n) härkomst.

Extraordinary (äckstrå̱r´dinari) utomordentlig.

Extravagance (äckstravv´agans) utsväfning, öfverdrift.

Extravagant (äckstravv´agant) utsväfvande, svärmisk, slösande.

Extreme (äckstrīm´) ytterlig, i hög grad; ytterlighet.

Extremity (äcksträmm´iti) ytterlighet, nöd, stor förlägenhet.

Extrude (äckstrûd´) utdrifva.

Exuberance (ägṡjûb´·rans) öfverflöd, yppighet.

Exult (ägṡölt´) jubla.

Exultation (ägṡöltēsj´n) jubel.

Eye (ej) öga; ögna, se på; to keep an — on (tû kīp an — ånn) hålla ögat på.

Eyebrows (ej´braus) ögonbryn.

Eyelash (ej´lasj) ögonhår.

Eyelid (ej´lidd) ögonlock.

F.

F. (förkort.) fellow, medlem; t. ex. F. A. S. Fellow of the Antiquarian Society.

Fable (fēb·l) fabel.

Fabric (fabb´rik) bygnad, fabrik.

Fabulous (fabb´jûlös) fabelaktig.

Face (fēs) ansigte, utseende; vända emot, kanta.

Facetious (faci´sjös) lustig, munter, roande, gyckelfull.

Facile (fass´il) lätt (att göra).

Facility (fasill´iti) lätthet.

Facing (fē´sing) uppslag.

Fact (fakt) handling, verklighet, faktum; in —, verkligen.

[66]

Faction (faksj´n) parti, strid.

Factitious (faktisj´ös) konstgjord.

Factor (fakt´·r) kommissionär, handelsagent.

Factory (fakt´åri) fabrik.

Faculty (fack´ölti) egenskap, förmåga, fakultet.

Fade (fēd) vissna, förblekna.

Fag (fagg) arbeta strängt, “släpa”; handtlangare.

Fagot (fagg´åt) risknippa.

Fail (fēl) fattas, aftaga, misslyckas, göra cession, underlåta.

Failure (fēl´jûr) brist, misslyckadt försök, cession.

Fain (fēn) glad, munter, tvungen; gerna. I was — to do it (ej °ås — tû dû itt) jag var tvungen att göra det.

Faint (fēnt) svag, matt; svimma.

Fair (fä̱r) ljus, vacker, uppriktig, ärlig; the —, det täcka könet.

Fair (fä̱r) årsmarknad, utställning.

Fairy (fä̱r´i) fé, elfva, hexa.

Faith (fēþ) tro, löfte.

Faithful (fēþfûll) trogen, ärlig.

Falcon (få̱kn) falk.

Fall (få̱l) falla; — short (— sjårt) fattas, icke räka till; — in love with (— in lövv °iŧŧ) bli kär i; — fall, sluttning.

Fallacy (fall´asi) bedrägeri.

Fallow (fall´å̱) trädesåker, träde; to lie — (tû lej —) ligga i träde.

False (få̱ls) falsk.

Falsehood (få̱ls´hûdd) falskhet.

Falsification (få̱lsifikēsj´n) förfalskning.

Falsify (få̱l´sifej) förfalska, bevisa falskheten af.

Falter (få̱lt·r) stamma.

Fame (fēm) rykte, beröm.

Familiar (familj´ar) huslig, bekant, förtrolig.

Familiarity (familjarr´iti) förtrolighet, öppenhet.

Family (famm´ili) familj.

Famine (famm´in) hungersnöd.

Famous (fēm´ös) berömd, ryktbar.

Fan (fann) solfjäder, fjädervinge; vifta.

Fanatic (fanatt´ick) svärmisk, svärmare, fanatiker.

Fanciful (fans´ifûll) svärmisk, löjlig.

Fancy (fans´i) inbillningskraft, fantasi, infall; inbilla sig.

Fane (fēn) väderflagg, väderhane.

Fang (fang) huggtand, klo.

Fantastic (fantast´ick) fantastisk, besynnerlig.

Far (fār) fjerran, aflägsen; vida; by — (bej —) utan jemförelse; — from being (— frömm bīing) långt ifrån att vara.

Farce (fārs) köttfärs; fars, lustspel.

Fare (fä̱r) betalning (för resa eller åkning); bill of — (bill åvv —) matsedel.

Farewell (fä̱r°äll´) farväl.

Farm (fārm) bondgård, hemman, arrendehemman; utarrendera, förpakta, bruka jorden.

Farmer (fārm·r) förpaktare, arrendator; jordbrukare.

Farmhouse (fārm´haus) bondgård.

Farm-hand (fārm´hand) bonddräng, arbetare på en bondgård.

Farrier (farr´j·r) hofsmed.

Farther (fārŧ·r) vidare, längre.

Farthing (fārŧing) eng. kopparmynt.

Fascination (fassinēsj´n) förtrollning.

Fashion (fassj´n) utseende, fason, bruk, sätt, snidt; forma; man of — (mann åvv —) ståndsperson.

Fashionable (fassjn´ab·l) bruklig, allmän, på modet, belefvad.

Fast (fāst) fast, orörlig, stark, hård; hastig, snabb; — by (— bej) nära intill.

Fast (fāst) fasta.

Fasten (fās´n) fästa, sammanfoga.

Fastidious (fastidd´jös) kräslig, öfvermodig.

Fat (fatt) fet, tjock; fett, göda.

Fatal (fēt·l) olycksbringande, dödlig.

Fatality (fatall´iti) oundvikligt öde, motgång, otur.

Fate (fēt) öde, skickelse.

Father (fāŧ·r) fader; — in law (— in lå̱´) svärfar.

Fathom (fāŧm) famn (längdmått).

Fatigue (fatīg´) uttrötta; trötthet.

Fatness (fatt´näss) fetma.

Fatten (fattn) göda.

Fatuous (fatt´jûös) svagsint, dum.

Fault (få̱lt) fel, förseelse, brist.

Favor (fēv·r) gunst, ynnest; gynna.

Favorable (fēv·rab·l) gunstig, gynnsam.

Favorite (fēv·rit) favorit, gunstling.

Fawn (få̱n) smickra, krypa (för, upon).

Fear (fī·r) fruktan; frukta.

Fearful (fī·r´fûll) fruktansvärd, rädd.

Fearfulness (fī·r´fûllness) förskräcklighet; feghet, fruktan.

Feasible (fī´ṡib·l) görlig, möjlig, utförbar.

Feast (fīst) fest; “kalasa.”

Feather (fäŧŧ·r) fjäder.

Feature (fīt´jûrr) anletsdrag.

Febrifuge (fäbb´rifjûg) feberfördrifvande.

Febrile (fäbb´ril) feberaktig.

February (fäbb´rûari) februari.

Fecund (fi´könd) fruktbar, fruktsam.

Fecundity (fikönd´iti) fruktbarhet.

Federate (fädd´·ret) förbunden.

Fee (fī) betalning, honorarium.

Feeble (fīb·l) svag.

Feed (fīd) föda, nära, spisa, beta; föda, näring.

Feeder (fīd·r) boskapshandlare.

Feel (fīl) känna.

Feeling (fīling) känsla.

Feign (fēn) låtsa, förställa sig.

Felicitate (filiss´itēt) lyckönska.

Felicitous (filiss´itös) lycklig.

Felicity (filiss´iti) sällhet.

[67]

Fell (fäll) skinn; — fålla.

Fellow (fäll´å̱) kamrat, medlem, person, karl, “sälle”; — creature (— krītjûrr) medmenniska.

Fellowship (fäll´å̱sjipp) kamratskap.

Felon (fäll´n) missdådare; grym, ondskefull.

Felony (fäll´åni) missgerning.

Felt (fällt) filt.

Female (fī´mēl) qvinlig; hona.

Fen (fänn) moras, sumpig trakt.

Fence (fäns) inhägnad; fäkta.

Fencing-master (fäns´ing-māst·r) fäktmästare.

Feod (fjûd) län, förläning.

Ferment (f·rmänt´) jäsa; (f·rm´nt) jäst.

Fern (f·rn) ormbunke.

Ferocious (firåsj´ös) vild, grym.

Ferocity (firåss´iti) vildhet, grymhet.

Ferret (färr´·t) vässla; eftersnoka.

Ferrule (färr´il) doppsko.

Ferry (färr´i) färja.

Fertile (f·rt´il) fruktbar.

Fertility (f·rtill´iti) fruktbarhet.

Fervent (f·rv´nt) het, häftig, hetsig.

Fervor (f·r´v·r) hetta, ifver.

Festival (fäst´iv·l) festlig; fest.

Fetch (fätsj) hemta; — a blow (— e blå̱) gifva ett slag; — knep, list.

Fetter (fätt´·r) länk; fjettra.

Feud (fjûd) fejd, hätskhet.

Fever (fīv·r) feber.

Few (fjû) få; a — (e —) några få.

Fibre (fejb·r) fiber, tråd.

Fickle (fick´·l) vacklande, vankelmodig.

Fiction (ficksj´n) dikt, osanning.

Fictitious (ficktisj´ös) eftergjord, oäkta.

Fiddle (fidd·l) fiol; spela fiol; I care not a — for it (ej kär nått e — få̱r itt), jag bryr mig icke alls derom.

Fiddler (fidd´l·r) spelman.

Fidelity (fidäll´iti) trohet.

Field (fīld) fält, åker.

Fiend (fīnd) djefvul, fiende.

Fierce (fīrs) vild, häftig.

Fiery (fej´·ri) hetsig.

Fifteen (fiff´tīn) femton.

Fifth (fiffþ) femte.

Fiftieth (fiff´ti·þ) femtionde.

Fifty (fiff´ti) femtio.

Fig (figg) fikon.

Fight (fejt) fäkta; fäktning, strid.

Fighter (fejt·r) slagskämpe.

Figurative (figg´jûrativ) figurlig, oegentlig.

Figure (figg´jûrr) figur, form, siffra; bilda, spela en roll.

Filbert (fillb´·rt) hasselnöt.

Filch (filtsj) snatta.

File (fejl) rad, bundt dokumenter, rote; defilera; förelägga, inlemna (lagterm).

File (fejl) fil; fila.

Filer (fejl´·r) filare.

Filings (fejl´ingṡ) filspån.

Filial (filj´al) sonlig.

Fill (fill) fylla, mätta.

Film (film) hinna.

Filter (filt·r) filtrum; filtrera.

Filth (filþ) smuts, orenlighet.

Fin (finn) fena.

Final (fejn´·l) slutlig.

Finance (finans´) inkomst.

Finch (fintsj) fink.

Find (fejnd) finna; to — fault with (tû — fålt °iŧŧ) klandra.

Fine (fejn) böter; pliktfälla.

Fine (fejn) fin, vacker, ren, listig.

Finger (fing´g·r) finger, fingra på.

Finish (finn´isj) sluta, fullända; fulländning, slut.

Finnish (finni´sj) finsk.

Fir (f·r) furu.

Fir-tree (f·r´trī) fur, tall, gran.

Fire (fej·r) eld, brand; antända, afskjuta.

Fire-engine (fej´·r-ändjin) spruta.

Firm (f·rm) fast; firma.

Firmness (f·rm´näss) fasthet.

First (f·rst) först; at — (att —) i början.

First-born (f·rst´bårn) förstfödd.

First-rate (f·rst´rēt) af första klass.

Fish (fisj) fisk; fiska.

Fisher (fisj·r) fiskare.

Fissure (fissj´ûr) remna.

Fist (fist) knytnäfve.

Fisticuffs (fist´iköffs) knytnäfvekamp.

Fistula (fist´jûla) fistel.

Fit (fitt) anfall (af sjukdom, skratt, raseri, tårar o. d.)

Fit (fitt) lämplig, passande, duglig; passa.

Five (fejv) fem.

Fix (ficks) fästa, bestämma.

Flag (flagg) flagga; slakna, förslappas.

Flaggy (flagg´i) slapp.

Flagrancy (flē´gransi) uppenbar skändlighet; “bar gerning”; brand, hetta, inflammation.

Flagrant (flēgrant) uppenbar; skändlig.

Flake (flēk) flock (t. ex. snö-).

Flame (flēm) flamma, låga.

Flamingo (flaming´gå) flamingo.

Flank (flank) sida, flank.

Flannel (flan´n·l) flanell.

Flap (flapp) snibb, smäll; flaxa, smälla.

Flare (flä̱r) fladdra, skimra.

Flash (flasj) blixt, hastigt utbrott; blixtra, sqvalpa.

Flask (flask) flaska.

Flat (flatt) flat, slät, platt; slätt, “flata.”

Flatten (flatt´n) göra flat.

Flatter (flatt´r) smickra.

Flattery (flatt´·ri) smicker.

Flaunt (flānt) yfvas.

Flavor (flēv´·r) vällukt, doft; dofta.

Flaw (flå̱) remna; spricka, brist; knäcka, bryta.

Flax (flacks) lin.

Flaxseed (flacks´sīd) linfrö.

Flay (flē) flå, taga huden af.

Flea (flī) loppa.

Flection (fläck´sj·n) böjande, böjning.

Fledge (flädṡj) bli flygfärdig.

Flee (flī) fly.

Fleece (flīs) klippa (får); plundra.

Fleecy (flī´si) ullig, rik på ull.

Fleer (flī·r) hånskratta.

Fleet (flīt) snabb; flotta; flyta.

Flemish (flämm´isj) flamländsk.

Flesh (fläsj) kött.

Flexibility (fläcksibill´iti) böjlighet.

[68]

Flexible (fläcks´ib·l) böjlig.

Flexion (fläck´sj·n) böjning.

Flicker (flick·r) fladdra.

Flight (flejt) flygt, flykt; flock; — of stairs (— åvv stä̱rṡ) trappor.

Flimsy (flimṡ´i) svag, innehållstom.

Flinch (flintsj) vika tillbaka, svika.

Fling (fling) slänga, kasta; slag.

Flint (flint) flinta.

Flip (flipp) en sjömansdryck af varmt öl, bränvin och socker.

Flippancy (flip´pönsi) munvighet, lättsinne.

Flirt (fl·rt) slänga, dänga, vifta, fjäsa, kokettera; behagsjuk flicka, kokett.

Flit (flitt) flytta, fly.

Float (flå̱t) flyta; flotta.

Flock (flåck) flock; flocka sig.

Flog (flågg) piska, risa.

Flood (flödd) flod (mots. ebb); flöde, öfverflöd.

Floor (flå̱r) golf, våning; the first — (ŧ f·rst —) en trappa upp; he has the — (hi haṡ ŧ —) “han har ordet” (i För. Stat. kongress).

Flop (flåpp) flaxa.

Florid (flårr´id) blomstrande.

Florin (flårr´in) eng. mynt.

Florist (flå̱r´ist) blomsterodlare.

Flounce (flauns) plumsa i; prassla.

Flounder (flaund·r) flundra.

Flour (flaur) fint mjöl.

Flourish (flörr´isj) blomstra, svinga, pryda; glans, prydnad.

Flout (flaut) håna.

Flow (flå̱) flyta; flod (mots. ebb).

Flower (flau·r) blomma; blomstra.

Fluctuate (flöck´tjûēt) vackla.

Fluctuation (flöcktjûē´sj·n) svallning, ostadighet.

Flue (flû) rökfång.

Fluent (flû´änt) flytande.

Fluid (flûid) vätska.

Flurry (flörr´i) vindfläkt.

Flush (flösj) strömma, rodna; tillopp, rodnad.

Fluster (flöst·r) berusa; uppbrusning.

Flute (flût) flöjt.

Flutter (flött·r) fladdra, förvirra; oro.

Flux (flöcks) omlopp.

Fly (flej) flyga, fly.

Fly (flej) fluga.

Foal (få̱l) föl.

Foam (få̱m) skumma, skum.

Fob (fåbb) knep; lura; — urficka.

Fodder (fådd´r) foder (till boskap).

Foe (få̱) fiende.

Fog (fågg) dimma.

Fogginess (fåg´ginäss) töcknighet, dunkelhet; dumhet.

Foggy (fåg´gi) dimmig; enfaldig, dum.

Foil (fåjl) tillintetgöra; — florett.

Foist (fåjst) inflicka.

Fold (få̱ld) fåll, inhägnad; lägga ihop; ten-fold (tänn-få̱ld) tiofaldig, o. s. v.

Foliage (få̱l´jedṡj) löfverk.

Folks (få̱kṡ) personer.

Follow (fåll´å̱) följa; — up (— öpp) fullfölja.

Follower (fåll´å̱·r) följeslagare, efterföljare.

Folly (fåll´i) dårskap.

Foment (fåmänt´) uppegga, badda.

Fomentation (få̱mäntēsj´n) varma omslag.

Fond (fånd) kär, öm; to be — of (tû bi — åvv) tycka om.

Food (fûdd) föda, näring.

Fool (fûl) narr; skämta, narra.

Foolish (fûlisj) narraktig.

Foolhardiness (fûlhār´diness) dumdristighet.

Foolhardy (fûl´hārdi) dumdristig.

Foot (fûtt) fot; pl. feet (fīt) fötter.

Footman (fûtt´man) betjent, infanterist.

Fop (fåpp) fåfäng narr.

For (få̱r) för, till; is there any letter — me? (iṡ ŧä̱r änn´i lätt·r — mī) fins det något bref till mig? as — me (aṡ — mī) hvad mig angår; — what? (— °ått) hvarför? good — nothing (gûdd — nöþþ´ing) oduglig; — shame (— sjēm) skäms! fy! — aught I know (— å̱t ej nå̱´) såvidt jag vet; but — me (bött — mī) om jag icke varit; if it were not — you (iff itt °·rr nått — jû´) om du icke varit (kommit mig till hjelp); — three hours (— þrī aurṡ) under tre timmars tid; to send — (tû sänd —) skicka efter; — want of (— °ånt åvv) i brist på; — all that (— å̱l ŧatt) det oaktadt; — ty.

Forage (fårr´edṡj) foder (för hästar).

Forbear (fårbä̱r´) öfverse med, tåla.

Forbearance (fårbä̱r´ns) öfverseende, mildhet.

Forbid (fårbidd´) förbjuda.

Force (få̱rs) styrka, magt; tvinga, intaga med storm; to — open (tû — å̱p´n) bryta upp, spränga.

Ford (få̱rd) vadställe, vada öfver.

Fore (få̱r) i sammansättningar för-, förut-; ex. forebode (få̱rbå̱d´) förutsäga; forefathers (få̱r´fāŧ·rṡ) förfäder.

Forehead (få̱r´hädd) panna.

Foreign (fårr´in) främmande, utländsk.

Foreigner (fårr´in·r) utländing.

Foremost (få̱r´må̱st) främst.

Forest (fårr´st) stor skog.

Fore-stall (få̱rstå̱l´) förekomma, köpa förut.

Forfeit (få̱rfitt) böter, pant; —s (pl.) pantlek; förverka, bryta.

Forge (få̱rdṡj) smedja, härd; smida, förfalska.

Forgery (få̱rdṡj´·ri) förfalskning.

Forget (fårgätt´) glömma.

Forgetful (fårgätt´fûll) glömsk.

Forgive (fårgivv´) förlåta.

Forgiveness (fårgivv´näss) förlåtelse.

Forgiving (fårgivv´ing) försonlig, mild.

Fork (få̱rk) gaffel.

Forlorn (fårlå̱rn) hjelplös, öfvergifven.

Form (få̱rm) bänk, klass i en skola.

Form (få̱rm) form, skapnad, bildning; forma, bilda.

Formal (få̱rm´·l) formlig, stel, regelbunden.

[69]

Formality (fårmall´iti) yttre sken, formalitet, antagen

Former (få̱rm·r) föregående, förstnämnd.

Formidable (få̱r´midab·l) förfärlig.

Formula (få̱r´mjûla) formel.

Forsake (fårsēk) försaka, öfvergifva.

Forsooth (fårsûþ) i sanning!

Forswear (fårs°ä̱r) försvärja, afsvärja.

Fort (få̱rt) fäste, skans.

Forth (få̱rþ) framåt; and so — (and så̱ —) och så vidare.

Forthwith (få̱rþ°iŧŧ´) genast.

Fortieth (få̱r´ti·þ) fyrtionde.

Fortification (få̱rtifikēsj´n) befästning.

Fortify (få̱r´tifej) befästa, stärka.

Fortitude (få̱r´titjûd) styrka, tapperhet.

Fortnight (få̱rt´nejt) fjorton dagar.

Fortress (få̱r´träss) fästning.

Fortuitous (fårtjû´itös) tillfällig.

Fortunate (få̱r´tjûnet) lycklig.

Fortune (få̱r´tjûn) lycka, tur, förmögnehet; hända.

Forty (få̱rti) fyrtio.

Forward (få̱r´°å̱rd) framåt; framtill, tidig, ifrig; befordra, främja.

Fossil (fås´sil) förstenad.

Foster (fåst´·r) uppfostra, nära.

Foul (faul) smutsig, skändlig; nedsmutsa; — play (— plē) falskt spel.

Foulness (faul´näss) smuts, skändlighet.

Found (faund) grundlägga, inrätta; — stöpa.

Foundation (faundēsj´n) grundläggning, grund, anstalt.

Founder (faund·r) sjunka, misslyckas.

Foundling (faund´ling) hittebarn.

Fount (faunt) källa, springkälla; stilsort.

Fountain (faunt´n) källa, vattenkonst.

Four (få̱r) fyra; —th (—þ) fierde; Fourteen (få̱r´tīn) fjorton; —th (—þ) fjortonde.

Fowl (faul) fjäderfä, fogel.

Fowling-piece (fau´lingpīs) fogelbössa.

Fox (fåcks) räf.

Foxhunter (fåcks´hönter) räfjägare.

Foxhunting (fåcks´hönting) räfjagt.

Foxlike (fåcks´lejk) räfaktig, slug, listig.

Foxy (fåcks´i) räfaktig, listig.

Fraction (fracksj´n) bråk (del af helt tal).

Fractious (fracksj´ös) tvär, vresig.

Fracture (frack´tjûr) benbrott; bryta.

Fragile (fradd´jil) bräcklig.

Fragment (fragg´mänt) fragment, stycke.

Fragrancy (frē´gransi) vällukt.

Fragrant (frē´grant) välluktande.

Frail (frēl) skör, bräcklig.

Frailty (frēlti) bräcklighet.

Frame (frēm) form, kroppsbygnad, ram, utkast; forma, förfärdiga, sammansätta.

Franchise (fran´tjiṡ) privilegium, fri- och rättigheter, företrädesrätt.

Frank (frank) frimodig.

Frantic (fran´tick) vansinnig, ursinnig.

Fraternal (frat·rn´·l) broderlig.

Fraternity (frat·rn´iti) broderskap.

Fraternize (frat·rn´ejṡ) ingå brödraförbund.

Fraud (frå̱d) svek.

Fraudulent (frå̱d´jûlänt) bedräglig.

Fraught (frå̱t) befraktad.

Fray (frē) gnida.

Freak (frīk) infall, grill, nyck.

Freckle (fräck´·l) fräkne.

Freckled (fräck´k·ld) fräknig.

Free (frī) fri, öppen; befria.

Freedom (frī´döm) frihet.

Freehold (frī´hå̱ld) hemman.

Freemason (frī´mēsn) frimurare.

Freemasonry (frī´mēs·nri) frimureri.

Freeze (frīṡ) frysa.

Freight (frēt) befrakta; frakt.

French (fräntsj) fransk; fransmännen; franska (språket).

Frenzy (fräns´i) vanvett, raseri.

Frequency (frī´k°änsi) tillopp, talrikhet.

Frequent (frī´k°änt) talrik, ofta upprepad; — (frik°änt´) ofta besöka.

Fresh (fräsj) frisk, ny, färsk.

Fret (frätt) fräta, gnida, förbittra, uppbrusa, gräma sig; gäsning, förtret.

Friable (frej´ab·l) spröd.

Friar (frej´·r) munk.

Fribble (fribb·l) lättsinnig.

Friction (fricksj´n) gnidning.

Friday (frej´dē) fredag.

Friend (fränd) vän; a — in need, a — indeed (e — in nīd, e — indīd´) i nöden pröfvar man vännen.

Friendship (fränd´sjipp) vänskap.

Frigate (frigg´et) fregatt.

Fright (frejt) fruktan; skrämma.

Frightful (frejt´fûll) förskräcklig.

Frigid (fridd´jid) kall.

Fringe (frindṡj) frans.

Fripper (fripp·r) klädesmånglare.

Frippery (fripp´·ri) aflagda kläder, klädstånd.

Frisk (frisk) muntert dansa.

Frisky (fris´ki) munter, yster, ostyrig.

Frith (friþþ) fjärd, en stor flods mynning.

Fritter (fritt·r) skifva (kött e. d.); ett slags (äppel) kaka.

Frivolity (frivåll´iti) lättsinne.

Frivolous (frivv´ålöss) småaktig, lättsinnig.

Friz (friṡṡ) frisera, krusa.

Frizzle (friṡṡ´l) krusa, frisera.

Fro, i sammans.; to and — (tû and —) fram och tillbaka.

Frock (fråck) blus, kjol.

Frog (frågg) groda.

Frolic (fråll´ick) munter, uppsluppen; skämt; skämta.

From (fråmm) från, af; — above (— abövv´) uppifrån; — below (— bilå̱) nerifrån; — among (— amöng´) utifrån.

Front (frönt) panna, trots; stå, ligga midt emot.

[70]

Frontier (frånn´tīr) riksgräns.

Frost (fråst) frost.

Froth (fråþþ) fradga.

Froward (frå̱´°å̱rd) egensinnig, envis.

Frown (fraun) rynka pannan; dyster min.

Frozen (frå̱´ṡ·n) frusen, iskall.

Fructify (frökt´ifej) befrukta.

Frugal (frûg·l) måttlig, tarflig.

Frugality (frûgall´iti) måttlighet, sparsamhet.

Fruit (frût) frukt.

Fruitful (frût´fûll) fruktbar; ymnig.

Fruitless (frût´less) ofruktbar; fruktlös, onyttig.

Frustrate (fröst´rēt) tillintetgöra.

Fry (frej) steka.

Frying-pan (frej´ingpann) stekpanna.

Fuel (fjû·l) bränsle.

Fugitive (fjû´djitivv) flyktig, ostadig; flykting.

Fulfill (fûllfill´) uppfylla.

Fulgency (földṡj´nsi) glans.

Fulgent (földṡj´nt) glänsande.

Full (fûll) full, mätt, fullständig, hel; fullt, helt och hållet; — fed (— fädd) fet och tjock.

Full (fûll) valka (kläder).

Fulminate (föl´minēt) knalla.

Fulsome (föll´söm) vämjelig.

Fumble (fömb·l) famla.

Fume (fjûm) rök, dunst; röka.

Fun (fönn) skämt, skoj.

Funny (fön´ni) skämtsam, putslustig.

Function (fönksj´n) syssla, embete.

Functionary (fönksj´näri) embetsman.

Fund (fönd) fond, summa; saving — (sēving —) sparbank.

Fundament (fönd´ament) säte (på kroppen).

Fundamental (föndamänt´·l) väsentlig.

Funeral (fjûn´·ral) begrafning.

Fungus (föng´gös) svamp.

Fur (för) pels, pelsverk.

Furcap (för´kapp) pelsmössa.

Furcloak (för´klå̱k) pelskappa.

Furbish (förb´isj) polera, blänka.

Furious (fjû´riös) rasande, förbittrad.

Furlong (för´lång) längdmått, en åttondels engelsk mil.

Furnace (förn´ass) ugn.

Furnish (för´nisj) förse, möblera, pryda.

Furniture (för´nitjûr) husgeråd, möbler.

Furrier (förr´j·r) bundtmakare.

Furrow (förr´å̱) fåra.

Further (förŧ·r) vidare; on the — side (ån ŧ — sejd) på andra sidan; — befrämja.

Furthermore (för´ŧ·rmå̱r) dessutom.

Furthest (för´ŧ·st) fjermast.

Fury (fjûr´i) raseri.

Fuss (föss) larm, buller, to make — about a thing (tû mēk — abaut´ e þing) uppröra himmel och jord öfver något.

Futile (fjû´till) intetsägande, af ringa värde.

Future (fjû´tjûr) tillkommande; framtid.

Fy (fej) fy.

G.

G (djī) bokstafvan G.

Gab (gabb) sladdra, prata, pladdra.

Gabble (gabb´·l) prata; prat, pladder.

Gabel (gēb·l) skatt, accis.

Gable (gēb·l) gafvel.

Gaby (gēbi) “dumbom.”

Gad (gadd) spets.

Gad (gadd) ströfva omkring.

Gaff (gaff) harpun, hake, gaffel (sjöterm).

Gag (gagg) kafle.

Gage (gēdṡj) pant.

Gain (gēn) vinst, förtjenst; vinna, erhålla.

Gainsay (gēn´sē) motsäga.

Gait (gēt) gång, sätt att gå.

Gaiters (gē´törs) damasker.

Galaxy (gall´öksi) vintergatan, lysande samling af personer.

Gale (gēl) blåst.

Gall (gå̱l) galla, bitterhet; — reta.

Gallant (gall´nt) ädelmodig, tapper; (gallant´) artig; älskare.

Gallantry (gall´antri) tapperhet, artighet.

Gallery (gall´·ri) galeri.

Gallican (gall´ik·n) fransk, gallikansk.

Gallon (gall´n) rymdmått, 231 kubiktum.

Gallop (gall´åp) galopp, galoppera.

Galloway (gall´å°ē) liten skotsk häst.

Gallows (gall´ös) pl. gallowses (gall´ösiṡ) galge; pl. hängslen.

Galoche (galåsj´) galoche.

Galvanism (gall´vaniṡm) galvanism.

Gamble (gamb·l) spela om pengar.

Gambler (gamb´l·r) spelare.

Gambling (gam´bling) spel (om penningar).

Gambling house (gam´bling haus) spelhus.

Gambol (gamb´·l) hoppa; hopp, språng.

Game (gēm) spel, lek, vildt; spela.

Gammon (gamm´n) skinka; — “draga vid näsan.”

Gang (gang) tjufband, hop.

Gangrene (gang´grīn) kallbrand.

Gaol (djēl) fängelse.

Gaoler (djēl·r) fångvaktare.

Gap (gapp) gap, öppning.

Garb (gārb) drägt, snidt.

Garbage (gār´bidj) afskräde.

Garden (gārdn) trädgård.

Gardener (gārd´n·r) trädgårdsmästare.

Gargle (gārg·l) gurgla.

Garland (gārl´nd) blomsterkrans.

Garlic (gārlick) hvitlök, vild lök.

Garment (gārm´nt) drägt.

Garnet (gār´n·t) granat.

[71]
[72]

Utsigt öfver Seine-floden och Paris från domkyrkan Notre Dame.

[73]

Garnish (gārnisj) pryda, pryd-.

Garniture (gār´nitjûr) prydnad, garnityr.

Garret (garr´t) vindsrum.

Garrison (garr´isn) besättning.

Garrulity (garrû´liti) pratsjuka.

Garrulous (garr´ûllöss) pratsjuk.

Garter (gārt·r) strumpeband; the — eller the order of the — (ŧ å̱rd·r åvv ŧ —) strumpebandsorden, Englands högsta orden.

Gas (gass) gas.

Gash (gasj) hugga djupt; skråma, hugg.

Gasp (gāsp) gäspa; gäspning.

Gastronome (gas´trånå̱m)
Gastronomer (gastrån´åmör)
} gastronom.

Gate (gēt) port.

Gather (gaŧŧ·r) samla, samlas.

Gaudy (gå̱di) uppsluppen.

Gauge (gēdṡj) mätare.

Gauntlet (gānt´lätt) stålhandske.

Gauze (gåṡ) gaz, flor.

Gawky (gå̱ki) klumpig.

Gay (gē) präktig, glad, munter.

Gayety (gē´iti) glädje, munterhet.

Gaze (gēṡ) stirra, betrakta; stirrande blick.

Gazette (gaṡätt´) officiel tidning.

Gear (gīr) redskap, husgeråd, drägt.

Geese (gīs) gäss.

Gelid (djäll´id) iskall.

Gem (djämm) ädelsten.

Gender (djänd´·r) kön, art; frambringa.

Genealogy (djänniall´ådji) slägtregister.

General (djänn´·ral) allmän; general; in — (inn —) i allmänhet.

Generally (djänn´·ralli) i allmänhet, för det mesta.

Generate (djänn´·rēt) skapa.

Generation (djänn·rēsj´n) slägt, afkomma, menniskoålder.

Generosity (djänn·råss´iti) ädelmod.

Generous (djänn´·rös) ädelmodig, frikostig.

Geneva (djännī´va) enbärsbränvin. Se Gin.

Genial (djīn´j·l) naturlig, snillrik, liflig.

Genitals (djänn´italṡ) könsdelar.

Genius (djīn´jös) ande, snille.

Genteel (djäntīl´) artig, väl uppfostrad, fin.

Gentle (djänt·l) mild.

Gentleman (djänt´·lmann) pl. gentlemen (djänt´·lmänn) man af god börd, uppfostran och goda seder; i pl. ss. tilltal: mina herrar!

Gentlemanlike (djänt´·lmanlejk) bildad, som anstår en gentleman.

Gentlewoman (djänt´·l°ûmn) förnäm dam.

Gentleness (djänt´·lness) finhet, mildhet, behag, artighet.

Gentry (djänt´ri) ståndspersoner (en klass mellan den egentliga adeln och borgarklassen, neml. baronets, knights, squires och gentlemen; se nobility).

Genuine (djän´njûin) naturlig, äkta.

Genus (djīn´ös) slägte.

Geodesy (djiådd´isi) landtmäteri.

Geography (djiågg´rafi) geografi, jordbeskrifning.

Geology (djiåll´ådji) geologi, jordlära.

Geometer (djiåmm´it·r) landtmätare.

Geometry (djiåmm´itri) geometri, landtmäteri.

Germ (dj·rm) grodd.

German (dj·rm´n) närbeslägtad, köttslig.

German (dj·rm´n) tysk, tyska (språket).

Gesticulation (djästikjûlēsj´n) åtbörder.

Get (gätt) få, erhålla, förmå, frambringa, uppnå, blifva; to — drunk (drönk) blifva drucken; — you gone! (jû gånn´) bort med dig! to — home (hå̱m) komma hem; to — rid of (ridd´ åvv) bli befriad från.

Gewgaw (gjû´gå) leksak.

Ghost (gå̱st) ande, spöke; holy — (hå̱´li —) den Helige ande.

Giant (djej´·nt) jätte.

Gibe (djejb) håna, hån.

Giddiness (gidd´inäss) yrsel, vankelmod.

Giddy (gidd´i) yr, flygtig, yr.

Gift (gift) gåfva; begåfva.

Gig (gigg) snurra, vagn på två hjul.

Gigantic (djejgant´ick) ofantlig, jättelik.

Giggle (gigg´·l) fnissa.

Gild (gild) förgylla.

Gilding (gild´ing) förgyllning.

Gill (gill) fiskgäl.

Gillyflower (djill´iflau·r) nejlika, löfkoja.

Gimlet (gimm´lätt) borr.

Gin (djinn) genever, holländskt (enbärs-) brännvin.

Ginger (djin´dj·r) ingefära; — bread (— brädd) pepparkaka.

Gipsy (djip´si) zigenare.

Gird (g·rd) omgjorda, omgifva.

Girdle (g·rd´·l) omgjorda; gördel, bälte.

Girl (g·rl) flicka.

Girt (gört) sadelgjord.

Give (givv) gifva.

Given (giv´v·n) begifven på.

Glacier (glas´iör) jökel, gletscher.

Glad (gladd) glad, nöjd; I am — (ej amm —) det gläder mig.

Glade (glēd) öppen plats i skog; vak i is.

Glair (glä̱r) ägghvita.

Glance (glāns) blick; blicka, titta, snudda, förbi.

Gland (gland) körtel.

Glare (glä̱r) bländande glans, stirrande blick; blända, stirra.

Glass (glass) glas, spegel, kikare; glas-, af glas.

Glassy (glas´si) glaslik, klar.

Glaze (glēṡ) insätta glas, glasera.

Glazier (glēṡj´·r) glasmästare.

Gleam (glīm) glimt, stråle; stråla.

Glean (glīn) samla, plocka.

Glebe (glīb) jordtorfva.

Glee (glī) glädje, munterhet.

Glen (glänn) trång dal, bergsklyfta.

Glib (glibb) slipprig.

Glide (glejd) glida.

[74]

Glimmer (glimm´·r) skimra; skimmer.

Glimpse (glimps) blick, skymt.

Glitter (glitt·r) glittra, glitter.

Gloat (glå̱t) stirra.

Globe (glå̱b) klot; jordklot.

Globular (glåb´jûl·r) klotformig, rund.

Glomerate (glåmmr´·ēt) bilda till en boll eller nystan.

Gloom (glûm) mörker, dysterhet; förmörka.

Gloomy (glûm´i) dunkel, dyster.

Glorification (glårifikēsj´n) förherrligande.

Glorify (glå̱r´ifej) förherrliga, prisa.

Glorious (glå̱r´jös) herrlig, ypperlig.

Glory (glå̱´ri) ära, herrlighet, prakt; berömma sig.

Gloss (glåss) anmärkning, glans; göra glänsande.

Glossy (glåss´i) glänsande, skinande.

Glove (glövv) handske.

Glow (glå̱) glöda, vara eldröd; glöd.

Glue (gljû) lim; limma.

Glut (glött) sluka, öfverfylla.

Glutinous (gljû´tinös) klibbig.

Glutton (glött´n) frossare.

Gnarl (nārl) knorra, morra.

Gnarled (nār´lid) knutig, kvistig.

Gnash (nasj) skära (tänder).

Gnat (natt) mygg.

Gnaw (nå̱) gnaga.

Gnome (nå̱m) bergtroll.

Go (gå̱) gå, fara, resa, begifva sig; to — pale (tû — pēl) blekna; to — mad (tû — madd) blifva galen; to — wrong (tû — rång) misslyckas, etc.

Goad (gå̱d) pik.

Goal (gå̱l) mål, ändamål.

Goat (gå̱t) get.

Goblet (gåbb´lätt) bägare.

Goblin (gåbb´lin) troll.

God (gådd) gud; would to — (°ûdd tû —) gifve Gud.

Goggle (gågg·l) bliga med ögonen.

Gold (gå̱ld) guld; guld-.

Golden (gå̱ldn) gyllene, guld-.

Gone (gånn) af to go; gången, borta, förlorad.

Good (gûdd) god, godt; to make — (tû mēk —) godtgöra, ersätta; — gods, bohag.

Good-bye (gûddbej´) farväl, adjö.

Good Friday (gûddfrej´dē) långfredag.

Good-natured (gûddnē´tjûrd) godmodig.

Goose (gûs) gås.

Gooseberry (gûṡ´bärri) krusbär; — fool (— fûl) krusbärsgröt.

Gore (gå̱r) lefradt blod.

Gorge (gå̱rdṡj) strupe; hålväg.

Gorgeous (gå̱rdṡj´ös) praktfull.

Gory (gå̱´ri) blodig; mordisk.

Gospel (gåsp´·l) evangelium.

Gossip (gåss´ip) pratmakare, sladderkärring; pladder; pladdra.

Got (gått) af to get; I have — (ej hav —) jag eger, har.

Gothic (gåþþ´ick) götisk.

Gouge (gaudṡj) mejsel; urhålka (am. lura; bedragare).

Gourd (gå̱rd) gurka, kurbits, kalebass.

Gout (gaut) gikt.

Govern (gövv´·rn) styra, regera.

Government (gövv´·rnment) regering, magt.

Governor (gövv´·nr·r) styresman, regent.

Gown (gaun) kappa, nattrock, kjol.

Grab (grabb) grepp; grabba, rycka till sig.

Grace (grēs) behag, gunst, nåd, bordsbön; benåda, smycka.

Gracious (grēsj´·ös) behaglig, nådig, vänlig.

Gradation (gradēsj´n) följd, rad.

Grade (grēd) grad, steg.

Gradual (grad´djû·l) gradvis.

Graduate (grad´juēt) gradera, graduera, taga examen.

Graft (grāft) ympa; ymp, ympqvist.

Grain (grēn) korn, smula; ådra i trä.

Gram (gramm) gramm (vigt).

Grammar (gramm´·r) språklära.

Grammatical (grammat´ik·l) grammatisk.

Granary (grann´ari) sädesmagasin.

Grand (grand) stor, herrlig, upphöjd.

Grandchild (grand´tjejld) barnbarn.

Grandeur (grand´jûrr) storhet, höghet.

Granite (grann´it) granit.

Grant (grānt) gifva, bevilja, erkänna; tillåtelse; skriftligt afträde af egendom.

Granular (gran´jûl·r) kornig.

Granulate (grann´jûlēt) söndersmula, korna.

Grape (grēp) vindrufva.

Grape-vine (grēpvejn) vinranka.

Graphic (graff´ick) tydligt skrifven, liflig.

Grapple (grapp´·l) brottas; dragga; strid, draggning.

Grasp (grāsp) gripa, sträfva; grepp, handfull.

Grass (gras) gräs, grönska.

Grasshopper (gras´hopp·r) grässhoppa.

Grate (grēt) galler, rist; skrapa; to — the teeth (ŧ tīþ) skära tänder.

Grateful (grēt´fûll) behaglig, tacksam.

Grater (grē´tör) rifjern.

Gratification (gratifikēsj´n) belöning.

Gratify (gratt´ifej) tillfredsställa, behaga, belöna.

Gratis (grē´tis) gratis, för ingenting.

Gratitude (gratt´itjûd) tacksamhet.

Gratuitous (gratjû´itös) frivillig, obevisad.

Gratulate (gratt´jûlēt) lyckönska.

Grave (grēv) graf; — allvarlig, högtidlig, djup (om toner).

Gravel (gravv´·l) grus.

Gravid (gravv´id) hafvande.

Gravitate (gravv´itēt) tynga.

Gravitation (gravvitēsj´n) tyngdkraft.

Gravity (gravv´iti) tyngd, högtidlighet, allvar.

Gravy (grē´vi) köttsaft, sås.

Gray (grē) grå; grått.

Graze (grēṡ) släppa på bete, beta.

Grazier (grēṡj´·r) kreaturs handlare.

Grease (grīs) fett; smörja.

Greasy (grīs´i) fet, flottig, smörjig.

[75]

Great (grēt) stor; a — many (e — männ´i) ganska många.

Great-coat (grēt´kå̱t) öfverrock.

Grecian (grīsj´n) grekisk.

Greece (grīs) Grekland.

Greed (grīd) glupskhet, girighet.

Greediness (grīd´inäss) begärlighet.

Greedy (grīd´i) begärlig.

Greek (grīk) grek; grekisk; grekiska (språket).

Green (grīn) grön, färsk; pl. grönsaker.

Greenness (grīn´näss) grönska, friskhet.

Greenback (grīn´back) amerikansk sedel.

Greenhorn (grīn´hå̱rn) yngling, som ännu ej blifvit “torr bakom öronen.”

Greenhouse (grīn´haus) växthus, orangeri.

Green-sickness (grīn´sicknäss) bleksot.

Greet (grīt) helsa, lyckönska.

Greeting (grīt´ing) helsning.

Grenadier (grännadīr´) flygelkarl, grenadier.

Grewsome (grû´söm) förskräcklig, stygg (jmf. sv. grufsam).

Greyhound (grē´haund) vindthund.

Gridiron (gridd´ej·rn) halster.

Grief (grīf) sorg, bekymmer.

Grievance (grīv´ns) besvär, nöd.

Grieve (grīv) bedröfva.

Grievous (grīv´ös) sorglig, bitter, gräslig.

Grim (grimm) ful, barsk.

Grimace (grimās) grimace.

Grime (grejm) smuts.

Grimy (grej´mi) smutsig, nedsotad.

Grin (grinn) grina; grin.

Grind (grejnd) slipa, krossa.

Grindstone (grejnd´stå̱n, vanl. grinst´n) slipsten.

Gripe (grejp) gripa, knipa; grepp, tryck; pl. knip (i underlifvet).

Grisly (griṡ´li) gräslig.

Grist (grist) mäld (säd som skall malas).

Gristle (griss·l) brosk.

Grit (gritt) grus; pl. gryn.

Groan (grå̱n) sucka; suck.

Groat (grå̱t) eng. mynt.

Grocer (grå̱s·r) kryddkrämare.

Grocery (grå̱´söri) kryddbod.

Grog (grågg) en dryck af rom och vatten.

Grogginess (gråg´ginös) rusighet.

Groggy (gråg´gi) rusig, raglande.

Groin (gråjn) ljumske.

Groom (grûm) betjent, stalldräng.

Groove (grûv) urhålka; ränna.

Grope (grå̱p) trefva.

Gross (grå̱s) stor, grof, tjock; gross; dealer in — (dīl·r inn —) grosshandlare.

Grotesque (gråtäsk´) sällsam, underlig.

Grotto (grått´å) grotta.

Ground (graund) grund, jord, åker, golf; grunda.

Ground-floor (graund´flå̱r) bottenvåning.

Group (grûp) grupp; gruppera.

Grouse (graus) hjerpe.

Grove (grå̱v) lund.

Grovel (gråvv´·l) krypa.

Grow (grå̱) gro, växa, blifva.

Grower (grå̱´ör) odlare.

Growl (graul) brumma.

Growth (grå̱þ) växt, tillväxt.

Grub (gröbb) gräfva; larf.

Grudge (grödṡj) knota, afundas; afund, agg.

Grudgingly (gröd´sjingli) med afund, motvilja.

Gruel (grû·l) hafresoppa.

Gruff (gröff) barsk.

Grumble (grömb·l) brumma, bullra.

Grumous (grûm´ös) löpnad.

Grunt (grönnt) grymta; grymt.

Guarantee (garantī´); guaranty (garr´anti) borgen; borga.

Guarantor (garr´antår) borgensman.

Guard (gārd) vakt, vaktare, skydd, fals; vakta, skydda.

Guardian (gārd´jn) förmyndare; beskyddande.

Guardianship (gard´j·nship) förmynderskap.

Gubernate (gjû´bernēt) styra, herrska.

Gudgeon (gödṡj´n) lockbete.

Guess (gess) gissa.

Guest (gest) gäst.

Guidance (gejd´ns) ledning.

Guide (gejd) vägleda, styra; vägvisare, förare.

Guild (gilld) handtverksgille.

Guildhall (gilld´hå̱l) rådhuset i London.

Guile (gejl) svek.

Guilt (gillt) brott, skuld.

Guilty (gillt´i) brottslig, skyldig.

Guinea (ginn´i) ett guldmynt.

Guise (gejṡ) bruk, vis.

Gulf (gölf) hafsvik.

Gull (göll) bedraga; bedrägeri.

Gullet (göll´t) svalg.

Gulp (gölp) sluka; klunk.

Gum (gömm) gummi, stryka med gummi; gom, tandkött.

Gun (gönn) kanon, bössa, gevär.

Gunpowder (gönn´paud·r) krut.

Gunsmith (gönn´smiþþ) pistolsmed.

Gurgle (görg·l) porla.

Gush (gösj) utströmma; ström.

Gust (gösst) vindstöt, väderil; smak, njutning.

Gut (gött) tarm, buk; utplundra.

Gutter (gött·r) rännsten.

Guttural (gött´·r·l) strupbokstaf.

Guzzle (göṡṡel) rumla.

Gymnasium (djimnēṡ´iöm) gymnasium.

Gymnastics (djimnast´icks) gymnastik, kroppsöfning.

Gypsum (djips´öm) gips.

Gypsy (djips´i) se gipsy; zigenare, zigenerska.

[76]

H.

H (ētṡj) bokstafven H.

Haberdasher (habb´·rdasj·r) krämare, trådhandlare.

Habit (habb´it) vana, drägt; kläda.

Habitation (habbitēsj´n) bostad.

Habitual (habitt´jû·l) vanlig.

Habitude (habb´itjûd) vana.

Hack (hack) hacka. — Se hackney.

Hackle (hack·l) häckla.

Hackney (hack´ni) uthyrd häst; hyr-; utsliten; — coach (— kå̱tsj) hyrvagn.

Had (hadd) af to have; hade; I — (ej —) jag hade.

Haft (hāft) handtag, skaft.

Hag (hagg) hexa; skrämma.

Haggard (hagg´·rd) vild, gräslig.

Haggle (hagg·l) pruta.

Hag-ridden (hag´ridd·n) plågad af maran, förhexad.

Hail (hēl) hagel; hagla.

Hair (hä̱r) hår.

Hairless (hä̱rless) utan hår.

Half (hāf) half; hälft; — and —, en blandning af öl och porter.

Halfpenny (hēp·ni) en half penny.

Hall (hå̱l) sal, rådstuga, tingshus, församlingssal.

Halloo (hallû´) hallo! ropa hallo.

Hallow (hal´lå) helga.

Hallowe’en (hallåīn´) aftonen före allhelgonadag.

Halm (hå̱m) halm.

Halt (hå̱lt) halta, göra halt, vackla; halt.

Halter (hå̱lt·r) galgrep.

Halve (hāv) halfvera.

Ham (hamm) skinka.

Hamlet (hamm´lätt) bondby.

Hammer (hamm·r) hammare; hamra.

Hammock (hamm´åck) hängmatta.

Hamper (hamp·r) stor korg; länk; snärja.

Hand (hand) hand, visare; öfverräcka, föra vid handen; at — (att —) till hands; to be — and glove (tû bi — and glövv) vara mycket förtrolig.

Handful (hand´fûll) handfull.

Handicraft (hand´ikrāft) handtverk.

Handkerchief (hank´·rtjiff) näsduk, halsduk.

Handle (hand´l) handtera, behandla; handtag, skaft.

Handmaid (hand´mēd) tjenstflicka.

Handsel (hand´s·l) handsöl, handpenningar, nyårsgåfva.

Handsome (han´sömm) vacker.

Handy (hand´i) händig.

Hang (hang) hänga.

Hangman (hang´man) bödel.

Hank (hank) docka (tråd).

Hanker (hank´·r) längta.

Hap (happ) lyckträff.

Happen (happ´n) hända; I happened to be there (ej happ´nd tû bī ŧä̱r) jag var händelsevis der.

Happiness (happ´inäss) lycka.

Happy (happ´i) lycklig.

Harangue (harang´) offentligt tal.

Harass (harr´ass) trötta, plåga.

Harbor (hārb´·r) herberge, hamn; herbergera, skydda.

Hard (hārd) hård, stark, svår; nära, hastigt, flitigt.

Harden (hārd´n) härda, hårdna.

Hard-fisted (hārd´fist·d) “knusslig.”

Hardihood (hārd´ihûdd) tapperhet.

Hardly (hārdli) knappast.

Hardness (hārd´näss) hårdhet.

Hard-run (hārd´rönn) to be — for (tû bi — får) vara i knipa för, ha ondt om.

Hardware (hārd-°ä̱r) jernkram.

Hardy (hārdi) härdig, ståndaktig, dristig.

Hare (hä̱r) hare.

Harlot (hārl´ått) sköka.

Harm (hārm) ondt, skada, tillfoga skada.

Harmful (hārm´fûll) skadlig.

Harmless (hārm´läss) oskadlig, oskyldig.

Harmonical (harmånn´ik·l) harmonisk.

Harmonious (harmå̱n´jös) harmonisk, öfverensstämmande.

Harmonize (hār´månējṡ) harmoniera, vara ense.

Harmony (hār´måni) harmoni, samklang, endrägt.

Harness (hār´näss) harnesk, seldon.

Harp (hārp) harpa; spela på harpa.

Harrow (har´rå̱) harf; harfva.

Harsh (harsj) rå, barsk.

Harshness (harsj´näss) råhet, hårdhet.

Hart (hārt) hjort.

Harvest (hārv´st) skörd, skördetid; skörda.

Harvester (hārv´vestör) skördeman, skördemaskin.

Hash (hasj) hacka, stycka; hackmat.

Hasp (hāsp) hasp, klinka.

Hassock (has´söck) grästufva.

Haste (hēst) hast, brådska; to make — (tû mēk —) skynda sig.

Hasten (hēs´n) skynda sig.

Hastiness (hēst´inäss) hastighet.

Hastings (hēs´tings) tidiga grönsaker, ärter.

Hasty (hēsti) snabb, hetsig.

Hat (hatt) hatt.

Hatch (hatsj) utkläcka; yngel; — halfdörr.

Hatchet (hatsj´·t) handyxa.

Hate (hēt) hata; hat.

Hateful (hēt´fûll) förhatlig.

Hatred (hēt·rd) hat.

Hatter (hat´tör) hattmakare.

Haughtiness (hå̱t´inäss) högmod.

Haughty (hå̱´ti) öfvermodig.

Haul (hāl) hala.

Haunch (hāntsj) höft, länd.

Haunt (hānt) hemsöka, plåga; tillhåll.

Have (havv) hafva.

[77]
[78]

Det stora klocktornet i Brygge, Belgien.

[79]

Haven (hēvn) hamn.

Haversack (havv´·rsack) ränsel.

Havoc (havv´åck) ödeläggelse.

Haw (hå̱) stamma, hacka.

Hawk (hå̱k) hök; — utropa till salu, mångla; — harkla.

Hawthorn (hå̱´þå̱rn) hagtorn.

Hay (hē) hö.

Hazard (haṡṡ´·rd) slump, vågspel; våga.

Haze (hēṡ) tjocka.

Haze (hēṡ) förskräcka, spela spratt.

Hazel (hēṡl) hassel.

Hazy (hē´ṡi) disig, mörk, drucken.

He (hē) han.

Head (hädd) hufvud; afdelning; anföra, upprinna.

Headache (hädd´-ēk) hufvudvärk.

Head-gear (hädd´-gīr) hufvudbonad, hårklädsel.

Headlong (hä̱dd´lång) hufvudstupa; “hals öfver hufvud.”

Headstrong (hädd´strång) envis, hårdnackad.

Heal (hīl) hela, bota.

Health (hälþ) helsa, skål (välkomst-).

Healthy (hälþ´i) helsosam, frisk.

Heap (hīp) hop; hopa.

Hear (hī·r) höra.

Hearing (hīr´ing) hörsel.

Hearken (hārkn) lyssna.

Hearse (h·rs) likvagn.

Heart (hārt) hjerta; by — (bej —) utantill; to take — (tû tēk —) fatta mod.

Hearten (hārtn) uppmuntra.

Hearth (hārþ) härd.

Hearty (hārti) hjertlig.

Heat (hīt) hetta, värme; värma, upphetsa.

Heath (hīþ) hed, ljung.

Heathen (hīŧn) hedning, hednisk.

Heave (hīv) häfva, lyfta.

Heaven (hävv´n) himmel.

Heavenly (hävv´nli) himmelsk.

Heavenward (hävv·´n°ārd) mot himmelen.

Heaviness (hävv´inäss) tyngd.

Heavy (hävv´i) tung, mödosam.

Heavy-hearted (hävv´ihārted) tungsint, sorgsen.

Hebrew (hi´brû) hebre, jude.

Hedge (hädṡj) häck; inhägna.

Hedgehog (hädṡj´hågg) piggsvin.

Heed (hīd) gifva akt; iakttaga; akt, varsamhet.

Heel (hīl) häl.

Heifer (häff´·r) qviga.

Height (hejt) höjd.

Heighten (hejt´n) förhöja, öka, förstora.

Heinous (hē´nös) afskyvärd.

Heir (ä̱r) arfvinge.

Held (häld) imp. af hold; I — (ej —) jag höll.

Hell (häll) helvete.

Helm (hälm) hjelm; roder.

Helmet (häll´met) hjelm.

Helmsman (hälmṡ´man) rorgängare.

Help (hälp) hjelpa; hjelp; I cannot — laughing (ej kann´åt — lāf´ing) jag kan icke låta bli att skratta.

Helve (hälv) yxskaft.

Hem (hämm) fåll; fålla.

Hemisphere (hämm´isfīr) halfklot.

Hemlock (hämm´lock) en amerikansk gran.

Hemorrhage (hämm´årredj) blodflöde.

Hemp (hämp) hampa.

Hen (hänn) höna, hona.

Hence (häns) härifrån, härutaf, deraf.

Hen-pecked (hänn´päkt) “under toffeln”, undergifven sin hustru.

Her (h·r) hennes.

Herald (härr´·ld) härold.

Herb (·rb) ört; herbs (·rbs) grönsaker.

Herd (h·rd) hjord.

Here (hī·r) här, hit.

Hereditament (härriditt´ament) arfgods.

Hereditary (hirädd´itari) ärftlig.

Heresy (härr´isi) kätteri.

Heretic (härr´itick) kättare.

Heritage (härr´itedṡj) arfvedel.

Hermetical (härrmätt´ic·l) hermetisk, lufttät.

Hermit (h·rm´it) eremit.

Hernia (h·rn´ja) bråck.

Hero (hīrå) hjelte.

Heroic (hirå̱´ick) hjeltemodig, heroisk.

Heroism (härr´åiṡm) hjeltemod.

Heron (härr´·n) häger.

Herpes (h·rp´īṡ) ref-orm.

Herring (härr´ing) sill.

Hers (h·rṡ) hennes.

Herself (h·rsälf´) hon sjelf.

Hesitate (häṡ´itēt) tveka.

Hesitation (häṡitēsj´n) tvekan.

Heterodox (hätt´·rådåcks) irrlärig.

Heterogeneous (hätt·rådjīn´jös) olikartad.

Hew (hjû) hugga.

Hey (hē) hej! hoj!

Hiatus (hejē´tös) gap, lucka.

Hibernal (hejb·rn´·l) vinterlik.

Hibernian (hejb·rn´j·n) irländsk, irländare.

Hiccough (hick´öpp) hicka.

Hickory (hick´åri) amerikanskt valnötträd.

Hidden (hid´d·n) af hide, dold.

Hide (hejd) gömma, gömma sig; — hud.

Hide-and-seek (hejd´andsīk) kurra-gömma.

Hideous (hidd´jös) gruflig, förfärlig, hisklig.

Hierarch (hej´irārk) hierark.

Hierarchy (hej´irarki) prestvälde.

Higgle, se Haggle.

High (hej) hög, högt.

Highborn (hej´bå̱rn) högboren.

High German (hej djör´man) högtysk.

Highlander (hej´land·r) högländare, skotte.

High-low (hej´lå̱) halfstöfvel.

High-minded (hej´mejnd·d) stolt, högsinnad.

High-priced (hej´prejsd) dyr.

Highwayman (hej´°ēman) stråtröfvare.

Hilarity (hilarr´iti) munterhet.

Hill (hill) backe.

Hillock (hill´åck) kulle.

Hilt (hilt) fäste, handtag.

Him (himm) honom; —self (—sälf´).

Hind (hejnd) hind.

Hind (hejnd), hinder (hejnd·r) bak-.

Hindberry (hejnd´bärri) hallon.

Hinder (hind·r) hindra.

Hindrance (hind´·rans) hinder.

Hinge (hindṡj) gångjern; bero (on, på).

[80]

Hint (hint) vink; häntyda (at, på).

Hip (hipp) höft; — nypon.

Hipshot (hipp´sjått) höftlam.

Hire (hej·r) hyra, fästa (tjenstfolk); hyra, lön.

Hirsute (hirsiût´) raggig.

His (hiṡ) hans.

Hiss (hiss) hväsa; hväsning.

Historian (histå̱r´j·n) historieskrifvare.

Historical (histårr´ik·l) historisk.

History (hist´åri) historia.

Hit (hitt) träffa, stöta; slag, stöt, lyckträff.

Hitch (hitsj) hake; haka fast.

Hither (hiŧŧ·r) hit.

Hive (hejv) bikupa, svärm; hopa.

Hoar (hå̱r) hvitgrå; rimfrost.

Hoard (hå̱rd) förråd; samla.

Hoarse (hå̱rs) hes.

Hoary (hå̱r´i) hvitgrå.

Hoax (hå̱ks) gyckel, påhitt, “anka”; bedraga.

Hob (håbb) kamin-afsats.

Hobble (håbb´l) linka; haltande gång.

Hobby (håbb´i) käpphäst.

Hobgoblin (håbb´gåblin) spöke.

Hobnail (håbb´nēl) hästskosöm.

Hod (hådd) kalktråg.

Hod-carrier (hådd´kärr´ier) handtlangare.

Hodman (hådd´man) handtlangare.

Hoe (hå̱) trädgårdshacka.

Hog (hågg) svin, galt.

Hogshead (håggṡ´hädd) oxhufvud.

Hoist (håjst) hissa.

Hoity-toity (håj´titåj´ti) uppsluppen, yster; kors!

Hold (hå̱ld) hålla; tag, stöd.

Holder (hå̱ld·r) förpaktare.

Hole (hå̱l) hål, urhålka.

Holiday (håll´idē) helgdag, fridag, skol-lof.

Holla
(hål´la)
Hallo
Holloa
} (hållå̱´)
} holla! hallo!

Holland (håll´and) holländskt lärft.

Hollow (håll´å̱) ihålig; håla; urhålka; helt och hållet.

Hollow-eyed (håll´·å̱ejd) hålögd.

Holly (håll´i) jernek.

Holm (hå̱m) holme.

Holster (hå̱lst·r) pistolhölster.

Holy (hå̱´li) helig.

Homage (håmm´edṡj) hyllning.

Home (hå̱m) hem; at — (att —´) hemma.

Home-baked (håm´bēk·d) hembakad.

Homely (håm´li) huslig, enkel, grof.

Homicide (håmm´isejd) dråp; mördare.

Homily (håmm´ili) predikan.

Homogeneous (hå̱mådjīn´jös) likartad.

Hone (hå̱n) fin slipsten.

Honest (ånn´·st) ärlig, hederlig, dygdig.

Honestly (ånn´·stli) ärligt, hederligt.

Honesty (ånn´·sti) heder, ärlighet.

Honey (hönn´i) honung.

Honey-moon (hönn´imûn) smekmånad.

Honorary (ånn´·rari) heders-.

Honor (ånn´·r) ära, heder, rang; hedra, betala.

Honorable (ånn´·rab·l) ärad, hedrad, redlig, “välboren.”

Honorably (ånn´·rabli) hederligt.

Hood (hûdd) kåpa, hufva.

Hoodwink (hûdd´°ink) binda för ögonen.

Hoof (hûf) hof, klöfve.

Hook (hûck) haka, krok; fånga.

Hoop (hûp) tunnband, krinolin.

Hooper (hûp·r) tunnbindare.

Hooping-cough (hûp´ingkåff) kikhosta.

Hoot (hût) hojta; skrik.

Hop (håpp) hoppa; hopp.

Hope (hå̱p) hoppas; hopp, förhoppning.

Hopeless (hå̱p´löss) hopplös.

Hopelessly (hå̱p´lössli) hopplöst.

Hops (håppṡ) pl. humle.

Horizon (hårejṡ´n) horisont, synkrets.

Horizontal (hårriṡånt´·l) vågrät.

Horn (hå̱rn) horn.

Horned (hår´n·d) behornad.

Hornet (hårn´t) bålgeting.

Horologe (hårr´ålå̱dṡj) slagur, solvisare.

Horrible (hårr´ib·l) förfärlig.

Horribly (hårr´ibli) förfärligt.

Horrid (hårr´id) afskyvärd, gräslig.

Horrify (hårr´ifej) skrämma, förskräcka.

Horror (hårr´·r) fasa, förfäran.

Horse (hå̱rs) häst, rytteri, bock (att lägga något på); — rida.

Horseback (hå̱rs´back) on — (ånn —) till häst; to go on — (tû gå̱ ånn —) rida.

Horse-blanket (hå̱rs blan´kit) hästtäcke.

Horse-chestnut (hå̱rstjäst´nöt) hästkastanje.

Horseman (hå̱rs´man) ryttare.

Horse-laugh (hå̱rs´lāf) gapskratt.

Horse-power (hå̱rs´pau·r) hästkraft (enhet för ångmaskiners kraft, motsv. 33,000 eng. skålp., lyftade 1 fot i minuten.)

Horseradish (hå̱rs´radisj) pepparrot.

Horticulture (hå̱r´tiköltjûrr) trädgårdsskötsel.

Hose (hå̱ṡ) lika i pl., strumpa.

Hosier (hå̱ṡj·r) strumphandlare.

Hospitable (håsp´itab·l) gästfri.

Hospital (håsp´it·l) sjukhus.

Hospitality (håspitall´iti) gästfrihet.

Host (hå̱st) värd, värdshusvärd; — krigshär; — nattvardsbrödet.

Hostage (håst´edṡj) gisslan.

Hostile (håst´il) fiendtlig.

Hostility (håstill´iti) fiendtlighet.

Hostler (åss´l·r) stalldräng.

Hot (hått) het.

Hot-bed (hått´bädd) drifbänk.

Hotel (håtäll´) hotel.

Hough (håck) knäveck, has.

Hound (haund) jagthund; förfölja.

Hour (aur) timme.

House (haus), pl. —s (hauṡ´iṡ) hus; — (hauṡ) bysa, bo.

House-breaking (haus´brēking) inbrottsstöld (om dagen); burglary (börg´lari) inbrottsstöld (om natten).

Household (haus´hå̱ld) hushåll;[81] huslig, hus-, familj-; — bread (— brädd) hembakt bröd.

Housekeeper (haus´kīp·r) husfader, hushållerska.

House-warming (haus´°å̱rming) kalas (vid inflyttning i ett nytt hus).

Housewife (höṡṡ´°iff) husmoder, hushållerska; syskrin.

Housing (hauṡ´ing) sadeltäcke.

Hovel (håvv·´l) skjul.

Hover (hövv·r) sväfva, kringvandra.

How (hau) huru.

However (hauävv´·r) huru mycket än, likväl, imellertid, dock.

Howl (haul) tjut; tjuta.

Hub (höb) hjulnaf; fäste (på ett vapen).

Hubbub (höbb´öbb) buller.

Huckster (höck´st·r) hökare, gårdfarihandlare; mångla.

Huddle (hödd´·l) brådskande och slarfvigt uträtta; trängas; oordning, “hafs.”

Hue (hjû) färg, hy; — larm.

Huff (höff) blåsa upp, skräfla; uppblåst sätt, uppbrusning.

Huffish (höff´isj) trotsig.

Hug (högg) omfamna, smeka; famntag.

Huge (hjûdṡj) ofantlig, stor.

Hulk (hölk) skrof.

Hull (höll) hylsa; skala.

Hum (hömm) surra, brumma, gnola; surr, mummel.

Human (hjûm´n) mensklig.

Humane (hjûmēn´) vänlig, medlidande, human.

Humanity (hjumann´iti) mensklighet, menniskokärlek.

Humanlike (hjû´mannlejk) menniskolik.

Humble (ömbl·l) ringa, ödmjuk; ödmjuka, nedlåta (sig).

Humbleness (höm´bl·ness) ödmjukhet.

Humble-bee (hömb´·lbī) humla.

Humbug (hömb´ögg) bedrägeri, påhitt; “bara prat!”

Humid (hjûm´id) fuktig.

Humidity (hjûmidd´iti) fuktighet.

Humiliate (hjûmill´jēt) ödmjuka.

Humility (hjûmill´iti) ödmjukhet.

Humor (jûm·r) vätska.

Humorist (jû´m·rist) besynnerlig menniska; “muntergök.”

Humorous (jûm´·rös) nyckfull, skämtsam.

Humor (jûm·r) humör, infall, godt lynne.

Hump (hömp) puckel.

Hunch (höntsj) knuffa; knuff, stöt, bula.

Hunchback (höntsj´back) puckelrygg.

Hundred (hönd·rd) hundra; —th (—þ) hundrade.

Hungarian (hönggēr´jn) ungrare.

Hunger (höng´g·r) hunger; hungra.

Hungry (höng´ri) hungrig.

Hunks (hönks) “gnidare.”

Hunt (hönt) jaga; jagt.

Hunting (hönt´ing) jagt.

Huntsman (hönts´man) jägare.

Hurds (hördṡ) blånor.

Hurl (hörl) slänga, stöta; kast, buller.

Hurricane (hörri´kēn) orkan.

Hurry (hörr´i) skynda; brådska, hast.

Hurt (hört) skada, smärta, stöta; stöt, ondt.

Hurtleberry (hört´·lbärri) blåbär.

Husband (höṡb´nd) husbonde, hushållare, äkta man; hushålla, odla.

Husbandry (höṡ´b·ndri) åkerbruk, landthushållning.

Hush (hösj) tyst! nedtysta.

Husk (hösk) skida, skal, agnar.

Hussy (höṡṡ´i) tös, slyna.

Hustings (höst´ingṡ) val-tribun, talarstol.

Hustle (höss·l) knuffa, köra (ut).

Huswife (höṡṡ´iff) se Housewife, husmoder.

Hut (hött) hydda.

Hutch (hötsj) kista.

Huzza (höṡṡā´) hurra!

Hyacinth (hej´asinþ) hyacint.

Hybrid (hej´brid) hybrid; bastard.

Hydrant (hej´dr·nt) vattenpost.

Hydraulic (hejdrå´lik) hydraulisk.

Hyena (hejī´na) hyena.

Hymn (himm) hymn, lofsång.

Hyp (hipp) se Hypochondria.

Hyperbolic (hejp·rbåll´ick) öfverdrifven.

Hyphen (hejf´n) bindstreck.

Hypochondria (hippåkån´dria) mjeltsjuka, svårmod.

Hypocrisy (hipåck´risi) hyckleri, skenhelighet.

Hypocrite (hipp´åkritt) skrymtare.

I.

I (ej) jag.

Ice (ejs) is.

Icicle (ejs´ik·l) istapp.

Icy (ejs´i) isig, is-.

I’d (ejd) sammandr. I would.

Idea (ejdī´a) idé, begrepp, tanke.

Ideal (ejdi´öl) idealisk.

Idealist (ejdi´alist) idealist.

Identical (ejdänt´ik·l) lika, samma, enahanda.

Identify (ejdänt´ifej) identifiera.

Identity (ejdänt´iti) fullkomlig öfverensstämmelse.

Idiom (idd´jåm) tungomål, munart.

Idiot (idd´jått) fåne.

Idiotical (idiått´ik·l) enfaldig, fånig.

Idle (ejd·l) sysslolös, lat, tom, obetydlig; slösa bort (away).

Idleness (ejd´·lnäss) lättja.

Idol (ejd´ål) afgud.

Idolatry (ejdåll´atri) afgudadyrkan.

If (iff) om, så framt.

Igneous (igg´njös) af eld, brinnande.

Ignoble (iggnå̱b´·l) simpel, oädel, låg.

Ignominious (iggnåmin´jös) skändlig.

[82]

Ignominy (igg´nåmini) vanära.

Ignorance (igg´nårans) okunnighet.

Ignorant (igg´nårant) okunnig, obekant (med, of); okunnig menniska.

Ignore (ignå̱r´) lemna utan afseende.

I’ll (ej·l) sammandr. I will.

Ill (ill) sjuk, dålig; illa; ondt, sjukdom.

Ill-bred (ill´brädd) illa uppfostrad.

Illegal (illīg·l) olaglig.

Illegality (illigall´iti) olaglighet.

Illegible (illäd´djib·l) oläslig.

Illegitimate (illidjit´imet) olaglig, född utom äktenskapet, “naturlig.”

Ill-gotten (ill´gåttn) orättfången.

Illiberal (illibb´·ral) icke frisinnad, oädel, snål.

Illicit (illiss´it) otillåtlig.

Illimitable (illim´itab·l) gränslös.

Illiterate (illitt´·ret) olärd, okunnig.

Ill-natured (ill´nētjûrd) frånstötande, elak.

Illness (ill´näss) sjukdom.

Illogical (illåd´djik·l) förnuftsvidrig, ologisk.

Illude (illjûd´) bedraga.

Illume (illjûm´) upplysa.

Illuminate (illjûm´inēt) förklara, illuminera.

Illumination (illjûminē´sj·n) upplysning, ljus, glans.

Illusion (illjûṡj´n) bedrägeri, bländverk.

Illusory (illjûs´åri) bedräglig.

Illustrate (illös´strēt) förklara, upplysa, förse med bilder, illustrera.

Illustration (illöstrēsj´n) upplysning, bild, illustration.

Illustrative (illöst´rativ) upplysande.

Illustrious (illöst´riös) utmärkt, berömd.

Im (imm) förekommer i en mängd sammansatta ord, liksom förstafv. Il, In, Ir ofta motsvarande sv. o-, utmärkande motsats. Här saknade sammansättningar med Im, In, Ir torde sökas under hufvudorden.

I’m sammandr. I am.

Image (imm´edṡj) bild.

Imaginable (imad´djinab·l) tänkbar.

Imagination (imadjinēsj´n) inbillning, föreställning.

Imagine (imad´djin) inbilla sig, föreställa sig.

Imago (imē´gå) fullbildad insekt.

Imbecile (im´bisīl) svag, kraftlös.

Imbibe (imbejb´) insuga.

Imbitter (imbitt´·r) förbittra.

Imbody (imbådd´i) förkroppsliga, samla i massa.

Imbricate (im´brikēt) tegellagd.

Imbue (imbjû) färga, inpregla.

Imitable (im´itab·l) efterföljansvärd.

Imitate (im´itēt) härma, efterbilda.

Imitation (imitēsj´n) efterbildning.

Imitator (im´itētör) efterbildare.

Immaculate (imack´jûlet) fläckfri, ren.

Immanent (im´anänt) inneboende, invärtes.

Immaterial (immatīr´j·l) okroppslig, oväsentlig.

Immature (imatjûr´) omogen.

Immeasurable (imäṡj´ûrab·l) omätlig.

Immediate (imīd´jet) omedelbar; —ly (—li) genast.

Immemorial (imimå̱r´j·l) urminnes.

Immense (imäns´) ofantlig.

Immensurable (imän´sjûrab·l) omätlig.

Immerge (im·rdṡj´) immerse (im·rs´) neddoppa, sänka, fördjupa (sig).

Immigrate (im´igrēt) invandra.

Immigration (imigrēsj´n) invandring.

Imminent (im´inänt) öfverhängande, hotande.

Immitigable (imitt´igab·l) obeveklig.

Immobility (imåbill´iti) orörlighet.

Immoderate (imådd´·ret) omåttlig, öfverdrifven.

Immodest (imådd´·st) ohöflig, oanständig, slipprig.

Immolate (im´ålēt) uppoffra.

Immoral (imårr´·l) omoralisk, osedlig, liderlig.

Immorality (imårall´iti) osedlighet.

Immortal (imå̱rt´·l) odödlig.

Immortality (imårtall´iti) odödlighet.

Immortalize (imå̱r´talejṡ) göra odödlig.

Immovable (imûv´ab·l) orörlig.

Immunity (imjûn´iti) företrädesrätt, undantagsfrihet.

Immutable (imjû´tab·l) oföränderlig.

Imp (imp) smådjefvul.

Impair (impä̱r´) förringa, minska, försvaga.

Imparity (imparr´iti) olikhet, missförhållande.

Impart (impārt´) tilldela, meddela.

Impartial (impārsj´·l) opartisk.

Impartiality (imparsjall´iti) opartiskhet.

Impassable (impass´ab·l) otillgänglig, oöfverstiglig.

Impassibility (impassibill´iti) känslolöshet.

Impassible (impass´ib·l) känslolös.

Impassioned (impasj´nd) upprörd, passionerad.

Impassionate (impas´j·nēt) häftigt upprörd.

Impatience (impēsj´ns) otålighet, häftighet.

Impatient (impēsj´nt) otålig.

Impeach (impītsj) offentligen anklaga, beskylla.

Impeachment (impītsj´ment) offentlig anklagelse (i synnerh. mot embetsmän för tjenstefel); beskyllning.

Impede (impīd´) hindra.

Impediment (impädd´iment) hinder.

Impel (impäll´) tvinga, pådrifva.

Impendent (impänd´nt) öfverhängande.

Impenetrable (impänn´itrab·l) ogenomtränglig.

Impenitent (impänn´itänt) förhärdad, obotfärdig.

Imperant (im´pärr·nt) befallande.

Imperative (impärr´ativ) bjudande.

[83]

Imperceptible (imp·rsäpt´ib·l) omärkbar.

Imperfect (imp·r´fäkt) ofullkomlig, ofulländad; imperfekt.

Imperfection (imp·rfäcksj´n) ofullkomlighet.

Imperial (impīr´j·l) kejserlig.

Imperious (impīr´jös) mägtig, befallande, öfvermodig.

Imperishable (impärr´isjab·l) oförgänglig.

Impermeable (imp·r´mjab·l) ogenomtränglig.

Impersonal (imp·rs´·nal) opersonlig.

Impertinence (imp·rt´inäns) näsvishet, påflugenhet.

Impertinent (imp·rt´inänt) näsvis, påflugen.

Imperturbable (impärtörb´ab·l) orubblig.

Impervious (imp·rv´jös) ogenomtränglig, otillgänglig.

Impetuosity (impätjûåss´iti) häftighet, våldsamhet.

Impetuous (impätt´jûös) våldsam, häftig.

Impetus (im´pitös) rörelsekraft, stöt.

Impiety (impej´iti) ogudaktighet.

Impious (imp´jös) ogudaktig.

Implacable (implēk´ab·l) oförsonlig.

Implant (implant´) inplanta.

Implement (im´pliment) hjelpmedel, redskap.

Impletion (impli´sj·n) fullhet, fyllnad.

Implicate (im´plikēt) inveckla.

Implication (implikē´sj·n) inveckling.

Implicit (impliss´it) inbegripen, tyst.

Implore (implå̱r´) anropa, bönfalla.

Impoison (impåjṡ´n) förgifta.

Impolite (impålejt´) ohöflig.

Import (impå̱rt´) införa, importera; vara af vigt; (im´på̱rt) införsel, vigt.

Importance (impå̱rt´ns) betydelse, vigt.

Important (impå̱rt´nt) vigtig, magtpåliggande.

Importunate (impå̱r´tjûnet) besvärlig, efterhängsen.

Importune (impårtjûn´) besvära.

Importunity (impårtjûn´iti) efterhängsenhet, enträgenhet.

Impose (impå̱ṡ´) ålägga, påbörda; to — upon (öpånn´) bedraga, narra.

Imposing (impå̱ṡ´ing) vördnadsbjudande.

Imposition (impåṡisj´n) pålaga, tvång, bedrägeri.

Impossible (impåss´ib·l) omöjlig.

Impost (im´på̱st) tull, pålaga.

Imposthumate (impåst´jûmēt) bulna.

Impostor (impåst´·r) bedragare.

Imposture (impåst´jûr) bedrägeri.

Impotency (im´påtänsi) oförmåga, svaghet.

Impotent (im´påtänt) kraftlös, svag.

Impoverish (impåvv´·risj) utarma.

Impound (impaund´) inspärra.

Impracticable (imprakt´ikab·l) outförbar, ostyrig.

Imprecation (imprikēsj´n) förbannelse.

Impregnate (imprägg´nēt) befrukta, mätta.

Impress (impräss´) påtrycka, inprägla; (im´präss) intryck, prägel.

Impression (impräsj´n) intryck, märke, aftryck.

Imprint (imprint´) intrycka.

Imprint (im´print) (boktr.) tryckort.

Imprison (impriṡ´n) sätta i fängelse, innesluta.

Improbability (impråbbabill´iti) osannolikhet.

Improbable (impråbb´ab·l) osannolik.

Improbity (impråbb´iti) oredlighet.

Improper (impråpp´·r) opassande, otillbörlig.

Improve (imprûv´) förbättra, tilltaga.

Improvement (imprûv´ment) förbättring, förädling, framsteg.

Improvidence (impråvv´idns) oförsigtighet.

Improvident (impråvv´idänt) oförsigtig, ovarsam.

Imprudence (imprûd´ns) oklokhet, oaktsamhet.

Imprudent (imprûd´nt) oklok, oförsigtig.

Impudence (im´pjûdäns) skamlöshet, fräckhet.

Impudent (im´pjûdänt) skamlös, fräck.

Impugn (impjûn´) bestrida, angripa.

Impulse (im´pöls) stöt, bevekelsegrund, anfall.

Impulsion (impöl´sj·n) påverkan, väckelse.

Impulsive (impöl´siv) opåtänkt, obetänksam.

Impure (impjûr´) oren, okysk.

Impurity (impjûr´iti) orenhet.

Impute (impjût´) tillräkna, tillskrifva.

In se anm. under im.

In (inn) in; i; — as much (— aṡ mötsj´) emedan; — a word (°örd) med ett ord.

Inability (inabill´iti) oförmåga.

Inaccessible (inacksäss´ib·l) otillgänglig.

Inaccuracy (inack´jûrasi) bristande noggranhet.

Inaccurate (inack´kjûrēt) ej noggrann, oriktig, felaktig.

Inactive (inakt´iv) overksam.

Inactivity (inaktivv´iti) overksamhet.

Inadvertence (inadv·rt´ns) ouppmärksamhet, ovarsamhet.

Inaffability (inaffabill´iti) ovänlighet, tillbakadragenhet.

Inane (inēn) tom.

Inanimate (inann´imet) liflös.

Inanity (inann´iti) tomhet.

Inapplicable (inapp´likab·l) oanvändbar.

Inappreciable (inaprīsj´iab·l) ovärderlig.

Inapprehensible (inaprihäns´ib·l) ofattlig.

Inaptitude (inap´titjûd) oskicklighet.

Inarable (inarr´ab·l) oplöjbar.

Inasmuch se In.

Inattention (inattänsj´n) ouppmärksamhet.

Inattentive (inattänt´iv) ouppmärksam.

Inaudible (inå̱d´ib·l) ohörbar.

[84]

Inaugurate (inå̱´gjûrēt) inviga, påbörja.

Inauguration (inågjûrēsj´n) invigning, högtidligt påbörjande.

Inborn (in´bå̱rn) medfödd.

Incalculable (inkal´kjûlab·l) oberäknelig.

Incapability (inkēpabill´iti) oduglighet, oförmåga.

Incapable (inkēp´ab·l) oduglig, urståndsatt.

Incapacity (inkapass´iti) oduglighet, oförmåga.

Incarcerate (inkars´·rēt) inspärra, sätta i fängelse.

Incarnation (inkarnēsj´n) menniskoblifvande, förkroppsligande.

Incase (inkēs) innesluta.

Incautious (inkå̱sj´ös) oförsigtig.

Incendiary (insänd´jari) mordbrännare.

Incense (ins´ns) rökelse; (insäns´) antända, upphetsa.

Incentive (insänt´iv) eggelsemedel, bevekelsegrund.

Inception (insäpsj´n) begynnelse.

Incessant (insäss´nt) oupphörlig.

Incest (in´säst) blodskam.

Inch (intsj) tum.

Incident (in´sidänt) tillfällighet, händelse, omständighet.

Incipient (insipp´jänt) begynnande.

Incision (insiṡj´n) inskärning.

Incite (insejt´) uppmuntra, egga.

Incitement (insejt´ment) sporre, bevekelsegrund.

Incivility (insivill´iti) ohöflighet.

Inclemency (inkläm´·nsi) omildhet, hårdhet.

Inclement (inkläm´nt) omild, hård, rå.

Inclinable (inklejn´ab·l) benägen.

Inclination (inklinēsj´n) böjelse; afvikning.

Incline (inklejn´) böja, luta, hafva böjelse.

Inclose (inklå̱ṡ´) innesluta, inlägga, inhägna.

Inclosure (inklåṡj´ûr) inhägnad.

Include (inkljûd) innesluta, innefatta, innehålla.

Inclusive (inkljû´siv) inberäknad.

Incogitable (inkågg´itab·l) otänkbar.

Incoherence (inkåhīr´ns) osammanhang.

Incoherent (inkåhīr´nt) osammanhängande.

Income (in´kömm) inkomst.

Incommode (inkåmå̱d´) falla besvärlig, komma olägligt, sätta i förlägenhet.

Incommodious (inkåmå̱d´jös) obeqväm, besvärlig.

Incommodity (inkåmådd´iti) besvärlighet.

Incomparable (inkåm´parab·l) ojemförlig, makalös.

Incompatible (inkåmpatt´ib·l) oförenlig, stridig.

Incompetency (inkåm´pitänsi) oförmåga, obefogenhet, oduglighet.

Incompetent (inkåm´pitänt) oduglig, obefogad, ogiltig.

Incomplete (inkåmplīt´) ofullständig.

Incompliant (inkåmplej´nt) omedgörlig.

Incomprehensible (inkåmprihäns´ib·l) ofattlig, obegriplig.

Incongruous (inkång´grûös) oöfverensstämmande, opassande.

Inconsequence (inkån´sik°äns) brist på följdriktighet, motsägelse.

Inconsequent (inkån´sik°änt) motsägande, följdvidrig.

Inconsiderable (inkånsidd´·rab·l) obetydlig.

Inconsiderate (inkånsidd´·ret) obetänksam, vårdslös.

Inconsistent (inkånsist´nt) stridig, oförenlig.

Inconsolable (inkånså̱l´ab·l) tröstlös.

Inconstancy (inkån´stansi) ostadighet, vankelmod.

Incontestable (inkåntäst´ab·l) obestridlig, oemotsäglig.

Incontrovertible (inkåntråv·r´tib·l) obestridlig.

Inconvenience (inkånvinj´ns) besvär, olägenhet; besvära.

Inconveniency (inkånvin´j·nsi) olägenhet.

Inconvenient (inkånvīnj´nt) obeqväm, oläglig.

Incorporate (inkårr´pårēt) intaga i en förening, införlifva.

Incorporation (inkårpårēsj´n) förening, införlifvande.

Incorrect (inkårräkt´) oriktig, felaktig.

Incorrigible (inkårr´idjib·l) oförbätterlig.

Incorrupt (inkåröpt´) oförderfvad.

Increase (inkrīs´) tilltaga, växa, ökas; tillökning.

Incredible (inkrädd´ib·l) otrolig.

Incredulity (inkridjûl´iti) otro, misstrogenhet.

Incredulous (inkrädd´jûlös) misstrogen.

Increment (in´kriment) tillväxt.

Incriminate (inkrim´inēt) beskylla.

Incrust (inkröst´) öfverdraga med skorpa eller lager.

Incubate (in´kjûbēt) rufva, ligga (på ägg).

Incubus (in´kjûbös) nattmara.

Inculcate (inköl´kēt) inpregla.

Incumbency (inkömb´nsi) åliggande.

Incurable (inkjûr´ab·l) obotlig.

Incurvate (inkörv´ēt) kröka.

Indebted (indätt´·d) skyldig, förbunden; to be — to, hafva någon att tacka för.

Indecency (indīs´nsi) oanständighet.

Indecent (indīs´nt) oanständig.

Indecision (indisiṡj´n) villrådighet, obeslutsamhet.

Indecisive (indisej´siv) obeslutsam, villrådig.

Indecorous (indikå̱r´ös) opassande, oanständig.

Indeed (indīd´) verkligen, i sanning.

Indefatigable (indifatt´igab·l) outtröttlig.

Indeficiency (indifisj´nsi) fullkomlighet.

Indefinite (indäff´init) obegränsad, oinskränkt.

Indelicacy (indäll´ikassi) ogrannlagenhet.

[85]
[86]

Utsigt öfver staden Strassburg i Tyskland från St. Tomaskyrkan.

[87]

Indelicate (indäll´ikēt) ogrannlaga, obelefvad, grof.

Indemnify (indäm´nifej) hålla skadeslös, ersätta förlust.

Indemnity (indäm´niti) skadestånd.

Indent (indänt´) göra taggar, afsluta kontrakt med; inskärning, skåra.

Independence (indipänd´ns) oberoende, oafhängighet.

Independent (indipänd´nt) oberoende.

Indeterminate (indit·rm´inet) obestämd.

Indevout (indivaut´) oandäktig, ogudaktig.

Index (in´däcks) visare, innehållsförteckning, pekfinger.

Indiaman (ind´jaman) Ostindiefarare.

Indian (ind´j·n) indian; indisk; — corn (— kå̱rn) majs.

Indicate (in´dikēt) anvisa, tillkännagifva.

Indication (indikēsj´n) anvisning.

Indicator (in´diketör) den eller det, som angifver, mätare.

Indict (indejt´) skriftligen anklaga.

Indifference (indiff´·räns) likgiltighet, opartiskhet.

Indifferent (indiff´·ränt) opartisk, likgiltig.

Indigency (in´didjänsi) torftighet, armod.

Indigenous (indid´djinös) inhemsk.

Indigent (in´didjänt) behöfvande, fattig.

Indigestible (indidjäst´ib·l) osmältbar.

Indignation (indiggnēsj´n) ovilja, harm.

Indignity (indigg´niti) skymf.

Indirect (indiräkt´) sned, medelbar, på omvägar, oärlig.

Indiscreet (indiskrīt´) oförsigtig, oförtegen.

Indiscretion (indiskräsj´n) oförsigtighet, obetänksamhet.

Indispensable (indispäns´ab·l) oundgänglig, alldeles nödvändig.

Indisposed (indispå̱ṡt´) ohågad, obenägen, opasslig.

Indisposition (indispåṡisj´n) opasslighet, olust.

Indisputable (indis´pjûtab·l) oemotsäglig, otvifvelaktig.

Indistinct (indistinkt´) obestämd, otydlig.

Indite (indejt´) diktera, författa.

Individual (individ´djû·l) särskild, personlig; individ, enskild person.

Individuality (individjûall´iti) egendomlighet, personlighet.

Indivisible (indiviṡ´ib·l) odelbar.

Indocile (indå̱s´il) oläraktig.

Indolence (in´dåläns) likgiltighet, maklighet.

Indolent (in´dålänt) likgiltig, maklig, lat.

In-door (in´då̱r) inomhus, hem-.

Indorse, se Endorse.

Induce (indjûs´) införa, förorsaka, förmå, öfvertala.

Induction (indöcksj´n) inledning, slutsats (från det enskilda till det allmänna).

Indulge (indöldṡj´) öfverse med, tillåta, öfverlemna sig (åt, in).

Indulgence (indöll´djäns) öfverseende, mildhet.

Indulgency (indöll´djänsi) öfverseende.

Indulgent (indöll´dj·nt) efterlåten, skonsam.

Indurate (in´djûrēt) hårdna, härda.

Industrial (indöst´rial) industriel, industri-.

Industrious (indöst´riös) flitig, idog.

Industry (in´döstri) slöjd, flit.

Inebriate (inī´briēt) berusa, blifva rusig.

Ineffective (inäffäkt´iv) overksam, kraftlös.

Inefficacy (inäff´ikasi) kraftlöshet.

Inept (inäpt´) oduglig, orimlig, narraktig.

Inequality (inik°åll´iti) olikhet, skilnad, missförhållande.

Inert (in·rt) lat, overksam.

Inestimable (inäst´imab·l) ovärderlig.

Inevitable (inävv´itab·l) oundviklig.

Inexcusable (inäckskjûṡ´ab·l) oförlåtlig.

Inexcusably (inäckskjûs´abli) oursäktligt.

Inexhaustible (inägṡhå̱st´ib·l) outtömlig.

Inexhaustibly (inägṡhå̱st´ibli) outtömligt.

Inexorable (inäcks´årab·l) obeveklig.

Inexpedient (inäckspid´i·nt) olämplig.

Inexperienced (inäckspīr´jänst) oerfaren.

Inexplicable (inäcks´plikab·l) oförklarlig.

Inexpressible (inäckspräss´ib·l) outsäglig, obeskriflig; pl. benkläder.

Inextinguishable (inäcksting´g°isjab·l) outsläcklig.

Infallible (infall´ib·l) ofelbar.

Infamous (in´famös) vanryktad, skamlig, afskyvärd.

Infamy (in´fami) vanära, skam.

Infancy (in´fansi) barndom, minderårighet.

Infant (in´fant) barn (till 8 år).

Infantry (in´fantri) fotfolk.

Infatuate (infatt´jûēt) bedåra, förblinda.

Infatuation (infattjûē´sj·n) bedåring.

Infeasible (infīṡ´ib·l) ogörlig.

Infect (infäkt´) smitta, förpesta.

Infection (infäcksj´n) smitta, pest.

Infectious (infäcksj´ös) smittsam.

Infer (inf·r´) draga slutsats, bevisa.

Inference (in´f·räns) slutsats.

Inferior (infīr´j·r) nedre, lägre; underordnad, underhafvande.

Inferiority (infīrjårr´iti) ringhet, underlägsenhet.

Infernal (inf·rn´·l) djefvulsk.

Infertile (inf·rt´il) ofruktbar.

Infertility (inf·rtill´iti) ofruktbarhet.

Infest (infäst´) hemsöka, härja.

Infidel (in´fid·l) irrlärig, fritänkare, otrogen.

Infidelity (infidäll´iti) trolöshet, otro.

[88]

Infilter (infil´tör) infiltrera, genomtränga (om vätskor).

Infiltrate (infil´trēt) se föreg.

Infiltration (infiltrē´sj·n) infiltrering.

Infinite (in´finit) oändlig.

Infinity (infin´iti) oändlighet.

Infirm (inf·rm´) svag, osäker.

Infirmity (inf·rm´iti) svaghet, sjuklighet.

Inflame (inflēm´) antända, upphetsa.

Inflammation (inflamēsj´n) upphetsning, inflammation.

Inflate (inflēt´) uppblåsa.

Inflect (infläkt´) böja.

Inflexible (infläcks´ib·l) oböjlig, obeveklig.

Inflammable (inflam´mab·l) antändlig.

Inflammation (inflammē´sj·n) antändning.

Inflexible (infläcks´·ib·l) oböjlig.

Inflict (inflikt´) ålägga (straff).

Influence (in´flûäns) inflytande; inflyta, verka.

Influential (inflûän´sj·l) inflytelserik.

Inform (infå̱rm) underrätta (om, of), anklaga (against).

Information (infårmēsj´n) underrättelse, anklagelse.

Infringe (infrindṡj´) bryta, kränka.

Infuse (infjûṡ´) ingjuta.

Infusion (infjûṡj´n) ingjutelse, ingifvelse.

Ingenious (indjīn´jös) sinnrik.

Ingenuity (indjinjû´iti) frimodighet, sinnrikhet.

Ingenuous (indjänn´jûös) frimodig, uppriktig, ädel.

Ingraft (ingrāft) inympa.

Ingratitude (ingratt´itjûd) otacksamhet.

Ingredient (ingrīd´jänt) beståndsdel.

Ingress (in´gräss) inträde.

Ingulf (ingölf´) uppsluka (i en afgrund).

Inhabit (inhabb´it) bebo.

Inhabitant (inhabb´itant) invånare.

Inhale (inhēl´) inandas.

Inhere (inhīr´) vidlåda, vidhänga.

Inherent (inhīr´nt) inneboende, medfödd.

Inherit (inhärr´it) ärfva.

Inheritable (inhärr´itab·l) ärftlig.

Inheritance (inhärr´itans) arf.

Inhibit (inhibb´it) hindra.

Inhibition (inhibi´sj·n) förhindrande.

Inhospitable (inhåsp´itab·l) ogästvänlig.

Inhuman (inhjûm´n) omensklig.

Inhume (inhjûm´) jorda.

Inimical (inim´ik·l) ovänlig.

Inimitable (inim´itab·l) oefterhärmlig.

Iniquitous (inick´°itös) obillig, orättfärdig.

Iniquity (inick´°iti) obillighet, orättrådighet, missgerning.

Initial (inisj´·l) börjande, begynnelse-; begynnelsebokstaf.

Initiate (inisj´iēt) inviga (uti, into).

Inject (indjäkt´) inkasta, ingjuta.

Injudicious (indjûdisj´ös) oförståndig, oklok.

Injunction (indjöngk´sj·n) åläggande.

Injure (in´djûrr) förorätta, skada.

Injurious (indjûr´jös) orättvis, kränkande, skadlig.

Injury (in´djûri) orättvisa, skymf, skada.

Ink (ink) bläck.

Inkhorn (ink´hå̱rn) bläckhorn.

Inkstand (ink´stand) skrifdon.

Inky (ink´i) bläckig, bläcksvart.

Inland (in´land) inländsk, inne i landet.

Inlay (inlē´) inlägga; (in´lē) inlagdt arbete.

Inlet (in´lätt) ingång, inlopp.

Inmate (in´mēt) hyresgäst, inhyseshjon.

Inmost (in´må̱st) innerst.

Inn (inn) gästgifvaregård, värdshus.

Innate (innēt´) medfödd.

Innavigable (innav´igab·l) osegelbar.

Inner (inn´·r) inre.

Inning (inn´ing) “att vara i leken” (i spel, t. ex. i cricket).

Innocence (inn´åsäns) oskuld.

Innocent (inn´åsänt) oskyldig.

Innovation (innovē´sj·n) förändring.

Innuendo (innjûänd´å) vink, antydan.

Innumerable (injûm´·rab·l) oräknelig.

Inoculate (inåck´jûlēt) inympa.

Inoffensive (inåffäns´iv) oskadlig, godmodig.

Inopportune (inåp´pårtjûn) oläglig.

Inopportunity (inåppårtjûn´iti) oläglighet.

Inorganic (inårgann´ik) oorganisk.

Inquire (ink°ejr´) fråga (efter, of), undersöka (into).

Inquiry (ink°ejr´i) undersökning, efterforskning.

Inquisitive (ink°iṡ´itiv) vetgirig, “frågvis.”

Insalubrious (insaljû´briös) ohelsosam, osund.

Insalubrity (insaljû´briti) osundhet.

Insane (insēn´) vansinnig.

Insanity (insann´iti) vansinne, galenskap.

Insatiable (insēsj´iab·l) omättlig.

Inscribe (inskrejb´) inrista, tillegna.

Inscription (inskripsj´n) inskrift, titel, tillegnande.

Inscrutable (inskrût´ab·l) outgrundlig.

Insect (in´säkt) insekt.

Insecure (insikjûr´) osäker.

Insecurity (insikjûr´iti) osäkerhet.

Insensibility (insänsibill´iti) känslolöshet, sinnesslöhet.

Insensible (insäns´ib·l) omärkbar, känslolös.

Inseparable (insäpp´arab·l) oskiljaktig.

Insert (ins·rt´) insätta, införa.

Inside (in´sejd) inre, invändig; innersida.

Insidious (insidd´jös) listig, försåtlig.

Insight (in´sejt) insigt, kunskap.

Insignificant (insiggniff´ikant) obetydlig, lumpen.

Insincere (insinsīr´) ouppriktig, falsk.

Insinuate (insin´njûēt) låta förstå;[89] — one’s self (— °öns sälf´) ställa sig in.

Insinuation (insinjûēsj´n) inställsamhet, anspelning.

Insipid (insipp´id) osmaklig, smaklös, platt.

Insist (insist´) förfäkta, vidhålla (upon).

Insnare (insnä̱r´) insnärja.

Insociable (inså̱sj´ab·l) oumgängsam.

Insolence (in´såläns) öfvermod, fräckhet.

Insolent (in´sålänt) öfvermodig, fräck.

Insoluble (insål´ljûb·l) oupplöslig.

Insolvency (insåll´v·nsi) oförmåga att betala.

Insolvent (insåll´vänt) urståndsatt att betala, insolvent.

Insomuch (insåmötsj´) i så måtto, (att).

Inspect (inspäkt´) öfvervaka, besigtiga.

Inspection (inspäksj´n) tillsyn, uppsigt.

Inspiration (inspirēsj´n) inandning, ingifvelse.

Inspire (inspej´·r) inandas, ingifva.

Inspirit (inspirr´it) upplifva.

Install (instå̱l´) insätta (i ett embete).

Instance (inst´ns) vigt, betydelse, exempel; for — (får —) t. ex.

Instant (inst´nt) omedelbar, trängande, enträgen; ögonblick; dennes (innevarande månad).

Instantaneous (instantē´njös) ögonblicklig.

Instantly (in´stantli) ögonblickligt.

Instead of (instädd´åvv) i stället för.

Instep (in´stäpp) vrist.

Instigate (in´stigēt) uppegga.

Instill (instill´) indroppa, ingifva.

Instinct (in´stinkt) drift, instinkt.

Institute (in´stitjût) stifta, inrätta.

Institution (institjûsj´n) anstalt, stiftelse.

Instruct (inströkt´) undervisa, underrätta.

Instruction (inströksj´n) uppfostran, anvisning, föreskrift.

Instructive (inströkt´iv) lärorik.

Instrument (in´strûment) redskap, verktyg, skriftlig handling.

Insubordination (insöbårdinēsj´n) förgripelse mot förman, uppstudsighet.

Insufficient (insöffisj´nt) otillräcklig.

Insular (in´sjûl·r) ö-.

Insult (in´sölt) skymf; (insölt´) skymfa, förolämpa.

Insuperable (insûp´·rab·l) oöfverstiglig.

Insupportable (insöppå̱rt´ab·l) outhärdlig.

Insurance (insjûr´ns) försäkring, assurans.

Insure (insjûr´) försäkra.

Insurgent (insördṡj´nt) upprorisk; upprorsmakare.

Insurrection (ins·räksj´n) uppror, resning.

Insusceptible (insössäpt´ib·l) oemottaglig.

Intact (intakt´) orörd.

Integrity (intägg´riti) ärlighet, redbarhet.

Intellect (in´tälläkt) förstånd.

Intellection (intälläck´sj·n) förstående.

Intellectual (intälläkt´jû·l) förnuftig, förstånds-, själs-.

Intelligence (intäll´idjäns) förstånd, insigt, underrättelse.

Intelligent (intäll´idjänt) insigtsfull, skicklig.

Intelligible (intäll´idjib·l) fattlig, begriplig.

Intemperance (intämp´·rans) omåttlighet.

Intemperate (intämp´·ret) omåttlig.

Intend (intänd´) erna, ha för afsigt.

Intense (intäns´) spänd, häftig.

Intensity (intäns´iti) styrka.

Intent (intänt´) uppmärksam (på, on).

Intention (intänsj´n) afsigt.

Inter (in´t·r) mellan- (i sammansättningar).

Inter (int·r´) begrafva.

Intercede (int·rsīd) träda emellan (with).

Intercession (int·rsäsj´n) bemedling, förbön.

Intercept (int·rsäpt´) uppsnappa, afskära, hindra.

Interchange (int·rtjēndṡj´) vexla; (in´tertjēndṡj) utbyte.

Intercourse (in´t·rkå̱rs) samqväm, umgänge.

Interdict (int·rdikt´) förbjuda.

Interest (int´·räst) intressera, intresse.

Interested (in´t·räst·d) intresserad.

Interesting (int·räst´ing) intressant.

Interfere (int·rfīr´) blanda sig (i, with).

Interior (intīrj´·r) inre.

Interjacent (int·rdjēs´nt) mellanliggande.

Interlope (int·rlå̱p´) göra ingrepp (i andras handel o. d.), idka smyghandel.

Intermeddle (int·rmädd´·l) blanda sig (i, with).

Intermediate (int·rmīd´jet) mellanliggande.

Interminable (int·rm´inab·l) gränslös.

Intermission (int·rmisj´n) afbrott, mellanstund.

Internal (int·rn´·l) inre.

Interpose (int·rpå̱ṡ´) sätta emellan, medla.

Interposition (int·rpåṡisj´n) bemedling.

Interpret (int·r´prätt) tolka, förklara.

Interpreter (int·r´prit·r) tolk.

Interrogate (intärr´ågēt) fråga, förhöra.

Interrogation (int·rrågēsj´n) fråga, förfrågan, förhör.

Interrupt (int·röpt´) afbryta.

Interruption (int·rröpsj´n) afbrott, hinder.

Interval (in´t·rval) mellanrum.

Intervene (int·rvīn´) mellankomma, tillstöta.

Intervenient (int·rvi´ni·nt) mellankommande.

Intervention (int·rvänsj´n) mellankomst.

Intestinal (intäst´in·l) invändig.

Intestine (intäst´in) inre, invärtes; pl. —s, inelfvor, tarmar.

[90]

Intimacy (in´timesi) förtrolighet.

Intimate (in´timet) förtrogen.

Intimation (intimēsj´n) antydan.

Intimidate (intimm´idēt) förskräcka.

Into (in´tû) in i, uti, till.

Intolerable (intåll´·rab·l) outhärdlig.

Intolerance (intåll´·rans) ofördragsamhet.

Intoxicate (intåcks´ikēt) berusa.

Intoxication (intåcksikēsj´n) rus.

Intractable (intrakt´ab·l) ohandterlig, oböjlig, motsträfvig.

Intrench (inträntsj´) inkräkta (på, upon).

Intrepid (inträpp´id) oförskräckt.

Intrepidity (intripidd´iti) oförskräckthet.

Intricate (in´triket) invecklad.

Intrigue (intrīg´) knep, förveckling, ränker; stämpla, smida ränker.

Intrinsic (intrin´sik) inre.

Introduce (intrådjûs´) införa.

Introduction (intrådöksj´n) inledning; letter of — (lätt·r åvv —) introduktionsbref.

Intrude (intrûd´) tränga sig på, komma objuden.

Intrusion (intrûṡj´n) påtrugning, ingrepp.

Intrusive (intrû´siv) inträngande, påträngande.

Intrust (intröst´) anförtro.

Intumesce (intjûmäss´) svulna.

Inundate (inön´dēt) öfversvämma.

Inundation (inöndēsj´n) öfversvämning.

Invade (invēd´) anfalla.

Invalid (invall´id) kraftlös, ogiltig; (in´valid) invalid.

Invaluable (invall´jûab·l) ovärderlig.

Invariable (invä̱r´jab·l) oföränderlig.

Invasion (invēṡj´n) infall, anfall, ingrepp.

Invective (inväkt´iv) smädeord, elak beskyllning; stickande, satirisk.

Inveigh (invē´) klandra, smäda (against.)

Inveigle (invīg·l) förleda, locka.

Invent (invänt´) uppfinna.

Invention (invänsj´n) uppfinning.

Inventor (invänt´år) uppfinnare.

Inventory (in´väntåri) inventarium, bouppteckning.

Inverse (inv·rs´) omvänd.

Invert (inv·rt´) omvända, vända upp och ned.

Invest (inväst´) bekläda, skänka, to — money in (mönn´i in) sätta penningar uti.

Investigate (inväst´igēt) utforska, undersöka.

Investment (inväst´m·nt) insättande af kapital (i en egendom, företag, etc.).

Inveterate (invätt´·rēt) ingrodd.

Invidious (invidd´jös) afundsjuk.

Invincible (invins´ib·l) oöfvervinnelig.

Inviolable (invej´ålab·l) okränkbar.

Invisible (inviṡ´ib·l) osynlig.

Invitation (invitēsj´n) inbjudning.

Invite (invejt´) inbjuda.

Invoice (in´våjs) faktura.

Invoke (invå̱k´) anropa.

Involuntary (invåll´öntäri) ofrivillig.

Involve (invålv´) inveckla.

Invulnerable (invöl´nörab·l) osårbar.

Inward (in´°ård) inåt, invärtes.

Ir se under Im.

Irascible (ejrass´ib·l) häftig, lättretlig.

Irish (ej´risj) irländsk.

Irksome (·rk´söm) tråkig, förtretlig.

Iron (ej´·rn) jern; jern-, stryka (med strykjern); to strike the — while it is hot (tû strejk ŧi — °eil itt is hått) smida medan jernet är varmt.

Ironical (ejrånn´ik·l) ironisk.

Irony (ej´råni) ironi.

Irradiate (irrēd´jēt) bestråla, upplysa.

Irrational (irasj´·nal) orimlig.

Irreconcilable (irräkånsejl´ab·l) oförsonlig.

Irrecoverable (irrikövv´·rab·l) oersättlig.

Irregular (irrägg´jûl·r) oregelbunden.

Irrelevant (irräll´ivant) icke hörande (till, to).

Irreligious (irrilidṡj´ös) ogudaktig.

Irremediable (irrimīd´jab·l) obotlig.

Irremissible (irrimiss´ib·l) oförlåtlig.

Irreparable (irräpp´arab·l) oersättlig.

Irreprehensible (irräpprihäns´ib·l) oklanderlig.

Irreproachable (irriprå̱sj´ab·l) oförvitlig.

Irresistible (irriṡist´ib·l) omotståndlig.

Irresolute (irräṡ´åljût) obeslutsam, villrådig.

Irretrievable (irritrīv´ab·l) oersättlig.

Irreverence (irrävv´·räns) vanvördnad.

Irrevocable (irrävv´åkab·l) oåterkallelig.

Irrigate (irr´igēt) vattna.

Irritability (irritabill´iti) lättretlighet.

Irritable (irri´tab·l) retlig.

Irritate (irr´itēt) reta.

Irritation (irritēsj´n) retelse, förbittring.

Irruption (irröpsj´n) inbrott.

Is (iṡ) är, af to be.

Isinglass (ej´singglass) husbloss; glimmer.

Island, isle (ejl´nd, ejl) ö.

Islander (ejl´and·r) öbo.

Isolate (iss´ålēt) afsöndra, särskilja.

Issue (is´sjû) utgång, utlopp, utfall, följd, afkomma; at —, oense; — utgå, utströmma, utsända.

Isthmus (iss´mös) landttunga.

It (itt) det, den.

Italian (itall´j·n) italiensk; italienare, italienska (språket).

Italic letter (itall´ik lätt·r) kursiv (lutande) stil.

Itch (itsj) klåda.

Item (ejt´m) likaledes; post (i en räkning).

[91]
[92]

Vy från Venedig, Italien.

[93]

Iterate (itt´·rēt) upprepa.

Iteration (it·rēsj´n) upprepning.

Itinerant (ejtinn´·rant) vandrande.

Itinerate (ejtinn´·rēt) kringvandra.

Its (itts) dess, sin.

Itself (itsälf´) sig sjelf.

Ivory (ejv´åri) elfenben.

Ivy (ejv´i) murgröna.

J.

J (djē) bokstafven J.

Jabber (djabb´·r) pladdra.

Jack (djack) Johan; “tosing;” stöfvelknekt, vimpel; — of all trades (— åvv å̱l trēdṡ) tusenkonstnär; — with a lantern (— °iŧŧ e lant´·rn) lyktgubbe.

Jacket (djack´t) jacka.

Jaculate (djack´kjûlēt) utkasta.

Jade (djēd) ök, slyna; uttrötta, utmattas.

Jag (djagg) tagg.

Jail (djēl) fängelse.

Jam (djam) trycka, klämma; folkträngsel; insyltad frukt.

Jamb (djam) dörrpost.

Jangle (djang´g·l) träta.

Jangling (djang´ling) prat, pladder, käbbel, gräl.

January (djan´njûari) januari.

Japan (djapann´) japansk; — lackera, lackering.

Japanese (djapannīs´) japanesare, japanesiska.

Japanner (djapann´·r) lackerare.

Jar (djār) skramla, träta; tvist; — stor kruka.

Jargon (djārg´n) rotvälska.

Jasper (djas´p·r) jaspis (ett slags ädelsten).

Jaundice (djān´diss) gulsot.

Jaunt (djānt) flacka omkring; utflykt.

Jaw (djå̱) käk.

Jealous (djäll´ös) svartsjuk, afundsjuk.

Jealousy (djäll´ösi) svartsjuka, afundsjuka.

Jeer (djīr) håna; hån.

Jejune (djidjûn´) fastande, tom, torr.

Jelly (djäll´i) gelé.

Jeopard (djäpp´·rd) sätta på spel, våga.

Jeopardy (djäpp´·rdi) vågstycke, fara.

Jerk (dj·rk) knuffa, stöta; stöt.

Jersey (djör´si) fint ullgarn; åtsittande tröja af ylle.

Jest (djäst) skämta; skämt.

Jesuit (djäṡ´-jûit) jesuit, skrymtare.

Jesus (djīṡ´ös) Jesus.

Jet (djätt) stå fram, ut; vattenstråle.

Jetteau (djätt´å) springvatten.

Jew (djû) jude.

Jewel (djû·l) juvel.

Jeweler (djû´·l·r) juvelerare.

Jiffy (djiff´i) ögonblick; in a —, “i ett nu.”

Jig (djigg) hoppa.

Jilt (djilt) bedraga (sin älskare); lättsinnig qvinna.

Jingle (djing´g·l) klinga, rassla.

Job (djåbb) tillfälligt arbete; hyra, mäkla.

Jockey (djåck´i) ridknekt (vid kapplöpningar), hästprånglare; lura.

Jocose, jocular (djåkå̱s´, djåk´kjûl·r) munter, skämtsam, uppsluppen.

Jog (djågg) skaka, knuffa; knuff.

John (djånn) Johan; — Bull (— bûll´) öknamn på engelska folket.

Join (djåjn) förena, förena sig med.

Joiner (djåjn´·r) snickare.

Joint (djåjnt) led, fogning; förenad; sammanfoga.

Joke (djå̱k) skämt; skämta.

Jollity (djåll´iti) munterhet.

Jolly (djåll´i) munter, glad.

Jolt (djå̱lt) skaka.

Jostle (djåss´·l) knuffa.

Jot (djått) anteckna (down).

Journal (djörn´·l) dagbok, tidskrift, tidning.

Journey (djörn´i) färd (å land); resa, vandra.

Journeyman (djörn´iman) dagsverkare, gesäll.

Jovial (djå̱v´j·l) munter, gladlynt.

Joy (djåj) glädje.

Joyous (djåj´ös) munter, glad.

Judge (djödṡj) dömma, anse för; domare.

Judgment (djödṡj´ment) dom, omdöme, omdömesförmåga.

Judicial (djûdisj´·l) lagenlig.

Judicious (djûdisj´ös) skarpsinnig, förståndig.

Jug (djögg) kruka.

Juggle (djögg´·l) gyckla, bedraga; gyckel, bedrägeri.

Juggler (djögg´l·r) taskspelare.

Juice (djûs) saft.

Juicy (djû´si) saftig, saftfull.

July (djûlej´) juli.

Jumble (djömb´·l) kasta, blanda (ihop, together).

Jump (djömp) hoppa; hopp.

Junction (djönksj´n) förbindelse.

Juncture (djönk´tjûr) sammanfogning, farligt eller afgörande ögonblick.

June (djûn) juni.

Jungle (djöng´g·l) småskog.

Junior (djûn´j·r) yngre.

Juniper (djûn´ip·r) enbär.

Junket (djönk´·t) “kalasa.”

Jupiter (djû´pit·r) Jupiter.

Juridical (djûridd´ik·l) juridisk.

Jurisdiction (djûrisdiksj´n) domsrätt, domsaga.

Jurisprudence (djûrisprûd´ns) lagfarenhet.

Jurist (djûr´ist) jurist.

Jury (djûr´i) nämnd af edsvurne; — man, edsvuren.

Just (djöst) rättrådig, riktig, noggrann; just, bara.

Justice (djöss´tis) rättvisa; domare.

Justifiable (djöst´ifejab·l) försvarbar.

Justification (djöstifikēsj´n) rättfärdiggörelse.

Justify (djöst´fej) rättfärdiggöra, försvara.

[94]

Justle (djöss´·l) knuffa.

Justness (djöst´näss) riktighet.

Jut (djött) skjuta fram, stå ut.

Juvenile (djûv´inil) ungdomlig.

K.

K (kē) bokstafven K.

Kale (kēl) kål, kålsoppa.

Kaleidoscope (kalej´d·skå̱p) kalejdoskop.

Keel (kīl) köl.

Keen (kīn) skarp, bitter.

Keenness (kīn´näss) skärpa.

Keep (kīp) hålla, bevara; hålla sig; to — silence (sej´läns) vara tyst, tiga.

Keeper (kīp´·r) uppsyningsman, fångvaktare; Lord — (lå̱rd —) storsigillbevarare.

Keepsake (kīp´sēk) minne (gåfva till minne af någon).

Kennel (känn´·l) hundkoja, hundkoppel, rännsten.

Kerchief (k·r´tjiff) duk, sjalett.

Kernel (k·rn´·l) kärna.

Kettle (kätt·l) kittel.

Key (kī) nyckel, klaf, tonart.

Kick (kick) sparka; spark.

Kid (kidd) kid, getunge (“barnunge”).

Kidnap (kidd´nap) stjäla barn.

Kidney (kidd´ni) njure.

Kill (kill) dräpa, slagta.

Kiln (kill) ugn.

Kimbo (kimb´å) böjd; arms a — (ārmṡ) händerna i sidan.

Kin (kinn) slägt, to be of — (tû bī åvv —) vara slägt.

Kind (kejnd) art, slag; — god.

Kindle (kind´·l) tända, uppflamma.

Kindness (kejnd´näss) godhet.

Kindred (kind´·rd) slägtskap; beslägtad.

King (king) kung.

Kingdom (king´döm) konungarike.

Kinsman, kinswoman (kinṡ´man, kinṡ´°ûmn) slägting.

Kiss (kiss) kyssa; kyss.

Kit (kitt) kärl, kagge.

Kitchen (kitsj´n) kök.

Kite (kejt) pappersdrake.

Kitten (kitt´n) kattunge.

Knag (nagg) knöl.

Knaggy (nagg´i) knagglig.

Knapsack (napp´sack) ränsel, tornister.

Knave (nēv) slyngel, knekt.

Knavish (nēv´isj) oärlig, skurkaktig.

Knead (nīd) knåda.

Knee (nī) knä.

Kneel (nīl) knäböja.

Knell (näll) själaringning.

Knick-knack (nick´nack) leksak, småsak.

Knife (nejf) knif.

Knight (nejt) riddare, springare (i schack).

Knit (nitt) knyta, sticka.

Knitting-needle (nitt´ing-nīd·l) strumpsticka.

Knob (nåbb) knopp, knöl.

Knock (nåck) knacka, slå; knackning, slag.

Knocker (nåck´·r) portklapp.

Knoll (nå̱l) kulle.

Knot (nått) knut, hop; knyta.

Know (nå̱) känna, veta.

Knowledge (nåll´edṡj) kunskap, kännedom, bekantskap, to my — (tû mej —) så vidt jag vet.

Knuckle (nöck´·l) knoge.

L.

L (äll) bokstafven L.

Label (lēb·l) sedel, etikett (t. ex. på en flaska).

Laborer (lēb´år·r) arbetare.

Laborious (labå̱r´jös) arbetsam.

Labor (lēb´·r) arbete, möda; arbeta, förfärdiga.

Labyrinth (labb´irinþ) irrgång.

Lace (lēs) spets, snöre; snöra.

Lacerate (lass´·rēt) sönderrifva.

Lack (lack) brist; behöfva.

Lackey (lack´i) lakej, betjent.

Laconic (lakånn´ik) kort och fyndig, fåordig.

Lacteal (lack´ti·l) mjölkartad.

Lad (ladd) pojke.

Ladder (lad´d·r) stege, trappa.

Ladle (lēd·l) slef.

Lady (lēdi) adlig fru, fru, fruntimmer.

Lag (lagg) trög; söla; “sölkorf.”

Laic (lēik) verldslig; lekman.

Laid (lēd) af to lay.

Lake (lēk) sjö.

Lamb (lamm) lamm.

Lame (lēm) lam; förlama.

Lament (lamänt´) klaga, beklaga; klagan.

Lamentable (lam´·ntab·l) beklagansvärd.

Lamina (lamm´ina) skifva, plåt.

Lamp (lamp) lampa.

Lamp-black (lamp´-black) lampsot, kimrök.

Lampoon (lampûn´) smädeskrift.

Lamprey (lam´pri) nätting, nejonöga.

Lance (lāns) lans; sticka hål.

Land (land) land, jord; landa.

Landlady (land´lēdi) värdinna.

Landlord (land´lå̱rd) egendomsegare, värd.

Lane (lēn) gränd, smal väg.

Language (lang´g°edṡj) språk.

Languid (lang´g°id) matt, svag.

Languish (lang´g°isj) förslappas, smäkta.

Languor (lang´g°ör) matthet, tröghet.

Lank (lank) slankig.

Lantern (lan´t·rn) lanterna.

Lap (lapp) flik, sköte; veckla; — läppja.

Lapse (laps) fall, fel; falla, glida.

[95]
[96]

Gloria Dei, svenska kyrkan i Philadelphia.

[97]

Lard (lārd) späck; späcka.

Larder (lārd·r) skafferi.

Large (lārdṡj) stor, vid, bred.

Lark (lārk) lärka.

Larynx (larr´inks) struphufvud.

Lascivious (lasivv´jös) vällustig, lättsinnig.

Lash (lasj) pisksmäll, snärt; piska, smälla.

Lass (lass) bondflicka.

Lassitude (lass´itjûd) trötthet.

Last (lāst) sist, ytterst; — night (— nejt) i går afton; at —, slutligen; — räcka, hålla sig; — läst.

Lasting (lāsting) varaktig.

Latch (latsj) dörrklinka.

Late (lēt) sen, sist, afliden, före detta; of — (åvv —) nyligen.

Lately (lētli) nyligen.

Latent (lēt´nt) förborgad, hemlig.

Lateral (latt´·ral) sido-.

Lath (lāþ) läkte.

Lathe (lēŧ) svarfstol.

Lather (laŧŧ·r) skum; fradga.

Latin (latt´in) latinsk, latin.

Latitude (latt´itjûd) breddgrad.

Latitudinal (lattitjû´din·l) hörande till polhöjden.

Latten (latt´n) messing.

Latter (latt´·r) senare.

Lattice (latt´is) galler.

Laudable (lå̱d´ab·l) berömvärd.

Laugh (lāf) skratta; skratt.

Laughable (lāf´ab·l) löjlig.

Laughter (lāft´·r) skratt.

Launch (lāntsj) utslunga.

Launder (lān´d·r) tvätta.

Laundress (lān´dräss) tvätterska.

Laundry (lān´dri) tvättinrättning.

Laurel (lå̱r·l) lagerbärsträd, lager.

Lavender (lav´änd·r) lavendel.

Lavish (lavv´isj) slösande, slösa.

Law (lå̱) lag, rätt; father-in— (faŧ·r in —) svärfar.

Lawful (lå̱´fûl) lagenlig, laglig.

Lawless (lå̱´läss) lagstridig, laglös.

Lawn (lå̱n) gräsplan.

Lawyer (lå̱´j·r) lagkarl.

Lax (lacks) lös, slapp.

Laxative (lacks´ativ) afförande medel.

Lay (lē) lägga; to — hold of (hå̱ld åvv) bemägtiga sig; — äng; verldslig.

Layman (lē´man) lekman.

Laziness (lēṡ´inäss) lättja.

Lazy (lēṡi) lat.

Lead (lädd) bly.

Lead (līd) leda, föra; to — the way (tû — ŧ °ē) visa vägen.

Leader (līd´·r) förare.

Leading (līd´ing) förnämst, hufvudsaklig.

Lead-pencil (lädd´pänsil) blyertspenna.

Leaf (līf) löf, blad.

League (līg) förening.

Leak (līk) läcka.

Lean (līn) mager; luta sig.

Leap (līp) hoppa; språng, hopp.

Leap-year (līp´jī·r) skottår.

Learn (l·rn) lära, erfara.

Learning (l·rn´ing) lärdom.

Lease (līs) utarrendera; arrende, hyreskontrakt.

Least (līst) minst; at —, åtminstone.

Leather (läŧŧ´·r) läder.

Leave (līv) tillåtelse, afsked; lemna, upphöra.

Leaven (lävv´n) surdeg.

Lecher (lätsj´·r) liderlig menniska.

Lechery (lätsj´·ri) otukt.

Lecture (läkt´tjûr) läsning, föreläsning, lexa; hålla föreläsning, “lexa upp.”

Ledge (lädṡj) list, kant.

Ledger (lädṡj´·r) hufvudbok.

Lee (lī) lä.

Leech (lītsj) blodigel.

Leek (līk) purjolök.

Leer (līr) snegla, plira.

Left (läft) venster; on the — (ånn ŧi —) till venster, på venster hand.

Left-handed (läft´handid) vensterhändt.

Leg (lägg) ben, lägg.

Legacy (lägg´asi) testamenteradt gods.

Legal (līg´l) laglig.

Legend (lädṡj´nd) legend.

Legible (läddṡj´ib·l) läslig.

Legion (līdṡj´n) legion.

Legislation (lädjislēsj´n) lagstiftning.

Legislative (lädṡj´islētiv) lagstiftande; — body (bådd´i) lagstiftande församling.

Legislator (lädjislē´tör) lagstiftare.

Legislature (lädṡj´islētjûr) legislatur.

Legitimate (lidjitt´imet) laglig, äkta.

Leisure (līṡj´ûr) maklighet, ledighet, tid.

Lemon (lämm´n) citron.

Lend (länd) utlåna.

Length (längþ) längd; at —, omsider.

Lengthen (längþ´n) förlänga.

Lenient (līnj´nt) lindrande.

Lenity (länn´iti) mildhet.

Lens
Lense
} (länṡ) lins.

Lent (länt) fasta, fastlag.

Leopard (läpp´·rd) leopard.

Leper (läpp´ör) spetelsk.

Leprosy (läpp´råsi) spetelska.

Leprous (läpp´rös) spetelsk.

Lesion (līṡj´n) skada.

Less (läss) mindre.

Lessee (lässi´) hyresgäst, arrendator.

Lessen (läss´n) minska.

Lesson (läss´n) lexa.

Lest (läst) med mindre, att icke.

Let (lätt) låta, uthyra; to — alone (alå̱n) låta bli; to — in, släppa in.

Lethargy (läþ´ördji) dvalar.

Letter (lätt·r) bokstaf, bref; pl. —s lärdom.

Lettuce (lätt´is) salad.

Level (lävv´·l) jämn; jämna, sigta; yta, plan.

Lever (lī´v·r) häfstång.

Levity (lävv´iti) lätthet, ostadighet.

Levy (lävv´ī) värfva; utskrifning.

Lewd (liûd´) okysk, liderlig.

Liability (lejabill´iti) ansvarighet.

Liable (lej´ab·l) ansvarig (för, for), utsatt (för, to).

Liar (lej´·r) lögnare.

Libel (lejb´·l) smädeskrift.

Liberal (libb´·ral) ädel, frikostig, fördomsfri.

Liberalism (libb´·raliṡm) fria tänkesätt.

Liberality (lib·rall´iti) frikostighet.

[98]

Liberate (libb´·rēt) befria.

Libertine (libb´·rtin) tygellös.

Liberty (libb´·rti) frihet; — of the press (präss) tryckfrihet.

Libidinous (libidd´inös) vällustig.

Librarian (lejbrē´ri·n) bibliotekarie.

Library (lej´brari) bibliotek.

Lice (lejs) pl. af louse.

License (lejs´ns) tillåtelse; tillåta.

Licentious (lejsänsj´ös) utsväfvande, otyglad.

Lick (lick) slicka.

Lid (lidd) lock, ögonlock.

Lie (lej) ljuga; lögn; — ligga.

Lieutenant (läftänn´ant) löjtnant; — colonel (— körn´·l) öfverstlöjtnant.

Life (lejf) lif, lefnad.

Lift (lift) lyfta.

Ligament (ligg´ament) band, sena.

Ligature (ligg´atjûr) band, bandage.

Light (lejt) ljus; lysa, tända; — lätt, lättsinnig; — slå ner (på, on).

Lighten (lejt´·n) lätta, lossa; — upplysa, blixtra.

Light-house (lejt´haus) fyrbåk.

Lightness (lejt´näss) lätthet.

Lightning (lejt´ning) blixt.

Lights (lejts) lungor (hos djur).

Like (lejk) lik, lika, sannolik; like; liksom; — tycka om, gerna vilja.

Likely (lejk´li) sannolik.

Likeness (lejk´näss) likhet, porträtt.

Liking (lejk´ing) behag (uti, to).

Lily (lill´i) lilja.

Limb (limm) lem.

Limber (lim´b·r) böjlig, smidig.

Lime (lejm) fogellim; kalk; quick — (k°ick —) osläckt kalk.

Limit (limm´it) gräns; begränsa, inskränka.

Limp (limp) linka, halta.

Limpid (limp´id) genomskinlig.

Linden (lind´n) lind.

Line (lejn) linie, rad; — fodra, besätta.

Lineal (linj´al) i rak linie.

Linen (linn´·n) linne, lärft; af lärft.

Linger (ling´g·r) dröja, “söla.”

Lining (lejn´ing) foder.

Link (link) led, länk; sammanlänka, förena; — fackla.

Linnet (linn´·t) hämpling.

Lint (lint) lin.

Lion (lej´·n) lejon.

Lip (lipp) läpp.

Liquefy (lick´°ifej) smälta, lösa.

Liquid (lick´°id) flytande; vätska.

Liquidate (lick´°idēt) betala.

Liquor (lick´·r) vätska, saft, likör, spirituosa.

Lisp (lisp) läspa; läspning.

List (list) lista; inrullera; — list, kant; kanta.

Listen (liss´n) lyssna.

Listless (list´less) ouppmärksam, likgiltig.

Literal (litt´·ral) bokstaflig, ordagrann.

Literary (litt´·räri) literär, vitter, lärd.

Literature (litt´·retjûr) literatur.

Lithe (lejŧ) smidig.

Lithography (liþågg´rafi) stentryck.

Litigate (litt´igēt) processa.

Litigation (litigē´sj·n) tvist inför domstol, process.

Litigious (litidṡj´·ös) trätgirig.

Litter (litt´·r) bår, kull.

Little (litt´·l) liten, ringa.

Live (livv) lefva, bo; (lejv) lefvande.

Livelihood (lejv´lihûdd) uppehälle, bergning.

Lively (lejv´li) liflig.

Liver (livv´·r) lefver.

Livery (livv´·ri) livré, borgerskapet (i London).

Livery-man (livv´·riman) betjent; valberättigad, borgare.

Livid (livv´id) blyfärgad, askgrå.

Lizard (liṡṡ´ard) ödla.

Lloyd’s (låjdṡ) ett sjöhandelssällskap i London.

Load (lå̱d) lass, börda; lassa, ladda.

Loaf (lå̱f) bröd, bulle; — of sugar (sjûgg´·r) sockertopp.

Loam (lå̱m) lera.

Loan (lå̱n) lån; låna ut.

Loath (lå̱þ) olustig, motvillig; nothing — (nöþþ´ing —) icke ovillig.

Loathe (lå̱ŧ) ledas, vämjas, hata.

Loathsome (lå̱ŧ´söm) vämjelig.

Lob (låbb) lurk.

Lobby (låb´bi) försal.

Lobe (lå̱b) lob, lapp, flik, snibb.

Lobster (låbb´st·r) hummer.

Local (lå´k·l) lokal, ortlig.

Locality (låkall´iti) belägenhet, ställe.

Locate (lå̱´kēt) bestämma ett område.

Lock (låck) lås, hårlock, låsa, stänga (in, up).

Locomotive (lå̱kåmå̱´tiv) lokomotiv; fritt rörlig.

Locution (lå̱kjûsj´n) talesätt.

Lodge (lådṡj) bo, vistas, hysa.

Lodging (lådṡj´ing) bostad, logi.

Lodger (låd´dj·r) hyresgäst.

Loft (låft) loft, vind.

Lofty (låft´i) upphöjd, hög.

Log (lågg) träkloss, logg.

Loggerhead (lågg´·rhädd) dumbom, “träskalle.”

Logic (lådṡj´ik) logik (läran om tankelagarna).

Loin (låjn) länd.

Loiter (låjt´·r) “slå dank,” “släpa benen efter sig.”

Loll (låll) “ligga och vräka sig,” hänga ut tungan.

Lone, lonely (lå̱n, lå̱n´li) ensam, enslig.

Long (lång) lång, länge; — ago (— agå̱´) för länge sedan; — längta.

Longanimity (långganim´iti) långmodighet.

Longevity (låndjävv´iti) hög ålderdom.

Longevous (låndjīv´ös) långlifvad.

Longing (lång´ing) längtan.

Longitude (låndṡj´itjûd) längdgrad.

Loof (lûf) lof (sjöterm).

Look (lûck) se, skåda, se ut, tyckas; blik, utseende.

Looker-on (lûck·rånn´) overksam åskådare.

Looking-glass (lûck´ing-glas) spegel.

[99]
[100]

Utsigt öfver hamnen i Genua, Italien.

[101]

Loom (lûm) väfstol.

Loom (lûm) blifva synbar, höja sig (om land och kuster).

Loop (lûp) ögla.

Loop-hole (lûp´hå̱l) öppning, smyghål.

Loose (lûs) lösa, befria; lös.

Loosen (lûsn) upplösa, lossna.

Lop (låpp) afskära (grenar).

Loquacious (låk°ēsj´ös) pratsjuk.

Loquacity (låk°ass´iti) munvighet.

Lord (lå̱rd) herre, man, lord (titel på adelsmän från baron och uppåt, se nobility; vidare titel på höga embetsmän); house of —s (haus åvv —ṡ) öfverhuset (i eng. parlamentet); — mayor (mē·r) öfverborgmästare; the —’s prayer (prä̱r) fader vår; the —’s supper (söpp´·r) nattvarden; lords spiritual, temporal se parliament; our — (aur) vår Herre, frälsaren.

Lordship (lå̱rd´sjipp) his, your — “hans, ers herrlighet” (titel på en lord).

Lore (lå̱r) lära.

Lose (lûṡ) mista, förlora.

Loss (låss) förlust; at a —, i förlägenhet.

Lost (låst) förlorad, borta.

Lot (lått) lott; lots of people (pīp·l) en massa menniskor.

Loth (lå̱þ) se loath.

Lottery (lått´·ri) lotteri.

Loud (loud) högljudd, stark.

Lounge (laundṡj) slå dank, drifva omkring, sitta makligt.

Lounger (laundṡj´·r) dagdrifvare.

Louse (laus) lus.

Lousy (laus´i) lusig.

Lout (laut) tölp.

Love (lövv) älska; kärlek.

Lovely (lövv´li) älsklig.

Lover (lövv´·r) älskare.

Low (lå̱) låg, lågt.

Lower (lå̱´·r) lägre; förminska, nedsätta; (lau´·r) mulna.

Low-spirited (lå̱´spiritt·d) nedslagen.

Loyal (låj´·l) trogen, lojal.

Lubber (löbb´·r) slyngel.

Lubric (ljûb´rik) slipprig.

Lubricity (ljûbriss´iti) slipprighet.

Lubricous (ljû´brikös) otuktig, okysk.

Lucid (ljûs´id) lysande genomskinlig.

Luck (löck) slump; good — (gûdd) lycka; ill — olycka.

Lucky (löck´i) lycklig.

Lucrative (ljû´krativ) indrägtig, vinstgifvande.

Lucre (ljû´kör) vinst, vinning.

Lucubrate (ljû´kjûbrēt) studera vid ljus eller nattetid.

Ludicrous (ljûd´ikrös) löjlig, lustig.

Lug (lögg) släpa.

Luggage (lögg´edṡj) tross, ressaker.

Lugubrious (lûgjûb´riös) dyster.

Lukewarm (ljûk´°å̱rm) ljum.

Lull (löll) lulla.

Lullaby (löll´abej) vaggvisa.

Lumber (lömb´·r) skräp, sågadt timmer; vräka ihop.

Luminous (ljûm´inös) lysande, klar.

Lump (lömp) klump, stycke.

Lumper (lömp´·r) sjåare.

Lunar (ljû´n·r) månen tillhörig, månformig.

Lunatic (ljû´natik) vansinnig.

Lunch, luncheon (löntsj, löntsj·n) mellanmåltid, “lille-middag;” äta frukost.

Lung (löng) lunga.

Lurch (lörtsj) lura, kränga.

Lure (ljûr) lockbete; locka.

Lurk (lörk) stå på lur, smyga sig.

Luscious (lösj´ös) sliskig, retande, ljuf.

Lust (löst) lusta; åtrå.

Lustily (löst´ili) med kraft; raskt.

Lusty (löst´i) kraftig, stark.

Luster (löst´·r) glans.

Lute (ljût) luta; kitt.

Lutheran (ljûþ´·ran) luteran, lutersk.

Luxation (löcksēsj´n) ledvrickning.

Luxuriance (lögṡ-jûr´jans) yppighet, ymnighet.

Luxuriant (lögṡjûr´jant) ymnig.

Luxurious (lögṡ-jûrjös) öfverdådig, yppig.

Luxury (löcksj´ûri) lyx, öfverflöd.

Lye (lej) lut.

Lynch-law (lintsj´lå̱) Lynch-lag (i För. stat., folkets egenmägtiga tilltag att utom lagen bestraffa förbrytare).

Lyre (lej·r) lyra.

Lyric (lirr´ik) lyrisk.

M.

M (ämm) bokstafven M.

M. P. (förkortn. för Member of Parliament) parlamentsledamot; Mr. (mist·r) herr; Mrs. (miss´is) fru.

Ma’am (mā´·m) min fru!

Mac (mack, förk. M’) framför skotska namn: son; ex. M’Adam (makadd´am).

Mace (mēs) staf; — muskotblomma.

Macerate (mass´örēt) utmatta.

Maceration (massörē´sj·n) utmattning.

Machinate (mack´inēt) anstifta, påhitta.

Machination (mackinēsj´n) intrig, ränker, konstgrepp.

Machine (masjīn´) maskin, redskap, verktyg.

Mackerel (mack´·räl) makrill.

Maculate (mack´jûlēt) fläcka.

Mad (madd) galen, vansinnig, vred, rasande.

Madame (mā·m) min fru!

Madden (madd´n) rasa; göra galen.

Made (mēd) af to make.

Mad-house (madd´haus) dårhus.

Madman (madd´man) dåre.

Madness (madd´näss) vansinne.

Madonna (madån´na) Jungfru Maria.

Magazine (magaṡīn´) magasin, förrådshus.

[102]

Maggot (magg´åt) mask.

Magic (madd´jik) magisk; trolldom.

Magisterial (madjistīr´j·l) stolt, myndig.

Magistrate (madṡj´istrēt) öfverhetsperson.

Magnanimity (maggnanim´iti) ädelmod, högsinthet.

Magnanimous (maggnan´imös) ädelmodig.

Magnet (magg´nät) magnet.

Magnific (maggniff´ik) herrlig, ståtlig.

Magnificence (maggniff´isäns) prakt.

Magnificent (maggniff´isänt) storartad, praktfull.

Magnify (magg´nifej) förstora, prisa.

Magnitude (magg´nitjûd) storhet, storlek.

Magpie (magg´pej) skata.

Mahogany (mahågg´ani) mahogni.

Mahometan (mahåm´mit·n)
Mahommedan (mahåm´mid·n)
} Muhamedan.

Maid (mēd) mö, flicka; — servant (s·rv´nt) tjenstflicka.

Maiden (mēd´n) mö; jungfrulig, ren; — speech (spītsj) en talares första offentliga tal.

Maidenhood (mēd´nhûdd) jungfrudom.

Mail (mēl) pansar; bepansra; — brefsäck, post.

Maim (mēm) stympa; stympning, skada.

Main (mēn) förnämst, vigtigast, hufvud-; det förnämsta.

Maintain (mäntēn´) uppehålla, underhålla, påstå, förfäkta.

Maintenance (mēn´tin·ns) underhållande, underhåll.

Majestic (madjäst´ik) majestätisk.

Majesty (madṡj´·sti) majestät.

Major (mēdṡj´·r) major; större, myndig.

Majority (madjårr´iti) flertal, myndig ålder.

Make (mēk) göra; — a bed, bädda; — bold (bå̱ld) drista sig; he made the best of his way home (hi mēd ŧ bäst åvv his °ē hå̱m) han skyndade sig hem så fort som möjligt; — good (gûdd) godtgöra; — haste (hēst) skynda sig; — merry (märr´i) vara uppsluppen.

Malady (mall´adi) sjukdom.

Malapert (mall´ap·rt) näsvis.

Malaria (mala´ria eller malē´ria) osund luft; en sjukdom.

Male (mēl) manlig; hanne.

Malediction (mallidiksj´n) förbannelse.

Malefactor (mall´ifakt·r) missdådare.

Malevolent (malävv´ålänt) ond, fiendtlig.

Malice (mall´is) ondska, illvilja.

Malicious (malisj´ös) illvillig, elak.

Malign (malejn´) ond, illasinnad.

Malignant (maligg´nant) elakartad.

Malleable (mall´jab·l) smidbar.

Malt (må̱lt) malt; mälta.

Maltreat (maltrīt´) misshandla.

Maltreatment (maltrīt´m·nt) misshandling, dålig behandling.

Mamma (mammā´) mamma.

Mammal (mamm´al) däggdjur.

Man (mann); pl. men (männ) menniska, man; bemanna.

Manacles (mann´ak·lṡ) handklofvar.

Manage (man´edṡj) handhafva, leda.

Management (mann´edṡjment) förvaltning.

Manager (mann´edṡj·r) föreståndare.

Mane (mēn) hästman.

Manger (mēndṡj´·r) krubba.

Mangle (mang´g·l) mangla; mangel; sönderhacka.

Manhood (mann´hûdd) mandom.

Mania (mēn´ia) raseri.

Maniac (mēnj´ak) ursinnig.

Manifest (mann´ifäst) uppenbar; uppenbara, ådagalägga.

Manifestation (manifästēsj´n) uppenbarelse.

Manifold (mann´ifå̱ld) mångfaldig.

Manipulate (mannip´jûlēt) bearbeta (med handen).

Manipulation (mannipjûlē´sj·n) manipulering, behandling.

Mankind (mankejnd´) menniskoslägte.

Manly (man´li) manlig.

Manner (mann´·r) sätt, vis; in a —, på sätt och vis.

Mannish (mann´isj) oqvinlig.

Manor (mann´år) gods, landtegendom.

Mansion (mansj´n) bygnad, herregård.

Mansion-house (mansj´nhaus) lordmayor’ns residens (i London).

Mantel (mant´·l) kappa på en spisel.

Mantle (mant´·l) mantel; tillhölja, utbreda.

Mantua (man´tjû) fruntimmersdrägt.

Manual (man´jû·l) handbok; egenhändig.

Manufactory (manjûfakt´åri) fabrik.

Manufacture (manjûfakt´jûr) tillverkning, fabrikat; tillverka.

Manure (manjûr´) gödsla, odla; gödsel.

Manuscript (man´jûskript) handskrift, handskrifven.

Many (männ´i) många; mängd.

Map (mapp) karta.

Maple (mēp´·l) lönn (träd).

Mar (mār) förderfva.

Marasmus (maras´mös) tvinsot.

Maraud (marå̱d´) plundra.

Marble (mārb´·l) marmor.

March (mārtsj) mars; march, marschera; marsch.

Mare (mä̱r) märr.

Margin (mārdṡj´in) rand, kant.

Marine (marīn) sjöväsen; sjösoldat, sjö-.

Mariner (marr´in·r) sjöman.

Marish (mar´isj) kärr.

Marital (mar´it·l) som tillhör eller tillkommer en äkta man; äktenskaplig.

Maritime (marr´itim) sjö-, belägen vid sjö.

Mark (mārk) märka; märke.

Market (mārk´·t) marknad, torg; köpslå.

Marl (mārl) mergel.

Marquis (mārk´°is) markis; se Nobility.

[103]

Marriage (marr´idṡj) giftermål.

Married (marr´id) gift; se marry.

Marrow (marr´å̱) märg.

Marry (marr´i) gifta sig, viga, taga till äkta.

Marsh (mārsj) moras.

Marshal (mārsj´·l) marskalk.

Marten (mār´t·n)
Martern (mār´t·rn)
} mård; tornsvala.

Martial (mārsj´·l) krigisk.

Martyr (mārt·r) martyr; pina.

Marvel (mārv·l) underverk; undra.

Marvelous (mārv´·lös) underbar.

Mary (mä̱r´i) Maria.

Masculine (mās´kjûlin) manlig.

Mask (māsk) mask; maskera.

Mason (mēsn) murare.

Masquerade (mask·rēd) maskerad.

Mass (mas) massa, mängd; messa.

Massacre (mass´ak·r) blodbad.

Massive (mās´iv) massiv.

Mast (māst) mast.

Master (māst·r) mästare, “unga herre;” mästra, beherrska.

Masterpiece (māst´·rpīs) mästerstycke.

Masticate (mast´ikēt) tugga.

Mat (matt) matta; fläta (mattor).

Match (matsj) make, like, parti, täfling; — mäta sig med; — tändsticka.

Mate (mēt) make, medhjelpare, styrman; schackmatt.

Material (matīrj´·l) materiel, väsentlig; ämne.

Maternal (mat·rn´·l) moderlig.

Mathematics (maþimatt´iks) matematik.

Matins (matt´inṡ) ottesång.

Matrice (mat´ris) matris, gjutform.

Matricide (matt´risejd) modermord.

Matrimony (matt´rimåni) äktenskap.

Matron (mat´r·n) matrona, förestånderska för en inrättning.

Matter (matt´·r) ämne, sak; vara af vigt; what is the —? (°ått iṡ ŧ —) hvad står på? no — det gör ingenting.

Matter-of-fact (matt·råvfakt´) verklighet; a — man, en förståndsmenniska.

Mattress (matt´räss) madrass.

Mature (matjûr´) mogen; mogna.

Maul (må̱l) prygla.

Maundy-Thursday (må̱nd´iþörsdē) skärtorsdag.

Maxim (maks´im) grundsats, regel.

May (mē) maj; may, må, få; it — be (bī) det kan så vara, det är möjligt.

Mayor (mä·r) borgmästare.

Maze (mēṡ) förvirra; oordning, irrgång.

Me (mī) mig.

Mead (mīd) mjöd.

Meadow (mädd´å̱) äng.

Meager (mīg´·r) mager.

Meal (mīl) måltid; mjöl.

Mean (mīn) usel, låg; — mellan-; in the — time (tejm) imellertid; — mellanting, medelväg; — mena, anse, betyda.

Meaning (mīn´ing) mening.

Means (mīnṡ) medel; by all — i alla händelser; by no — ingalunda, på intet sätt.

Measles (mīṡ´·lṡ) messling.

Measure (mäṡj´ûr) mått, måtta, mått och steg; mäta.

Meat (mīt) mat, kött.

Mechanic (mikann´ik) handtverkare; —s, mekanik.

Mechanical (mikann´ik·l) mekanisk.

Medal (mädd´·l) medalj.

Meddle (mädd´·l) blanda sig (i, with).

Mediate (mīd´jēt) medla; medelbar.

Mediator (mīd´jēt·r) medlare.

Medical (mädd´ik·l) medicinsk.

Medicament (mädd´ikament) läkemedel.

Medicinal (midis´in·l) medicinsk.

Medicine (mädd´sin) läkemedel, läkarekonst.

Meditate (mädd´itēt) öfverväga, grubbla.

Meditation (mädditēsj´n) betraktelse, andakt.

Meditative (med´itētiv) eftersinnande, tankfull.

Mediterranean (mädditärrēn´j·n), the — sea, Medelhafvet.

Medium (mīd´jöm) medel, medeltal.

Meek (mīk) mjuk, mild.

Meeken (mī´k·n) förmildra.

Meekly (mīk´li) mildt.

Meekness (mīk´nöss) mildhet, ödmjukhet.

Meet (mīt) möta, råkas; to — with, påträffa.

Meeting (mīt´ing) möte, sammankomst.

Meeting-house (mīt´inghaus) församlingshus, kyrka.

Melancholic (mäll´ankålik) melankolisk, tungsint.

Melancholy (mäll´ankåli) svårmod; svårmodig.

Meliorate (mäll´jårēt) förbättra.

Mellow (mäll´å̱) mör, mjuk; “påstruken”.

Melodious (milå̱d´jös) välljudande.

Melody (mäll´ådi) melodi.

Melon (mäll´·n) melon.

Melt (mält) smälta.

Member (mämb´·r) lem, medlem.

Memoir (mäm´°år) anteckning.

Memorable (mäm´·rab·l) minnesvärd.

Memorandum (mämårand´öm) anteckning, promemoria.

Memory (mäm´åri) minne.

Men (männ) pl. af man; män.

Menace (män´ass) hot; hota.

Menagerie (mänaṡj´·ri) menageri.

Mend (mänd) laga, bättra; bättra sig.

Mendacious (mändēsj´ös) lögnaktig.

Mendacity (mändass´iti) lögnaktighet.

Mendicant (mänd´ikant) tiggare.

Menial (mīn´j·l) ringa, simpel; tjenstehjon.

Menstrual (män´strû·l) månadtlig.

Mental (mänt´·l) inre; — faculties (fack´öltiṡ) själsförmögenheter.

[104]

Mention (mänsj´n) omnämna; to make — of, omtala.

Mentor (män´tår) mentor, rådgifvare.

Mercantile (m·rk´antil) handels-, köpmans-.

Mercenary (m·rs´·näri) fal, vinningslysten.

Mercer (m·rs´·r) sidenkrämare.

Merchandise (m·r´tjandejṡ) handel, handelsvara; idka handel.

Merchant (m·r´tjant) köpman, grosshandlare.

Merchant-man (m·r´tjant-man) handelsfartyg.

Merciful (m·rs´ifûll) barmhertig.

Merciless (m·rs´iläss) obarmhertig.

Mercury (m·r´kjûri) Merkurius, qvicksilfver.

Mercy (m·rs´i) barmhertighet.

Mere (mīr) blott, oblandad, ren, icke annat än.

Merely (mīr´li) blott.

Merge (m·rdṡj) sänka, svälja, dyrka.

Meridian (miridd´jan) middagslinie.

Merit (märr´it) förtjenst, förtjena.

Merle (mörl) koltrast.

Merrimake (märr´imēk) muntert gille.

Merriment (märr´iment) lustighet, skämt.

Merry (märr´i) lustig, glad, skämtsam; to make — (mēk) vara uppsluppen, “göra sig en glad dag.”

Mesh (mäsj) maska; fånga (i nät).

Mess (mäss) portion, gemensamt bord; äta tillsammans.

Message (mäss´edṡj) budskap.

Messenger (mäss´·ndṡj·r) sändebud.

Messiah (mässej´a) Messias.

Messieurs (mässj´·rṡ) herrar (skrifves Messrs.).

Messuage (mäss´°edṡj) hemman.

Metal (mätt´·l) metall.

Metamorphose (mättamå̱r´fås) förvandla, omgestalta.

Metaphor (mätt´afår) bildlikt uttryck.

Meteor (mit´jår) luftföreteelse, meteor.

Meteorology (mītjåråll´ådji) väderlekslära.

Meter (mīt´·r) mätare.

Method (mäþþ´åd) metod, plan.

Methodist (mäþþ´ådist) metodist.

Metre (mīt·r) versmått.

Metropolis (mitråpp´ålis) hufvudstad.

Metropolitan (mätråpåll´itan) erkebiskop; hufvudstads-.

Mew (mjû) fälla (fjäder); jama.

Mewler (mjûl´·r) skrikhals.

Mice (mejs) möss.

Michaelmas (mick´·lmass) den 29 september (Mikaeli).

Mid- (midd) i sammansättn. mid-, som är i midten.

Midday (midd´ē) middag.

Middle (midd´·l) midt; mellan-, medel-.

Midnight (midd´nejt) midnatt.

Midsummer (mid´sömm·r) midsommar.

Midwife (midd´°ejf) barnmorska; förlösa.

Mien (mīn) min, utseende.

Might (mejt) magt; måtte, af may.

Mighty (mejt´i) mägtig; mägta, högligen.

Mignonette (minjånätt´) reseda.

Migrate (mej´grēt) flytta (till annat land).

Mild (mejld) mild.

Mile (mejl) mil.

Military (mill´itäri) militär; krigs-.

Militia (milisj´a) landtvärn.

Milk (milk) mjölk; mjölka.

Mill (mill) qvarn; mala.

Miller (mill´·r) mjölnare.

Milliner (mill´in·r) modhandlerska.

Million (mill´j·n) miljon.

Milt (milt) mjälte, mjölke.

Mimic (mimm´ik) efterapa.

Mince (mins) sönderhacka, afklippa; trippa.

Minced-pie (minst´pej) köttpastej.

Mind (mejnd) sinne, tanke, vilja; to put in —, call to — (pûtt, kå̱l) påminna; — märka, bry sig om; never — (nävv·r —) det gör ingenting! — your business (— jûr biṡṡ´näss) sköt era angelägenheter!

Mine (mejn) min, mitt, mina; — grufva, mina; underminera.

Miner (mejn´·r) grufarbetare.

Mineral (minn´·ral) mineral; malmartad.

Mineralogy (min·rall´ådji) mineralogi.

Mingle (ming´g·l) blanda.

Minister (minn´ist·r) minister, prest; tjenn, skaffa.

Ministry (minn´istri) ministär, presterskap.

Minor (mejn´·r) ringare, minderårig, omyndig.

Minority (minårr´iti) mindretal, fåtal, omyndig ålder.

Minstrel (minst´r·l) mästersångare, bard.

Mint (mint) mynt (hus); prägla.

Minute (minn´it) minut; (minjût´) obetydlig, noggrann.

Miracle (mirr´ak·l) underverk.

Miraculous (mirrack´jûlös) underbar.

Mire (mej·r) dy; nedsöla.

Mirror (mirr´·r) spegel; spegla.

Mirth (m·rþ) glädje, skämt.

Mis (miss) i sammansättningar motsv. sv. miss-. Här saknade ord, börjande med mis, sökas under hufvudorden.

Misadventure (misadvänt´tjûr) olycka.

Misanthrope (miss´anþrå̱p) menniskohatare.

Misapprehend (missapprihänd´) missförstå.

Misapprehension (missapprihänsj´n) missförstånd.

Misbehave (misbihēv´) bära sig illa åt.

Misbehavior (misbihēv´j·r) dåligt uppförande.

Misbelief (misbilīf´) vantro.

Miscarry (miskarr´i) misslyckas, förolyckas, förkomma.

Miscellaneous (missällēn´jös) blandad.

Miscellany (miss´·lani) blandning.

Mischance (mistjāns´) otur.

[105]
[106]

Kejserliga operahuset i Wien, Österrike.

[107]

Mischief (miss´tjif) skada, olycka; göra skada.

Mischievous (miss´tjivös) förtretlig, skadlig.

Misconception (miskånsäpsj´n) missuppfattning.

Misconstruction (miskånströksj´n) misstydning.

Miscount (miskaunt´) missräkna.

Misdeed (misdīd´) missgerning.

Misdemeanor (misdimīn´·r) förbrytelse.

Misdirect (misdiräkt´) vilseleda.

Misdoing (misdû´ing) missgerning.

Misemploy (misämplåj´) missbruka.

Miser (mejṡ´·r) girigbuk, usling.

Miserable (miṡṡ´rab·l) eländig, usel.

Misery (miṡṡ´·ri) uselhet, elände.

Misfortune (misfå̱r´tjûn) olycka.

Misgive (misgiv´) uppfylla med tvifvel.

Misgiving (misgiv´ing) farhåga, tvekan.

Mishap (mishapp´) otur.

Misinterpret (misint·r´prät) misstyda.

Mislay (mislē) lägga på orätt ställe, förlägga.

Misle (miṡṡ´·l) dugga, småregna.

Mislead (mislīd´) missleda, förleda.

Misplace (misplēs´) sätta på orätt plats.

Misrepresentation (misräpriṡäntēsj´n) oriktig framställning, osanning.

Miss (miss) fröken, mamsell.

Miss (miss) sakna, undvara, fattas, taga miste, gå miste om; förlust.

Missay (missē) förtala, missäga sig.

Misshaped, misshapen (mis-sjēpt, mis-sjēpn) vanskapad.

Missile (miss´il) kastvapen.

Mission (misj´n) mission, sändning.

Missionary (miṡj´näri) missionär.

Missis se Mistress.

Mist (mist) tjocka, dimma.

Mistake (mistēk´) misstaga sig; misstag; I am mistaken (ej amm mistēk´n) jag har misstagit mig; I am mistaken by you (bej jû) ni har missförstått mig.

Mister (mist·r) herr (skrifves Mr.).

Mistletoe (miṡ´·ltå̱) mistel.

Mistress (mist´räss) herskarinna, älskarinna; (miss´is) fru (skrifves Mrs.).

Mistrust (miströst´) misstro.

Misty (mis´ti) töcknig, dimmig.

Misuse (misjûṡ´) missbruka; (misjûs´) missbruk.

Mite (mejt) smula, obetydlighet, skärf.

Mitigate (mitt´igēt) lindra.

Mitten (mitt´n) vante.

Mix (micks) blanda, blanda sig.

Mixture (micks´tjûr) blandning.

Moan (må̱n) klaga, jämra sig; jämmer, klagan.

Mob (måbb) pöbel.

Mobility (måbill´iti) rörlighet.

Mock (måck) förlöjliga, håna, lura; hån; falsk, oäkta.

Mockery (måck´·ri) hån, bländverk.

Mode (må̱d) sätt, vis, bruk.

Model (mådd´·l) modell, mönster; modellera.

Moderate (mådd´·ret) måttlig; (mådd´·rēt) mildra, hålla i styr.

Moderation (mådd·rēsj´n) måtta.

Modern (mådd´·rn) nymodig, nutidens, nyare.

Modest (mådd´·st) anständig.

Modesty (mådd´·sti) anständighet.

Modification (måddifikē´sj·n) inskränkning, jemkning.

Modify (mådd´ifej) förändra, lämpa.

Moil (måjl) nedsmutsa.

Moist (måjst) fuktig.

Moisten (måjst´n) befukta.

Mold, se Mould.

Mole (må̱l) mullvad.

Molest (måläst´) besvära.

Mollify (måll´ifej) lindra.

Moment (må̱m´nt) ögonblick, vigt.

Monarch (månn´ark) sjelfherrskare, konung.

Monastery (månn´astri) kloster.

Monday (mön´dē) måndag; saint — (sēnt —) frimåndag.

Money (mönn´i) pengar; ready — (rädd´i —) reda pengar, kontant.

Money-order (mönn´i-ord·r) postanvisning.

Monger (möng´g·r) i sammansättn. -handlare.

Monition (månisj´n) förmaning.

Monk (mönk) munk.

Monkey (mönk´i) apa.

Monopoly (månåpp´åli) monopol, uteslutande rättighet.

Monster (månst´·r) vidunder.

Monstrous (månst´rös) afskyvärd.

Month (mönþ) månad.

Monument (mån´njûment) monument, minnesvård.

Mood (mûd) sinnesstämning.

Moody (mûd´i) vresig, gnatig.

Moon (mûn) måne.

Moonlight (mûn´lejt) månljus.

Moonshine (mûn´sjejn) månsken.

Moonshiner (mûn´sjejn·r) lönnbrännare.

Moor (mûr) kärr; förtöja.

Mope (må̱p) förslöa; vara slö.

Mopish (må̱p´isj) trög, surmulen.

Moral (mårr´·l) dygdig; —s, moral, sedelära, seder.

Morality (mårall´iti) sedlighet.

Morbid (må̱r´bid) sjuklig.

Morbidly (må̱r´bidli) sjukligt.

Mordacity (mårdass´iti) skärpa.

Mordant (må̱rd´nt) bitande.

More (må̱r) mera, flere; once — (°öns —) ännu en gång; the —, ju fler.

Moreover (må̱rå̱v´·r) dessutom.

Mormon (mår´m·n) anhängare af Mormons lära, mormon.

Mormonism (mår´m·nism) Mormons lära (sekt, grundad af Joseph Smith och uppkallad efter en föregifven profet vid namn Mormon).

[108]

Morning (må̱rn´ing) morgon, förmiddag.

Morning-gown (mårn´ing-gaun) nattrock.

Morose (mårå̱s´) vresig, sur.

Morrow (mårr´å̱) morgondag; to — (tû —) i morgon; to — morning, i morgon bittida; good — (gûdd —) god morgon!

Morsel (må̱rs´·l) bit, stycke.

Mortal (må̱rt´·l) dödlig.

Mortality (mårtall´iti) dödlighet.

Mortar (må̱rt´·r) mörsare; murbruk.

Mortgage (må̱r´gedṡj) pant, hypotek, inteckning; pantsätta.

Mortification (mårtifikēsj´n) förödmjukelse, förtret.

Mortify (må̱rt´ifej) förödmjuka, förtreta.

Moss (måss) mossa.

Most (må̱st) mest, flest, högst; — people, de flesta menniskor.

Moth (måþþ) mått, mal.

Mother (möŧŧ´·r) moder; mudder.

Mother-in-law (möŧŧ´·r-in-lå̱) svärmor.

Motion (må̱sj´n) rörelse.

Motive (må̱´tiv) bevekelsegrund.

Motley (mått´li) brokig.

Mould (må̱ld) mull, jord; mögel, mögla; form; forma, stöpa.

Moulder (må̱ld´·r) multna.

Mound (maund) jordvall.

Mount (maunt) stiga upp, belöpa sig till, höja.

Mountain (maunt´n) berg.

Mountaineer (mauntinīr´) vilde; bergsbo; röfvare, fribytare.

Mountebank (maunt´ibank) qvacksalfvare, storskräflare.

Mourn (må̱rn) sörja, klaga.

Mourner (må̱rn´·r) sörjande (som går i likprocession).

Mourning (må̱rn´ing) sorg, sorgdrägt.

Mouse (maus) mus.

Mouth (mauþ) mun, mynning.

Movable (mûv´ab·l) rörlig.

Move (mûv) röra, flytta; drag (i spel).

Movement (mûv´ment) rörelse.

Mow (må̱) meja, slå gräs.

Much (mötsj) mycken, mycket.

Muck (möck) dynga; gödsla.

Mucous (mjûk´ös) slemmig.

Mucus (mjûk´ös) slem.

Mud (mödd) gyttja, dy.

Muddle (mödd´·l) grumsa.

Muddy (mödd´i) nedsmutsad, grumsig, oklar; nedsmutsa.

Muff (möff) muff.

Muffin (möf´fin) ett slags tébröd.

Muffle (möff´·l) insvepa.

Mug (mögg) mugg.

Mulatto (mjûlat´tå) mulatt, halfneger.

Mulberry (möl´bärri) mulbär.

Mulct (mölkt) plikt, böter; pliktfälla.

Mule (mjûl) mulåsna.

Mull (möll) krydda och glödga (vin).

Multi- (mölt´i) i sammansättningar: mång-.

Multifarous (möltifä̱r´ös) mångartad, mångfaldig.

Multiplication (möltiplikēsj´·n) multiplikation.

Multiply (mölt´iplej) multiplicera, mångfaldiga, föröka.

Multitude (mölt´itjûd) mängd.

Mumble (mömb´·l) mumla.

Mummery (möm´·ri) narrspel.

Mump (mömp) mumsa, mumla.

Mumps (mömps) inflammation i öronmandlarne.

Mundane (mön´dēn) verldslig, jordisk.

Municipal (mjûniss´ip·l) stads-, kommunal-.

Munificence (mjûniff´isäns) frikostighet.

Munificent (mjûniff´isänt) frikostig.

Murder (mörd´·r) mörda; mord.

Murderer (mörd´r·r) mördare.

Murmur (mörm´·r) sorl, brus; sorla, brusa, brumma.

Muscle (möss´·l) muskel, mussla.

Muscular (mösk´jûl·r) som tillhör musklerna, muskulös.

Muse (mjûṡ) grubbel; grubbla, fundera.

Museum (mjûṡī´öm) museum.

Mushroom (mösj´rûm) svamp, champignon.

Music (mjû´ṡik) musik.

Musical (mjûṡ´ik·l) musikalisk.

Musician (mjûṡisj´n) musikant.

Musk (mösk) moskus, mysk.

Musket (mösk´t) gevär.

Muslin (mös´lin) muslin, nättelduk.

Must (möst) måste.

Must (möst) bli unken.

Mustachio (möstāsj´å) mustache.

Mustard (möst´·rd) senap.

Muster (möst´·r) mönstra; mönstring.

Musty (möst´i) unken, möglig.

Mutable (mjût´ab·l) föränderlig.

Mute (mjût) stum.

Mutilate (mjût´ilēt) stympa.

Mutilation (mjûtilē´sj·n) stympning.

Mutiny (mjût´ini) myteri, uppror; göra uppror.

Mutter (mött´·r) muttra; mummel.

Mutton (mött´n) fårkött, lammkött.

Mutual (mjût´jû·l) gemensam, ömsesidig.

Muzzle (möṡṡ´·l) nos, mynning; sätta nosgrimma på.

My (mej) min, mitt, mina.

Myopy (mej´åpi) närsynthet.

Myrrh (mörr) myrra.

Myrtle (m·rt´·l) myrten.

Myself (misälf´) jag sjelf, mig.

Mysterial (mistīr´i·l) hemlighetsfull.

Mysterious (mistīr´jös) hemlighetsfull.

Mystery (mist´·ri) hemlighet.

Mystic (mist´ik) gåtfull.

Mystify (mist´ifej) föra bakom ljuset, inbilla.

Myth (miþ) myt, saga.

Mythology (miþåll´ådji) mytologi (läran om hedniska guddomligheter).

[109]

N.

N (änn) bokstafven N.

Nab (nabb) spets, topp.

Nabob (nē´båb) indisk höfding; person, som riktat sig i Indien.

Nacre (nēk´·r) perlemor.

Nag (nagg) liten häst.

Nail (nēl) nagel, spik; spika.

Naive (na´īv) okonstlad.

Naked (nēk´id) naken.

Name (nēm) namn; to call —s, utskälla; — nämna, benämna, utnämna.

Nameless (nēm´less) namnlös.

Namely (nēm´li) nämligen.

Namesake (nēm´sēk) namne, kajman.

Nap (napp) slummer, slumra; — lugg (på kläde).

Napkin (nap´kin) servet.

Narcotic (narkått´ik) bedöfvande; sömngifvande medel.

Narcosis (narkå̱´sis) bedöfning.

Nard (nārd) nardus.

Nare (nēr) näsborr.

Narrate (narrēt) berätta.

Narration (narrēsj´n) berättelse.

Narrative (narr´ativ) skildrande.

Narrow (narr´å̱) trång.

Nasty (nāst´i) smutsig, stygg.

Natal (nēt´·l) födelse-.

Nation (nēsj´n) nation.

National (nasj´·nal) national.

Nationality (nasj·nall´iti) nationalitet.

Nationalization (nasj·nalliṡē´sj·n) naturalisering.

Native (nēt´iv) medfödd, infödd, hem-; inföding.

Nativity (nativv´iti) födelse, börd.

Natural (natt´jûr·l) naturlig.

Naturalist (natt´jûralist) naturälskare.

Naturalize (natt´jûralejṡ) gifva infödingsrätt.

Nature (nēt´jûr) natur, egenskap; by —, af naturen.

Naughty (nå̱t´i) odygdig, stygg.

Nausea (nå̱sj´ia) äckel, qväljning.

Nauseous (nå̱sj´ös) äcklig, vämjelig.

Nautical (nå̱´tik·l) sjö- (med afseende på sjöman).

Naval (nēv´·l) sjö- (med afseende på sjöväsen).

Nave (nēv) skepp (i en kyrka).

Navel (nēv´·l) nafle.

Navigable (navv´igab·l) segelbar.

Navigate (navv´igēt) segla.

Navigation (navigēsj´n) skeppsfart.

Navy (nēv´i) flotta, sjöväsen.

Nay (nē) ja, till och med.

Neap tide (nīp´tejd) springtid (vid ebb och flod).

Near (nī·r) nära, nästan.

Near-sighted (nīr´sejt·d) närsynt.

Neat (nīt) nätt, ren; — nötkreatur.

Nebulous (näbb´jûlös) töcknig, dimmig, molnhöljd.

Necessary (näss´äsäri) nödvändig; behof.

Necessaries (näss´äsäris) förnödenheter.

Necessarily (näss´ässär·li) nödvändigt.

Necessitate (nisäss´itēt) tvinga.

Necessitous (nisäss´itös) behöfvande.

Necessity (nisäss´iti) nödvändighet, behof, nöd.

Neck (näck) hals.

Neckcloth (näck´klåþþ) halsduk.

Neckerchief (näck´·rtjiff) halsduk.

Necklace (näck´les) halsband.

Nectar (näck´t·r) nektar, gudadryck.

Need (nīd) nöd; brist, behöfva.

Needle (nīd´·l) synål.

Needless (nīd´läss) onödig.

Needlework (nīd´·l°örk) söm, broderi.

Needs (nēds) nödvändigt; if it — must be (iff itt — möst bī) om det ovilkorligen måste ske.

Nefarious (nifä̱r´jös) skändlig.

Negative (nägg´ativ) nekande.

Neglect (nigläkt´) försumma, uraktlåta, ringakta; försummelse.

Negligence (nägg´lidjäns) försumlighet.

Negligent (nägg´lidjänt) försumlig.

Negotiate (nigå̱sj´iet) drifva handel, underhandla.

Negotiation (nigå̱sjiēsj´n) underhandling, handelsförbindelse.

Negro (nī´grå) neger.

Negus (nīg´ös) en dryck (af vin, vatten, socker och citronsaft).

Neigh (nē) gnägga; gnäggning.

Neighbor (nēb´·r) granne; gränsa till.

Neighborhood (nēb´·rhûdd) grannskap.

Neither (nīŧ´·r) ingendera, hvarken.

Nephew (nävv´jû) brorson, systerson.

Nepotism (näp´åtism) favoritvälde på grund af slägtskap eller relationer.

Nerve (n·rv) nerv.

Nervous (n·r´vös) retlig, ömtålig.

Nervousness (n·r´vösness) kraft, styrka; nervsvaghet.

Nest (näst) näste, fogelbo; bygga bo.

Net (nätt) nät; binda nät, fånga i nät; — ren, netto.

Nether (näŧŧ´·r) nedre.

Nettle (nätt´·l) nässla.

Neutral (njût´r·l) neutral.

Never (nävv´·r) aldrig; — a whit (nävv´·r ē h°itt) icke det ringaste; — more (— må̱r) aldrig mer; — mind (— mejnd) det gör ingenting, tala ej derom.

New (njû) ny.

News (njûṡ) nyheter.

Newspaper (njûṡ´pēp·r) tidning.

[110]

New-year (njû´jī·r) nyår.

Next (näkst) näst, närmast.

Nib (nibb) spets (af en penna).

Nibble (nibb´·l) nypa.

Nice (nejs) nätt, näpen, angenäm.

Nick (nick) inskära, passa ihop; insnidt; in the very — (värr´i) i rätta ögonblicket; old — djefvulen.

Nicknacks (nick´nacks) leksaker.

Nickname (nick´nēm) öknamn.

Nide (nejd) bo; kull.

Niece (nīs) brorsdotter, systerdotter.

Niggard (nigg´·rd) njugg; girigbuk.

Nigh (nej) nära, nästan.

Night (nejt) natt, afton; to—, i afton; last —, i aftes.

Nightfall (nejt´få̱l) skymning.

Nightingale (nejt´ingēl) näktergal.

Nightmare (nejt´mä̱r) mara.

Nimble (nimb´·l) snabb, rask.

Nimbleness (nimb´·lness) raskhet.

Nimbly (nimb´li) raskt, hurtigt.

Nine (nejn) nio.

Nineteen (nejn´tīn) nitton.

Ninety (nejn´ti) nittio.

Ninth (nejnþ) nionde.

Nip (nipp) nypa, knipa, bita; nyp, klämning.

Nippers (nipp´·rṡ) pl. kniptång.

Nitric acid (nej´trik ass´id) salpetersyra.

No (nå̱) nej, ingen, intet; — longer (— lån´g·r) ej längre; — more (— må̱r) ej mer.

Nobility (nåbill´iti) adel. [Den eng. adeln indelas uti; duke (djûk) hertig, marquis (mār´k°iss) markis, earl (·rl) grefve, viscount (vej´kaunt) vicomte, baron (barr´n) baron; hit räknas icke baronet (barr´·nätt), ehuru en ärftlig ridderlig värdighet].

Noble (nå̱b·l) ädel; adelsman.

Nobleman (nå̱b´·lman) adelsman.

Nobody (nå̱´båddi) ingen.

Nocturnal (nåcktörn´·l) nattlig.

Nod (nådd) nick; nicka.

Noise (nåjṡ) buller; bullra.

Noisome (nåj´söm) osund.

Noisy (nåj´si) bullrande, larmande.

Nomads (nåm´ads) herdefolk.

Nominate (nåmm´inēt) nämna, utnämna.

Nomination (nåminēsj´n) utnämning.

Non (nånn) i sammansättn. icke-, o-.

Nonage (nånn´edṡj) minderårighet.

None (nönn) ingen, intet.

Nonplus (nånn´plös) förbluffa; yttersta förlägenhet.

Nonsense (nåns´ns) dumt prat, snack.

Nonsensical (nånsäns´ik·l) meningslös, orimlig.

Nook (nûk) vrå, hörn.

Noon (nûn) middag.

Noonday (nûn´dē) middagstid.

Noose (nûs) snara; slinga.

Nor (nå̱r) icke heller; eller.

Normal (nå̱rm´·l) normal, lodrät.

North (nå̱rþ) norr; — east (īst) nordost; — west (°äst) nordvest.

Northern (nå̱rŧ´·rn) nordlig.

Norway (nårr´°ē) Norge.

Norwegian (når°īdṡj´n) norrman, norsk.

Nose (nå̱ṡ) näsa.

Nosegay (nå̱ṡ´gē) blombukett.

Nostril (nåst´ril) näsborre.

Not (nått) icke, ej.

Notable (nå̱t´ab·l) märkvärdig; (nått´ab·l) flitig, huslig.

Notably (nå̱t´abli) märkligt.

Notary (nå̱t´·ri) notarie.

Notch (nåtsj) skåra, hack.

Note (nå̱t) tecken, anmärkning, kort bref, biljett, sedel, not; anmärka, anteckna.

Noted (nå̱t´id) berömd.

Noteworthy (nå̱t´°·rŧi) märkvärdig.

Nothing (nöþþ´ing) ingenting.

Notice (nå̱´tiss) iakttagelse; märka; to take — of (tēk) lägga märke till.

Notify (nå̱´tifej) kungöra.

Notion (nå̱sj´n) begrepp.

Notorious (nåtå̱r´jös) uppenbar, beryktad.

Notwithstanding (nåt°iþstand´ing) oaktadt.

Noun (naun) substantiv.

Nourish (nörr´isj) nära, underhålla, uppfostra.

Nourishment (nörr´isjment) näring, föda.

Novel (nåvv´·l) ny, ovanlig; novell, roman.

Novelty (nåvv´·lti) nyhet.

November (nåvämb´·r) november.

Novice (nåvv´is) novis i ett kloster; nykomling.

Now (nau) nu.

Nowadays (nau´edēṡ) nu för tiden.

Nowhere (nå̱´°ä̱r) ingenstädes.

Noxious (nåksj´ös) skadlig.

Nozzle (nåṡṡ´·l) nos, mynning.

Nucleus (njû´kliös) kärna.

Nude (njûd) naken.

Nudge (nödṡj) vidröra, stöta till (med armbågen, ss. påminnelse).

Nudity (njûd´iti) nakenhet.

Nuisance (njûs´·ns) besvär, plåga, obehag, förfång.

Null (nöll) ogiltig, vårdslös.

Numb (nömm) styf; göra stel.

Number (nömb´·r) räkna; nummer, tal, antal, mängd.

Numeral (njûm´·ral) siffra, räkneord.

Numerate (njûm´·rēt) räkna.

Numeration (njûm·rēsj´n) räkning.

Numerous (njûm´·rös) talrik.

Nun (nönn) nunna.

Nuncupate (nöng´kjûpēt) högtidligt förklara.

Nuncupation (nöngkjûpē´sj·n) offentlig förklaring.

Nuptials (nöpsj´·lṡ) bröllop.

Nurse (nörs) uppamma, uppföda; amma, sköterska.

Nurse-child (nörs´tjejld) dibarn.

Nurse-maid (nörs´mēd) barnpiga.

Nursery (nörs´·ri) barnkammare, plantskola.

Nursling (nörs´ling) dibarn.

Nurture (nör´tjûr) näring, föda; uppfostra, upptukta.

Nut (nött) nöt, mutter.

Nut-cracker (nött´krack·r) nötknäckare.

Nutmeg (nött´mägg) muskotnöt.

[111]
[112]

Njevsky Prospekt, den förnämsta hufvudgatan i St. Petersburg, Rysslands hufvudstad.

[113]

Nutriment (njût´riment) födoämne.

Nutrition (njûtrisj´n) näring.

Nutritious (njûtrisj´ös) närande.

Nutritive (njû´tritiv) närande, födande.

Nymph (nimf) nymf.

O.

O (å̱) femtonde bokstafven i alfabetet.

O’ (å) förk. of; at 5 o’clock (att fejv å’klåck´) kl. 5; framför irländska namn betyder det “son af,” ex. O’Connel, Connels son.

Oaf (å̱f) bortbyting.

Oak (å̱k) ek.

Oakum (åk´öm) dref.

Oar (å̱r) åra; ro.

Oaten (å̱t´n) af hafre.

Oath (å̱þ) ed.

Oats (å̱ts) hafre.

Obdurate (åb´djûret) förhärdad.

Obedience (åbīdj´ns) lydnad.

Obedient (åbīdj´nt) lydig.

Obese (åbīs´) tjock och fet.

Obey (åbē´) lyda.

Object (åb´djäkt) föremål; (åbdjäkt´) invända.

Objection (åbdjäksj´n) invändning; I have no — (ej havv nå̱ —) jag har ingenting deremot.

Objective (åbdjäkt´iv) objektiv, verklig.

Objurgate (åbdjörg´ēt) banna.

Obligate (åb´ligēt) förpligtiga.

Obligation (åbligēsj´n) förpligtelse, förbindelse, skuldsedel.

Oblige (åblejdṡj´) förbinda, nödga, tvinga.

Obliging (åblejdṡj´ing) förbindlig, artig.

Oblique (åblīk´) sned.

Obliquity (åblick´°iti) snedhet.

Obliterate (åblitt´·rēt) utplåna.

Oblivion (åblivj´n) glömska.

Oblong (åb´lång) aflång.

Obloquy (åb´låk°i) klander.

Obnoxious (åbnåksj´ös) klandervärd, förhatlig.

Obscene (åbsīn) otuktig, slipprig.

Obscure (åbskjûr´) mörk, obemärkt; förmörka, fördunkla.

Obscurity (åbskjûr´iti) mörker.

Obsecrate (åb´sikrēt) bönfalla.

Observance (åbṡ·rv´ns) åtlydnad, efterlefnad.

Observant (åbṡ·rv´nt) uppmärksam, lydig (på, mot, of).

Observation (åbṡ·rvēsj´n) iakttagelse, anmärkning.

Observatory (åbṡ·rv´atåri) observatorium.

Observe (åbṡ·rv´) iakttaga, märka, anmärka.

Obsolete (åbs´ålīt) föråldrad.

Obstacle (åb´stack·l) hinder.

Obstinacy (åb´stinasi) envishet.

Obstinate (åb´stinet) envis.

Obstruct (åbströkt´) förstoppa, hindra.

Obstruction (åbströksj´n) förstoppning, hinder.

Obtain (åbtēn´) erhålla.

Obtainable (åbtēn´able) möjlig att ernå.

Obtrude (åbtrûd´) påtruga.

Obtund (åbtönd´) dämpa.

Obtuse (åbtjûṡ´) trubbig.

Obvious (åb´vjös) tydlig, påtaglig.

Occasion (åkēṡj´n) tillfälle, anledning; förorsaka; there is no — (ŧär iṡ nå̱ —) ingen orsak!

Occasional (åkēṡj´·n·l) tillfällig.

Occasionally (åkēṡj´n·lli) tillfälligt.

Occident (åcks´idnt) vestern.

Occult (åkölt´) hemlig.

Occupation (åkjûpēsj´n) sysselsättning, göromål.

Occupy (åck´jûpej) taga i besittning, bebo, sysselsätta (sig med).

Occur (åkör´) hända.

Occurrence (åkörr´ns) händelse.

Ocean (å̱sj´·n) verldshaf.

October (åktå̱b´·r) oktober.

Ocular (åck´jûl·r) ögon-.

Oculist (åck´jûlist) ögonläkare.

Odd (ådd) udda; besynnerlig; — jobs (— djåbbṡ) tillfälliga uträttningar.

Oddity (ådd´iti) egenhet, sällsamhet.

Odds (åddṡ) utrop af förundran i sammans. — bobs! — heart! (båbs, hārt) för tusan! kors!

Odious (å̱d´jös) förhatlig, afskyvärd.

Odor (å̱d´·r) lukt, doft.

Odoriferous (å̱dåriff´rös) välluktande.

Of (åvv) af; — course (kå̱rs) naturligtvis; — late (lēt) nyligen.

Off (åff) bort; he is badly — (hi iṡ badd´li) han är illa deran.

Offal (åff´·l) affall, afskrap.

Offence (åffäns´) anstöt, förargelse.

Offend (åffänd´) förolämpa, synda.

Offensive (åffäns´iv) anstötlig, anfallande.

Offer (åff´·r) erbjuda; anbud.

Office (åff´is) embete, pligt, kontor; pl. uthusrum.

Officer (åff´is·r) embetsman.

Official (åffisj´·l) officiel.

Officious (åffisj´ös) fjäskande, beställsam.

Offscum (åff´sköm) afskum.

Offspring (åff´spring) afkomma.

Often (åff´n) ofta.

Ogle (å̱g´·l) snegla, kasta förstulna blickar.

Ogre (å̱g´·r) varulf.

Oil (åjl) olja.

Oilcloth (åjl´klåþ) vaxduk.

Old (å̱ld) gammal; older (å̱ld·r) äldre (än, than).

Old-fashioned (å̱ld´fasj·nd) gammalmodig.

Olive (åll´iv) oliv (träd, bär).

Oliver (åll´iv·r) eng. namn.

Omelet (åm´lätt) äggkaka.

Omen (å̱m´n) förebud.

Ominous (åmm´inös) olycksbådande.

Omission (åmisj´n) försummelse.

Omit (åmitt´) försumma, uraktlåta.

Omnibus (åm´nibös) omnibus (i dagl. tal bus).

[114]

Omnifarious (åmnifä̱r´jös) af alla slag.

Omnipotent (åmnipp´åtänt) allsmägtig.

Omnipresent (åmnipräṡṡ´nt) allestädes närvarande.

Omniscient (åmnisj´nt) allvetande.

On (ånn) på, angående; framåt, vidare; go —, gå på; and so — (and så̱ —) o. s. v.

Once (°öns) en gång; at —, med ens; — more (må̱r) en gång till.

One (°önn) en, ett; man; the old coat and the new — (ŧi å̱ld kå̱t and ŧ njû —) den gamla och den nya rocken; the little ones (ŧ litt·l °önṡ) de små; it is all — to me (it iṡ å̱l — tû mī) det är mig detsamma.

Onion (önj´n) lök.

Only (å̱n´li) enda; endast, blott; not — … but (nått — … bött) ej blott … utan äfven.

Onset (ån´sätt) angrepp.

Onslaught (ån´slå̱t) angrepp, anfall.

Onyx (å̱´niks) onyx.

Onward (ån´°·rd) framåt.

Ooze (ûṡ) sina, flyta långsamt; gyttja.

Opacity (åpass´iti) ogenomskinlighet, mörker.

Opaque (åpēk´) ogenomskinlig.

Opal (å̱´pal) opal.

Open (å̱p´n) öppen; öppna.

Open-handed (å̱p´nhand·d) frikostig.

Open-hearted (å̱p´nhārt·d) öppenhjertig.

Opening (å̱p´ning) öppning, början.

Opera (åpp´·ra) opera, sångspel.

Operate (åpp´·rēt) operera, göra verkan.

Operation (åpp·rēsj´n) operation, verkan.

Operative (åpp´·rativ) verksam; handtverkare.

Ophthalmia (åff´þalmja) ögoninflammation.

Opiate (å̱´piät) sömngifvande medel.

Opinion (åpinj´n) mening, åsigt.

Opponent (åppå̱n´nt) motståndare.

Opportune (åpårtjûn´) läglig.

Opportunity (åpårtjûn´iti) läglighet.

Oppose (åppå̱ṡ´) motsätta sig.

Opposite (åpp´åṡit) motsatt, gentemot (to).

Opposition (åppåṡisj´n) motstånd, motparti.

Oppress (åppräss´) förtrycka.

Oppression (åppräsj´n) förtryck.

Opprobrious (åpprå̱b´riös) vanhederlig, skändlig.

Opprobrium (åpprå̱b´riöm) vanära.

Oppugn (åppjûn´) bekämpa.

Optician (åptisj´n) optikus.

Optimist (åp´timist) en, som ser allt från dess bästa sida, optimist.

Option (åp´sj·n) valfrihet, fritt val, godtycklighet.

Opulence (åpp´jûläns) rikedom.

Opulent (åpp´jûlänt) förmögen.

Or (å̱r) eller.

Oracle (årr´ak·l) orakel.

Oral (å̱r´·l) muntlig.

Orange (årr´ndṡj) pomerans, apelsin.

Oration (årēsj´n) offentligt tal.

Orator (årr´at·r) talare.

Orb (å̱rb) klot, kretslopp.

Orchard (å̱r´tj·rd) fruktträdgård.

Orchestra (å̱rkäst´ra) orkester.

Ordain (årdēn´) förordna, inviga (i prestembetet).

Ordeal (år´di·l) pröfning.

Order (å̱rd´·r) ordna, inrätta, befalla; ordning, befallning, klass, orden; out of — (aut åvv —) i oordning; in — to, för att.

Orderly (å̱r´d·rli) ordentlig.

Ordinance (å̱r´dinans) föreskrift, förordning.

Ordinary (å̱r´dinäri) vanlig; spisqvarter, måltid.

Ordure (å̱r´djûr) smuts.

Ore (å̱r) malm.

Organ (å̱r´gan) organ, verktyg, orgel.

Organic (årgann´ik) organisk.

Organism (å̱r´ganiṡm) organism.

Organist (å̱r´ganist) organist.

Organize (å̱r´ganejṡ) inrätta.

Orient (å̱r´jänt) österlandet.

Oriental (årjänt´·l) österländsk.

Orifice (årr´ifiss) öppning.

Origin (årr´idjin) ursprung.

Original (åridṡj´in·l) ursprunglig, egendomlig, original.

Originality (åridṡjnall´iti) ursprunglighet, egendomlighet.

Ornament (å̱r´nament) pryda; prydnad.

Orphan (å̱rf´n) föräldralös.

Orthodox (å̱r´þådåks) renlärig.

Orthography (årtågg´rafi) rättskrifning.

Oscillate (åss´ilēt) svänga.

Ostensible (åstäns´ib·l) synbar.

Ostentation (åstäntēsj´n) prål, skryt.

Ostentatious (åstäntēsj´ös) prålig, skrytsam.

Ostler, se hostler.

Ostrich (ås´tritsj) struts.

Other (öŧŧ´·r) andra; each — (ītsj —) hvarandra; the — day (dē) häromdagen; every — day, hvarannan dag.

Otherwise (öŧŧ´·r°ejs) på annat sätt, annars.

Otter (ått´·r) utter.

Ought (å̱t) bör, borde (to).

Ounce (auns) uns.

Our, ours (aur, aurṡ) vår, vårt, våra.

Ourselves (aursälvṡ´) oss sjelfva.

Out (aut) ut, ute; förbi; — upon you (öpånn´jû) ni borde skämmas! — of (— åvv) utur, från, utom; — of breath (— åvv bräþþ´) andtruten; — of use (— åvv jûs´) obruklig.

Out (aut) i en mängd sammansättningar; öfver- (mer än). Här saknade ord med förstafvelsen out- sökas under hufvudordet.

Outbid (autbidd´) öfverbjuda.

Outbound (aut´baund) destinerad till utlandet.

Outcast (aut´kāst) landsförvist.

Outdo (autdû´) öfverträffa.

Outdoor (aut´då̱r) utomhus.

Outfit (aut´fit) utrustning.

Outfit (autfit´) utrusta.

Outgrow (autgrå̱´) växa från.

Outing (au´ting) utflygt.

Outlaw (aut´lå̱) fredlös; röfvare.

[115]

Outline (aut´lejn) utkast; göra utkast.

Outlive (autlivv´) öfverlefva.

Outrage (aut´redṡj) skymfa; skymf, våld.

Outrageous (autrēdṡj´ös) våldsam, afskyvärd.

Outright (autrejt´) rent ut, genast.

Outrun (autrönn´) springa hastigare än, öfvergå.

Outset (aut´sätt) första början.

Outshine (autsjejn´) öfverglänsa.

Outside (aut´sejd) utsida, yttre.

Outstand (autstand´) stå ut; Outstanding debts (autstand´ing dätts) utestående fordringar.

Outward (aut´°·rd) utvärtes.

Oval (å̱v´·l) aflång, äggrund.

Oven (övv´n) ugn.

Over (å̱v´·r) öfver, alltför. Här saknade ord med förstafvelsen over- sökas under hufvudordet.

Overbid (å̱v·rbidd´) öfverbjuda.

Overboard (å̱v·rbå̱rd´) öfverbord.

Overboil (å̱v·rbåjl´) koka öfver.

Overcharge (å̱v·rtjārdṡj´) öfverlasta.

Overcome (å̱v·rkömm´) öfvervinna, betvinga.

Overdo (å̱v·rdû´) anstränga sig för mycket, koka för mycket.

Overdraw (å̱v·rdrå̱´) öfverdrifva, draga öfver det belopp man har till godo.

Overfill (å̱v·rfill´) öfverfylla.

Overfull (å̱v·rfûll´) öfverfull.

Overhear (å̱v·rhīr´) råka att höra (utan de talandes vetskap).

Overlay (å̱v·rlē´) betäcka.

Overlive (å̱v·rlivv´) öfverlefva.

Overlook (å̱v·rlûck) öfverskåda, öfverse (något, med något).

Overreach (å̱v·rrītsj´) bedraga.

Overrun (å̱v·rrönn´) öfversvämma, härja, springa förbi.

Overseer (å̱v·rsī´·r) uppsyningsman, faktor (å boktryckeri).

Overtake (å̱v·rtēk´) upphinna, öfverfalla.

Overthrow (å̱v·rþrå̱´) kullkasta, tillintetgöra.

Overture (å̱´v·rtjûr) förslag, förspel.

Overvalue (å̱v·rvall´·jû) värdera för högt.

Overwhelm (å̱v·r°älm´) öfverväldiga.

Owe (å̱) vara skyldig, hafva att tacka för; this was owing to (ŧiss °åṡ å̱´ing tû) detta hade sin grund i.

Owl (aul) uggla.

Own (å̱n) egen; ega, erkänna.

Owner (å̱n´·r) egare.

Ox (åcks) oxe; pl. oxen (åksn).

Oxygen (åks´idjän) syre.

Oyster (åjst´·r) ostron.

P.

P. (pī) bokstafven P.

P.M. (förkortn. post meridiem) eftermiddagen.

Pace (pēs) gång, steg; skrida.

Pacific (pasiff´ik) fredlig; the — Ocean (å̱sj´n) Stilla Hafvet.

Pacify (pass´ifej) lugna.

Pack (pack) packe; packa, packa sig.

Packet (pack´t) paket.

Pact (pakt) förbund.

Pad (padd) dyna.

Paddle (padd´·l) plaska; skofvel.

Paddlebox (padd´·lbåcks) hjulhus.

Paddock (padd´åck) padda.

Paddy (padd´i) ett skämtnamn på irländare.

Padlock (padd´låck) hänglås.

Pagan (pēg´n) hedning.

Page (pēdṡj) sida (i en bok).

Pageant (padṡj´nt) pomp och ståt.

Pail (pēl) balja.

Pain (pēn) straff, smärta, qval; bekymra, smärta.

Painful (pēn´fûll) smärtsam.

Paint (pēnt) måla; färg.

Painter (pēnt´·r) målare.

Painting (pēnt´ing) målning, tafla.

Pair (pär) par.

Palace (pall´es) palats.

Palate (pall´et) gom.

Pale (pēl) blek; — påle, inhägnad.

Paleness (pēl´näss) blekhet.

Paling (pēl´ing) staket.

Pall (på̱l) väcka afsmak, bli osmaklig, förlora smaken.

Palliate (pall´jēt) bemantla.

Palliative (pall´jativ) lindringsmedel.

Pallid (pall´id) blek.

Pall Mall (päll´ mäll) en stor gata i London.

Palm (pām) palm; flata handen.

Palmer (pām´·r) pilgrim.

Palpable (palp´ab·l) känbar, påtaglig.

Palpitate (palp´itēt) häftigt klappa (om hjertat).

Palpitation (palpitēsj´n) hjertklappning.

Palsy (på̱lṡ´i) lamhet.

Palter (på̱lt´·r) bruka knep.

Paltry (på̱lt´ri) eländig, usel.

Pamper (pamp´·r) göda.

Pamphlet (pam´flätt) flygskrift.

Pan (pann) panna.

Pancake (pann´kēk) pannkaka.

Pander (pand´·r) kopplare; koppla.

Pane (pēn) glasruta.

Panel (pann´·l) panelning.

Pang (pang) smärta, qval.

Panic (pann´ik) panisk; plötslig fruktan, blindt allarm.

Pannage (pann´edṡj) ollonbete.

Pannier (panj´·r) pack-korg.

Panorama (panårē´ma) panorama, rundmålning.

Pansy (panṡ´i) styfmorsblomma.

Pant (pānt) flämta; flämtning.

Pantaloons (pantalûnṡ´) benkläder. (I England vanligen: trousers.)

Pantofle (pantûf´·l) toffel.

Pantomime (pant´åmejm) pantomim (spel med åtbörder).

Pantry (pant´ri) skafferi.

Pap (papp) bröstvårta.

Papa (pappā´) pappa.

[116]

Paper (pēp´·r) papper, tidning; pappers-.

Paper money (pēp´·rmönni) papperspengar.

Pappy (papp´i) saftig.

Par (pār) lika värde; at —, al pari.

Parable (parr´ab·l) liknelse.

Parade (parēd´) parad, prakt; prunka, paradera.

Paradise (parr´adejs) paradis.

Paradox (parr´adåks) paradox (en skenbar orimlighet).

Paragraph (parr´agraf) afdelning, paregraf (§).

Parallel (parr´al·l) parallel; parallel linie (ständigt på samma afstånd från en annan); jemförelse, sammanställning; jemföra.

Paralyze (parr´alejṡ) förlama.

Paramount (parr´amaunt) förnämst, öfverhufvud.

Paramour (parr´amår) älskare, älskarinna.

Paraphrase (parr´afrēṡ) omskrifning.

Parasite (parr´asejt) snyltgäst.

Parasol (parr´asål) parasol.

Parcel (pārsl) stycke, del; sönderstycka, dela.

Parch (pārtsj) torka, sveda.

Parchment (pārtsj´ment) pergament.

Pardon (pārd´n) förlåta; förlåtelse, ursäkt.

Pardonable (pārd´nab·l) förlåtlig.

Pare (pä̱r) skala, afskrapa.

Parent (pä̱r´nt) fader, moder: pl. föräldrar.

Parenthesis (paränþ´isis) parentes.

Parish (parr´isj) socken.

Park (pārk) park.

Parley (pārl´i) underhandla.

Parliament (pār´liament) parlament. [Storbritanniens och Irlands riksdag, bestående af the House of Lords (ŧ haus åvv lå̱rdṡ) öfverhuset, och the House of Commons (ŧ haus åvv kåmm´ns) underhuset. Öfverhuset utgöres af andliga ledamöter, lords spiritual (spirr´itjû·l), och verldsliga, lords temporal (tämp´år·l).]

Parlor (pārl´·r) förmak.

Parochial (parå̱k´j·l) socken-.

Parricide (parr´isejd) fadermördare, fadermord.

Parrot (parr´åt) papegoja.

Parsimonious (parsimå̱n´jös) sparsam.

Parsimony (pars´imåni) sparsamhet.

Parsley (pārs´li) persilja.

Parsnip (pārs´nip) palsternacka.

Parson (pārs´n) prest, kyrkoherde.

Parsonage (pars´nedṡj) prestgård.

Part (pārt) del, åliggande; dela, gå sönder, afresa; förlora, skiljas (från, with).

Partake (partēk´) deltaga (i, of).

Partial (pārsj´·l) partisk, ensidig.

Partiality (parsjiall´iti) partiskhet.

Participant (partiss´ipant) delaktig (i, of); deltagare.

Participate (partiss´ipēt) deltaga.

Particle (pārt´ik·l) liten del.

Particular (partick´kjûl·r) särskild, egendomlig, nogräknad; särskild omständighet, enskild person; in —, i synnerhet.

Parting (pārt´ing) skilsmessa; afskeds-.

Partisan (pārt´iṡn) anhängare, partigängare; staf.

Partition (partisj´n) delning.

Partly (pārt´li) dels.

Partner (pārt´n·r) deltagare, kompagnon, meddansande, make.

Partook (partûk´) af to partake.

Partnership (pārt´n·rsjip) bolag, kompani.

Partridge (pārt´ridṡj) rapphöna.

Party (pārt´i) parti, antal, sällskap.

Pasch egg (pask´ägg) påskägg.

Pasquin (pask´°in) smädeskrift.

Pass (pās) pass, trång väg; passera, gå, färdas, skicka, förbigå, tillbringa.

Passable (pās´ab·l) farbar, hjelplig, som “kan gå an.”

Passage (pass´edṡj) genomgång, genomresa, resa, ställe (i en bok).

Passenger (pass´ndṡj·r) resande.

Passer-by (pās´·rbej) förbigående person.

Passing (pās´ing) utomordentlig.

Passion (pasj´n) lidelse, vrede.

Passionate (pasj´·net) lidelsefull.

Passive (pass´iv) passiv.

Pass-port (pās´på̱rt) respass.

Past (pāst) förlupen, förbi, mer än; förfluten tid; half — ten (hāf — tänn´) kl. half elfva; — hope (hå̱p) hopplös.

Paste (pēst) deg, klister.

Pastime (pās´tejm) tidsfördrif.

Pastor (pāst´·r) pastor.

Pastry (pēst´ri) bakelser.

Pastry-cook (pēst´rikûck) pastejbagare.

Pasturage, pasture (pāst´jûredṡj, pās´tjûrr), betesmark, bete, foder.

Pat (patt) klappa (med handen); lätt slag, klick.

Pat (patt) förk. af Patrick, vanl. irländskt namn.

Patch (patsj) lapp; lappa.

Patent (patt´nt) tydlig, offentlig, pattenterad; patent.

Paternal (pat·rn´·l) faderlig.

Path (pāþ) stig.

Pathetic (paþätt´ik) högtidig.

Pathway (pāþ´°ē) gångstig.

Patience (pēsj´ns) tålamod.

Patient (pēsj´nt) tålig, sjukling.

Patriarch (pēt´riark) patriark.

Patrimony (patt´rimåni) fädernearf.

Patriot (pēt´riåt) fosterlandsvän.

Patriotic (pētriått´ik) fosterlandsälskande.

Patriotism (pēt´riåtiṡm) fosterlandskärlek.

Patrol (patrå̱l) patrull.

Patron (pēt´r·n) beskyddare; kund.

Patronage (patt´rånedṡj) beskydd.

Patronize (patt´rånejṡ) beskydda.

Patter (patt´·r) smattra.

Pattern (patt´·rn) mönster.

[117]
[118]

Från Göteborg.

[119]

Paunch (pāntṡj) buk.

Pauper (på̱p´·r) fattighjon.

Pause (på̱ṡ) uppehåll afbrott; hvila, vänta.

Pavement (pēv´ment) stenläggning.

Paw (på̱) tass, klo.

Pawn (på̱n) pant, pantsätta; — bonde (i schackspel).

Pawnbroker (på̱n´brå̱k·r) pantlånare.

Pay (pē) betala; betalning; to — a visit (viṡ´it) aflägga ett besök.

Payable (pē´ab·l) betalbar, förfallen.

Payment (pēm´nt) betalning.

Pea (pī) ärta.

Peace (pīs) fred, ro.

Peaceable (pīs´ab·l) fredlig.

Peaceful (pīs´fûll) fredlig.

Peach (pītsj) persika.

Peacock (pī´kåck) påfogel.

Peak (pīk) spets, topp.

Peal (pīl) starkt ljud, buller, dunder; — of thunder (— åvv þön´d·r) dunderslag.

Pear (pä̱r) päron.

Pearl (p·rl) perla.

Peasant (päṡṡ´nt) bonde.

Pease (pīṡ) ärter.

Peat (pīt) torf.

Pebble (päbb´·l) kiselsten.

Pectoral (päkt´år·l) bröst-.

Peculate (päck´jûlēt) begå underslef, undansnilla.

Peculation (päkjûlēsj´n) underslef, kassastöld.

Peculiar (pikjûl´j·r) egendomlig, synnerlig.

Peculiarity (pikjûljarr´iti) egendomlighet.

Pecuniary (pikjûn´jari) penning-.

Peddle (pädd´·l) utbjuda kram till salu.

Peddler (pädd´l·r) vandrande krämare.

Pedestrian (pidäst´rian) till fots; fotgängare.

Pedigree (pädd´igrī) stamträd.

Pedlar se peddler.

Peel (pīl) skal; afskala.

Peep (pīp) titta; titt.

Peer (pī·r) jemlike, adelsman; the house of —s (ŧ haus åvv —ṡ) öfverhuset (i eng. parlamentet).

Peerless (pīr´läss) makalös.

Peevish (pīv´isj) kinkig, gnatig, vresig.

Peevishness (pīv´isjnäss) vresighet.

Peg (pägg) pigg, plugg.

Pell-mell (pällmäll´) huller om buller.

Pellucid (pälljûs´id) genomskinlig (ex. hornskifvor). Jemför transparent.

Pelt (pält) pels; — kasta, slå.

Pen (pänn) penna; uppteckna; — inhägnad; instänga.

Penal (pīn´·l) straff-; — law (— lå̱) strafflag.

Penalty (pänn´alti) böter, penningstraff.

Penance (pänn´·ns) bot och bättring.

Pence pl. af penny.

Pencil (päns´il) pensel, blyertspenna.

Pendant (pänd´nt) örhänge.

Pendent (pänd´nt) sväfvande, öfverhängande.

Pending (pänd´ing) oafgjord.

Pendulum (pän´djûlöm) pendel.

Penetrable (pänn´itrab·l) genomtränglig.

Penetrant (pänn´itrant) genomträngande.

Penetrate (pänn´itrēt) genomtränga.

Penetration (pänitrēsj´n) skarpsinne.

Peninsula (päninsj´ûla) halfö.

Penitence (pänn´itäns) ånger.

Penitent (pänn´itänt) botfärdig.

Penknife (pänn´nejf) pennknif.

Pennant (pänn´nt) vimpel.

Penny (pänn´i) eng. mynt.

Penny-post (pänn´ipå̱st) lokalpost.

Pennyworth (pänn´i°örþ, vanl. pänn´örþ) godt köp, obetydlighet.

Pension (pänsj´n) lifränta.

Pensionary (pänsj´·näri) pensionär.

Pensive (päns´iv) tankfull.

Pentecost (pän´tekost) pingst.

Pent up (pänt öpp´) inspärrad.

Penthouse (pänt´haus) regnskjul.

Penurious (pinjûr´jös) girig, njugg.

Penury (pänn´jûri) armod.

People (pīp´·l) folk, man.

Pepper (päpp´·r) peppar; peppra.

Peppermint (päpp´·rmint), pepparmynta.

Per (p·r) genom, om; — cent (sänt) procent; — day (dē) om dagen, dagligen.

Perambulate (p·ram´bjûlēt) genomvandra.

Perceivable (p·rsīv´ab·l) märkbar, fattlig.

Perceive (p·rsīv´) märka, varseblifva, begripa.

Percentage (p·rsän´tidj) procent.

Perception (p·rsäpsj´n) förnimmelse, begrepp.

Perceptible (p·rsäp´tib·l) förnimbar.

Perceptive power (p·rsäpt´iv pau´·r) fattningsförmåga.

Perch (p·rtsj) aborre; — eng. längdmått; sätta sig (på en pinne).

Perchance (p·rtjāns´) måhända.

Percolate (p·rk´ålēt) sila.

Percussion (p·rkösj´n) slag, stöt.

Perdition (p·rdisj´n) fördömelse.

Peregrinate (pärr´igrinēt) vandra, vara på resor.

Peremptory (pärr´mtåri) afgörande, oböjlig.

Perennial (p·ränn´j·l) ständig.

Perennity (p·ränn´iti) beständighet.

Perfect (p·r´fäkt) fullkomlig; fullända.

Perfection (p·rfäksj´n) fullkomlighet.

Perficient (p·rfisj´·nt) verksam.

Perfidious (p·rfidd´jös) trolös; förrädisk.

Perfidy (p·r´fidi) trolöshet.

Perforate (p·r´fårēt) genomborra.

Perform (p·rfå̱rm´) fullända, utföra.

Performance (p·rfå̱rm´ns) utförande, framställning.

Perfume (p·r´fjûm) vällukt; fylla med vällukt.

Perhaps (p·rhaps´) kanske.

Peril (pärr´il) fara; våga.

Perilous (pärr´ilös) vågsam.

Period (pīr´jåd) period.

Periodical (pīriådd´ik·l) periodisk, regelbunden.

[120]

Periphery (piriff´·ri) omkrets.

Periphrase (pärr´ifrēṡ) omskrifva; omskrifning.

Perish (pärr´isj) omkomma, förlisa.

Perishable (pärr´isjabb·l) förgänglig.

Periwig (pärr´i°igg) peruk.

Perjure (p·r´djûrr) begå mened, försvära (sig, one’s self).

Perjurious (p·rdjû´rjös) menedig.

Perjury (p·r´djûri) mened.

Permanency (p·rm´anänsi) varaktighet.

Permanent (p·rm´anänt) fortfarande, beständig.

Permeable (p·rm´jab·l) genomtränglig.

Permissible (p·rmis´sib·l) tillåtlig.

Permission (p·rmisj´n) tillåtelse.

Permit (p·rmitt´) tillåta.

Permutation (p·rmjûtēsj´n) omflyttning, byte.

Pernicious (p·rnisj´ös) farlig, förderflig.

Perpendicular (p·rpändik´jûl·r) lodrät.

Perpetrate (p·r´pitrēt) begå (ondt).

Perpetual (p·rpätt´jû·l) oafbruten.

Perpetuity (p·rpitjû´iti) evighet.

Perplex (p·rpläks´) inveckla, förvirra.

Perplexity (p·rpläks´iti) förlägenhet, förvirring.

Perquisite (p·r´k°iṡit) sportler.

Persecute (p·rs´ikjût) förfölja.

Persecution (p·rsikjûsj´n) förföljelse.

Perseverance (p·rsivīr´ns) ihärdighet.

Persevere (p·rsivīr´) uthärda.

Persevering (p·rsivīr´ing) ihärdig.

Persian (p·r´sjön) persisk.

Persist (p·rsist´) fortfara.

Persistence (p·rsist´ns) ståndaktighet.

Person (p·rs´n) person, rol; in —, personligen.

Personage (p·rs´·nedṡj) personlighet.

Personal (p·rs´·nal) personlig.

Perspective (p·rspäkt´iv) perspektiv.

Perspicacious (p·rspikēsj´ös) skarpsinnig, klarseende.

Perspicacity (p·rspikass´iti) skarpsynthet.

Perspicuity (p·rspikjû´iti) klarhet, genomskinlighet.

Perspicuous (p·rspick´jûös) klar, tydlig.

Perspiration (p·rspirēsj´n) svettning, utdunstning.

Perspire (p·rspejr´) svettas.

Persuade (p·rs°ēd´) öfvertyga.

Persuasion (p·rs°ēṡj´n) öfvertygelse.

Pert (p·rt) näsvis.

Pertain (p·rtēn´) tillhöra.

Pertinacious (p·rtinēsj´ös) enträgen, ståndaktig.

Pertinacity (p·rtinass´iti) enträgenhet.

Pertinent (p·rt´inänt) passande, lämplig.

Perturbation (p·rtörbēsj´n) förvirring.

Pertuse (p·rtjûs´) genomborrad.

Peruse (pirûṡ´) genomläsa.

Pervade (p·rvēd´) genomgå.

Pervasion (p·rvēṡj´n) genomträngande.

Perverse (p·rv·rs´) egensinnig, förhärdad.

Perversity (p·rv·rs´iti) elakhet.

Pervert (p·rv·rt´) vränga, förleda.

Pervious (p·rv´jös) farbar.

Pest (päst) pest.

Pester (päst´·r) plåga, oroa.

Pestiferous (pästiff´·rös) smittsam.

Pestilence (päst´iläns) pestsmitta.

Pestle (päss´·l) mortelstöt.

Pet (pätt) älskling.

Petition (pitisj´n) ansökan, bön; ansöka, begära.

Petrify (pät´rifej) förstena.

Petroleum (pitrå̱l´jöm) stenolja, fotogen, petroleum.

Petticoat (pätt´ikå̱t) kjortel (fruntimmers-); — government (gövv´·rnment) qvinnovälde.

Pettifogger (pätt´ifågg·r) “bränvinsadvokat,” lagvrängare.

Pettish (pätt´isj) vresig.

Petty (pätt´i) obetydlig.

Petulance (pätt´jûlans) lättsinne, fräckhet.

Petulant (pätt´jûlant) lättsinnig, fräck.

Pew (pjû) kyrkstol.

Pewter (pjût´·r) tenn.

Phantom (fant´åm) spöke.

Pheasant (fäṡṡ´nt) fasan.

Phenomenon (finåmm´inån) fenomen.

Philanthropic (filanþråpp´ik) menniskoälskande, filantropisk.

Philanthropy (filanþ´råpi) menniskokärlek.

Philosopher (filåss´åf·r) tänkare, naturforskare.

Philosophic (filåsåff´ik) filosofisk.

Philosophy (filåss´åfi) filosofi, naturvetenskap.

Phlegm (fläm) tröghet, slem.

Phlegmatic (flägmatt´ik) trög.

Phosphorus (fås´fårös) fosfor.

Phrase (frēṡ) fras, talesätt; benämna.

Phraseology (frēṡiåll´ådji) samling af talesätt.

Phthisic (tiṡṡ´ik) lungsot.

Physic (fiṡṡ´ik) läkemedel.

Physical (fiṡṡ´ik·l) fysisk.

Physician (fiṡisj´n) läkare.

Physics (fiṡṡ´iks) fysik.

Physiognomy (fiṡiågg´nåmi) min, ansigtsuttryck.

Pianist (pjan´ist) pianist.

Piano (pjan´å) piano.

Pick (pick) picka, hacka, rensa, snatta; to — up (öpp) upp-plocka, uppsnappa; pigg.

Pickerel (pick´·ril) ung gädda, gräsgädda.

Picket (pick´t) påle.

Pickle (pick´·l) saltlake, inlagda grönsaker; nedsalta.

Pickpocket (pick´påck·t) ficktjuf; stjäla.

Picnic (pick´nick) sommarutflykt, sällskap (som äter i det gröna).

Picture (pikt´jûr) målning, bild, tafla; måla, afbilda.

Picturesque (picktjûräsk´) målande, pittoresk.

Pie (pej) pastej; skata.

Piece (pīs) stycke, pjes.

Pier (pīr) vågbrytare.

Pierce (pīrs) genomborra.

[121]

Piercing (pīrs´ing) genomträngande, bitande, skarp.

Piety (pej´iti) gudsfruktan.

Pig (pigg) gris.

Pigeon (pidṡj´n) dufva.

Pigment (pig´m·nt) färgämne.

Pike (pejk) spjut; gädda.

Pilchard (pilt´jard) engelsk sill.

Pile (pejl) stapel, hög; uppstapla.

Pilfer (pilf´·r) snatta.

Pilgrim (pill´grim) pilgrim.

Pill (pill) piller; stjäla.

Pillage (pill´edṡj) plundring, plundra.

Pillar (pill´·r) pelare.

Pillory (pill´åri) skampåle.

Pillow (pill´å̱) kudde.

Pilot (pejl´åt) lots; lotsa.

Pilotage (pejl´åtedṡj) lotspengar.

Pimp (pimp) kopplare.

Pimple (pimp´·l) finne.

Pin (pinn) knappnål; fästa (med knappnål).

Pinch (pintsj) knipa, klämma; nypa.

Pinchers (pintsj´·rṡ) kniptång, hoftång.

Pincushion (pinn´kûsj·n) nåldyna.

Pine (pejn) granträd; magra, längta (efter, for).

Pine-apple (pejn´-app·l) ananas.

Pinion (pinj´·n) vinge; binda.

Pink (pink) nejlika; blekröd.

Pinnacle (pinn´ak·l) tinne.

Pinner (pinn´·r) nålmakare.

Pint (pejnt) ett mått.

Pioneer (pejånī´·r) skansgräfvare; bana väg.

Pious (pej´ös) gudfruktig.

Pip (pipp) kärna (i frukt).

Pipe (pejp) pipa.

Pippin (pipp´in) en äpplesort.

Piquant (pick´nt) skarp.

Pique (pīk) förtret, agg; ägga, förtreta.

Pirate (pej´ret) sjöröfvare.

Pish (pisj) jo, pytt!

Piss (piss) pink; pinka.

Pistol (pist´·l) pistol.

Pit (pitt) håla, graf, grop, ärr, parterr (på en teater).

Pitch (pitsj) beck; — höjd, sluttning; slunga, fästa, falla hufvudstupa.

Pitch-coal (pitsj´kå̱l) stenkol.

Pitcher (pitsj´·r) lerkrus.

Pitchfork (pitsj´få̱rk) högaffel.

Pitchy (pitsj´i) becksvart.

Piteous (pitt´jös) ömklig.

Pith (piþþ) märg, kraft.

Pitiable, pitiful (pitt´jab·l, pitt´ifûll), jemmerlig, ömklig.

Pity (pitt´i) medlidande; it is a — (itt iṡ ē —) det är skada, det är synd; — beklaga, hysa medlidande med.

Pivot (piv´öt) tapp på och kring hvilken något vrider sig.

Placable (plēk´ab·l) försonlig.

Placard (plakārd´) affisch, offentligt anslag.

Place (plēs) plats; lägga, ställa; in the first — (in ŧ f·rst —) för det första; to take — (tû tēk —) ega rum.

Placid (plass´id) lugn, mild.

Plague (plēg) plåga; pest.

Plaice (plēs) plundra.

Plaid (pladd) skotskt ylletyg, långschal.

Plain (plēn) jemn, tydlig, klar, uppriktig; slätt; jemna.

Plain-dealing (plēn-dīling) redbar; redbarhet.

Plaint (plēnt) klagan.

Plaintiff (plēnt´iff) kärande part.

Plait (plēt) fläta.

Plan (plann) plan; göra utkast, uttänka.

Plane (plēn) yta, hyfvel; plan; hyfla.

Planet (plann´·t) planet.

Plank (plank) planka.

Plant (plant) växt, planta; plantera.

Plantation (plantēsj´n) plantage, koloni.

Plash (plasj) plaska.

Plaster (plāst´·r) plåster; rappning, murbruk.

Plastic art (plast´ik ārt) bildhuggarekonst.

Plat (platt) fläta; flätning.

Plate (plēt) plåt; husgeråd (af silfver eller guld).

Platform (platt´få̱rm) upphöjdt golf, platt tak.

Plausible (plå̱ṡ´ib·l) antaglig, sannolik.

Play (plē) spela, leka, skämta; spel, lek, skämt, skådespel; to — at cards (kārdṡ) spela kort.

Playful (plē´fûll) lekfull.

Playhouse (plē´haus) teater.

Plaything (plē´þing) leksak.

Plea (plī) rättegång, svarandens inlaga.

Plead (plīd) tala inför rätta, ursäkta sig med.

Pleadings (plädd´ingṡ) inlagor.

Pleasant (pläṡṡ´nt) behaglig, angenäm, munter.

Pleasantry (pläṡṡ´ntri) skämt, munterhet.

Please (plīṡ) behaga, glädja.

Pleasing (plīṡ´ing) angenäm.

Pleasure (pläṡj´·r) nöje, behag; at —, efter behag.

Pleasure-ground (pläṡj´·r-graund) lustställe.

Pledge (plädṡj) pant, borgen; pantsätta, gå i borgen, dricka (någons) skål.

Plenteous, plentiful (plänt´jös, plänt´ifûll) riklig, öfverflödig.

Plenty (plänt´i) mängd.

Pliable (plej´ab·l) böjlig.

Pliant (plej´nt) böjlig, mjuk.

Plight (plejt) sätta i pant (ära, ord o. d.).

Plod (plådd) arbeta ifrigt, släpa, plugga.

Plot (plått) plats; sammansvärjning, förveckling, plan; sammansvärja sig, uppfinna.

Plough, plow (plau) plog, plöja.

Pluck (plöck) plocka.

Pluck (plöck) mod, friskt mod.

Plucky (plöck´i) modig.

Plug (plögg) plugg.

Plum (plöm) plommon, russin.

Plumb (plöm) lodrät.

Plumbline (plöm´lejn) snöre med blylod, lodrät linie.

Plumbrule (plöm´rûl) vattenpass.

Plume (plûm) fjäderbuske.

Plummet (plömm´·t) sänklod.

Plump (plömp) fyllig, trind; a — lie (lej) en påtaglig osanning.

Plumpudding (plöm´pûdding) russinpudding (eng. älsklingsrätt).

Plunder (plönd´·r) plundra; rof.

Plunge (plöndṡj) neddoppa, störta, dyka, störta sig.

[122]

Plurality (plûrall´iti) flertal, mängd.

Plush (plösh) plys.

Ply (plej) böja, vika.

Pneumatic (njûmatt´ik) luft-.

Poached eggs (på̱tsj´t äggṡ) förlorade ägg.

Poacher (på̱tsj´·r) krypskytt.

Pock (påck) koppa.

Pocket (påck´t) ficka; stoppa i fickan.

Pocket-book (påck´t-bûck) plånbok, anteckningsbok.

Pocket-comb (påck´t-kå̱m) fick-kam.

Pocket-edition (påck´t-ädi´sj·n) fickupplaga.

Pocket-knife (påck´t-nejf) pennknif.

Pod (pådd) hylsa, skal.

Poem (på̱´äm) skaldestycke.

Poesy (på̱´isi) skaldekonst.

Poet (på´ät) skald.

Poetic (på̱ätt´ik) poetisk.

Poetry (på̱´ätri) skaldekonst, skaldestycke, verser.

Poignant (påj´nant) skarp.

Point (påjnt) spets, prick, punkt; spetsa, rikta, peka; on the — (ån ŧ —) i begrepp, “på vippen.”

Pointer (påjnt´·r) hönshund.

Poise (påjṡ) vigt; väga.

Poison (påjṡ´n) gift; förgifta.

Poisonous (påjṡ´nös) giftig.

Poke (på̱k) stöta mot, sticka uti, trefva, röra omkring (i en brasa); påse.

Poker (på̱k´·r) eldgaffel.

Polar (på̱´l·r) hörande till polen.

Polar-bear (på̱´l·r-bä̱r) isbjörn.

Pole (på̱l) pol; — påle.

Pole (på̱l) polack.

Polemic (pålämm´ik) polemisk; —s polemik.

Police (pålīs´) polis.

Police-man (pålīs´man) poliskonstapel.

Policy (påll´isi) politik; — assurans-bevis.

Polish (påll´isj) polera, hyfsa; politur, glans.

Polite (pålejt´) artig.

Politeness (pålejt´näss) artighet, höflighet.

Politic (påll´itik) politisk; —s politik.

Political (pålitt´ik·l) politisk.

Politician (pålitisj´n) politiker.

Polity (påll´iti) statsförfattning, förvaltning.

Polka (på̱lk´a) polka.

Poll (på̱l) hufvud, namnlista; afhugga, upprätta namnlista.

Pollute (pålljût´) befläcka, orena, vanhelga.

Poltroon (påltrûn´) feg stackare, usling.

Polygamy (påligg´ami) månggifte.

Polytheism (påll´iþīiṡm) mångguderi.

Pomade (påmēd´) pomada.

Pomegranate (pömm´granet) granatäpple.

Pommel (pömm´·l) sadelknapp, värjknapp.

Pomp (påmp) pomp, ståt.

Pompous (påmp´ös) ståtlig.

Pond (pånd) damm, kärr.

Ponder (pånd´·r) öfverväga.

Ponderance (pånd´·rans) vigt.

Ponderous (pånd´rös) tung, vigtig.

Poniard (pånn´jard) dolk.

Pontiff (pån´tiff) påfve.

Pontific (påntiff´ik) påflig.

Pony (på̱n´i) liten häst.

Poodle (pûd´·l) pudel.

Pooh (pû) pytt! skräp!

Pool (pûl) pöl.

Poor (pûr) fattig, arm, stackars, usel; the —, de fattiga.

Poorjohn (pûr´djånn) stockfisk.

Poor-laws (pûr´lå̱ṡ) förordningar ang. fattigvården.

Pop (påpp) smäll, fräsande dryck; smälla; to — off (åff) smyga sig undan, ge sig i väg, “gno.”

Pope (på̱p) påfve.

Popish (på´pisj) påflig.

Popinjay (påpp´indjē) papegoja.

Poplar (påpp´l·r) poppel.

Poppy (påpp´i) vallmo.

Populace (påpp´jûlas) menige man.

Popular (påpp´jûlar) folklig, folk-, lättfattlig.

Popularity (påpjûlarr´iti) folkgunst.

Populate (påpp´jûlēt) befolka.

Population (påpjûlēsj´n) befolkning.

Populous (påpp´jûlös) folkrik.

Porcelain (på̱rs´län) porslin.

Porch (på̱rtsj) portik.

Porcupine (på̱r´kjûpejn) piggsvin.

Pore (på̱r) stirra, fördjupa sig (i, on); — por.

Pork (på̱rk) fläsk.

Porous (på̱r´ös) porös.

Porpoise (på̱r´pös) marsvin.

Porridge (pårr´idṡj) välling.

Porringer (pårr´indj·r) soppskål.

Port (på̱rt) hamn, babord; portvin; hållning.

Portage (på̱rt´edṡj) bärarelön.

Portend (pårtänd´) förebåda.

Portent (pårtänt´) varsel.

Portentous (pårtänt´ös) olycksbådande.

Porter (på̱rt´·r, slutet o-ljud) portvakt, bärare; — porter (brun maltdryck).

Portfolio (pårtfå̱l´jå) portfölj.

Portion (på̱rsj´n) portion, del, hemgift, utdela.

Portliness (på̱rt´linäss) ståtlighet.

Portly (på̱rt´li) ståtlig.

Portmanteau (på̱rtmant´å) kappsäck.

Portrait (på̱rt´rätt) porträtt.

Portray (på̱rtrē´) afmåla, teckna, skildra.

Portress (på̱rt´räss) portvakterska.

Portuguese (på̱r´tjûgīṡ) portugis, portugisiska (språket).

Pose (på̱ṡ) förvirra.

Position (påṡisj´n) ställning.

Positive (påṡṡ´itiv) bestämd, positiv.

Possess (påṡṡäss´) ega.

Possession (påṡṡäsj´n) egendom.

Possessor (påṡṡäss´·r) egare.

Possibility (påssibill´iti) möjlighet.

Possible (påss´ib·l) möjlig.

Post (på̱st) post; utsätta vakt, afskrifva, öfverföra (en räkning).

Postage (på̱st´edṡj) postporto.

Posterior (påstīrj´·r) senare.

Posterity (påstärr´iti) efterverld.

Posthumous (påst´jûmös) född efter faderns död, efterlemnad.

Postman (på̱st´man) brefbärare.

[123]
[124]

Grupp af invånare från Färöarne i norra Atlantiska Oceanen.

[125]

Postmark (på̱st´mārk) frimärke.

Postmaster (på̱st´māst·r) postmästare.

Post-office (på̱st´åffiss) postkontor.

Postpaid (på̱st´pēd) franko.

Postpone (på̱stpå̱n´) uppskjuta.

Postscript (på̱st´skript) postskriptum.

Posture (påst´jûr) kroppställning.

Pot (pått) gryta, mugg.

Potash (pått´asj) pottaska.

Potato (påtēt´å), pl. potatoes (påtēt´å̱ṡ) potatis.

Potent (på̱t´nt) mägtig.

Pother (påŧŧ´·r) buller; bråka.

Pot-herb (pått´·rb) köksväxt (till soppor).

Pot-hook (pått´hûck) grytkrok; —s, “kråkfötter.”

Pot-luck (pått´löck) “hvad huset förmår.”

Potter (pått´·r) krukmakare.

Pottery (pått´·ri) lerkärl.

Pottle (pått´·l) fruktkorg.

Pouch (pautsj) läderpung.

Poultice (på̱l´tis) omslag, gröt (på sår).

Poultry (på̱lt´ri) fjäderfä.

Pounce (pauns) klo; slå ned (på, on); — raderpulver.

Pound (paund) pund (vigt och mynt); stöta (i mortel); inspärra; inhägnad.

Pour (på̱r) utgjuta, hälla, strömma.

Pout (paut) vara surmulen.

Poverty (påvv´·rti) fattigdom, armod.

Powder (paud´·r) pulver, krut; pulvrisera.

Power (pau·r) förmåga, magt, fullmagt.

Powerful (pau´·rfûll) mägtig, stark.

Pox (påcks) syfilis; chicken-pox (tjick´·npåcks) vattenkoppor; small-pox smittkoppor.

Practicable (prakt´ikab·l) utförbar, farbar.

Practical (prakt´ik·l) praktisk, användbar.

Practice (prakt´iss) bruk, vana, utöfning, praktik; utöfva, utföra, praktisera.

Prairie (prē´ri) stor grässlätt, gräsöken (i N. Am.)

Praise (prēṡ) pris, beröm; prisa, berömma.

Praiseworthy (prēṡ´°örŧi) berömvärd.

Prance (prāns) kråma sig.

Prank (prank) pryda; puts, skämt.

Prate (prēt) prat; prata.

Prattle (pratt´·l) sladder; sladdra.

Pray (prē) bedja; “jag ber,” “var så god.”

Prayer (prä̱r) bön.

Pre i sammans., förut, före.

Preach (prītsj) predika.

Preacher (prītsj´·r) predikant.

Precarious (prikä̱r´jös) osäker, oviss.

Precaution (prikå̱sj´n) försigtighetsmått; varna.

Precede (prisīd´) gå före.

Precedence (prisīd´ns) företräde, högre rang.

Precedent (prisīd´nt) föregående; (präss´idänt) prejudikat.

Precept (prīs´äpt) föreskrift.

Preceptor (prisäpt´·r) lärare, skolföreståndare.

Precinct (prīs´inkt) gräns, (kyrko-)församling.

Precious (präsj´ös) dyrbar.

Precipice (präss´ipis) bråddjup.

Precipitance (prisipp´itans) öfverilning.

Precipitate (prisipp´itēt) störta, förhasta sig; häftig, förhastad.

Precipitation (prisippitēsj´n) brådska, öfverilning.

Precipitous (prisipp´itös) brant, farlig.

Precise (prisejs´) noggrann.

Preciseness (prisejs´näss) noggranhet, punktlighet.

Precision (prisiṡj´n) noggranhet.

Preclude (priklûd´) förebygga.

Precocious (prikå̱sj´ös) brådmogen, tidigt utvecklad.

Precocity (prikåss´iti) brådmognad.

Preconceit (prikånsīt´) förutfattad mening.

Preconception (prikånsäp´sj·n) förutfattad mening.

Precursor (prikörs´·r) förelöpare, förebud.

Predal (pri´d·l) röfvande.

Predecessor (präddisäss´·r) företrädare.

Predestinate (pridäst´inēt) förut bestämma.

Predestination (pridästinē´sj·n) bestämmande på förhand.

Predicament (pridick´ament) förhållande, ställning.

Predict (pridickt´) förutsäga.

Prediction (pridiksj´n) förutsägelse, spådom.

Predilection (prīdiläksj´n) förkärlek.

Predisposition (prīdispåṡisj´n) mottaglighet.

Predominant (pridåmm´inant) förherrskande.

Predominate (pridåmm´inēt) herrska.

Pre-eminent (pri-ämm´inänt) utmärkt, framstående.

Pre-engagement (prī-ängēdṡj´ment) föregående löfte.

Pre-existent (prī-ägṡist´nt) förutvarande (före, to).

Preface (präff´as) företal.

Prefect (prī´fäkt) prefekt, ståthållare.

Prefer (prif·r´) framföra, befordra, föredraga.

Preferable (präff´·rab·l) som är att föredraga (framför, to), bättre.

Preference (präff´·räns) företräde.

Prefix (prī´fiks) förstafvelse.

Pregnancy (prägg´nansi) hafvandeskap.

Pregnant (prägg´nant) hafvande, vigtig.

Prehistoric (prīhistårr´ik) förhistorisk.

Prejudice (prädd´jûdiss) fördom, skada.

Prejudicial (prädjûdisj´·l) skadlig.

Prelate (präll´et) högre andlig embetsman.

Prelect (priläkt´) föreläsa.

Preliminary (prilimm´inäri) inledning, inledande.

Prelude (präll´jûd) förspel.

Premature (primatjûr´) för tidigt mogen, förhastad.

Premeditate (primädd´itēt) förut öfverlägga.

Premeditation (primäditēsj´n) förutgående öfverläggning,[126] “berådt mod.”

Premier (prim´j·r) förste; premierminister.

Premise (primejṡ´) förutskicka; (prämm´is) försats.

Premium (prīm´jöm) premie, belöning.

Prenomen (prīnå̱m´n) förnamn (vanl. Christian name, dopnamn).

Prentice (pränt´is) lärling, se apprentice.

Preoccupation (priåkjûpēsj´n) fördom.

Preparation (präpparēsj´n) förberedelse.

Preparative (priparr´ativ) förberedande.

Preparatory (priparr´atåri) förberedande.

Prepare (pripä̱r´) förbereda, göra i ordning.

Preponderant (pripånd´·rant) öfvervägande.

Preponderate (pripånd´·rēt) väga mer; hafva öfvervigt.

Prepossessed (pripåṡäst´) intagen (för, emot).

Prepossession (pripåṡäsj´n) förutfattad mening.

Preposterous (pripåst´·rös) bakvänd, orimlig.

Prerogative (prirågg´ativ) företrädesrättighet.

Presage (präss´edṡj) förebud; (prisēdṡj´) bebåda, ana.

Prescribe (priskrejb´) föreskrifva.

Prescript (prī´skript) föreskrift.

Prescription (priskripsj´n) recept, urgammal häfd.

Presence (präṡṡ´ns) närvaro; — of mind (mejnd) sinnesnärvaro.

Present (präṡṡ´nt) närvarande; närvarande tid, gåfva; (präṡänt´) föreställa, öfverräcka, skänka; — arms (ārmṡ) skyldra gevär!

Presentiment (prisänt´iment) förkänsla.

Presently (präṡṡ´ntli) genast, snart.

Preservation (präṡ·rvēsj´n) bevarande, räddning.

Preservative (pris·rv´ativ) skyddsmedel.

Preserve (priṡ·rv´) bevara, förebygga, insylta; sylt.

Preserver (priṡ·rv´·r) räddare.

Preside (priṡejd´) föra ordet.

President (präṡṡ´idänt) president, ordförande.

Presidential (prässidän´sj·l) hörande till president.

Press (präss) trycka, tvinga; press, skåp, trängsel.

Pressure (präsj´ûr) tryck.

Prestige (präss´tidj) inflytande.

Presume (priṡiûm´) förmoda.

Presumption (priṡömsj´n) förmodan, inbilskhet.

Presumptuous (priṡömt´jûös) inbilsk, förmäten.

Presumptive (prisöm´tiv) förmodad, antagen.

Presuppose (prisöppå̱ṡ´) förutsätta.

Pretend (pritänd´) förebära, göra anspråk (på, to).

Pretense (pritäns´) förevändning.

Pretension (pritänsj´n) fordran, anspråk.

Pretentious (pritän´sjös) anspråksfull.

Pretext (pritäkst´) förevändning.

Pretty (pritt´i) nätt, vacker; temligen, någorlunda.

Prevail (privēl) vara öfverlägsen, förmå (till, upon).

Prevalence (prävv´aläns) öfverlägsenhet, öfvervigt.

Prevalent (prävv´alänt) herrskande, rådande.

Prevaricate (privarr´ikēt) bruka undflykter, vränga.

Prevarication (privarrikēsj´n) undflykt, oredlighet.

Prevent (privänt´) förekomma.

Previous (prīv´jös) föregående; — to, innan, förrän.

Prey (prē) röfva; rof, byte.

Price (prejs) pris, värde.

Prick (prick) sticka, sporra; spets, rulle (tråd, tobak).

Pride (prejd) stolthet; to — one’s self (°önṡ sälf´) vara stoldt, brösta sig (öfver, in).

Priest (prīst) prest.

Priggish (prigg´iṡj) “förnumstig,” tillgjord.

Prim (primm) tillgjord.

Primary (prej´märi) först, förnämst, primär-.

Prime (prejm) först; början, gryning, helsa, styrka.

Primitive (primm´itiv) ursprunglig.

Primogeniture (prejmådjänn´itjûr) förstfödsel.

Primordial (prejmå̱rd´j·l) ursprunglig.

Primrose (prim´rå̱ṡ) gullvifva.

Prince (prins) furste, prins.

Princess (prins´äss) prinsessa.

Principal (prins´ip·l) förnämst väsentligast; hufvud-; hufvudperson, rektor, kapital (motsatt: ränta).

Principally (prins´palli) hufvudsakligen.

Principle (prins´ip·l) grundsats, första grund.

Print (print) trycka; tryck; out of —, utsåld.

Printer (print´·r) boktryckare; —’s devil (dävv´·l) springpojke.

Printer’s ink (print´·rs ink) trycksvärta.

Printing-office (print´ing-åffiss) boktryckeri.

Prior (prej´·r) äldre.

Priority (prejjårr´iti) företräde, tidigare rätt.

Prism (priṡm) prisma.

Prison (priṡṡ´n) fängelse, fängsla.

Prisoner (priṡṡ´n·r) fånge.

Prithee (priŧ´i) förk. af Pray thee eller I pray thee.

Privacy (prejv´asi) ensamhet.

Private (prejv´et) enskild; gemen (soldat); in —, i hemlighet.

Privation (prejvēsj´n) förlust, brist.

Privilege (privv´ilädṡj) privilegium, förmån; undantaga (från, from).

Privy (privv´i) hemlig; the — council (kauns´il) statsrådet (i England); — afträde.

Prize (prejṡ) krigsbyte, vinst; värdera.

Probability (pråbabill´iti) sannolikhet.

Probable (pråbb´ab·l) sannolik.

Probably (pråbb´abli) sannolikt.

Probate (prå̱´bēt) lagfart, styrkande af ett testamentes giltighet.

Probation (pråbēsj´n) pröfning, prof.

[127]

Probity (pråbb´iti) ärlighet.

Problem (pråbb´läm) uppgift.

Problematical (pråblämatt´ik·l) tvifvelaktig.

Procedure (pråsīd´jûr) förfarande.

Proceed (pråsīd´) framskrida, fortfara, utgå.

Proceeding (pråsīd´ing) framskridande, företag, handling.

Process (pråss´äs) behandling, rättegång.

Procession (pråsäsj´n) procession, högtidligt tåg.

Proclaim (pråklēm´) utropa, tillkännagifva.

Proclamation (pråklamēsj´n) tillkännagifvande.

Proclivity (pråklivv´iti) böjelse.

Procrastinate (pråkrast´inēt) uppskjuta.

Procreate (prå̱´kriēt) afla.

Proctor (pråk´tör) förvaltare; ett slags advokat.

Procumbent (pråkömb´nt) framåtliggande.

Procurator (pråck´jûrēt·r) ombudsman.

Procure (pråkjûr´) skaffa.

Prodigal (prådd´ig·l) slösande; slösare; the — son (ŧi — sönn) den förlorade sonen.

Prodigality (prådigall´iti) slöseri.

Prodigious (prådidṡj´ös) vidunderlig, ofantlig.

Prodigy (prådd´idji) vidunder, underverk.

Produce (prådjûs´) frambringa, alstra, tillverka; produkt.

Product (prådd´ökt) alster, produkt.

Production (prådöksj´n) alster.

Productive (prådökt´iv) fruktbar, produktiv (på, of).

Profanation (pråfanēsj´n) vanhelgande.

Profane (profēn´) vanhelga; verldslig, ogudaktig.

Profess (pråfäss´) förklara, erkänna, utöfva.

Profession (pråfäsj´n) embete.

Professor (pråfäss´·r) lärare.

Proffer (pråff´·r) erbjuda.

Proficience (pråfisj´ns) framsteg.

Proficient (pråfisj´·nt) skicklig.

Profile (prå̱´fīl) profil.

Profit (pråff´it) fördel, inkomst; vinna, gagna.

Profitable (pråff´itab·l) fördelaktig, nyttig.

Profligacy (pråff´ligasi) lastbarhet.

Profligate (pråff´liget) skändlig, lastfull; skamlös menniska.

Profound (pråfaund´) djup.

Profundity (pråfön´diti) djup.

Profuse (pråfjûs´) öfverflödande, slösande.

Profusion (pråfjûṡj´n) öfverflöd, slöseri.

Progenitor (prådjän´it·r) en af förfäderna.

Progeny (prådṡj´ini) afkomma.

Prognostic (prågnåst´ik) förutsägelse, förebud.

Programme (prå̱´gram) program.

Progress (prågg´räss) framsteg; (prågräss´) framskrida.

Progressive (prågräss´iv) tilltagande; —ly, gradvis.

Prohibit (pråhibb´it) hindra, förbjuda.

Prohibitive (pråhibb´itiv) förhindrande.

Prohibition (prå̱hibisj´n) förbud.

Project (prådjäkt´) framkasta, föreslå, göra utkast; (prådj´äkt) plan, förslag.

Prolific (pråliff´ik) fruktbar.

Prolix (pråliks´) vidlyftig.

Prolixity (pråliks´iti) vidlyftighet, långdragenhet.

Prologue (prå̱´låg) prolog.

Prolong (prålång´) förlänga.

Prolongation (prå̱långēsj´n) förlängning, uppskof.

Promenade (pråm´inēd) promenad; promenera.

Prominence (pråm´in·ns)
Prominency (pråm´in·nsi)
} framstående, utmärkthet.

Prominent (pråmm´inänt) framstående.

Promiscuous (pråmisk´jûös) hopblandad, huller om buller.

Promise (pråmm´is) lofva; löfte.

Promontory (pråm´·ntåri) näs.

Promote (pråmå̱t´) befrämja.

Promotion (pråmå̱sj´n) befordran.

Prompt (pråmt) beredvillig, snabb; sufflera.

Prompter (pråmt´·r) sufflör.

Promptitude (pråmt´itjûd) beredvillighet.

Promulgate (pråmöl´gēt) kungöra.

Promulgator (pråmölgē´tör) en som kungör.

Prone (prå̱n) framstupa; benägen, fallen (för, to).

Pronoun (prå̱´naun) pronomen.

Pronounce (prånauns´) uttala, förkunna.

Pronunciation (prånönsjiēsj´·n) uttal.

Proof (prûf) prof, bevis; korrektur; säker, ogenomtränglig; se waterproof.

Prop (pråpp) stödja; stöd.

Propagate (pråpp´agēt) fortplanta, sprida.

Propagation (pråppagēsj´n) fortplantning, spridning.

Propel (pråpäll´) framdrifva.

Propeller (pråpäll´·r) skruf, skruf-fartyg.

Propend (pråpänd´) luta, vara benägen.

Propense (pråpäns´) böjd, benägen.

Propensity (pråpäns´iti) benägenhet, fallenhet.

Proper (pråpp´·r) egen, egentlig, passande.

Property (pråpp´·rti) egendom, egenskap.

Prophecy (pråff´isi) spådom.

Prophet (pråff´t) profet.

Propinquity (pråpink´°iti) grannskap, slägtskap.

Propitiable (pråpisj´iab·l) försonlig.

Propitiate (pråpisj´iēt) försona.

Propitious (pråpisj´ös) mild, nådig.

Proportion (pråpå̱rsj´n) proportion, förhållande; jemka.

Proportional (pråpå̱rsj´ån·l) proportionel.

Proposal (prå̱påṡ´·l) anbud.

Propose (pråpå̱s´) föreslå, fria.

Proposition (pråpåṡisj´n) förslag, sats.

Propound (pråpaund´) framlägga.

Proprietor (pråprej´it·r) egare.

Proprietress (pråprej´itr·ss) egarinna.

[128]

Propriety (pråprej´iti) anständighet.

Prorogation (prå̱rågēsj´n) parlamentets förlängning.

Prosaic (pråṡē´ik) prosaisk.

Proscribe (pråskrejb´) landsförvisa.

Prose (prå̱ṡ) prosa.

Prosecute (pråss´ikjût) lagsöka.

Prosecution (pråsikjûsj´n) lagsökning.

Prospect (pråsp´äkt) utsigt.

Prosper (pråsp´·r) gunna, trifvas.

Prosperity (pråspärr´iti) lycka, välstånd.

Prosperous (pråsp´·rös) lycklig, gynnsam.

Prostitute (pråst´itjût) vanära; skamlös, otuktig; sköka.

Prostitution (pråstitjû´sj·n) prostituering.

Prostrate (pråst´rēt) nedkasta.

Prostration (pråstrē´sj·n) utmattning, nedslagenhet.

Prosy (prå̱ṡ´i) “långtrådig.”

Protect (pråtäkt´) beskydd.

Protection (pråtäksj´n) skydd.

Protege (pråtēṡjē´) skyddsling.

Protest (pråtäst´) bedyra, protestera; (prå̱t´st) protest.

Protestant (prått´·stant) protestant.

Prothonotary (prå̱þån´åt·ri) förste notarie (i en rätt).

Prototype (prå̱´tåtejp) urbild, förebild.

Protract (pråtrakt´) draga ut på längden, (tiden).

Protrude (pråtrûd) stöta fram, skjuta fram.

Protrusion (pråtrû´sj·n) framskjutande.

Protuberance (pråtjûb´·rans) svulst, knöl.

Proud (praud) stolt.

Prove (prûv) profva, bevisa, visa sig vara, befinnas.

Proverb (pråvv´·rb) ordspråk; pl. —s, Ordspråksboken.

Provide (pråvejd´) förse, skaffa, sörja (för, for); provided that (pråvejd´d ŧatt) förutsatt att.

Providence (pråvv´idäns) försyn.

Provident (pråvv´idänt) försigtig, omtänksam.

Province (pråvv´ins) provins, landskap, stift.

Provincial (pråvinsj´·l) provins-, obildad.

Provision (pråviṡj´n) försorg, förråd, proviant.

Provisional (pråviṡj´·n·l) tills vidare, provisorisk.

Provocation (pråvå̱kē´sj·n) retelse, eggelse.

Provoke (pråvå̱k´) uppegga, förtreta.

Provost (pråvv´öst) borgmästare.

Prow (prau) framstam, förstäf.

Prowess (prau´äss) tapperhet.

Prowl (praul) genomströfva.

Proximate (pråks´imet) närmast.

Proximity (pråksim´iti) granskap.

Proxy (pråks´i) fullmagt.

Prudence (prûd´ns) klokhet.

Prudent (prûd´nt) klok, försigtig.

Prudery (prû´d·ri) tillgjord, ärbarhet.

Prudish (prûd´isj) tillgjord.

Prune (prûn) sviskon; — qvista (träd).

Pruning (prû´ning) klippning af träd.

Prurience (prûr´jäns) klåda.

Prussian (prösj´n) preussisk, preussare.

Prussic (pröss´ik) preussisk; — acid (— ass´id) blåsyra.

Pry (prej) speja, snoka.

Psalm (sām) psalm.

Pseudo (siûd´å) falsk (i sammansättningar).

Pseudonym (sjû´dånim) pseudonym, antaget namn af en författare.

Pshaw (sjå̱) bah! inte annat!

Puberty (pjûb´·rti) manbarhet.

Public (pöbb´lik) offentlig; allmänhet.

Publican (pöbb´likan) krögare.

Publication (pöblikēsj´n) kungörelse, utgifvande.

Publicity (pöbliss´iti) offentlighet.

Public-spirited (pöbb´likspirrit·d) patriotisk, “som ser på det allmänna bästa.”

Publish (pöbb´lisj) offentliggöra, utgifva, förlägga (en bok).

Publisher (pöbb´lisj·r) utgifvare, förläggare.

Publishing-house (pöbb´lisjing-haus) förläggarefirma.

Puce (pjûs) mörkbrun.

Puck (pöck) rå, skogsrå.

Pucker (pöck´·r) rynka; förvirring.

Pudder, se Pother.

Pudding (pûdd´ing) pudding.

Puddle (pödd´·l) pöl; grumsa.

Puerile (pjû´·ril) barnslig.

Puff (pöff) uppblåsa, pusta; pust, “puff.”

Pug (pögg) mops.

Pug-dog (pögg-dågg) mops.

Pugh (pû) usch! åh!

Pugil (pjûdṡj´il) fingernypa.

Pugilism (pjû´djiliṡm) knytnäfskamp.

Pugilist (pjû´djilist) knytnäfskämpe.

Pugnacious (pögnēsj´ös) stridslysten, trätgirig.

Puke (pjûk) kasta upp; kräkmedel; — mörkbrun.

Pule (pjûl) pipa, jemra sig.

Pull (pûll) draga, rycka, plocka; ryckning.

Pullet (pûll´t) ung höna.

Pulley (pûll´i) trissa.

Pulmonic (pölmånn´ik) lung; lungsigtig.

Pulp (pölp) kött (i frukt).

Pulpit (pûll´pit) predikstol.

Pulpy (pölp´i) saftig, köttig.

Pulsate (pöl´sēt) klappa (om pulsen).

Pulsation (pölsēsj´n) slag.

Pulse (pöls) puls; pulsera.

Pulverize (pölv´·rejṡ) pulvrisera.

Puma (pjû´ma) puma, amerikanskt lejon.

Pumice (pömm´is) pimpsten.

Pump (pömp) pump; pumpa.

Pun (pönn) ordlek.

Punch (pöntsj) punsch; — mejsel; genomborra.

Punctilious (pönktill´jös) allt för nogräknad.

Punctual (pönkt´jû·l) punktlig, noggrann.

Punctuate (pönkt´ûēt) interpunktera, sätta skiljetecken.

Pungent (pön´djänt) stickande.

Punish (pönn´isj) straffa.

Punishment (pönn´isjment) straff.

[129]
[130]

Benares, Indiens heliga Stad vid floden Ganges.

[131]

Punster (pönst´·r) ordryttare.

Punt (pönt) eka, ekstock.

Puny (pjûn´i) späd, svag.

Pup (pöp) valp; valpa.

Pupil (pjûp´il) ögonsten, myndling, skolbarn, öfvermaga.

Puppet (pöpp´·t) docka.

Puppy (pöpp´i) valp.

Purblind (pör´blejnd) närsynt.

Purchase (pör´tjēs) köpa; köp.

Pure (pjûr) ren, klar.

Purely (pjûr´li) helt och hållet.

Purgation (pörgē´sj·n) renande.

Purgative (pörg´ativ) afföringsmedel.

Purgatory (pörg´atåri) skärseld.

Purge (pördṡj) rensa, luttra, laxera.

Purifier (pjû´rifej·r) reningsmedel.

Purify (pjûr´ifej) rensa.

Purity (pjûr´iti) renhet.

Purl (pörl) porla; porl.

Purlieu (pör´ljû) trakt.

Purloin (p·rlåjn´) stjäla.

Purple (pörp´·l) purpur.

Purpose (pörp´ös) afsigt, ämna; on —, med vilja; to no — (tû nå̱ —) förgäfves.

Purse (pörs) börs, pung.

Pursuance (p·rsjiû´·ns) fullföljande.

Pursuant (p·rsiû´·nt) till följd (af, to).

Pursue (p·rsiû´) förfölja.

Pursuit (p·rsiût´) förföljelse, sträfvande, sysselsättning.

Purvey (p·rvē´) anskaffa.

Pus (pöss) var (i sår).

Push (pûsj) stöta, drifva, stånga; stöt.

Puss (pûss) kisse; hare.

Pusillanimity (pjûsillanim´iti) modlöshet.

Pustule (pöst´jûl) blemma.

Put (pûtt) sätta, ställa, lägga; to — to death (däþþ) afrätta; to — in for, ansöka om; to — up at, taga in hos; to — up with, finna sig i.

Putid (pjût´id) stinkande.

Putrefaction (pjûtrifaksj´n) förruttnelse.

Putrefy (pjût´rifej) ruttna.

Putrid (pjût´rid) rutten.

Putty (pött´i) kitt; kitta.

Puzzle (pöṡṡ´·l) förvirra, sätta i förlägenhet; förlägenhet, bryderi, leksak, som fordrar eftertanke eller händighet.

Pygmy (pig´mi) dvärg.

Pyramid (pir´amid) pyramid.

Pyramidal (piram´id·l) pyramidisk.

Q.

Q (kjû) bokstafven Q (är i engelskan alltid åtföljd af u).

Quack (k°ack) skräfla; qvacksalfvare.

Quadrate (k°ådd´ret) qvadrat.

Quadruped (k°ådd´rûpädd) fyrfotadjur.

Quadruple (k°ådd´rûp·l) fyrdubbel; fyrdubbla.

Quaff (k°åff) “bälga i sig.”

Quagmire (k°agg´mejr) träsk.

Quail (k°ēl) vaktel; bäfva.

Quaint (k°ēnt) besynnerlig.

Quake (k°ēk) darra; bäfvan.

Quaker (k°ēk´·r) qväkare.

Qualification (k°ållifikēsj´n) nödvändig egenskap, inskränkning.

Qualified (k°åll´ifejd) duglig, passande.

Qualify (k°åll´ifej) berättiga, lämpa.

Quality (k°åll´iti) egenskap, talang, rang.

Qualm (k°ām) qväljning.

Quantity (k°ånt´iti) storhet, mängd, antal.

Quarantine (k°årr´antīn) karantän.

Quarrel (k°årr´·l) gräla; gräl; — glasruta.

Quarrelsome (k°årr´·lsöm) grälaktig.

Quarry (k°årr´i) stenbrott.

Quart (k°å̱rt) ett mått (= ¼ gallon); fjerdedel.

Quarter (k°å̱r´t·r) fjerdedel, qvart, qvarter.

Quash (k°åsj) krossa, kufva.

Quaver (k°ēv´·r) dallra, trilla, trill (i musik).

Quay (kē) kaj.

Queasy (k°īṡ´i) kräsmagad.

Queen (k°īn) drottning.

Queer (k°īr) löjlig, underlig.

Quell (k°äll) dämpa.

Quench (k°äntsj) släcka.

Querulous (k°ärr´ûlös) klagande, surmulen.

Query (k°īr´i) fråga.

Quest (k°äst) undersökning, ansökning; söka.

Question (k°äst´j·n) fråga.

Quibble (k°ibb´·l) ordlek; begagna spetsfundigheter.

Quick (k°ick) liflig, snabb; fort; to the —, “på det ömma,” “genom märg o. ben.”

Quicken (k°ick´n) qvickna, upplifva, påskynda.

Quick-lime (k°ick´lejm) osläckt kalk.

Quickly (k°ick´li) snabbt, skyndsamt.

Quicksand (k°ick´sand) flygsand.

Quicksilver (k°ick´silv·r) qvicksilfver.

Quid (k°idd) buss; tugga tobak.

Quiescent (k°ejjäss´nt) hvilande, lugn.

Quiet (k°ej´·t) stilla, lugn; ro; fred; lugna.

Quietly (k°ej´·tli) lugnt, stilla.

Quill (k°ill) penna, pigg.

Quilt (k°ilt) sängtäcke; stoppa, sticka.

Quince (k°ins) qvitten (ett slags äpple).

Quinsy (k°inṡ´i) halsinflammation.

Quip (k°ipp) skämt, stickord; “pika.”

Quire (k°ejr) bok (papper); kör (i kyrka).

Quirk (k°·rk) stickord, fint, knep.

Quit (k°itt) gälda, öfvergifva.

Quite (k°ejt) alldeles.

Quittance (k°itt´ns) qvitto.

Quiver (k°ivv´r) pilkoger; — darra.

[132]

Quiz (k°iṡṡ) gåta; drifva gäck med.

Quizzical (k°iṡṡ´ik·l) putslustig, komisk.

Quorum (k°å̱´r·m) det lagbestämda antal, som måste vara närvarande för att en korporation skall vara beslutmässig.

Quotation (k°åtējs´n) citat.

Quote (k°å̱t) anföra, citera.

Quoth (k°öþþ) säger, sade.

R.

R (ār) bokstafven R.

Rabbin (rabb´in) rabbin.

Rabbit (rabb´it) kanin.

Rabble (rabb´·l) pöbel.

Rabid (rabb´id) rasande, vild.

Raccoon (rakkûn´) sjupp, tvättbjörn.

Race (rēs) slägt, ras; — lopp, kapplöpning.

Rack (rack) pinbänk; pina, lägga på sträckbänk; drifmoln; arrack.

Racket (rack´t) raket; buller; bullra.

Racy (rēs´i) rent smakande.

Raddle (radd´·l) gärdgårdsstör.

Radial (rē´dj·l) radie-; utspringande.

Radiance (rēd´jans) glans.

Radiant (rēd´jant) strålande.

Radiate (rēd´jēt) stråla.

Radiation (rēdiē´sj·n) utstrålning.

Radiator (rē´diet·r) kropp, som utstrålar (ex. värme, ljus).

Radical (radd´ik·l) grundlig, rot-; radikal.

Radicated (radd´ikēt·d) inrotad, rotfästad.

Radish (radd´isj) rädisa, rättika.

Raft (rāft) timmerflotte.

Rag (ragg) trasa.

Rage (rēdṡj) raseri; rasa.

Ragged (ragg´d) trasig; — school (skûl) tras-skola.

Ragman (ragg´man) lumpsamlare.

Rail (rēl) ledstång, jernskena; by —, “med jernväg;” — håna (at).

Raillery (rall´·ri) skämt.

Rain (rēn) regn; regna.

Rainbow (rēn´bå̱) regnbåge.

Rainy (rēn´i) regnig.

Raise (rēṡ) höja, uppresa, lyfta.

Raisin (rēṡn) russin.

Rake (rēk) räfsa, kratta.

Rake (rēk) vällusting.

Rakish (rēk´isj) utsväfvande.

Rally (rall´i) skämta, drifva gäck med; skämt; — återförena.

Ram (ramm) bagge.

Ram (ramm) drifva ned, packa, proppa.

Ramble (ramb´·l) vandra omkring; vandring, tur.

Rambling (ramb´ling) oregelbunden, kringsväfvande; ströftåg.

Ramekin (ramm´kin) rostadt bröd med ägg och ost.

Ramify (ramm´ifej) grena sig.

Ramp (ramp) slingra sig, hoppa; skutt.

Rancid (rans´id) härsk.

Rancorous (rank´·rös) hätsk.

Rancor (rank´·r) hätskhet.

Random (rand´·m) slump, at —, på måfå.

Range (rēndṡj) ordna, vandra omkring; ordning, klass, rad.

Rank (rank) rad, linie, rang; ordna, inhafva rang; — frodig, härsk.

Rankle (rank´·l) bulna.

Ransack (rann´sack) ransaka.

Ransom (rans´·m) lösen; friköpa.

Rant (rant) svulst (i tal).

Rap (rapp) knackning; knacka, rycka, plundra.

Rapacious (rapēsj´ös) rofgirig.

Rapacity (rapass´iti) rofgirighet.

Rape (rēp) rofva; — våldtägt.

Rapid (rapp´id) snabb.

Rapidity (rapid´iti) snabbhet.

Rapier (rē´pi·r) lång värja.

Rapine (rapp´in) rof.

Rapture (rapp´tjûr) hänryckning; hänrycka.

Rare (rä̱r) sällsynt; halfkokt.

Rarity (rarr´iti) sällsynthet.

Rascal (rask´·l) slyngel.

Rascality (rask´·liti) skälmstycke.

Rash (rasj) obetänksam.

Rashness (rasj´näss) öfverilning.

Rasp (rāsp) rasp.

Raspberry (raṡ´bärri) hallon.

Rat (ratt) råtta.

Rate (rēt) pris, afgift; värdera; — näpsa.

Rather (raŧŧ´·r) temligen, snarare; I had — jag skulle heldre vilja.

Ratification (ratifikē´sj·n) stadfästelse.

Ratify (ratt´ifej) stadfästa, bekräfta.

Rational (rasj´·n·l) förnuftig.

Rattle (ratt´·l) bullra; buller, rossling.

Raucity (rå̱s´iti) heshet.

Raucous (rå̱k´ös) hes.

Ravage (ravv´edṡj) plundra; plundring.

Rave (rēv) vara utom sig, yra.

Ravel (ravv´·l) reda (ut), repa (upp, out).

Raven (rēvn) korp.

Raven (ravv´n) sluka.

Ravenous (ravv´·nös) rofgirig.

Ravish (ravv´isj) bortröfva, våldtaga, hänrycka.

Raw (rå̱) rå, omogen.

Ray (rē) stråle; stråla; — rocka (fisk).

Raze (rēṡ) tillintetgöra.

Razor (rēṡ´·r) rakknif.

Re (rī) i sammans. åter.

Reach (rītsj) räcka, uppnå; sträckning, vidd, förmåga.

React (rīakt´) återverka.

Reaction (rīaksj´n) återverkan, reaktion.

Read (rīd) läsa; (rädd) läste, läst; beläst.

Reader (rīd´·r) läsare.

Readiness (rädd´inäss) beredvillighet, lätthet.

Reading (rīd´ing) läsning.

[133]

Ready (rädd´i) färdig, beredd, snabb.

Real (rī´·l) verklig.

Reality (riall´iti) verklighet.

Realize (rī´alejṡ) förverkliga, realisera.

Realm (rälm) rike.

Ream (rīm) ris (papper).

Ream (rīm) upprymma (borrhål).

Reap (rīp) skörda.

Reaper (rīp´·r) skördeman.

Re-appear (rīappī´·r) åter visa sig.

Rear (rīr) eftertrupp; uppfostra (up); stegra sig.

Reason (rīṡn) förnuft, skäl, orsak, fog; öfverväga.

Reasonable (rīṡn´ab·l) förnuftig, rimlig.

Reasoning (rīṡn´ing) omdöme.

Reassemble (riassem´b·l) återsamlas.

Reassert (riass·rt´) ånyo påstå.

Rebate (ribēt´) rabatt.

Rebel (räbb´·l) upprorsman; (ribäll´) göra uppror.

Rebellion (ribälj´n) uppror.

Rebellious (ribälj´ös) upprorisk.

Rebound (ribaund´) studsa, återkastas.

Rebuff (riböff´) bakslag.

Rebuild (ribild´) återuppbygga.

Rebuke (ribjûk´) klandra; klander.

Recall (rikå̱l´) återkalla.

Recapitulate (rīkapitt´jûlēt) återupprepa.

Recede (risīd´) afstå.

Receipt (risīt´) qvitto, recept.

Receive (risīv´) mottaga, få.

Receiver (risīv´·r) uppbördsman; en person, som förordnas att taga hand om och afveckla affärerna i en konkurs (jmf. sv. utredningsman).

Recent (rīs´nt) nyligen skedd, ny, färsk.

Reception (risäpsj´n) emottagande, mottagning.

Recess (risäss´) afvikelse, uppehåll, gömställe.

Reciprocal (risipp´råk·l) ömsesidig.

Reciprocity (rässipråss´iti) ömsesidighet.

Recital (risejt´·l) berättelse, deklamation.

Recite (risejt´) upprepa, berätta, återgifva.

Reckless (räck´läss) obekymrad, sorglös.

Reckon (räck´n) räkna, anse.

Reckoning (räck´ning) beräkning, räkning.

Reclaim (riklēm´) tämja, förbättra, återfordra.

Recline (riklejn´) luta sig tillbaka, luta.

Recluse (riklûṡ) innesluten.

Recognize (räck´åggnejṡ) igenkänna, erkänna.

Recoil (rikåjl´) fara, springa tillbaka.

Recollect (räckåläkt´) erinra.

Recollection (räckåläksj´n) minne, besinning.

Recommend (räckåmänd´) anbefalla.

Recompense (räck´åmpäns) ersätta; ersättning.

Reconcile (räck´ånsejl) försona.

Reconciliation (räckånsiliēsj´·n) försoning.

Record (rikå̱rd´) uppteckna; (räck´ård) dokument, protokoll.

Recorder (rikår´dör) registrator, arkivarie.

Recover (rikövv´·r) återvinna, bli frisk.

Recreant (räck´riant) feg; feg usling.

Recreate (räck´riēt) uppmuntra, förfriska.

Recreation (räckriēsj´n) tidsfördrif, uppmuntran.

Recruit (rikrût´) förstärka, rekrytera; rekryt.

Rectify (räkt´ifej) rätta.

Rectitude (räkt´itjûd) ärlighet, rättskaffenshet.

Rector (räkt´·r) kyrkoherde, rektor.

Rectory (räkt´·ri) prestgård.

Recumbent (rikömb´nt) liggande, hvilande.

Recur (rikör´) återvända.

Red (rädd) röd; rödt.

Red-cheeked (rädd´tjīk·d) rödkindad.

Red-deal (rädd-dīl) furutimmer.

Redden (rädd´·n) rödfärga, rodna.

Redeem (ridīm´) inlösa.

Redemption (ridämpsj´n) inlösen, återlösning.

Red-haired (rädd´hä̱r·d) rödhårig.

Redness (rädd´n·s) rödaktighet.

Redolent (rädd´ålänt) doftande.

Redouble (ridöbb´·l) fördubbla.

Redress (ridräss´) hjelpa, godtgöra; hjelp, bistånd.

Reduce (ridjûs´) bringa, inskränka, minska.

Reduction (ridöksj´n) inskränkning.

Redundance (ridönd´·ns) öfverflöd.

Redundant (ridönd´nt) öfverflödig, vidlyftig.

Re-echo (riäck´å) genljuda.

Reed (rīd) rör, vass.

Reek (rīk) rök; röka.

Reel (rīl) härfvel; härfla.

Refer (rif·r´) hänvisa.

Reference (räff´·räns) hänvisning, afseende.

Refine (rifejn´) förfina.

Refinement (rifejn´ment) förfining, förädling.

Reflect (rifläkt´) återkasta, öfverlägga (on).

Reflection (rifläksj´n) eftertanke, begrundande.

Reflex (rī´fläks) vänd inåt, tillbakaböjd; (rifläks´) böja.

Reform (rifårm´) ombilda, förbättra, bättra sig; reform.

Reformation (räffårmēsj´n) ombildning.

Reformist (rifå̱rm´ist) reformert.

Refractory (rifrakt´åri) gensträfvig, ostyrig.

Refrain (rifrēn´) tygla.

Refresh (rifräsj´) förfriska.

Refreshment (rifräsj´ment) förfriskning.

Refuge (räffjûdṡj) tillflykt, utväg.

Refulgent (riföldṡj´nt) glänsande.

Refund (rifönd´) återbetala, återställa.

Refusal (rifjûṡ´·l) vägran.

Refuse (rifjûṡ´) vägra.

Refuse (räff´jûs) afskräde, affall.

Refute (rifjût´) vederlägga.

Regal (rīg´·l) kunglig.

[134]

Regale (rigēl´) förpläga.

Regard (rigārd´) betrakta; blick, aktning, vördnadsfull helsning; with — to, med afseende på.

Regenerate (ridjänn´·rēt) pånyttföda.

Regeneration (ridjänn·rē´sj·n) pånyttfödelse, ny födelse.

Regent (rīdṡj´nt) regerande; regent.

Regiment (rädj´iment) regimente.

Regimentals (rädjimänt´·lṡ) regimentsuniform.

Region (rīdṡj´n) trakt.

Register (rädj´ist·r) förteckning, register, spjäll, ventil (på ugnar); föra till boks.

Registrate (räd´djistrēt) registrera.

Regret (rigrätt´) beklaga; sorg.

Regular (rägg´jûl·r) regelbunden, riktig.

Regulate (rägg´jûlēt) ordna.

Regulation (räggjûlē´sj·n) reglering.

Rehearsal (rih·rs´·l) repetition, pröfning.

Rehearse (rih·rs´) upprepa, berätta.

Reign (rēn) herrska; regering.

Re-imburse (rīimbörs´) återbetala, ersätta.

Rein (rēn) tygel; tygla.

Reindeer (rēn´dīr) ren (djur).

Reins (rēnṡ) njurar.

Reiterate (ri-itt´·rēt) upprepa flera gånger.

Reject (ridjäkt´) förkorta.

Rejoice (ridjåjs´) glädja sig, glädja.

Rejoin (rīdjåjn´) återförenas, sammanträffa.

Relapse (rilaps´) återfalla.

Relate (rilēt) berätta.

Relation (rilēsj´n) berättelse, förhållande, slägting, slägt.

Relative (räll´ativ) relativ, beslägtad.

Relax (rilaks´) lossa, släppa, gifva efter.

Relay (rilē´) skjutsombyte.

Release (rilīs´) befria; befrielse, eftergift.

Relent (rilänt´) mildras, känna medlidande.

Relevant (räll´ivant) vigtig, hörande till saken.

Reliable (rilej´ab·l) pålitlig.

Reliably (rilej´abli) pålitligt.

Reliance (rilej´·ns) tilltro.

Relics (räll´iks) qvarlefvor.

Relief (rilīf´) hjelp.

Relieve (rilīv´) hjelpa, understödja, lindra.

Religion (rilidṡj´n) religion.

Religious (rilidṡj´ös) gudfruktig, samvetsgrann.

Relinquish (rilink´°isj) lemna, afstå.

Relish (räll´isj) finna smak i, smaka (utaf, of); smak.

Relive (rilivv´) lefva om, på nytt.

Reluctance (rilökt´ns) olust, motvilja.

Reluctant (rilökt´nt) motvillig, motsträfvig.

Rely (rilej´) lita (på, on).

Remain (rimēn´) qvarblifva, återstå; återstod.

Remainder (rimēnd´r) rest.

Remand (rimand´) återkalla.

Remark (rimārk´) anmärka, iakttaga; anmärkning.

Remarkable (rimārk´ab·l) märkvärdig.

Remedy (rämm´idi) hjelpmedel, hjelp; hjelpa, bota.

Remember (rimämb´·r) erinra sig; — me to him, helsa honom från mig.

Remembrance (rimämb´rans) minne.

Remind (rimejnd´) påminna.

Reminiscence (räminiss´ns) hågkomst.

Remiss (rimiss´) slapp, slö.

Remission (rimisj´n) eftergift, lindring.

Remit (rimitt´) öfversända, öfverlemna, förlåta.

Remittance (rimitt´ns) penningeförsändning.

Remnant (rämn´·nt) lemning.

Remonstrance (rimåns´tr·ns) föreställning, invändning.

Remonstrate (rimåns´trēt) förmana, föreställa.

Remorse (rimå̱rs´) samvetsagg.

Remote (rimå̱t´) aflägsen.

Remotion (rimå̱´sj·n) förflyttning.

Removal (rimûv´·l) flyttning.

Remove (rimûv´) flytta.

Remunerate (rimjûn´·rēt) belöna.

Remuneration (rimjûnrē´sj·n) vedergällning.

Rend (ränd) splittra, rifva.

Render (ränd´·r) gifva, lemna, återgifva, göra.

Rendezvous (rän´divû) (aftaladt) möte.

Renew (rinjû´) förnya.

Renounce (rinauns´) försaka, afstå från.

Renovate (ränn´åvēt) förnya.

Renown (rinaun´) namnkunnighet, godt rykte.

Renowned (rinaund´) berömd.

Rent (ränt) spricka; — grundränta, arrendesumma, hyra; utarrendera, hyra.

Reorganize (riå̱r´ganejṡ) ombilda.

Repair (ripä̱r´) iståndsätta, ersätta; förfoga sig; out of —, skröplig.

Reparation (räparēsj´n) förbättring, reparation, upprättelse.

Repartee (räpartī´) qvickt svar.

Repast (ripāst´) måltid.

Repay (ripē´) återgälda.

Repeal (ripīl´) afskaffa, upphäfva; upphäfvande.

Repeat (ripīt´) upprepa.

Repel (ripäll´) drifva tillbaka, vederlägga.

Repent (ripänt´) ångra.

Repentance (ripänt´ns) ånger.

Repentant (ripänt´ant) ångerfull, botfärdig.

Repetition (räppitisj´n) upprepning.

Repine (ripejn´) gräma sig (öfver, at).

Replace (riplēs´) sätta, ställa tillbaka.

Replant (riplant´) omplantera.

Replenish (riplän´isj) fylla.

Replete (riplīt´) öfverfyld.

Replevin (riplä̱v´in) återvinnande (af gods, som orätt fråntagits).

Reply (riplej´) svara; svar.

Report (ripå̱rt´) berätta, omtala; rapport, rykte, knall.

Reporter (ripå̱rt´·r) referent.

Repose (ripå̱s´) anförtro, hvila; ro, hvila.

Reposit (ripåṡṡ´it) förvara.

Reprehend (räprihänd´) klandra, förebrå.

Reprehensible (räprihäns´ib·l) klandervärd.

[135]

Reprehension (räprihänsj´n) klander.

Represent (räpriṡänt´) föreställa, framställa.

Representation (räpriṡäntēsj´·n) föreställning.

Representative (räpriṡänt´ativ) föreställande; representant.

Repress (ripräss´) undertrycka.

Reprieve (riprīv´) uppskof; bevilja uppskof.

Reprimand (räpp´rimand) förebrå; förebråelse.

Reprint (riprint´) trycka om, eftertrycka.

Reproach (riprå̱tsj´) förebrå; förebråelse, skymf.

Reprobate (räpp´råbēt) förkasta; fördömd.

Reproduce (riprådjûs´) reproducera.

Reproduction (riprådök´sj·n) reproduktion.

Reproof (riprûf´) klander.

Reprovable (riprûv´ab·l) klandervärd.

Reprove (riprûv´) klandra.

Reptile (räpt´il) krypdjur.

Republic (ripöbb´lik) republik, fristat.

Republican (ripöbb´lik·n) republikan.

Republish (ripöbb´lisj) utgifva på nytt.

Repudiate (ripjûd´jēt) förskjuta.

Repugnance (ripögg´nans) motvilja.

Repugnant (ripögg´nant) stridig (mot, to).

Repulse (ripöls´) drifva tillbaka; vägran.

Repulsive (ripöls´iv) frånstötande, kall.

Reputable (räpjût´ab·l) ansedd, hederlig.

Reputation (räpjûtēsj´n) rykte, anseende.

Repute (ripjût) anse för.

Request (rik°äst´) bedja, anhålla; anhållan.

Requiem (räk´k°iäm) själamessa.

Require (rik°ejr´) fordra.

Requisite (räck´°iṡit) nödvändig; erforderlig sak.

Requisition (räk°iṡisj´n) begäran, beställning.

Requital (rik°ejt´·l) vedergällning.

Requite (rik°ejt´) vedergälla.

Rescind (risind´) upphäfva.

Rescue (räsk´jû) befria; räddning, befrielse.

Research (ris·rtsj´) undersöka; undersökning.

Resemblance (riṡämb´·lans) likhet.

Resemble (riṡämb´·l) likna.

Resent (riṡänt´) harmas.

Resentment (riṡänt´mnt) harm.

Reservation (räṡ·rvēsj´n) förbehåll.

Reserve (riṡ·rv´) bevara; reserv, förbehållsamhet.

Reside (riṡejd´) uppehålla sig.

Residence (räṡṡ´idäns) bostad, vistelseort.

Resident (räṡṡ´idänt) bosatt.

Residue (räṡṡ´idjû) rest.

Resign (riṡejn´) afträda.

Resignation (räṡiggnēsj´n) undergifvenhet.

Resigned (riṡejnd´) undergifven.

Resin (räṡṡ´in) kåda.

Resist (riṡist´) motstå.

Resistance (riṡist´ns) motstånd.

Resolute (räṡṡ´åljût) bestämd, beslutsam.

Resolution (räṡålljûsj´n) upplösning, fasthet, beslut.

Resolve (riṡålv´) upplösa, besluta; beslut.

Resonance (räṡṡ´ånans) genljud.

Resort (riṡå̱rt´) taga sin tillflykt; tillflykt.

Resound (riṡaund´) genljuda.

Resource (rīså̱rs´) hjelpmedel, utväg.

Respect (rispäkt´) värdera, vörda; aktning, vördnad, afseende; my —s, min helsning.

Respectable (rispäkt´ab·l) aktningsvärd.

Respecting (rispäkt´ing) angående.

Respective (rispäkt´iv) vederbörande, särskild.

Respiration (räspirēsj´n) andedrägt.

Respire (rispejr´) andas.

Respite (räsp´it) uppskof.

Resplendent (rispländ´nt) lysande, blank.

Respond (rispånd´) svara.

Respondent (rispånd´nt) svarande.

Response (rispåns´) svar.

Responsible (rispåns´ib·l) ansvarig.

Responsibility (rispånsibill´iti) ansvar.

Rest (räst) återstå; återstod; — hvila.

Resting-place (räst´ingplēs) hviloplats.

Restitution (rästitjûsj´n) ersättning.

Restive (räst´iv) istadig.

Restless (räst´läss) rastlös.

Restoration (rästårēsj´n) förnyelse, bättring.

Restore (ristå̱r´) återställa, iståndsätta.

Restrain (ristrēn´) hindra, tvinga.

Restraint (ristrēnt´) hinder, tvång.

Restrict (ristrikt´) inskränka.

Result (riṡölt´) följd; uppstå, följa (af, from).

Resume (riṡiûm´) börja ånyo, återtaga.

Resurrection (räṡ·rräksj´n) uppståndelse.

Resuscitate (risöss´itēt) återuppväcka.

Resuscitation (risössitē´sj·n) återuppväckande.

Retail (ritēl´) sälja i detalj; (rīt´ēl) minuthandel.

Retain (ritēn´) behålla.

Retaliate (ritall´jēt) vedergälla (lika mot lika).

Retaliation (ritalliē´sj·n) vedergällning.

Retard (ritārd´) fördröja.

Retardation (rītardēsj´n) hinder, dröjsmål.

Retire (ritej´·r) draga sig tillbaka.

Retired (ritej´·rd) afsides.

Retirement (ritejr´ment) bortgång, enslighet.

Retort (ritå̱rt´) svara (någon med dess egna ord), “ge igen;” “svar på tal.”

Retrace (ritrēs´) spåra.

Retract (ritrakt´) återkalla.

Retreat (ritrīt´) draga sig undan; återtåg, enslighet; — tillflyktsort.

Retrench (riträntsj´) inskränka.

[136]

Retribution (rätribjûsj´n) vedergällning.

Retrieve (ritrīv´) återvinna, godtgöra.

Retrograde (rīt´rågrēd, rätt´rågrēd) tillbakagående, motsatt.

Return (ritörn´) återvända, svara, återgifva; återkomst, återresa, återbetalning.

Reunion (rījûnj´·n) återförening, församling.

Reunite (rījûnejt´) återförena.

Rev. förkort. se Reverend.

Reveal (rivīl´) afslöja.

Revel (rävv´·l) rumla; bullrande dryckeslag.

Revelation (rävilēsj´n) uppenbarelse.

Revelry (rävvl´ri) “sus och dus.”

Revenge (rivändṡj´) hämnas; hämnd, upprättelse.

Revenue (rävv´injû) inkomst; pl. räntor.

Reverberate (riv·rb´·rēt) återkasta, genljuda.

Reverence (rävv´·räns) vördnad, bugning, nigning, “ärevördighet” (titel); vörda.

Reverend (rävv´ränd) ärevördig, högvördig (titel på prester; en biskop är right —, en erkebiskop most —).

Reverent (rävv´ränt) vördnadsfull.

Reverse (riv·rs´) vända upp och ned, upphäfva; frånsida, motsats.

Revert (riv·rt´) förändra.

Revery (rävv´·ri) grubbel.

Review (rivjû´) granska; mönstring, öfversigt, revy (tidskrift).

Revile (rivejl´) smäda.

Revise (rivejṡ´) genomse.

Revision (riviṡj´n) genomseende, revision.

Revival (rivej´v·l) återväckande.

Revive (rivejv´) återupplifva, lefva upp ånyo.

Revocation (rävvåkēsj´n) återkallelse.

Revoke (rivå̱k´) återkalla.

Revolt (rivå̱lt´) göra uppror, uppröras (af, at); uppror.

Revolution (rävålljûsj´n) statshvälfning.

Revolve (rivålv´) hvälfva, svänga.

Revolver (rivålv´·r) revolver (omvridningspistol).

Reward (ri°å̱rd´) belöna; belöning, lön.

Rhetoric (rätt´årik) vältalighet.

Rheum (rûm) snufva, slem.

Rheumatism (rû´matiṡm) reumatism, fluss.

Rhubarb (rû´barb) rabarber.

Rhyme (rejm) rim; rimma.

Rib (ribb) refben.

Ribald (ribb´·ld) utsväfvande; liderlig sälle.

Ribbon (ribb´n) sidenband.

Rice (rejs) ris, risgryn.

Rich (ritsj) rik.

Riches (ritsj´ṡ) rikedomar.

Richness (ritsj´näss) rikedom, öfverflöd.

Rickets (rick´·ts) engelska sjukan.

Rickety (rick´·ti) svag, rankig.

Rid (ridd) befria; to get — of, bli fri från, bli qvitt.

Riddle (ridd´·l) gåta.

Ride (rejd) rida; ridt.

Rider (rejd´·r) ryttare, “profryttare.”

Ridge (ridṡj) ås.

Ridicule (ridd´ikjûl) löje; utskratta.

Ridiculous (ridick´jûlös) löjlig.

Rifle (rejf´·l) röfva; reffebössa.

Rift (rift) remna, spricka.

Rig (rigg) smycka, tackla.

Rigging (rigg´ing) tackling.

Right (rejt) rät, rak, höger; rakt, mycket; rättighet, höger hand; to be —, hafva rätt; all —, allt väl.

Right-angled (rejt´-angld) rätvinklig.

Righteous (rejtsj´ös) rättvis, rättskaffens.

Rigid (ridṡj´id) sträng, styf.

Rigor (rigg´·r) stränghet.

Rigorous (rigg´·rös) sträng, noggrann.

Rill (rill) liten bäck.

Rim (rimm) rand, kant.

Rime (rejm) rimfrost.

Rimple (rimp´·l) skrynkla.

Rind (rind) bark, skal.

Ring (ring) ring; — ringa; ringning.

Rinse (rinse) skölja.

Riot (rej´åt) upplopp, oljud; göra upplopp, lefva liderligt; to run —, utsväfva.

Riotous (rej´åtös) utsväfvande, upprorisk.

Rip (ripp) rispa, sprätta.

Ripe (rejp) mogen.

Ripen (rejp´n) mogna.

Ripper (rip´p·r) uppsprättare.

Ripple (ripp´·l) krusa sig.

Rise (rejṡ) uppstå, stiga; stigning, höjning.

Risible (riṡ´ib·l) lustig.

Risk (risk) våga; vågspel.

Rival (rejv´·l) medtäflare; täfla.

Rive (rejv) klyfva, remna.

River (rivv´·r) flod.

Rivet (rivv´t) nitnagel; nita.

Rivulet (rivv´jûlätt) bäck.

Road (rå̱d) väg; — redd.

Roam (rå̱m) rödstrimmig.

Roar (rå̱r) vråla, larma; vrål, larm.

Roast (rå̱st) steka, rosta; — beef (— bīf) oxstek.

Rob (råbb) röfva, råna.

Robber (råbb´·r) röfvare.

Robe (rå̱b) klädning.

Robin (råbb´in) rödbrösta (en fogel).

Robust (råböst´) stark.

Rock (råck) klippa, stenblock; — vagga, vackla.

Rocket (råck´t) raket.

Rocking-chair (råck´ing-tjä̱r) gungstol.

Rod (rådd) spö, stång; längdmått.

Roe (rå̱) fiskrom, mjölke.

Roebuck (rå̱´böck) råbock.

Rogue (rå̱g) skurk, skälm.

Roguery (rå̱g´·ri) skurkstreck.

Roguish (rå̱g´isj) skälmaktig.

Roll (rå̱l) rulla, veckla, vältra; rulle, lista, rundt bröd; trumhvirfvel.

Roller (rå̱l´·r) rulle, vals.

Roly-poly (rå̱l´ipå̱li) engelsk pudding (hoprullad deg med sylt uti).

Roman (rå̱m´n) romersk; romare.

Romance (råmans´) roman; sång, romans.

Romantic (råmant´ik) romantisk.

Romp (råmp) yrhätta, yr lek; rasa.

[137]
[138]

Vy från staden Seringham, Indien.

[139]

Rood (rûd) kors (med Kristusbild).

Roof (rûf) tak (på hus).

Rook (rûck) råka (en fogel); torn (schackspel); rokera.

Room (rûm) rum, plats.

Roost (rûst) vagel, stång hvarpå höns flyga upp; sitta och sofva.

Rooster (rûst´·r) tupp.

Root (rût) rot; rota.

Rope (rå̱p) rep, tåg.

Rope-maker (rå̱p´mēk·r) repslagare.

Ropy (rå̱p´i) seg, klibbig.

Rose (rå̱ṡ) ros.

Rose-bush (rå̱ṡ´-bösh) rosenbuske.

Rosy (rå̱ṡ´i) rosen-, rosig.

Rot (rått) ruttna, röta.

Rotate (rå´tēt) rotera.

Rotatory (rå̱´tatårri) kringsväfvande.

Rote (rå̱t) ramsa; by —, utantill.

Rotten (rått´n) rutten.

Rotund (råtönd´) rund.

Rough (röff) skroflig, rå.

Rough-hewn (röff´hjûn) grofhuggen, ohyfsad.

Roughness (röff´näss) grofhet, knagglighet.

Round (raund) rund; afrunda; rundt omkring; all —, åt alla håll.

Rouse (rauṡ) väcka, vakna.

Rout (raut) bullrande folkhop, stort kalas.

Rove (rå̱v) ströfva omkring.

Row (rå̱) ro (med åror); rad.

Royal (råj´·l) kunglig.

Rub (röbb) gnida, skura.

Rubber (röbb´·r) torktrasa; India — (ind´ja —) kaoutschuk; —s, pl. gummigaloscher.

Rubbish (röbb´isj) grus, skräp.

Rubicund (rûb´ikönd) rödaktig.

Ruby (rûb´i) rubin.

Ructation (röktēsj´n) rapning, uppstötning.

Rudder (rödd´·r) roder.

Ruddy (rödd´i) röd, rosig, frisk.

Rude (rûd) rå, grof, plump.

Rudiment (rûd´iment) första början, “tillstymmelse.”

Rue (rû) ångra, sörja öfver.

Rueful (rû´fûl) sorglig, jemmerfull.

Ruffian (röff´j·n) skurk.

Ruffle (röff´·l) skrynkla, förvirra; oro, tumult.

Rug (rögg) grof filt, matta.

Rugged (röggd) ojemn, rå, sträf, stormande.

Ruin (rû´in) ödelägga; förfall, undergång, ruin.

Ruinous (rû´inös) bristfällig.

Rule (rûl) regel; herrska.

Ruler (rûl´·r) lineal, herrskare.

Rum (römm) rom (sprit).

Rumble (römb´·l) mullra.

Ruminate (rûm´inēt) idisla.

Rumor (rûm´·r) rykte; utsprida.

Rump (römp) gump, länd.

Rumple (römp´·l) rynka.

Run (rönn) löpa, springa, rinna, flyta, låta springa; it runs thus (itt rönṡ ŧöss) det lyder så här; to — mad, bli galen; — lopp.

Runaway (rönn´ä°ē) rymmare.

Rune (rûn) runa, runbokstaf.

Runner (rönn´·r) löpare; person, som värfvar arbetare eller sjömän.

Rupee (rûpī´) ostindiskt mynt (gold — motsv. $7.16, silver — 48 cents).

Rupture (röpt´jûr) brytning, brott, split; spränga.

Rural (rûr´·l) landtlig.

Ruse (rûṡ) list, bedrägeri.

Rush (rösj) vass, säf; — rusa, ila; framfart, brådska.

Russet (röss´·t) rödbrun.

Russian (rösj´·n) ryss, rysk.

Rust (röst) rost; rosta.

Rustic (röst´ik) bondaktig.

Rusty (röst´i) rostig.

Rut (rött) hjulspår; brunst.

Ruthful (rûþ´fûll) sorglig.

Ruthless (rûþ´läss) obarmhertig.

Rye (rej) råg.

S.

S (äss) bokstafven S.

S förk. för shilling.

Sabbath (sab´b·þ) sabbat.

Saber (sēb´·r) sabel.

Sable (sēb´·l) sobel (djur).

Sabre (sēb´·r) se Saber.

Sack (sack) säck, påse.

Sacrament (sack´rament) sakrament.

Sacred (sēk´·rd) helig, invigd.

Sacrifice (sack´rifejṡ) offra; offer.

Sacrilege (sack´rilädṡj) helgerån.

Sacrilegious (sack´rilädsjös) vanhelgande.

Sacristan (sack´rist·n) klockare.

Sad (sadd) sorgsen, dyster.

Saddle (sadd´·l) sadel; sadla.

Saddler (sadd´l·r) sadelmakare.

Sadness (sadd´näss) sorgsenhet, dysterhet.

Safe (sēf) säker; kassaskåp.

Safely (sēf´li) säkert.

Safety (sēf´ti) säkerhet.

Safety-valve (sēf´ti-valv) säkerhetsventil.

Sag (sagg) svigta, bågna.

Sagacious (sagēsj´ös) skarpsinnig.

Sagacity (sagass´iti) skarpsinnighet.

Sage (sēdṡj) vis, klok.

Sail (sēl) segla; segel.

Sailer (sēl´·r) seglare.

Sailor (sēl´·r) sjöman.

Saint (sēnt) helgon; helig.

Sake (sēk) skull; for his —, för hans skull.

Salad (sall´ad) sallad.

Salary (sall´ari) årlig lön.

Sale (sēl) försäljning.

Saliva (salej´va) saliv, spott.

Sallow (sall´å̱) sälg; — gulblek.

Sally (sall´i) utfall, qvickt infall; göra utfall (out).

Salmagundi (salmagönd´i) sillsallad.

Salmon (samm´n) lax.

Saloon (salûn´) salong.

Salt (så̱lt) salt; salta.

Saltcellar (så̱lt´säll·r) saltkar.

Saltpeter (så̱ltpīt´·r) salpeter.

[140]

Salubrious (salljûb´riös) helsosam.

Salubrity (salljûb´riti) helsa, sundhet.

Salutary (sall´jûtäri) sund, nyttig.

Salutation (salljûtēsj´n) helsning.

Salute (salljût´) helsa; helsning, salut.

Salvation (salvēsj´n) räddning, salighet; — army (— ārm´i) “frälsningsarmeen.”

Salve (sāv) salva.

Salver (salv´·r) bricka.

Same (sēm) samme; the very —, just den samme.

Sample (samp´·l) prof, profbit.

Sanctify (sankt´ifej) helga.

Sanction (sanksj´n) stadfästelse; stadfästa.

Sanctity (sankt´iti) helighet.

Sanctuary (sankt´jûäri) helgedom, fristad.

Sand (sand) sand; sanda.

Sandwich (sand´°itṡj) dubbelsmörgås med salt kött ell. d. imellan.

Sane (sēn) frisk, rask, sund.

Sanguinary (sang´g°inäri) blodtörstig.

Sanguine (sang´g°in) liflig, förtröstansfull.

Sanity (sann´iti) helsa.

Sap (sapp) växtsaft; — undergräfva; löpgraf.

Sapid (sapp´id) välsmakande.

Sapience (sēp´jäns) vishet.

Sapient (sēp´jänt) vis.

Sapper (sapp´·r) skansgräfvare, sappör.

Sappy (sapp´i) saftig, vek.

Sarcasm (sārk´aṡm) bitande uttryck, stickord.

Sarcastic (sarkast´ik) bitande, hånfull.

Sardel (sār´d·l) sardell.

Sardine (sārd´in) sardin.

Sardonic (sardånn´ik) hånande, bitter (om skratt).

Sarsaparilla (sārsaparil´la) sassaparill.

Sash (sasj) skärp, bälte.

Satan (sēt´·n) Satan.

Satanic (satann´ik) djefvulsk.

Satchel (satsj´äl) påse, väska.

Satellite (satt´·lejt) drabant, måne.

Satiate (sēsj´iēt) mätta.

Satiety (satej´iti) mätthet.

Satire (satt´ejr, satt´·r) satir.

Satiric (satirr´ik) satirisk, gisslande.

Satisfaction (satisfaksj´n) tillfredsställelse, upprättelse.

Satisfactory (satisfakt´åri) tillfredsställande.

Satisfy (satt´isfej) tillfredsställa, mätta.

Saturday (satt´·rdē) lördag.

Saturn (satt´·rn) Saturnus.

Sauce (så̱s) sås, krydda.

Sauceboat (så̱s´bå̱t) såsskål.

Saucepan (så̱s´pan) kastrull.

Saucer (så̱s´·r) téfat.

Sauciness (så̱s´inäss) näsvishet, fräckhet.

Saucy (så̱s´i) fräck, näsvis.

Saunter (sānt´·r) “slå dank.”

Saunterer (sānt´·r·r) dagdrifvare.

Sausage (så̱s´idṡj) korf.

Savage (savv´edṡj) vild, grym; vilde.

Save (sēv) rädda, spara; utom, med undantag af.

Save-all (sēv´å̱l) ljusknekt.

Saving (sēv´ing) sparsam; utom; besparing.

Savings-bank (sēv´ingṡbank) sparbank.

Saviour (sēv´j·r) frälsare.

Savor (sēv´·r) smak, smaka.

Savory (sēv´·ri) smaklig.

Saw (så̱) såg; såga.

Sawdust (så̱´döst) sågspån.

Saxon (saks´n) sachsisk.

Say (sē) säga, läsa (bön); that is to — (ŧatt iṡ tû sē´) det vill säga.

Scab (skabb) skabb.

Scabbard (skabb´·rd) slida.

Scabby (skab´bi) skabbig; ömklig, usel.

Scabrous (skēb´rös) skroflig.

Scaffold (skaff´åld) murareställning, läktare, schavott.

Scald (skå̱ld) skålla.

Scale (skēl) stege; uppklättra; — vågskål, fjäll; fjälla.

Scalp (skalp) hufvudsvål.

Scamper (skamp´·r) flykta hals öfver hufvud.

Scandal (skand´·l) vanära, förtal; förtala.

Scandalize (skand´alejṡ) förarga, förtala.

Scandalous (skand´alös) skamlig.

Scant (skant) sparsam, knapp.

Scanty (skant´i) ringa, tarflig, inskränkt, knapp.

Scapegoat (skēp´gå̱t) syndabock.

Scapegrace (skēp´grēs) odåga.

Scar (skār) skråma, ärr.

Scarce (skä̱rs) sparsam, sällsynt; knapt.

Scarcely (skä̱rs´li) knapt.

Scarcity (skä̱rs´iti) brist.

Scare (skä̱r) skrämma.

Scarf (skārf) skärp.

Scarlet (skārl´·t) skarlakan; röd; — fever (fīv·r) skarlakansfeber.

Scate (skēt) se Skate.

Scath (skaþþ) skada.

Scatter (skatt´·r) skingra.

Scavenger (skavv´·ndj·r) gatsopare.

Scene (sīn) skådeplats, scen.

Scenery (sīn´·ri) dekorationer, utseende af ett landskap, utsigt.

Scent (sänt) lukta; lukt, väderkorn.

Sceptre (säpp´t·r) spira.

Schedule (skädd´jûl) förteckning, bilaga; registrera.

Scheme (skīm) utkast, plan; göra utkast.

Schism (siṡm) söndring.

Scholar (skåll´·r) lärd man, skolgosse.

School (skûl) skola.

Schooner (skûn´·r) skonert.

Science (sej´ns) vetenskap.

Scientific (sej·ntiff´ik) vetenskaplig.

Scintillate (sint´illēt) tindra, gnistra.

Scissors (siṡṡ´·rṡ) sax.

Scoff (skåff) håna; hån.

Scold (skå̱ld) gräla (på, at).

Sconce (skåns) skans.

Scoop (skûp) skopa; ösa.

Scope (skå̱p) ändamål, fritt spelrum.

Scorbutic (skårbjû´tik) angripen af skörbjugg.

Scorch (skå̱rtsj) sveda.

Score (skå̱r) tjog; skära.

Scorn (skå̱rn) förakt; förakta.

Scot (skått) skotte.

Scotch, Scottish (skåtsj, skått´isj) skotsk.

[141]

Scoundrel (skaund´r·l) skurk.

Scour (skaur) skura, löpa.

Scourge (skördṡj) gissel; ris; piska, straffa.

Scourging (skördṡ´jing) gissling.

Scouring (skaur´ing) rengöring.

Scout (skaut) kunskapare, spejare.

Scowl (skaul) se surmulen ut; sur min.

Scragged (skragg´·d) tunn och mager, knottrig.

Scramble (skramb´·l) klättra, klifva, gripa efter; klättring.

Scrap (skrapp) bit, stump.

Scrape (skrēp) skrapa; skrapning, svår knipa.

Scratch (skratsj) rifva; skråma.

Scrawl (skrå̱l) “kråkfötter;” skrifva kråkfötter.

Scream (skrīm) skrika; skrik.

Screen (skrīn) skärm; skydda, sålla.

Screw (skrû) skruf; skrufva.

Screw-driver (skrû´drejv·r) skrufmejsel.

Scribbler (skribb´l·r) usel författare.

Scribe (skrejb) skrifvare; skriftlärd.

Scripture (skript´jûr) skrift.

Scrivener (skrīv´n·r) penningmäklare.

Scroll (skrå̱l) pappersrulle.

Scrub (skröbb) skrubba, skura.

Scruple (skrûp´·l) tvifvel, betänklighet; tveka.

Scrupulous (skrû´pjûlös) samvetsgrann, försigtig.

Scrutinize (skrût´inejṡ) utforska, granska.

Scud (sködd) löpa, ila, flykta.

Scuffle (sköff´·l) slagsmål; brottas, slåss.

Scull se Skull.

Sculptor (skölpt´·r) bildhuggare.

Sculpture (skölp´tjûr) bildhuggarkonst.

Scum (skömm) skum; skumma.

Scurf (skörf) skorf.

Scurrile, scurrilous (skörr´il, skörr´ilös) grofkornig, plump.

Scurvy (skörv´i) skörbjugg; gemen, usel.

Scutcheon (skötsj´·n) vapensköld.

Scythe (sejŧ) lia.

Sea (sī) sjö, haf.

Seal (sīl) skäl (djur); sigill; försegla.

Sealing-wax (sīl´ing°aks) lack.

Seam (sīm) söm; sömma.

Seaman (sī´mann) sjöman.

Seamstress (sīm´sträss eller säm´sträss) sömmerska.

Sear (sī·r) sveda; torr.

Search (s·rtsj) söka, utforska; undersökning.

Seasick (sī´sick) sjösjuk.

Season (sīṡn) årstid; krydda.

Seasonable (sīṡn´ab·l) lämplig, i rättan tid.

Seasoned (sī´ṡ·nd), — timber, torrt timmer.

Seat (sīt) säte, stol, bostad; sätta; to be seated (sīt´d) sitta.

Secede (sisī´d) utträda, afgå.

Secern (sis·rn´) åtskilja.

Secession (sisäs´sj·n) afgång, skilsmessa.

Seclude (siklûd´) utesluta.

Seclusion (siklûṡj´n) afsöndring, ensamhet.

Second (säck´·nd) andra, nästa; sekund; bistå.

Secondary (säckn´däri) af andra ordningen, underordnad.

Second-hand (säck´ndhand) begagnad; at —, “på andra hand.”

Second-rate (säck´ndrēt) af andra rangen.

Secrecy (sīk´risi) hemlighet.

Secret (sīk´r·t) hemlig; hemlighet.

Secretary (säck´ritäri) sekreterare; — of State (— åvv stēt) statsminister, “departements-chef;” — of war, krigsminister.

Secretly (sīk´r·tli) hemligt.

Sect (säkt) sekt.

Section (säksj´n) del, jordområde utaf 640 acres.

Secular (säck´jûl·r) hundraårig, verldslig.

Secure (sikjûr´) säker, trygg; betrygga.

Security (sikjûr´iti) säkerhet, borgen.

Sedate (sidēt´) stilla, lugn.

Sedentary (säd´·ntäri) stillasittande.

Sedge (sädṡj) starrgräs.

Sedition (sidisj´n) uppror.

Seditious (sidisj´ös) upprorisk.

Seduce (sidjûs´) förföra.

Sedulous (sädd´jûlös) arbetsam, flitig.

See (sī) se, besöka.

Seed (sīd) säd, frö; så.

Seek (sīk) söka.

Seem (sīm) synas.

Seeming (sīm´ing) utseende, —ly, till utseendet.

Seemly (sīm´li) passande, anständig.

Seesaw (sīs´å̱) vippgunga (en gunga, bildad af en planka, lagd öfver en bock); to play at — (tû plē att —), “gunga bräde.”

Seethe (sīŧ) sjuda, koka.

Seize (sīṡ) gripa; bemägtiga sig (upon).

Seizure (sīṡj´ûr) arrestering.

Seldom (säld´öm) sällan.

Select (siläkt´) utvälja; utvald.

Selection (siläksj´n) val.

Self (sälf) sjelf; sjelf-.

Self-command (sälfkåmmānd´) sjelfbeherskning.

Selfish (sälf´isj) sjelfvisk.

Self-love (sälf-lövv) egenkärlek.

Self-same (sälf´sēm) just samme.

Self-sufficient (sälfsöffisj´nt) sjelfbelåten.

Sell (säll) sälja.

Semi (sämm´i) i sammansättningar: half-.

Seminary (sämm´inäri) läroverk.

Senate (sänn´et) senat.

Senator (sänn´at·r) senator (motsvarande i Sverige riksdagsman i första kammaren.)

Send (sänd) sända; to — word (°örd), skicka bud (till); to — for, skicka efter; to — forth, frambringa.

Senior (sīn´j·r) äldre.

Sennight (sänn´it) åtta dagar.

Sensation (sänsēsj´n) förnimmelse.

Sense (säns) sinne, mening, förstånd; common —, sundt omdöme.

Senseless (säns´läss) sanslös, orimlig.

[142]

Sensibility (sänsibill´iti) känslighet.

Sensible (säns´ib·l) känslig (för, of,) förståndig.

Sensibly (säns´ibli) förståndigt.

Sensitive (säns´itiv) känslig.

Sensual (sänsj´û·l) sinnlig.

Sentence (sänt´ns) sats (tanke klädd i ord), dom (i brottmål); dömma.

Sentiment (sänt´iment) känsla.

Sentimental (säntimänt´·l) känslofull.

Sentinel (sänt´in·l) skyldtvakt.

Sentry-box (sänt´ribåks) skyllerkur.

Separable (säpp´·rab·l) skiljaktig.

Separate (säpp´·rēt) skilja; särskild.

Separation (säpp·rēsj´n) skilsmessa.

September (säptämb´·r) september.

Sepulcher (säpp´ölk·r) graf.

Sequel (sīk´°äl) följande, följd.

Sequester (sik°äst´·r) lägga beslag på.

Serenade (särinēd´) serenad.

Serene (sirīn´) klar, mild.

Serenity (siränn´iti) klarhet, lugn.

Sergeant (sārdṡj´nt) sergeant.

Series (sīr´īṡ) följd, rad.

Serious (sīr´jös) allvarsam, högtidlig.

Sermon (s·rm´·n) predikan.

Serpent (s·rp´nt) orm.

Servant (s·rv´nt) tjenare, betjent, piga.

Serve (s·rv) tjena, passa upp, lägga för, gagna.

Service (s·rv´is) tjenst, bordservis; — rönn.

Servile (s·rv´il) slafvisk.

Servitude (s·rv´itjûd) slafveri.

Session (säsj´n) sittning, sammankomst, session.

Set (sätt) sätta, ställa, bestämma, gå ned (om solen); to — at ease (īṡ) lugna; to — out, begifva sig; — bestämd; samling (af likartade föremål).

Setter (sätt´·r) fogelhund.

Settle (sätt´·l) befästa, lugna, ordna, befolka, sjunka, nedsätta sig.

Settlement (sätt´·lment) bosättning, lifränta, nybygge, förlikning.

Settler (sätt´l·r) nybyggare.

Seven (sävv´n) sju; —th, sjunde.

Seventeen (sävv´ntīn) sjutton; —th, sjuttonde.

Seventy (sävv´nti) sjuttio.

Sever (sävv´·r) skilja.

Several (sävv´·ral) åtskillig.

Severe (sivīr´) sträng, hård.

Severity (sivärr´iti) stränghet.

Sew (så̱) sy.

Sewer (siû´·r) afloppsränna, kloak.

Sewing (så̱´ing) söm; sy-.

Sex (säks) kön, qvinnokön.

Sexton (säkst´n) klockare.

Sexual (säck´sjû·l) hörande till kön, köns-.

Shabby (sjabb´i) trasig, ruskig, usel.

Shackle (sjack´·l) fjättra.

Shad (sjadd) en art sill.

Shade (sjēd) skugga (motsats: ljus), ande.

Shadow (sjadd´å̱) skugga (af ett föremål); beskugga.

Shadowy, shady (sjadd´å̱i, sjē´di) skuggrik.

Shaft (sjāft) skaft, schakt, axel.

Shag (sjagg) schagg.

Shake (sjēk) skaka, darra; skakning.

Shaker (sjē´k·r) skakare, en nordamerikansk religionssekt, hvars gudstjenst består i ett slags dans.

Shale (sjēl) hylsa.

Shall (sjall) skall.

Shallow (sjall´å) grund; låg, icke djup, ytlig.

Sham (sjamm) bedrägeri, falsk, låtsad; lura, låtsa.

Shambles (sjamb´·lṡ) slagtarbod.

Shame (sjēm) skam; for —, ni borde skämmas! fy skam!

Shameful (sjēm´fûll) skamlig.

Shameless (sjēm´läss) skamlös.

Shamrock (sjam´råck) hvitklöfver, Irlands nationalblomma.

Shank (sjank) ben, skank.

Shanty (sjān´ti) hydda, skjul.

Shape (sjēp) skapa, skapnad, form, figur.

Share (sjä̱r) dela, deltaga i; del, aktie.

Shark (sjārk) haj.

Sharp (sjārp) skarp, listig.

Sharpen (sjārp´n) skärpa, hvässa.

Sharper (sjār´p·r) bedragare, skälm.

Shatter (sjatt´·r) splittra.

Shave (sjēv) raka (skägget).

Shaver (sjēv´·r) barberare, bedragare, blodsugare.

Shawl (sjå̱l) schal.

She (sjī) hon.

Sheaf (sjīf) kärfve.

Shear (sjīr) klippa (ull).

Shears (sjīrṡ) pl. stor sax, ullsax.

Sheath (sjīþ) skida.

Shed (sjädd) utgjuta, afkasta; utgjutelse; — skjul.

Sheep (sjīp) får.

Sheepish (sjīp´isj) enfaldig.

Sheer (sjīr) skär, ren.

Sheet (sjīt) ark, lakan.

Sheet-iron (sjīt´ej·rn) jernbleck.

Shelf (själf) (bok-)hylla.

Shell (själl) skal; skala.

Shelter (själt´·r) skydd; skydda.

Shelve (själv) “lägga på hyllan.”

Shepherd (sjäpp´·rd) herde.

Sheriff (sjärr·iff) fredsdomare.

Sherry (sjärr´i) sherry (vin).

Shield (sjīld) sköld; skydda.

Shift (sjift) skifta; utväg, list, lintyg.

Shilling (sjill´ing) eng. silfvermynt.

Shin (sjinn) skenben.

Shine (sjejn) skina; sken.

Shingle (sjing´g·l) takspån.

Ship (sjip) en ändelse, motsvarande sv. -skap.

Ship (sjipp) skepp; inskeppa.

Shipbroker (sjipp´brå̱k·r) skeppsklarerare.

Shipwreck (sjipp´räck) skeppsbrott.

Shire (sjejr, sj·r) grefskap.

Shirt (sj·rt) skjorta.

Shiver (sjivv´·r) darra; darrning; skifva.

Shoal (sjå̱l) stimm, svärm.

Shock (sjåck) stöt, anfall; anfalla, stöta.

Shocking (sjåck´ing) stötande, anstötlig, afskyvärd.

Shoddy (sjåd´di) lumpull.

[143]
[144]

Byn Tengaroung på Borneo.

[145]

Shoe (sjû) sko.

Shoemaker (sjû´mēk·r) skomakare.

Shook (sjûck) af shake.

Shoot (sjût) skjuta; skott.

Shop (sjåpp) bod, verkstad.

Shopgirl (sjåpp´görl) bodflicka.

Shopkeeper (sjåpp´kīp·r) minuthandlare.

Shoplifter (sjåpp´lift·r) butiktjuf.

Shoplifting (sjåpp´lifting) stöld (i bodar).

Shore (sjå̱r, slutet o) kust.

Short (sjå̱rt) kort, otillräcklig (of), bräcklig; in —, kortligen.

Shorten (sjå̱rt´n) förkorta.

Shorthand (sjå̱rt´hand) snabbskrift, stenografi.

Shot (sjått) skott, skytt.

Should (sjûdd) skulle, af shall.

Shoulder (sjå̱ld´·r) skuldra.

Shout (sjaut) ropa, jubla; jubelskri.

Shouting (sjaut´ing) rop.

Shove (sjövv) framskjuta, drifva; knuff.

Shovel (sjövv´·l) skyffel.

Show (sjå̱) visa, förete; skådespel, syn, prål, exposition.

Shower (sjau´·r) regnskur; hällregna.

Shred (sjrädd) sönderskära; remsa.

Shrew (sjrû) “argbigga.”

Shrewd (sjrûd) listig, slug.

Shriek (sjrīk) skrik, skrika.

Shrill (sjrill) genomträngande, gäll.

Shrimp (sjrimp) räka.

Shrine (sjrejn) helgonskrin, helgedom, tempel.

Shrink (sjrink) krypa hop, krympa; rysa.

Shrinkage (sjrink´edj) krympning.

Shroud (sjraud) svepning; svepa (lik).

Shrovetide (sjrå̱v´tejd) fet-tisdag.

Shrub (sjröbb) buske.

Shrug (sjrögg) rycka på axlarna.

Shudder (sjödd´·r) rysa; rysning.

Shuffle (sjöff´·l) förblanda, blanda (kort); göra knep; knep.

Shun (sjönn) undvika.

Shut (sjött) låsa; to — up, tillspärra, innesluta.

Shutter (sjött´·r) fönsterlucka.

Shuttle (sjött´·l) skottspole.

Shy (sjej) skygg, blyg.

Sick (sick) sjuk.

Sicken (sick´n) sjukna.

Sickly (sick´li) sjuklig, svag; osund.

Sickness (sick´näss) sjukdom.

Side (sejd) sida; sido-; hålla med (with).

Sideboard (sejd´bå̱rd) matskänk.

Siege (sīdṡj) belägring.

Sieve (sivv) såll, sikt.

Sift (sift) sålla, sikta.

Sigh (sej) sucka; suck.

Sight (sejt) syn.

Sign (sejn) tecken, skylt; underteckna.

Signal (sig´n·l) tecken, signal; utmärkt.

Signature (sigg´natjûr) påsatt märke, namnteckning.

Significant (siggniff´ikant) betecknande, vigtig.

Signification (siggnifikēsj´n) betydelse.

Signify (sigg´nifej) betyda.

Silence (sejl´ns) tystnad; tysta; tyst!

Silent (sejl´nt) tyst, stilla; to be —, tiga.

Silk (silk) silke, siden.

Silken (silk´n) siden-.

Sill (sill) tröskel.

Silliness (sill´inäss) enfaldighet.

Silly (sill´i) enfaldig.

Silver (silv´·r) silfver; silfver-; försilfra; German — (djör´man —) nysilfer.

Similar (simm´il·r) likartad.

Similarity (similarr´iti) likhet.

Simmer (simm´·r) småkoka.

Simple (simp´·l) enkel.

Simpleton (simp´·lt·n) dumhufvud.

Simplicity (simpliss´iti) enkelhet.

Simplify (simp´lifej) förenkla.

Simply (simp´li) helt enkelt, rätt och slätt, blott.

Simulate (sim´mjûlēt) låtsa, hyckla.

Simulation (simjûlē´sj·n) förställning.

Simultaneous (simöltēn´jös) samtidig.

Sin (sinn) synd; synda.

Since (sins) sedan; emedan; ever — (ävv´·r) alltsedan.

Sincere (sinsīr´) sann, verklig, ärlig.

Sincerity (sinsärr´iti) ärlighet, uppriktighet.

Sinecure (sej´nikjûr) sinekur (tjenst utan tjenstgöring).

Sinew (sinn´jû) sena.

Sinful (sinn´fûll) syndig.

Sing (sing) sjunga.

Singe (sindṡj) sveda, bränna.

Singer (sing´·r) sångare.

Singing (sing´ing) sång-.

Single (sing´g·l) enkel, ensam, ogift.

Singular (sing´gjûl·r) ensam, enstaka, underlig.

Singularity (singgjûlarr´iti) egenhet.

Sinister (sin´ist·r) olycksbådande, elak.

Sink (sink) sjunka, sänka; slaskrör (i kök).

Sinner (sinn´·r) syndare.

Sinuous (sinn´jûös) bugtig.

Sinus (sejn´ös) bugt.

Sip (sipp) smutta; klunk.

Siphon (sejf´n) häfvert.

Sir (s·rr) min herre; titel på eng. baronets eller knights.

Sire (sejr) tilltalstitel till kungar och kejsare; fader, gubbe.

Sirup (s·rr´·p) inkokt frukt och bärsaft (jfr. treacle).

Sister (sist´·r) syster; — -in-law, svägerska.

Sit (sitt) sitta; to — down, sätta sig.

Sitting-room (sitt´ingrûm) arbetsrum, hvardagsrum.

Situated (sit´jûēt·d) belägen, befintlig.

Situation (sittjûēsj´n) belägenhet, läge.

Six (siks) sex; —th, sjette.

Sixteen (siks´tīn) sexton.

Sixty (sikst´i) sextio.

Size (sejṡ) storlek, format, hornlim; klistra.

Skate (skēt) skridsko; åka skridskor.

Skein (skēn) docka (tråd).

Skeleton (skällt´n) benrangel.

[146]

Sketch (skätsj) utkast, göra utkast.

Skiff (skiff) julle.

Skill (skill) duglighet, konstfärdighet.

Skilled (skill´d) öfvad (in).

Skillet (skill´·t) liten gryta.

Skillful (skill´fûll) skicklig, konstfärdig.

Skim (skim) skumma, fara lätt öfver.

Skin (skinn) skinn, hud; flå.

Skip (skipp) hopp, språng; hoppa, begifva sig bort, “schappa.”

Skipper (skipp´·r) skeppare.

Skirmish (sk·rm´isj) skärmytsling; strida.

Skirt (sk·rt) skört, kjol, utkant.

Skittles (skitt´·lṡ) käglor.

Skull (sköll) skalle.

Sky (skej) himmel.

Slack (slack) slak, slapp.

Slacken (slack´n) slakna, slappas.

Slander (sland´·r) förtala; förtal.

Slang (slang) pöbelspråk, uttryck, egendomliga för vissa yrken, klasser o. s. v.

Slant (slānt) sned; luta.

Slap (slapp) slag med flata handen; slå.

Slate (slēt) skiffer, griffeltafla; — pencil, griffel.

Slattern (slatt´·rn) “slamsa,” “slampa.”

Slaughter (slå̱t´·r) slagta; slagtning, slagt.

Slave (slēv) slaf.

Slaver (slavv´·r) dregel; dregla.

Slay (slē) dräpa.

Sled (slädd) släde (i Förenta Stat.) se Sledge, Sleigh.

Sledge (slädṡj) släda (i England); — slägga.

Sleek (slīk) slätt, glatt.

Sleep (slīp) sofva; sömn.

Sleeper (slīp´·r) sofvare, sofvagn; underlagsbjelke.

Sleeping-room (slīp´ing-rûm) sängkammare.

Sleepy (slīp´i) sömnig.

Sleet (slīt) snöslask.

Sleeve (slīv) ärm.

Sleigh (slē) släde.

Slender (sländ´·r) smärt, svag.

Slept (släpt) af to sleep; I —, jag sof.

Slice (slejs) skifva; skära i skifvor.

Slide (slejd) glida, smyga sig; jemn bana, isbana.

Slight (slejt) obetydlig, ringa; förakta.

Slime (slejm) dy, gyttja.

Sling (sling) slunga.

Slip (slipp) glida, halka, smyga sig; felsteg, papperslapp.

Slipper (slipp´·r) toffel.

Slippery (slipp´·ri) slipprig, hal.

Slit (slitt) klyfva.

Sloop (slûp) slup.

Slop (slåpp) slask; —s, färdiggjorda kläder, diskvatten.

Slop-basin (slåpp-bēsn) spilkum.

Slope (slå̱p) sluttning; slutta.

Sloth (slå̱þ) lättja.

Slouch (slautsj) hänga med hufvudet.

Slough (slau) pöl; (slöff) afkastadt ormskinn.

Sloven (slövv´n) slusk.

Slovenly (slövv´nli) sluskig.

Slow (slå̱) trög, långsam.

Slowly (slå̱´li) långsamt.

Slubber (slöbb´·r) slarfva.

Sludge (slödṡj) dy.

Slug (slögg) snigel (utan skal), “latmask”; “lägga sig på latsidan.”

Sluggard (slögg´·rd) lätting.

Sluggish (slögg´isj) lat.

Sluice (slûs) sluss.

Slumber (slömb´·r) slummer; slumra.

Slur (slör) smutsa; fläck.

Slut (slött) snuskig qvinna.

Sluttish (slött´isj) snuskig.

Sly (slej) slug, fiffig.

Smack (smack) smacka; smackande kyss, pisksmäll.

Small (små̱l) liten.

Small-beer (små̱l´bīr) svagdricka.

Smart (smārt) smärta; lida smärta; skarp, bitande; skicklig.

Smash (smasj) slå sönder.

Smear (smīr) smörja.

Smell (smäll) lukta; lukt.

Smelt (smält) nors (en fisk).

Smelt (smält) smälta (malmer).

Smile (smejl) le; leende.

Smirch (smörtj) fördunkla, nedsmutsa.

Smirk (sm·rk) smila; tvunget leende.

Smite (smejt) slå, dräpa.

Smith (smiþþ) smed.

Smitten (smitt´n) intagen.

Smock (småck) särk.

Smockfrock (småck´fråck) blus.

Smoke (små̱k) rök; röka.

Smoker (små̱k´·r) rökare, rökvagn.

Smoky (små̱k´i) rökig.

Smooth (smûŧ) jemn, mjuk, mild; jemna, mildra.

Smother (smöŧŧ´·r) qväfva.

Smoulder (små̱ld´·r) “pyra.”

Smuggle (smögg´·l) smuggla.

Smut (smött) smuts; smutsig.

Smutty (smött´i) smutsig.

Snag (snagg) trädstam (i floder, För. Stat.), knagg.

Snail (snēl) snäcka, snigel (med hus).

Snake (snēk) snok, orm.

Snap (snapp) afbryta (off), knäcka, nappa; napp.

Snare (snä̱r) snara; snärja.

Snarl (snārl) knorra, morra.

Snatch (snatsj) hastigt gripa, röfva; grepp.

Sneak (snīk) smyga sig.

Sneer (snīr) “rynka på näsan” (åt, at), håna; hånleende.

Sneeze (snīṡ) nysa; nysning.

Snicker (snick´·r) fnissa; fnissning.

Sniff (sniff) snyfta.

Snip (snipp) afklippa.

Snob (snåbb) “spetsborgare,” person, som vill synas vara mer än han är.

Snore (snå̱r) snarka; snarkning.

Snout (snaut) tryne, pip.

Snow (snå̱) snö; snöga.

Snow-ball (snå̱´bå̱l) snöboll.

Snub (snöbb) stubba, snubba.

Snuff (snöff) snus; to take —, snusa.

Snuffers (snöff´·rṡ) ljussax.

Snuffle (snöff´·l) snöfla.

Snug (snögg) tarflig.

So (så̱) så; — he did (hī didd) det gjorde han; she is more — (sjī iṡ må̱r —) hon är det ännu mer.

Soak (så̱k) blöta; ligga i blöt.

[147]

Soap (så̱p) tvål; soft — (såfft —) såpa.

Soar (så̱r) flyga högt, svinga.

Sob (såbb) snyfta; snyftning.

Sober (så̱b´·r) nykter.

Sobriety (såbrej´iti) nykterhet.

Sociable (såsj´ab·l) sällskaplig, umgängsam.

Social (så̱sj´·l) samhälls-, sällskaps-.

Society (såsej´iti) samfund, förening, samhälle, sällskapslif.

Socket (såck´t) ljuspipa, håla.

Sod (sådd) grästorfva.

Soda-water (så̱d´a-°å̱t´·r) sodavatten.

Soever (såävv´·r) som helst (i sammansättn.).

Sofa (så̱f´a) soffa.

Soft (såfft) mjuk, mild.

Soften (såff´n) mildra, blidka, bli mjuk.

Soil (såjl) jordmån; — nedsmutsa; smuts.

Sojourn (så̱dṡj´örn) vistas.

Solace (såll´es) trösta; tröst.

Solder (såld´·r) hoplöda.

Soldier (så̱ld´j·r) soldat.

Sole (så̱l) såla; tunga (fisk); — ensam.

Solemn (såll´·m) högtidlig.

Solmnity (såläm´niti) högtidlighet.

Solicit (såliss´it) enträget begära, ansöka.

Solicitation (sålisitēsj´n) ansökan.

Solicitor (såliss´it·r) förespråkare, sakförare; — general (djänn´r·l) generalfiskal.

Solicitous (såliss´itös) ängslig, sorgfällig.

Solid (såll´id) fast, solid.

Solidity (sålidd´iti) fasthet, säkerhet.

Solitary (såll´itäri) enslig; enstaka; ensling.

Solitude (såll´itjûd) ensamhet.

Solution (sålljûsj´n) lösning.

Solve (sålv) lösa.

Solvent (sålv´nt) i stånd att betala, solvent.

Some (sömm) någon, några; —body (söm´båddi) någon; —how (söm´hau) på ett eller annat sätt; —thing (söm´þing) någonting; —times (söm´tejmṡ) understundom; —what (söm´°ått) något; —where (söm´°ä̱r) någorstädes.

Somniferous (såmniff´·rös) sömngifvande.

Son (sönn) son; — -in-law (— in lå̱) svärson.

Song (sång) sång, visa.

Sonorous (sånå̱r´ös) klingande, klart ljudande.

Soon (sûn) snart.

Soot (sûtt) sot.

Soothe (sûŧ) blidka.

Soothsayer (sûþ´sē·r) spåman.

Sooty (sûtt´i) sotig.

Sop (såpp) genomdränkt bit (att äta).

Soporous (såpp´årös) sömngifvande.

Sorb (så̱rb) rönn.

Sorcerer (så̱rs´·r·r) trollkarl.

Sorcery (så̱rs´·ri) trolleri.

Sordid (så̱rd´id) nedrig, låg, knusslig.

Sore (så̱r) sår; smärtsam, öm, i hög grad, “svåra.”

Soreness (så̱r´näss) ömhet.

Sorrel (sårr´·l) syra (växt).

Sorrel (sårr´·l) fuxröd.

Sorrow (sårr´å̱) sorg; sörja.

Sorrowful (så̱rr´åfûll) sorgsen.

Sorry (sårr´i) bedröfvad. I am —, det gör mig ondt.

Sort (så̱rt) sort, slag, art; sortera.

Sot (sått) “fyllbult.”

Soul (så̱l) själ.

Sound (saund) sund, frisk; — sund (mellan stränder); ljud; ljuda; — pejla; undersöka.

Sounding-lead (saund´ing-lädd) sänklod.

Soundly (saund´li) sundt, eftertryckligt.

Soup (ṡûp) köttsoppa.

Sour (saur) sur.

Source (så̱rs) källa.

Souse (saus) insalta; lake; sylta; — slå ned.

South (sauþ) söder; sydlig; — east (īst´) sydost; — west (°äst´) sydvest.

Sovereign (sövv´rin) förnämst, förträfflig; öfverherre; eng. guldmynt.

Sow (sau) so, sugga; (så̱) utså.

Space (spēs) rum, rymd.

Spacious (spēsj´ös) rymlig, vidsträckt.

Spade (spēd) spade, spader.

Spaniel (spanj´·l) vaktelhund.

Spanish (spann´isj) spansk; spanska (språket).

Spar (spār) sparre, spat.

Spare (spä̱r) spara, skona; sparsam; to —, qvar, öfver; enough and to — (inöff´) fullt upp.

Sparing (spä̱r´ing) tarflig, knapp.

Spark (spārk) gnista.

Sparkle (spārk´·l) gnistra; gnista.

Sparkling (spārk´ling) skummande, gnistrande.

Sparrow (sparr´å̱) sparf.

Spasm (spaṡm) kramp.

Spatter (spatt´·r) öfverstänka.

Spatter-dashes (spatt´·rdasj·ṡ) damaskor.

Spawn (spå̱n) fiskromm.

Speak (spīk) tala.

Speaker (spīk´·r) talman.

Speaking-trumpet (spīk´ing-trömp·t) talrör.

Spear (spīr) spjut.

Special (späsj´·l) särskild.

Speciality (späsjiall´iti) särskildhet.

Species (spīsj´īṡ) art.

Specific (spīsiff´ik) särskild, egendomlig.

Specimen (späss´imän) prof.

Specious (spīsj´ös) skenbar.

Speck (späck) fläck.

Spectacle (späkt´ak·l) skådespel, syn; —s, glasögon.

Spectator (späktēt´·r) åskådare.

Spectre (späkt´·r) spöke.

Speculate (späck´jûlēt) grubbla, spekulera.

Speculation (späkjûlēsj´n) granskning, spekulation.

Speech (spītsj) mål, tal.

Speechless (spītsj´läss) mållös, stum (af förvåning).

Speed (spīd) skynda sig; brådska, fart.

Speedy (spīd´i) snabb.

Spell (späll) stafva.

Spell (späll) kort stund, tag, ryck.

Spell-bound (späll´baund) förhexad.

Spend (spänd) använda, tillbringa, förslösa.

Spendthrift (spänd´þrift) slösare.

[148]

Spew (spjû) spy.

Sphere (sfīr) sfer, krets, klot.

Spice (spejs) krydda.

Spicer (spejs´·r) kryddkrämare.

Spicy (spej´si) kryddrik, doftande; pikant.

Spider (spejd´·r) spindel.

Spike (spejk) spets; fastspika, förnagla.

Spill (spill) spilla; pinne.

Spin (spinn) spinna.

Spinage (spinn´edṡj) spenat.

Spine (spejn) ryggrad.

Spinning-wheel (spinn´ing-°īl) spinnrock.

Spinous (spejn´ös) taggig.

Spinster (spinst´·r) ogift qvinna, (gammal) mö.

Spiny (spejn´i) törnig.

Spiral (spejr´·l) spiral.

Spire (spej´·r) spira.

Spirit (spirr´it) anda, ande, lifskraft, spöke, sprit; in high —s, upprymd; in low —s, nedslagen.

Spirited (spirr´it·d) liflig.

Spiritual (spirr´itjû·l) andlig, kyrklig.

Spirt (sp·rt) se spurt.

Spit (spitt) spett, landtunga; spott; spotta.

Spite (spejt) nagg; in — of, till trots för, oaktadt.

Splash (splasj) plaska.

Spleen (splīn) mjeltsjuka, vresighet, tungsinthet.

Splendid (spländ´id) präktig, herrlig.

Splendor (spländ´·r) glans.

Splenetic (splänn´itik) vresig, tungsint.

Splint (splint) spillra; spjela.

Splinter (splint´·r) splittra.

Split (splitt) splittra, remna.

Spoil (spåjl) byte; plundra, förderfva.

Spoke (spå̱k) hjuleker.

Spoke, spoken, af to speak.

Spoliate (spå̱l´jēt) plundra.

Sponge (spöndṡj) tvättsvamp.

Sponger (spöndṡj´r) snyltgäst.

Spongy (spöndṡj´i) svampaktig, lös.

Sponsor (spåns´·r) fadder.

Spontaneous (spåntēn´jös) frivillig.

Spoon (spûn) sked.

Spooney (spûn´i) fåne.

Sport (spå̱rt) lek, förlustelse i det fria, idrott (kapplöpningar, jagt, fiske, kroppsöfningar o. d.); in —, på skämt.

Sportful (spå̱rt´fûll) skämtsam.

Sportsman (spå̱rts´man) idkare ell. älskare af jagt, fiske o. s. v.; idrottsman.

Spot (spått) fläck, ställe; fläcka.

Spotless (spått´läss) fläckfri.

Spousal (spauṡ´·l) bröllops-.

Spouse (spauṡ) make, maka.

Spout (spaut) rör, tut, pip; utspruta.

Sprain (sprēn) vricka, sträcka.

Sprawl (språ̱l) sprattla.

Spray (sprē) qvist, stänk.

Spread (sprädd) sprida, utbreda.

Sprig (sprigg) telning.

Sprightly (sprejt´li) liflig, munter.

Spring (spring) hoppa, härstamma, frambryta, spränga; språng, fjeder; — vår (årstiden).

Sprinkle (sprink´·l) strö, stänka.

Sprit (spritt) spröt.

Sprout (spraut) slå ut; skott.

Spruce (sprûs) tall; — grann.

Spume (spjûm) skum.

Spunk (spönk) fnöske.

Spur (spör) sporre; sporra.

Spurious (spjûr´jös) oäkta.

Spurn (spörn) sparka, förakta.

Spurt (spört) utspruta.

Sputter (spött´·r) småspotta.

Spy (spej) spion; spionera.

Squab (sk°åbb) tjock och fet; uppstoppad kudde.

Squabble (sk°åbb´·l) gräla; gräl, träta.

Squadron (sk°ådd´r·n) sqvadron.

Squalid (sk°åll´id) smutsig.

Squall (sk°å̱l) skrål; skråla.

Squanderer (sk°ånd´·r·r) slösare.

Square (sk°är) fyrkantig, qvadratisk, undersätsig; fyrkant, qvadrat, öppen plats.

Squash (sk°åsj) krossa; ett slags gurkväxt.

Squat (sk°ått) huka sig ned, olofligt nedsätta sig på andras mark (För. Stat.).

Squatter (sk°ått´·r) nybyggare, som slår sig ned, der han finner lämpligt, se föreg.

Squeak (sk°īk) hvina; skrik.

Squeamish (sk°īm´isj) kräsmagad, nogräknad.

Squeeze (sk°īṡ) krysta, klämma.

Squib (sk°ibb) svärmare.

Squint (sk°int) skela.

Squirrel (sk°·rr´·l) ekorre.

Squirt (sk°·rt) utspruta.

Stab (stabb) genomborra; stöt, sår.

Stability (stabill´iti) fasthet.

Stable (stēb´·l) fast, varaktig; — stall.

Stack (stack) stack.

Staff (stāf) staf, skaft, stab.

Stag (stagg) hjort.

Stage (stēdṡj) ställning, skådeplats, station, postvagn.

Stage-coach (stēdṡj´kå̱tsj) postdiligens.

Stagger (stagg´·r) vackla, göra tvehogsen.

Stagnant (stagg´nant) stillastående.

Stagnation (stagnē´sj·n) stockning.

Staid (stēd) af to stay; I —, jag stod.

Staid (stēd) stadig, stadgad.

Staidly (stēd´li) allvarligt.

Staidness (stēd´näss) stadighet.

Stain (stēn) färga, fläcka; fläck, vanära.

Stair (stä̱r) trappa, trappsteg; up —s, uppför trappan, “deruppe;” down —s, utför trappan, “dernere.”

Staircase (stä̱r´kēs) trappa.

Stake (stēk) stake, påle, insats; at —, i fara; utstaka (out).

Stale (stēl) dufven, kraftlös.

Stalk (stå̱k) stjelk.

Stall (stå̱l) spilta, bås, salustånd.

Stallion (stallj´n) hingst.

Stammer (stamm´·r) stamma.

Stamp (stamp) stampa, intrycka; stämpel, stämpelpapper, märke.

Stanch (stāntsj) hämma; fast, säker.

Stand (stand) stå, uthärda; stånd, station, förlägenhet, ställning.

Standard (stand´·rd) standar, myntfot, mönster; mönstergiltig.

[149]

Stander-by (stand´·rbej) åskådare.

Standing (stand´ing) stående, fast; rang, plats.

Staple (stē´p·l) krampa; stapel (hufvud —) artikel.

Star (stār) stjerna.

Starboard (stār´bå̱rd vanligen stār´b·rd) styrbord.

Starch (stārtsj) stärkelse; stärka.

Stare (stä̱r) stirra.

Stark (stārk) alldeles.

Starling (stār´ling) stare.

Start (stārt) studsa, störta, afresa; stöt, infall; to get the —, få försprång.

Starter (stārt´·r) stöfvare; den som vid kapplöpningar ger tecken till loppets början.

Startle (stārt´·l) studsa, skrämma, bestörtning.

Starvation (starvēsj´n) hungersnöd.

Starve (stārv) hungra ihjel, uthungra.

Starving (stār´ving) uthungrad.

State (stēt) tillstånd, ståt, stat, stats-; berätta.

Stately (stēt´li) ståtlig.

Statesman (stēts´man) statsman.

Station (stēsj´n) station, post; stationerna.

Stationary (stēsj´·näri) stillastående.

Stationer (stēsj´·n·r) pappershandlare.

Stationery (stēsj´n·ri) rit- och skrifmaterialier.

Station-master (stēsj´nmāst·r) stationsinspektor.

Statistics (statist´iks) statistik.

Statuary (statt´jûärri) bildhuggare, bildhuggarkonst.

Statue (statt´jû) bildstod.

Stature (statt´jûr) kroppshöjd, växt.

Statute (statt´jût) lag, förordning.

Stay (stē) stanna, dröja; upbehåll; —s, lifstycke, snörlif.

Stead (städd) i sammans. bed-stead (bädd-städd) säng.

Steadfast (städd´fāst) ståndaktig.

Steadiness (städd´inäss) stadighet.

Steady (städd´i) stadig, fast.

Steak (stēk) köttskifva.

Steal (stīl) stjäla.

Stealth (ställþ) hemlig handling; by —, i hemlighet.

Steam (stīm) ånga.

Steamboiler (stīm´båjl·r) ångpanna.

Steamboat (stīm´bå̱t) ångbåt.

Steam-engine (stīm´ändjin) ångmaskin.

Steamer (stīm´·r) ångfartyg.

Steampower (stīm´pau·r) ångkraft.

Steel (stīl) stål; härda.

Steelyard (still´yard) besman.

Steep (stīp) brant; bråddjup; neddoppa.

Steeple (stīp´·l) kyrktorn.

Steeple-chase (stīp´·ltjēs) kappridt med hinder.

Steer (stīr) ungtjur; styra.

Stellar (ställ´·r) stjern-.

Stem (stämm) stam, stäf.

Stench (stäntsj) stank.

Step (stäpp) stiga, träda; steg.

Step-brother (stäpp´bröŧŧ·r) halfbror; step-child (stäpp´tjejld) styfbarn; step-daughter (stäpp´då̱t·r) styfdotter; step-father (stäpp´fāŧ·r) styffader.

Sterile (stärr´il) ofruktbar.

Sterling (st·rl´ing) “efter engelsk myntfot;” ren, oförfalskad.

Stern (st·rn) sträng, dyster; — akter.

Stew (stjû) stufva.

Steward (stjû´·rd) förvaltare, proviantmästare.

Stick (stick) käpp; sticka, fastna; to — at, tveka; to — to, hänga fast vid.

Sticking-plaster (stick´ing-plāst·r) häftplåster.

Sticky (stick´i) klibbig.

Stiff (stiff) styf.

Stifle (stej´f·l) qväfva.

Stigma (stigg´ma) brännmärke, skamfläck.

Still (still) ännu, dock; — stilla; lugna; destillera.

Still-born (still´bå̱rn) dödfödd.

Stilt (stilt) stylta.

Stimulant (stimm´jûlant) hetsande medel.

Stimulate (stimm´jûlēt) uppegga, hetsa.

Stimulus (stimm´jûlös) sporre, driffjeder.

Sting (sting) sticka, stinga, styng.

Stingy (stindṡj´i) snål.

Stink (stink) stinka; stank.

Stint (stint) inskränka.

Stipend (stejp´nd) aflöning.

Stipulate (stipp´jûlēt) bestämma, öfverenskomma.

Stipulation (stippjûlē´sj·n) öfverenskommelse.

Stir (st·r) röra, uppegga, röra sig; uppror.

Stirrup (störr´·p) stigbygel.

Stitch (stitsj) hopsy; stygn.

Stock (ståck) stock, stam, block, skaft; förråd, kapital, obligation; spännhalsduk.

Stocking (ståck´ing) strumpa.

Stoical (stå̱´ik·l) orubbligt lugn, kall.

Stoker (stå̱k´·r) eldare.

Stolid (ståll´·id) fånig.

Stomach (stömm´ak) buk, magsäck, matlust.

Stomacher (stömm´atsj·r) bröstduk.

Stone (stå̱n) sten; stena.

Stoneware (stå̱n´°ä̱r) stenkärl.

Stool (stûl) stol (utan ryggstöd), pall, nattstol.

Stoop (stûp) böja sig, luta.

Stop (ståpp) stanna, spärra, hindra; hinder, uppehåll.

Stoppage (ståpp´edṡj) hinder.

Stopple (ståpp´·l) propp.

Store (stå̱r) förråd; lägga i förråd.

Store-house (stå̱r´haus) packhus, förrådshus.

Stork (stå̱rk) stork.

Storm (stå̱rm) storm, oväder; storma.

Story (stå̱r´i) berättelse, saga; våning.

Stout (staut) stark, tjock, dugtig; starkt öl.

Stove (stå̱v) ugn.

Stow (stå̱) instufva, packa.

Straddle (stradd´·l) skrefva (med benen), sitta grensle på.

Straggle (stragg´·l) ströfva omkring, flacka.

Straggler (stragg´l·r) landstrykare.

Straight (strēt) rak; strax.

Straightway (strēt´°ē) genast.

[150]

Strain (strēn) spänna, öfveranstränga, sila; ansträngning, ljud, melodi, uttryckssätt.

Strait (strēt) trång; —s, sund (smal farled).

Strand (strand) strand; stranda.

Strange (strēndṡj) främmande, utländsk, besynnerlig.

Stranger (strēndṡj´·r) främling, utländing.

Strangle (strang´g·l) strypa.

Strap (strapp) stropp.

Stratagem (stratt´adjäm) krigslist.

Straw (strå̱) strå.

Strawberry (strå̱´bärri) smultron.

Stray (strē) fara vilse.

Streak (strīk) strimma; to — it, “springa allt hvad tyget håller.”

Stream (strīm) ström; strömma.

Streamer (strīm´·r) vimpel.

Street (strīt) gata.

Strength (strängþ) styrka.

Strenghhen (strängþ´n) stärka.

Strenuous (stränn´jûös) ifrig, nitisk.

Stress (sträss) tryck, vigt.

Stretch (strätsj) sträcka, sträcka sig, anstränga; utsträckning.

Strew (strû) strö.

Strict (strikt) sträng, noggrann.

Stride (strejd) taga långa steg, skrefva; långt steg.

Strife (strejf) strid.

Strike (strejk) slå; lemna sitt arbete; arbetsinställelse (för att framtvinga bättre vilkor); to — a bargain, afsluta ett köp.

String (string) sträng, snodd, rem; spänna, stämma.

Stringent (strindṡj´nt) strängt bindande.

Strip (stripp) afdraga, beröfva (off); remsa.

Stripe (strejp) strimma.

Stripling (stripp´ling) yngling stadd i uppväxt.

Strive (strejv) sträfva, strida.

Stroke (strå̱k) slag; stryka med handen.

Stroll (strå̱l) kringvandra; vandring.

Strong (strång) stark.

Stronghold (strång´hå̱ld) fästning.

Strop (stråpp) rakstrigel.

Structure (strökt´jûr) bygnad.

Struggle (strögg´·l) sträfva, brottas, kämpa; kamp.

Strumpet (strömp´t) sköka.

Strut (strött) stolt gång; “sprätta.”

Strutter (strött´·r) sprätt.

Stub (stöbb) stubbe.

Stubborn (stöbb´årn) hårdnackad, envis.

Stud (stödd) lös skjortknapp, bröstknapp; stuteri.

Student (stjûd´nt) studerande, student, lärd man.

Studied (stödd´id) genomläst, genomtänkt, bevandrad.

Studious (stjûd´jös) flitig, bemödande sig (om, of).

Study (stödd´i) studium, arbetsrum; studera.

Stuff (stöff) ämne, tyg, skräp; stoppa, fylla.

Stumble (stömb´·l) snafva, stöta (på, upon); felsteg.

Stump (stömp) stump; stympa; to — it, hålla tal (vid riksdagsmannaval i För. Staterna).

Stun (stönn) bedöfva.

Stupe (stjûp) varmt omslag.

Stupefaction (stjûpifaksj´n) bestörtning.

Stupefy (stjû´pifej) bedöfva, förslöa, göra häpen.

Stupendous (stjûpänd´ös) förvånande.

Stupid (stjûp´id) dum.

Stupidity (stjûpidd´iti) dumhet.

Stupor (stjûp´·r) känslolöshet, slöhet.

Sturdiness (störd´inäss) sturskhet.

Sturdy (störd´ī) stursk, stark.

Sturgeon (stördṡj´n) stör (fisk).

Stutter (stött´·r) stamma.

Sty (stej) svinstia.

Style (stejl) stil; kalla.

Stylish (stejl´isj) “stilfull,” nymodig.

Suavity (s°avv´iti) behag.

Sub (söbb) i sammansättningar; under. Här saknade ord med förstafvels. sub sökas under hufvudordet.

Subaltern (söbå̱lt´·rn) underordnad.

Subalternate (söbalt·rn´et) omvexlande.

Subdue (söbdjû´) underkufva, tämja.

Subjacent (söbdjēs´nt) nedanför liggande.

Subject (söbb´djäkt) underdånig, utsatt, mottaglig, böjd (för, to); undersåte, föremål; (söbdjäkt´) utsätta (för, to), kufva.

Subjection (söbdjäksj´n) undergifvenhet.

Subjective (söbdjäkt´iv) subjektiv, personlig.

Subjugate (söb´djûgēt) underkufva.

Sublime (söblejm´) upphöjd; det höga.

Submarine (söbmarīn´) undervattens-.

Submerge (söbm·rdṡj´) sänka, nedsjunka.

Submission (söbmisj´n) undergifvenhet.

Submissive (söbmiss´iv) undergifven.

Submit (söbmitt´) underkasta (sig, one’s self), finna sig (i, to), öfverlemna.

Subordinate (söbå̱r´dinet) underordnad; (söbå̱r´dinēt) underordna.

Suborn (söbå̱rn´) förleda.

Subscribe (söbskrejb´) underteckna, samtycka, subskribera.

Subscriber (söbskrejb´·r) subskribent.

Subscription (söbskripsj´n) subskription.

Subsequent (söb´sik°änt) påföljande.

Subside (söbsejd´) lugna sig, upphöra.

Subsidiary (söbsidd´järi) hjelp-; hjelpare.

Subsidy (söb´sidi) penningunderstöd.

Subsist (söbsist´) hafva sitt uppehälle; underhålla; to — on, lefva af.

Subsistence (söbsist´ns) lifsuppehälle.

Subsistent (söbsist´nt) bestående.

[151]
[152]

Vy af Mount Stephen, bergstopp på Klippiga bergen (Rocky Mountains), Kanada.

[153]

Substance (söbst´·ns) väsen, ämne.

Substantial (söbstansj´·l) väsentlig, kraftig.

Substitute (söbb´stitjût) sätta i stället; ersättning, tjenstförrättande.

Subterranean (söbtärrēnj´·n) underjordisk.

Subtile (söb´til) fin, skarp.

Subtle (sött´·l) listig.

Subtract (söbtrakt´) draga från.

Subtraction (söbtraksj´n) afdrag, subtraktion.

Suburb (söbb´örb) förstad.

Subversion (söbv·rsj´n) omstörtning, undergång.

Subvert (söbv·rt´) kullkasta.

Succeed (söksīd´) följa efter (to), lyckas.

Success (söksäss´) lycklig utgång, tur.

Successful (söksäss´fûll) lycklig.

Succession (söksäsj´n) följd, arfsföljd.

Successive (söksäss´iv) på hvarandra följande.

Succinct (söksinkt´) sammandragen, kort.

Succor (söck´·r) hjelpa, bistå; hjelp.

Succulent (söck´jûl·nt) saftig.

Succumb (söckömb´) duka under (under).

Such (sötsj) sådan; — as, de som.

Suck (söck) suga, dia; di.

Suckling (söck´ling) spädt barn, dibarn.

Sudden (södd´n) plötslig; on a —, plötsligen, med ens.

Suds (söddṡ) såplödder; to be in the —, “vara i knipa.”

Sue (siû) lagsöka, stämma, ansöka (om, for).

Suet (siû´·t) njurtalg.

Suffer (söff´·r) uthärda, tåla, lida.

Suffering (söff´·ring) lidande.

Suffice (söffejṡ´) vara nog.

Sufficiency (söffisj´nsi) tillräcklig mängd, sjelftillit.

Sufficient (söffisj´nt) tillräcklig.

Suffix (söff´iks) ändelse.

Suffocate (söff´åkēt) qväfva.

Suffrage (söff´redṡj) röst.

Suffuse (söffjûṡ´) öfvergjuta, sprida öfver.

Sugar (sjûgg´·r) socker.

Suggest (söddjäst´) föreslå, ingifva.

Suggestion (söddjästj´n) inrådan, råd.

Suicide (sû´isejd) sjelfmord, sjelfmördare.

Suit (siût´) frieri, rättegång; par, följd (af likartade föremål), drägt; passa, tillfredsställa.

Suitable (siût´ab·l) passande.

Suite (s°īt´) följe, rad.

Suitor (siût´·r) friare; rättsökande.

Sulky (sölk´i) vresig.

Sullen (söll´n) dyster, tvär, butter.

Sullenness (söll´nnäss) vresighet, bisterhet.

Sully (söll´i) nedsmutsa.

Sulphur (sölf´·r) svafvel.

Sulphureous (sölfjûr´jös) svafvelhaltig.

Sulphuric acid (sölfjûr´ik ass´id) svafvelsyra.

Sultry (sölt´ri) qväfvande varm, qvalmig.

Sum (sömm) summa; summera (ihop, up).

Summary (sömm´äri) kortfattad; sammandrag.

Summer (sömm´·r) sommar.

Summit (sömm´it) spets, topp.

Summon (sömm´·n) uppmana, stämma, kalla.

Summons (sömm´nṡ) stämning (inför rätta).

Sumptuous (sömt´jûös) dyrbar, praktfull.

Sun (sönn) sol.

Sunburnt (sönn´börnt) solbränd.

Sunday (sönn´dē) söndag.

Sunder (sönd´·r) söndra, dela.

Sun-dial (sönn´dej·l) solvisare.

Sunken rocks (sönk´n råcks) blindskär.

Sunny (sönn´i) solig, sol-.

Sunrise (sönn´rejṡ) soluppgång.

Sunset (sönn´sätt) solnedgång.

Sun-stroke (sönn´strå̱k) solstygn.

Sup (söpp) äta aftonvard.

Super (siûp´·r) förstafvelse: öfver, mer än, högligen. Här saknade sammans. med super sökas under hufvudordet.

Superb (siûp·rb´) ypperlig, praktfull, herrlig.

Supercilious (siûp·rsill´jös) öfvermodig, stolt.

Superficial (siûp·rfisj´·l) ytlig.

Superficies (siûp·rfisj´īṡ) yta.

Superfine (siû´p·rfejn) mycket fin.

Superfluity (siûp·rflû´iti) öfverflöd.

Superfluous (siûp·r´flûös) öfverflödig.

Superintend (siûp·rintänd´) öfvervaka, förestå.

Superintendent (siûp·rintänd´·nt) öfveruppsyningsman.

Superior (siûpīrj´·r) öfre, högre, öfverlägsen; förman.

Superiority (siûpīrjårr´iti) företräde.

Superlative (siûp·rl´ativ) högst möjlig; högsta grad.

Superlunar (siûp·rliûn´·r) öfverjordisk.

Supernatural (siûp·rnatt´jûr·l) öfvernaturlig.

Supersede (siûp·rsīd´) undantränga, upphäfva.

Superstition (siûp·rstisj´n) vidskepelse.

Superstitious (siûp·rstisj´ös) vidskeplig.

Supervene (siûp·rvīn´) oförmodadt tillkomma.

Supine (siûpejn´) tillbakalutad, maklig, tanklös.

Supper (söpp´·r) aftonmåltid; se Lord.

Supplant (söpplant´) undantränga, “slå ur brädet.”

Supple (söpp´l) böjlig.

Supplement (söpp´liment) tillägg, bilaga.

Suppliant (söpp´liant) ödmjuk; supplikant.

Supplicate (söpp´likēt) ansöka, bönfalla.

Supply (söpplej´) fylla, förse, ersätta; supplies, lifsmedel, penninganslag.

Support (söppå̱rt´) understödja; understöd.

Suppose (söppå̱ṡ´) förmoda.

Supposition (söppåṡisj´n) förmodan.

Suppress (söppräss´) undertrycka, hindra.

Supremacy (siûprämm´asi) öfvervälde.

[154]

Supreme (siûprīm´) högst, öfverst.

Surcharge (s·rtjārdṡj´) öfverlasta.

Sure (sjûr) säker; to be —, säkerligen, i sanning!

Surety (sjûr´ti) säkerhet.

Surf (sörf) bränning.

Surface (sörf´es) yta.

Surfeit (sörf´it) öfverfylla; öfvermätthet, äckel.

Surge (sördṡj) svall; svalla.

Surgeon (sördṡj´·n) fältskär, kirurg, skeppsläkare.

Surly (sörl´i) surmulen.

Surmise (s·rmejṡ´) förmoda; aning, misstanke.

Surmount (s·rmaunt´) öfverstiga.

Surname (sör´nēm) tillnamn.

Surpass (s·rpās´) öfverträffa.

Surprise (s·rprejṡ´) öfverraska; öfverraskning.

Surrender (s·rränd´·r) öfvergifva, gifva sig.

Surround (s·rraund´) omgifva, omringa.

Surtout (s·rtût) åtsittande öfverrock.

Survey (s·rvē´) öfverskåda, besigtiga; (sör´vē) öfversigt, uppsyn.

Surveyor (s·rvē´·r) uppsyningsman, landtmätare.

Survive (s·rvejv´) öfverlefva.

Susceptible (sössäpt´ib·l) mottaglig (för, of).

Suspect (söspäkt´) misstänka.

Suspend (söspänd´) upphänga, uppskjuta.

Suspension (söspänsj´n) upphängning, uppskof; — bridge, hängbro.

Suspicion (söspisj´n) misstanke.

Suspicious (söspisj´ös) misstänksam.

Sustain (söstēn´) understödja, bistå, tåla.

Sustenance (söst´inans) stöd.

Sutler (sött´l·r) marketentare, marketenterska.

Suture (siût´jûr) sammanfogning.

Swab (s°åbb) svabb; skura med svabb, spola.

Swaddle (s°ådd´·l) svepa, linda (om barn).

Swagger (s°agg´·r) skryta.

Swallow (s°åll´å̱) svala; — svälja; svalg.

Swamp (s°åmp) kärr; sänka.

Swan (s°ånn) svan.

Sward (s°å̱rd) grässvål.

Swarm (s°å̱rm) svärm; svärma.

Swarthy (s°årþ´i) mörk.

Swash (s°åsj) sqvalpa.

Swathe (s°ēŧ) linda.

Sway (s°ē) svinga, herska; magt, välde.

Swear (s°ä̱r) svära.

Sweat (s°ätt) svett; svettas.

Sweaty (s°ätt´i) svettig.

Swede (s°īd) en svensk.

Swedish (s°īd´isj) svensk; svenska (språket).

Sweep (s°īp) sopa, sota; sväng, ryck, sopare, sotare.

Sweeper (s°īp´·r) sotare.

Sweepings (s°īp´ingṡ) sopor.

Sweet (s°īt) söt; sötma.

Sweeten (s°īt´n) sockra, mildra.

Sweetheart (s°īt´hārt) fästman, fästmö.

Sweetmeat (s°īt´mīt) sylt, syltade frukter.

Sweet-root (s°īt´rût) lakrits.

Swell (s°äll) svälla.

Swelling (s°äll´ing) svulst.

Swerve (s°·rv) afvika.

Swift (s°ifft) snabb; — ringsvala.

Swill (s°ill) sluka; klunk; —s, skulor (till svin).

Swim (s°imm) simma, flyta; simning, to be in the — “hafva tur,” “vara i ropet.”

Swimmer (s°imm´·r) simmare.

Swindler (s°ind´l·r) bedragare.

Swine (s°ejn) svin.

Swing (s°ing) svinga; gunga.

Swinge (s°indṡj) prygla.

Swinish (s°ejn´isj) “svinaktig,” plump.

Swiss (s°iss) schweizare.

Swoon (s°ûn) svimma; svimning, vanmagt.

Swoop (s°ûp) slå ned på.

Sword (så̱rd, med slutet o-ljud) svärd.

Syllable (sill´ab·l) stafvelse.

Syllogism (sill´ådjiṡm) slutledning (bestående af försatser, premises, och slutsats, conclusion).

Symbol (simb´·l) sinnebild.

Symmetrical (simmätt´rik·l) symmetrisk.

Symmetry (simm´itri) likformighet.

Sympathy (simp´aþi) medkänsla, deltagande.

Symptom (simpt´·m) symptom, sjukdomsyttring.

Synonym (sinn´ånim) liktydigt ord.

Synonymous (sinånn´imös) liktydig.

System (sist´m) system.

Systematic (sist·matt´ik)
Systematical (sist·matt´ik·l)
} systematisk.

T.

T (tī) bokstafven T.

Tabernacle (tab´örnak·l) tabernakel.

Tabid (tab´id) trånsjuk, aftärd.

Table (tēb·l) bord.

Tablet (tab´let) skrifttafla.

Taciturn (tass´itörn) tystlåten.

Tack (tack) nubb, stift.

Tackle (tack´·l) tackel.

Tackling (tack´ling) tackling.

Tact (takt) finkänsla.

Tadpole (tadd´på̱l) grodunge.

Taffety (taff´ti) taft.

Tag (tagg) tagg, “tag-fatt.”

Tail (tēl) svans.

Tailor (tēl´·r) skräddare.

Taint (tēnt) smitta; fläck.

Take (tēk) taga; to — care, akta sig, hafva omsorg (om, of); to — cold, förkyla sig; to — place, ega rum; to — a pride in, sätta en ära i; to — tea, dricka té; to — a walk (°åk) promenera.

Tale (tēl) berättelse.

Talent (tall´nt) talang.

Talk (tå̱k) tala, prata, berätta (om, of); tal, samtal.

Talkative (tå̱k´ativ) pratsam.

[155]

Tall (tå̱l) lång (i höjden.)

Tallow (tall´å̱) talg.

Tally (tall´i) stämma öfverens, passa.

Tally-shop (tåll´isjåpp) bod, hvarest varor erhållas “på bok”; tally-trade (trēd) dylik handel.

Tame (tēm) tam; tämja.

Tamer (tē´mör) tämjare.

Tamper (tam´p·r) inlåta sig på.

Tan (tann) ekbark; garfva.

Tang (tang) tång (sjögräs); bismak.

Tangent (tan´dj·nt) tangent.

Tangible (tan´djib·l) som kan vidröras.

Tangle (tang´g·l) tång (sjögräs), trassel; inveckla.

Tank (tank) stor vattenbehållare, brunn.

Tankard (tank´·rd) dryckeskanna (med lock), stånka.

Tanner (tann´·r) garfvare.

Tannery (tann´·ri) garfveri.

Tantalize (tant´alejs) plåga (genom att väcka och ständigt svika ens förhoppningar).

Tap (tapp) slå lätt, klappa; lätt slag; — tapp; aftappa.

Tape (tēp) smalt band, linneband.

Taper (tēp´·r) vaxljus; afsmalnande, afsmalna.

Tapestry (tapp´·stri) väfda tapeter.

Tap-house (tapp´haus) krog.

Tar (tār) tjära.

Tarantella (tarantäll´a) en nationaldans i Italien.

Tarantula (taran´tjûla) tarantel, en art giftig spindel.

Tardiness (tārd´inäss) långsamhet.

Tardy (tārd´i) långsam, sen.

Target (tār´djätt) målskjutningstafla.

Tarif
Tariff
} (tarr´if) tulltaxa.

Tarnish (tār´nisj) fördunkla.

Tarpaulin (tārpå´lin) presenning.

Tarry (tarr´i) dröja, afvakta; (tār´i) tjärig.

Tart (tārt) skarp, sur; tårta.

Tartness (tārt´näss) syra, kärfhet.

Task (task) ålagdt arbete, lexa, sysselsättning.

Tassel (tass´·l) tofs, frans.

Taste (tēst) smak, smaka.

Tattle (tatt´·l) “prata bredvid mun”; sladder.

Tattler (tatt´l·r) pratmakare.

Tattoo (tatû´) tapto; tatuering.

Taunt (tānt) håna; hån.

Tautology (tå̱tåll´ådji) onödigt upprepande.

Tavern (tavv´·rn) vinkällare, värdshus.

Tawdry (tå̱´dri) prålig.

Tawny (tå̱n´i) gulbrun.

Tax (tacks) pålaga; beskatta, beskylla (för, with).

Taxation (taksēsj´n) beskattning.

Taxidermist (taks´id·rmist) konservator, person som uppstoppar djur.

Taxidermy (taks´id·rmi) konsten att uppstoppa djur.

Tea (tī) té.

Teach (tītsj) undervisa.

Teacher (tītsj´·r) lärare.

Tea-cup (tī´köpp) tékopp.

Tea-kettle (tī´kätt·l) tékök.

Tea-pot (tī´pått) tékanna.

Team (tīm) spann; spänna för, säla på.

Tear (tīr) tår; (tä̱r) rifva sönder, rycka.

Tearful (tīr´fûl) full af tårar, gråtande.

Tearless (tīr´less) utan tårar, känslolös.

Tease (tīṡ) karda, reta, häckla.

Teasel (tīṡ´·l) kardborre.

Teat (tīt) bröstvårta.

Tea-things (tī´þingṡ) téservis (tékanna, sockerskål och gräddskål).

Tea-urn se Urn.

Technical (täck´nik·l) teknisk, konstmässig.

Tedder (tädd´·r) tjuder, tjudra.

Tedious (tīd´jös) tråkig, besvärlig.

Teem (tīm) alstra.

Teens (tīnṡ) åren från tretton till och med nitton.

Teeth (tīþ) tänder; få tänder.

Teetotaler (tītå̱t´·l·r) nykterhetsvän, “absolutist.”

Telegram (täll´igram) telegram.

Telegraph (täll´igraf) telegraf.

Tell (täll) berätta, säga; I have been told (ej havv binn tå̱ld´) man har berättat mig.

Teller (täll´·r) berättare; räknare.

Tell-tale (täll´-tēl) örontasslare, lismare.

Temerity (timärr´iti) djerfhet, dristighet.

Temper (tämp´·r) mildra, härda; sinnelag, lynne.

Temperament (tämp´·rament) skaplynne.

Temperance (tämp´·rans) måttlighet.

Temperate (tämp´·ret) måttlig, lugn.

Temperature (tämp´·ratjûr) värmegrad.

Tempest (tämp´·st) oväder, stark storm; storma.

Templar (tämp´l·r) tempelherre, tempelriddare.

Temple (tämp´·l) tempel, tinning.

Temporal (tämp´år·l) verldslig, timlig.

Temporary (tämp´åräri) tillfällig, räckande en viss tid.

Tempt (tämt) fresta.

Temptation (tämtēsj´n) frestelse.

Ten (tänn) tio.

Tenacious (tinēsj´ös) klibbig, ihärdig, säker.

Tenacity (tinass´iti) seghet, ihärdighet.

Tenancy (tänn´ansi) städsel, lega, arrende.

Tenant (tänn´ant) arrendator.

Tend (tänd) afse, syfta.

Tendency (tänd´nsi) syfte.

Tender (tänd´·r) kolvagn; — späd, öm, mör, skör.

Tenderness (tänd´·rnäss) ömhet, mjukhet.

Tendril (tänd´ril) klänge.

Tenebrous (tänn´ibrös) mörk, dunkel.

Tenement (tänn´ment) bostad, arrendehemman.

Tennis (tänn´is) ett slags bollspel.

Tenor (tänn´·r) beskaffenhet, väsen, tenor.

Tense (täns) spänd.

Tension (tänsj´n) spänning.

Tent (tänt) tält, linneskaf.

Tenth (tänþ) tionde.

[156]

Tenuous (tänn´jûös) tunn.

Tenure (tänn´jûr) det sätt, hvarpå en egendom innehafves.

Tepefy
Tepify
} (täpp´ifej) göra ljum.

Tepid (täpp´id) ljum.

Terebinth (tärr´ibinþ) terpentinträd.

Term (t·rm) bestämd tid, uttryck, tingstermin (i England fyra om året, kallade Hillary —, Easter —, Trinity —, Michaelmas —); — benämna.

Termagant (t·rm´agant) trätsjuk qvinna.

Terminal (t·r´min·l) som utgör, eller sitter i toppen; — änd-, ändstation.

Terminate (t·rm´inēt) begränsa, afsluta.

Termination (t·rminēsj´n) gräns, ändelse, slut.

Terrestrial (tärräst´ri·l) jord-, jordisk.

Terrible, terrific (tärr´ib·l, täriff´ik) förfärlig, ryslig.

Terrify (tärr´ifej) förskräcka.

Territory (tärr´itåri) jordområde, territorium (i För. Stat., område, som ännu icke utgör en särskild stat i unionen.)

Terror (tärr´·r) fruktan.

Terse (törs) klar, ren, prydlig.

Tertian (t·rsj´·n) tredjedagsfrossa.

Tertiary (tär´sji·ri) tertiär.

Test (täst) pröfvosten; pröfva; to put to the —, sätta på prof.

Testament (täst´ament) testamente.

Testator (tästēt´·r) testamentsgifvare.

Testify (täst´ifej) vittna.

Testimony (täst´imåni) vittnesbörd.

Testy (täst´i) lättretlig, tvär.

Tew (tjû) bearbeta.

Text (täkst) text.

Textile (täks´til) som kan väfvas, väfd.

Texture (täkst´jûr) väfnad.

Than (ŧann) än.

Thank (þank) taka; —s tack.

That (ŧatt) att; det; som.

Thatch (þatsj) takhalm; täcka med halm.

Thaw (þå̱) tö; töa.

The (ŧi, ŧ·) best. artikeln.

Theatre (þī´et·r) teater.

Thee (ŧī) dig.

Theft (þäfft) stöld.

Their, theirs (ŧä̱r, ŧä̱rṡ) deras, sin, sitt, sina.

Them (ŧämm) dem.

Theme (þīm) ämne.

Themselves (ŧämsälvṡ´) sig sjelf, de sjelfva.

Then (ŧänn) då; alltså; now and —, då och då.

Thence (ŧäns) derifrån.

Theologian (þīålå̱dṡj´ian) teolog.

Theological (þīålådṡj´ik·l) teologisk.

Theology (þiåll´ådji) teologi.

Theoretic (þīårätt´ik) teoretisk, vetenskaplig.

Theory (þī´åri) teori, lära (motsatt: tillämpning).

There (ŧär) der, dit; — is, — are, det finnes.

Therefore (ŧä̱r´få̱r) derför.

Thermometer (þärmåmm´it·r) värmemätare, termometer.

These (ŧīṡ) dessa.

They (ŧē) de.

Thick (þick) tjock; — of hearing (hīr´ing) tunghörd.

Thicken (þick´n) förtjocka, tjockna.

Thicket (þick´t) snår, dunge.

Thick-head (þick´hädd) “dummer-jöns,” “tjockskalle.”

Thickness (þick´näss) tjocklek.

Thief (þīf) tjuf.

Thieve (þīv) stjäla.

Thievish (þīv´iṡj) tjufaktig.

Thigh (þej) lår.

Thill (þill) vagnsstång.

Thimble (þimb´·l) fingerborg.

Thin (þinn) tunn; förtunna.

Thine (ŧejn) din, ditt, dina.

Thing (þing) ting.

Think (þink) tänka, anse.

Thinness (þinn´äss) tunnhet.

Third (þ·rd) tredje; tredjedel, ters.

Thirst (þ·rst) törst; törsta.

Thirsty (þ·rst´i) törstig.

Thirteen (þ·r´tīn) tretton.

Thirty (þ·r´ti) trettio.

This (ŧiss) denna, detta.

Thistle (þiss´·l) tistel.

Thither (ŧiŧŧ´·r) dit.

Thong (þång) läderrem.

Thorn (þå̱rn) törne.

Thorough (þörr´å̱) grundlig, fullkomlig.

Thoroughbred (þörr´å̱brädd) fullblods-, af oblandad ras (om hästar m. fl. djur).

Thoroughfare (þörr´å̱fä̱r) öppen väg, besökt gata.

Those (ŧå̱ṡ) de, dem.

Thou (ŧau) du (numera i eng. obrukligt ord).

Though (ŧå̱) ehuru; as —, som om; — ändå (i slutet af en sats).

Thought (þå̱tt) tanke.

Thoughtful (þå̱t´fûll) tankfull.

Thoughtless (þå̱t´läss) tanklös, enfaldig.

Thousand (þauṡ´nd) tusen.

Thrall (þrå̱l) träl, slaf.

Thralldom (þrå̱l´d·m) träldom.

Thrash (þrasj) tröska, prygla.

Thread (þrädd) tråd; träda.

Threadbare (þrädd´bä̱r) trådbar, barsliten, utnött.

Threat (þrätt) hotelse.

Threaten (þrätt´n) hota.

Three (þrī) tre.

Threepence (þripp´ns) tre pence.

Thresh (þräsj) se Thrash.

Threshold (þräsj´å̱ld) tröskel.

Thrice (þrejs) tre gånger.

Thrift (þrift) sparsamhet, välmåga.

Thrifty (þrift´i) driftig, sparsam.

Thrill (þrill) borra, genomtränga; jfr. drill.

Thrilling (þrill´ing) genomträngande, upprörande, gäll.

Thrive (þrejv) trifvas, hafva framgång.

Thriving (þrej´ving) helsosam, lycklig.

Throat (þrå̱t) strupe; to have a sore —, ha ondt i halsen.

Throb (þråbb) slå, pulsera; (hjertats) slag.

Throe (þrå̱) smärta, födslovånda.

Throne (þrå̱n) tron.

Throng (þrång) trängsel; trängas.

Throstle (þråss´·l) trast.

Throttle (þrått´·l) luftrör; strypa.

Through (þrû) genom.

Throughout (þrû-aut´) helt igenom, öfverallt.

[157]
[158]

“Napoleon Bonaparte 1814” efter en målning at Meissonier.

[159]

Throw (þrå̱) kasta; kast.

Thrush (þrösj) trast.

Thrust (þröst) stöta, tränga; stöt, puff.

Thud (þödd) vindstöt.

Thumb (þömm) tumme; tumma, fingra.

Thump (þömp) doft slag; stöta.

Thunder (þönd´·r) åska, dunder.

Thunderbolt (þönd´·rbå̱lt) blixt, åskvigg.

Thunderstruck (þönd´·rströck) högligen förvånad (“såsom slagen af åskan”).

Thursday (þörs´dē) torsdag.

Thus (ŧöss) sålunda, så.

Thwack (þ°ack) prygla.

Thwart (þ°å̱rt) korsa, hindra.

Thy (ŧej) din, ditt, dina.

Thyme (þejm) timjan.

Thyself (ŧejsälf´) du sjelf, dig sjelf, dig.

Tick (tick) bolstervar; lus (på kreatur); pickande (en klockas); at —, på räkning.

Ticket (tick´·t) biljett.

Tickle (tick´·l) kittla.

Ticklish (tick´lisj) kittlig.

Tidal (tej´d·l) som har afseende på ebb och flod.

Tide (tejd) ebb och flod, tidvatten.

Tides-man (tejdṡ´man) tullbetjent (på fartyg).

Tide-waiter (tejd´°ēt·r) tulltjensteman.

Tidiness (tej´dinäss) nätthet, renlighet.

Tidings (tejd´ingṡ) underrättelser.

Tidy (tejd´i) snygg, nätt.

Tie (tej) binda; band; halsduk.

Tier (tīr) rad.

Tiger (tejg´g·r) tiger.

Tight (tejt) tät, åtsittande.

Tile (tejl) taktegel; täcka med taktegel.

Tiler (tejl´·r) taktäckare.

Till (till) tills, ända till; not — now, icke förrän nu; — then, dittills; — odla, plöja; — penninglåda (i en bod).

Tillage (till´edṡj) jordbruk.

Tiller (till´·r) jordbrukare, rorpinne.

Tilt (tilt) tält; luta (framåt), stöta med (lans).

Timber (timb´·r) timmer; timra.

Time (tejm) tid, gång, takt.

Timid (tim´id) blyg, rädd.

Timidity (timidd´iti) blyghet, rädsla.

Timorous (timm´årös) ängslig, villrådig.

Tin (tinn) tenn; förtenna.

Tincture (tinkt´jûr) anstrykning, tinktur; färga.

Tinder (tind´·r) fnöske, tunder.

Tinge (tindṡj) färga, ge en anstrykning; färg.

Tingle (ting´g·l) klinga.

Tinker (tink´·r) kittelflickare.

Tinkle (tink´·l) klinga.

Tinman (tinn´man) tenngjutare.

Tinsel (tins´·l) glitter.

Tint (tint) färg, nyans.

Tiny (tejn´i) späd, tunn.

Tip (tipp) tipp, topp; to — a person (tû — ē p·r´s·n) gifva någon drickspengar.

Tipple (tipp´·l) “pimpla.”

Tipsy (tips´i) rusig, “glad.”

Tiptoe (tipp´tå̱) tåspets.

Tire (tej´·r) trötta, tröttna.

Tired (tej´·rd) trött.

Tiresome (tej´·rsöm) tråkig.

’Tis (tiṡṡ) förk., it is.

Tissue (tisj´sjû) väf, väfnad.

Tithe (tejŧ) tionde.

Titillate (tit´ilēt) kitla.

Titillation (titilēsj´n) kittling.

Title (tejt´·l) titel, benämning, rätt (till något); benämna.

Titled (tej´t·ld) betitlad.

Titter (titt´·r) fnissa.

Titular (titt´tjûl·r) titulär.

To (tû) till, åt; att; — and fro, fram och tillbaka.

Toad (tå̱d) padda, groda.

Toast (tå̱st) rosta; rostadt bröd; — dricka en skål, dricka någon till; skål.

Tobacco (tåback´å) tobak.

To-day (tû-dē´) i dag.

Toddle (tådd´·l) “tulta.”

Toe (tå̱) tå.

Together (tûgäŧŧ´·r) tillsammans.

Toil (tåjl) arbeta strängt; möda, arbete; — nät.

Toilsome (tåjl´söm) mödosam.

Toilet (tåj´lätt) toalett.

Token (tå̱k´n) tecken.

Told (tå̱ld) af to tell; I —, jag sade; I am —, man har sagt mig, jag har hört.

Tolerable (tåll´rab·l) medelmåttig, temlig.

Tolerance (tåll´·rans) fördragsamhet.

Tolerant (tåll´·rant) fördragsam, tålig.

Tolerate (tåll´·rēt) tåla.

Toleration (tåll·rēsj´n) religiös fördragsamhet.

Toll (tå̱l) tull; ringning; ringa (med kyrkklockor).

Toller (tå̱l´·r) tullnär; ringare.

Tollgatherer (tå̱l´gaŧŧ·r·r) tullförvaltare.

Tomb (tûm) graf; begrafva.

Tomboy (tåm´båj) “yrhätta.”

Tome (tå̱m) del (af en bok).

To-morrow (tûmårr´å̱) i morgon, morgondagen.

Ton (tönn) tunna.

Tone (tå̱n) ton, röst.

Tongs (tångṡ) (a pair of —) tång.

Tongue (töng) tunga.

To-night (tûnejt´) i natt, i qväll.

Tonnage (tånn´edṡj) fartygs drägtighet, lästetal.

Tonsil (tåns´il) halskörtel.

Tonsure (tån´sjûr) tonsur, hårets afrakande i bestämd form.

Too (tû) också; alltför.

Tool (tûl) verktyg.

Toot (tût) tuta (i horn).

Tooth (tûþ) tand; —ache, (—ēk) tandvärk.

Tooth-pick (tûþ´-pick) tandpetare.

Top (tåpp) det öfversta (af någonting), topp, snurra; beherrska.

Tope (tå̱p) supa.

Toper (tå̱p´·r) drinkare.

Topic (tåpp´ik) sats, ämne.

Topmost (tåpp´må̱st) högst.

Topography (tåpågg´rafi) ortbeskrifning.

Topple (tåp´p·l) falla framstupa; nedstörta.

Topsy-turvy (tåps´itörvi) hufvudstupa.

Torch (tå̱rtsj) fackla.

Tore (tå̱r) af to tear; I —, jag ref.

Torment (tå̱rm´nt) en plåga; (tårmänt´) att plåga.

Tornado (tårnē´då) stormvind (på vestkusten af Afrika).

Torpedo (tårpi´då) torpedo.

[160]

Torpid (tå̱rp´id) trög, dum.

Torpor (tå̱rp´·r) tröghet.

Torrent (tårr´·nt) ström.

Torrid (tårr´id) förtorkad.

Torse, Torso (tå̱rs, tå̱rs´å) bål af en bildstod, torso.

Torsion (tå̱rsj´n) vridning.

Tortoise (tå̱rt´is) sköldpadda.

Tortuous (tå̱rt´jûös) vriden.

Torture (tå̱rt´jûr) qval; pina.

Tory (tå̱ri) tory (anhängare af kungamagt och kyrka i England), “konservativ;” se Whig.

Toss (tåss) slunga, slänga, knycka; knyck.

Total (tå̱t´·l) hel, fullkomlig; fullt belopp.

Totter (tått´·r) vackla.

Touch (tötsj) röra, känna; beröring, känsel, drag.

Touching (tötsj´ing) rörande.

Tough (töff) seg.

Toughness (töff´näss) seghet.

Toupee
Toupet
} (tjûpi´) tupé, lugg.

Tour (tûr) tur, rundresa.

Tourney (törn´i) turnering.

Touse (tauṡ) rifva, slita.

Tow (tå̱) bogsera.

Toward (tå̱´·rd) emot; — lydig, villig; —s, emot.

Towel (tau´·l) handduk.

Tower (tau´·r) torn.

To wit (tû´ °it) nämligen, det vill säga.

Town (taun) stad.

Townhouse (taun´haus) rådhus.

Township (taun´sjipp) stadsmenighet, kommun, stadsområde.

Toy (tåj) leksak, lappri; leka, skämta.

Trace (trēs) spår; spåra, göra utkast, teckna.

Track (track) spår, jernvägsspår; spåra.

Tract (trakt) trakt, liten afhandling (religiös).

Tractable (trakt´ab·l) böjlig, läraktig, foglig.

Trade (trēd) handel, handtverk; idka handel.

Tradesman (trēdṡ´man) köpman, handlande.

Trade-wind (trēd´°ind) passadvind.

Tradition (tradisj´n) sägen.

Traduce (tradjûs´) förtala.

Traducer (tradjû´s·r) person, som förtalar.

Traffic (traff´ik) handel, trafik; handla.

Tragedian (tradṡji´di·n) tragiker.

Tragedy (tradṡj´idi) sorgespel.

Tragic (tradṡj´ik) sorglig.

Trail (trēl) spåra; spår.

Train (trēn) inöfva, uppfostra (up); släp, jernbanetåg (i För. Stat. ofta the cars, ex. the cars are late, tåget kommer sent).

Train-oil (trēn´åjl) tran.

Trait (trēt) drag, karaktersdrag.

Traitor (trēt´·r) förrädare.

Traitorous (trēt´·rös) förrädisk.

Trammel (tramm´·l) grytkrok, hinder; fånga.

Tramp (tramp) trampa; fotresa; vandrare, landstrykare.

Trample (tramp´·l) nedtrampa.

Tram-road (tram´rå̱d) spårväg.

Tranquil (trank´°ill) lugn, stilla.

Tranquillity (trank°ill´iti) lugn, ro.

Transact (transakt´) utföra.

Transaction (transaksj´n) underhandling, affär.

Transatlantic (transatlant´ik) på andra sidan Atlantiska hafvet.

Transcend (transänd´) öfvergå.

Transcribe (trans´krejb) afskrifva, kopiera.

Transcript (trans´kript) afskrift, kopia.

Transfer (transf·r´) öfverföra, öfverflytta.

Transfiguration (transfigjûrē´sj·n) omgestaltning; förklaring (Kristi).

Transfix (transfiks´) genomborra.

Transform (transfå̱rm´) förvandla.

Transgress (transgräss´) öfverskrida.

Transgression (transgrässj´·n) öfverträdelse, fel.

Transgressor (transgräss´·r) förbrytare.

Transient (transj´nt) förgänglig, flygtig.

Transition (transiṡj´n) öfvergång.

Transitory (trans´itåri) öfvergående.

Translate (translēt´) öfverföra, öfversätta.

Translation (translēsj´n) öfversättning.

Translator (translēt´·r) öfversättare.

Translucent (transliûs´nt) half genomskinlig (ex. mattslipadt glas).

Transmission (transmisj´n) öfversändning, öfverlåtelse.

Transmit (transmitt´) öfversända, släppa igenom.

Transmute (transmjût´) förvandla.

Transparent (transpä̱r´nt) genomskinlig (ex. glas).

Transpiration (transpirēsj´n) utdunstning.

Transpire (transpej´·r) svettas, utdunsta, bli känd; hända.

Transplant (transplant´) omflytta.

Transport (transpå̱rt´) öfverflytta, hänrycka; (trans´på̱rt) öfverflyttning, hänförelse.

Transportation (transpårtē´sj·n) fortskaffning, försändelse.

Transpose (transpå̱ṡ) omflytta.

Transposition (transpå̱ṡi´sj·n) omflyttning.

Transumpt (transömpt´) afskrift af en urkund, transumt.

Trap (trapp) snara, giller, fälla; snärja, fånga.

Trap-door (trapp´då̱r) fall-lucka.

Trash (trasj) afhuggna qvistar, skräp; qvista.

Trashy (trasj´i) usel, dålig.

Travel (travv´·l) resa.

Traveler (travv´·l·r) resande.

Traverse (travv´·rs) på tvärs; tvärbjelke, hinder; öfverfara, genomresa.

Tray (trē) tråg, bricka.

Treacherous (trätsj´·rös) förrädisk, trolös.

Treachery (trätsj´·ri) förräderi, trolöshet.

Treacle (trīk´·l) sirap (brun saft vid sockers raffinering), jfr. sirup.

Tread (trädd) träda, trampa (på, on); steg.

Treason (trīṡ´n) högförräderi, majestätsbrott.

[161]

Treasure (träṡj´ûr) skatt, rikedom; samla (hop, up).

Treasurer (träṡj´ûr·r) räntmästare.

Treasury (träṡj´ûri) skattkammare; the —, “statskontoret;” first lord of the —, förste skattkammarlorden, “premierminister.”

Treat (trīt) behandla, afhandla, handla (om, of), traktera; kalas.

Treatise (trīt´is) afhandling.

Treatment (trīt´ment) behandling.

Treaty (trīt´i) förbund.

Treble (träbb´·l) trefaldig; diskant.

Tree (trī) träd.

Trefoil (trī´fåjl) klöfver, väpling.

Tremble (trämb´·l) darra.

Tremendous (trimänd´ös) förfärlig, gräslig.

Tremor (trīm´·r, trämm´·r) darrning.

Trench (träntsj) utgräfva; dike, graf.

Trepid (träp´id) darrande, rädd.

Trepidation (träpidēsj´n) ångest, ängslan.

Trespass (träss´pass) öfverträdelse, ingrepp; ingripa, synda.

Tress (träss) hårfläta, lock.

Trial (trej´·l) försök, förhör.

Triangle (trej´angg·l) triangel, trehörning.

Triangular (trejang´jûl·r) trevinklig, trekantig.

Tribe (trejb) stam, folkslag.

Tribulation (tribjûlē´sj·n) elände, lidande.

Tribunal (trejbjûn´·l) domstol.

Tribune (tribb´jûn) talarestol.

Tributary (tribb´jûtäri) skattskyldig, undergifven; — stream (strīm) biflod.

Tribute (tribb´jût) pålaga.

Trick (trick) puts, list, konstgrepp; lura, pryda.

Trickish (trick´isj) “slipad,” slug.

Trickle (trick´·l) rinna droppvis, trilla.

Tricksy
Tricksey
} (trick´si) skön, vacker, kär.

Triennial (trej-änj´·l) treårig.

Trifle (trejf´·l) småsak, lappri; tala och handla utan allvar, skämta, leka.

Trifler (trejf´l·r) skämtare, tok.

Trifling (trejf´ling) obetydlig, ringa.

Trigger (trigg´·r) trycket på eldvapen.

Trill (trill) drill; drilla.

Trim (trim) snygg, nätt; ordna, pryda, putsa (t. ex. en lampa), vackla; drägt.

Trimming (trim´ming) garnering (på klädning, etc.).

Trinity (trinn´iti) treenighet.

Trinket (trinn´k·t) kram, smycke; strunt.

Trip (tripp) trippa, göra en utflygt, göra felsteg, omkullkasta (up); utflygt, felsteg.

Tripe (trejp) inelfvor, tarmar.

Triple (tripp´·l) tredubbel.

Trisyllable (trisill´ab·l) trestafvig.

Trite (trejt) utsliten, platt.

Triumph (trej´ömf) triumf, seger; triumfera.

Trivial (trivv´j·l) hvardaglig, obetydlig, platt.

Trod (trådd) af to tread; I —, jag trädde.

Troll (trå̱l) rulla.

Troop (trûp) tropp, trupp.

Trooper (trûp´·r) ryttare.

Trope (trå̱p) bild (i tal).

Trophy (trå´fi) segertecken.

Tropic (tråpp´ik) vändkrets.

Tropical (tråpp´ik·l) tropisk, tillhörande vändkretsarna; oegentlig, bildlik.

Trot (trått) trafva; traf.

Trouble (tröbb´·l) grumla, bekymra, besvära; oro, besvär, bekymmer.

Troublesome (tröbb´·lsöm) besvärlig, oroande.

Trough (tråff) tråg.

Trousers (trauṡ´·rṡ) benkläder. (Detta är det vanliga ordet i England, i För. Stat. begagnas pantaloons, förk. pants.)

Trout (traut) laxöring.

Trowel (trau´·l) trädgårdsspade.

Trowsers se Trousers.

Truant (trû´·nt) lat; lätting.

Truce (trûs) stillestånd.

Truck (tröck) byte; byteshandel.

Truckle (tröck´·l) böja sig, krypa (för, to).

Trudge (trödṡj) traska.

True (trû) trogen, sann, ärlig; — born, äkta, riktig.

Truffle (trûf´·l) tryffel.

Truly (trûl´i) verkligen.

Trump (trömp) trumf; narra.

Trumpet (trömp´·t) trumpet; utbasunera.

Trumpeter (trömp´·t·r) trumpetare.

Truncate (trönk´ēt) stympa, lemlästa.

Truncheon (tröntsj´·n) staf.

Trundle (trönd´·l) rulla; rulle.

Trunk (trönk) stam, bål; koffert.

Truss (tröss) knippa (hö); hopbinda.

Trust (tröst) tilltro, tillförsigt, kredit; lita (på, in), — one with a thing, betro någon något.

Trusty (tröst´i) pålitlig.

Truth (trûþ) sanning.

Try (trej) försöka, pröfva, anställa förhör.

Tub (több) balja, bytta.

Tube (tjûb) rör.

Tuber (tjû´b·r) böld, knöl, utväxt.

Tuck (töck) insvepa (up).

Tuesday (tjûṡ´dē) tisdag.

Tuft (töft) tofs, grupp, knippa.

Tug (tögg) draga, släpa; ryck, ansträngning, “släp.”

Tuition (tjûisj´n) uppsigt, förmynderskap.

Tulip (tjû´lip) tulpan.

Tumble (tömb´·l) tumla, kasta, vältra; fall.

Tumbler (tömb´l·r) tumlare (bägare), taskspelare.

Tumid (tjûm´id) svullen, svulstig (om stil).

Tumor (tjûm´·r) svulst.

Tumult (tjûm´ölt) tumult, larm, uppror.

Tumultuary (tjûmölt´jûäri) upprorisk, larmande.

Tumultuous (tjûmölt´jûös) orolig, våldsam.

Tun (tönn) tunna.

Tune (tjûn) ton, melodi; stämma (ett instrument).

Tuner (tjûn´·r) stämmare.

Tuning-fork (tjûn´ingfå̱rk) stämgaffel.

[162]

Tunnel (tönn´·l) hvälfd gång.

Turban (tör´b·n) turban.

Turbid (törb´id) grumlig.

Turbot (törb´åt) piggvar.

Turbulence (törb´jûläns) virrvarr, förvirring.

Turbulent (törb´jûlänt) orolig, stormande.

Turf (törf) torf, kapplöpningsbana, kapplöpning.

Turgent, turgid (tördṡj´nt, tördṡj´id) svullen.

Turk (törk) turk.

Turkey (törk´i) Turkiet; kalkon.

Turkish (törk´isj) turkisk.

Turmoil (tör´måjl) oväsen.

Turn (törn) vända, förvandla (till, into), vända sig, blifva; vändning, kort promenad (“slag”), tur (ordning); to — the corner, vända om hörnet; by —s, vexelvis; — over, vänd om bladet!

Turncoat (törn´kå̱t) affälling (person, som “vänder kappan efter vinden”).

Turner (törn´·r) svarfvare.

Turnery (törn´·ri) svarfning, svarfvade saker.

Turning (törn´ing) gathörn, tvärgata.

Turning-lathe (törn´ing-lēŧ) svarfstol.

Turnip (törn´ip) rofva.

Turnkey (törn´kī) fångvaktare.

Turnpike (törn´pejk) bom, grind (på en väg), landsväg.

Turnstile (törn´stejl) vändkors.

Turpentine (törp´·ntejn) terpentin.

Turpitude (törp´itjûd) skändlighet.

Turret (törr´·t) litet torn.

Turtle (tört´·l) turturdufva; sköldpadda.

Tush (tösj) tyst! prat!

Tusk (tösk) huggtand.

Tussle (tös´s·l) kamp, strid, larm; kämpa.

Tutelage (tjût´iledṡj) förmyndarskap.

Tutor (tjût´·r) lärare, förmyndare; “mästra.”

Tutorship (tjût´·rsjipp) förmyndarskap, lärarebefattning.

Twaddle (t°ådd´·l) snack; sladdra.

Twain (t°ēn) två, båda; par.

Twang (t°ang) klang; ljuda.

’Twas (t°åṡ) förk. it was.

Twattle (t°ått´·l) smeka.

Tweak (t°īk) knipa.

Tweed (t°īd) ett slags sommartyg.

Twelfth (t°älfþ) tolfte.

Twelfth-cake (t°älfþ´kēk) “trettondagsbulle.”

Twelfth-day (t°älfþ´dē) trettondagen; twelfth-night, trettondagsafton.

Twelve (t°älv) tolf.

Twenty (t°änt´i) tjugu.

Twice (t°ejs) två gånger.

Twig (t°igg) qvist, gren.

Twilight (t°ej´lejt) skymning; dunkel.

Twin (t°inn) tvilling.

Twine (t°ejn) tvinna; tvinntråd, segelgarn.

Twinge (t°indṡj) knipa, stinga.

Twinkle (t°ink´·l) blinka; blinkning, blink.

Twinkling (t°ink´ling) blink, ögonblick, “nu.”

Twirl (t°·rl) hvirfla, snurra kring; hvirfvel.

Twist (t°ist) fläta, tvinna, förvrida; tvinnad tråd.

Twit (t°itt) förevita.

Twitch (t°itsj) rycka; ryckning, ryck.

Twitter (t°itt´·r) qvittra, darra; qvitter, darrning.

Two (tû) två.

Twofold (tû´få̱ld) dubbel.

Two-pence (tûp´ns, vanl. töpp´·ns) två pence.

Type (tejp) typ, tecken, stil.

Typic (tipp´ik) typisk.

Typhus (tejf´ös) nervfeber.

Typography (tipågg´rafi) boktryckarkonst.

Tyrannical (tejrann´ik·l) tyrannisk.

Tyranny (tirr´anni) tyranni, grymhet.

Tyrant (tejr´nt) tyrann.

U.

U (jû) bokstafven U.

U. S. förkortn. United States (jûnejt´d stētṡ) Förenta Staterna.

Uber (jû´bör) jufver.

Udder (ödd´·r) jufver (vanl. bag).

Ugly (ögg´li) ful, otäck.

Ulcer (öls´·r) sår.

Ulterior (öltīrj´·r) belägen på andra sidan; ytterligare.

Ultimate (ölt´imēt) slutlig.

Ultimatum (öltimē´t·m) sista oåterkalleliga beslut.

Ultra (ölt´ra) i sammansättn. hinsides; i hög grad.

Umbrage (öm´bredṡj) skugga, sken, misstanke.

Umbrate (öm´brēt) beskugga.

Umbrella (ömbräll´a) paraply.

Umpire (öm´pejr) skiljedomare.

Un (önn) en nekande förstafvelse, vanligen motsvarande sv. o-, hvilken kan förekomma vid nästan alla eng. adjektiv och ss. adjektiv begagnade particip. Blott de vigtigaste anföras här, tillika med sådana, som icke hafva rent nekande betydelse eller motsvarande jakande adjektiv; öfriga med un sammansatta ord sökas under hufvudordet.

Unanimity (jûnanimm´iti) enhällighet.

Unanimous (jûnann´imös) enhällig.

Unapt (önapt´) oduglig, opassande.

Unawares (öne°ä̱rṡ) oförhappandes.

Unbefitting (önbifit´ting) opassande.

Unbelief (önbilīf´) otro.

Unbending (önbänd´ing) ståndaktig, oböjlig.

Unbeseeming (önbisīm´ing) opassande.

Unbiased (önbej´ast) fördomsfri, opartisk.

Unblemished (önbläm´isjt) oförvitlig.

[163]

Unbolt (önbå̱lt´) öppna (en dörr).

Unbosom (önbûṡ´·m) öppna sitt hjerta för någon.

Unbounded (önbaund´·d) obegränsad, gränslös.

Unbred (önbrädd´) illa uppfostrad, obelefvad, rå.

Unbridled (önbrejd´·ld) otyglad, våldsam.

Unburden (önbörd´n) aflasta, “befria sitt samvete.”

Unbutton (önbött´n) uppknäppa.

Uncandid (önkan´did) oredlig, förställd.

Uncanny (önkan´ni) farlig, lättsinnig.

Uncertain (öns·rt´n) oviss.

Uncivil (önsivv´il) ohöflig.

Uncle (önk´·l) farbror, morbror.

Unclean (önklīn´) oren.

Unclose (önklå̱ṡ´) öppna.

Unclothe (önklå̱þ´) afkläda.

Uncoil (önkåjl´) upprulla.

Uncomely (önköm´li) ej täck.

Uncomfortable (önkömf´örtab·l) otreflig, obeqväm.

Uncommon (önkåmm´n) ovanlig; sällsynt.

Unconcerned (önkåns·rnd´) obekymrad (öfver, at).

Uncork (önkå̱rk´) draga upp korken ur (en flaska).

Uncouth (önkûþ´) besynnerlig, rå, grof.

Uncover (önkövv´·r) aftäcka, aftaga hatten, blotta.

Unction (önksj´n) smörjelse, salvelse.

Unctuous (önk´tjûös) fet.

Undaunted (öndānt´d) oförfärad, modig.

Undeceive (öndisīv´) taga någon ur villfarelse.

Under (önd´·r) under; under-ordnad, under-. Saknade sammans. med under sökas under hufvudordet.

Under-bearer (önd´·rbä̱r·r) likbärare.

Underdone (önd·rdönn´) för litet kokt eller stekt.

Undergo (önd·rgå̱´) undergå, uthärda.

Under-ground (önd´·rgraund) under jordytan.

Underhand (önd´·rhand) hemlig, dold.

Undermine (önd·rmejn´) undergräfva.

Undermost (önd´·rmå̱st) underst, nederst.

Underneath (önd·rnīŧ) inunder.

Understand (önd·rstand´) förstå, inse, anse.

Understanding (önd·rstand´ing) förstånd, insigt.

Undertake (önd·rtēk´) åtaga sig, företaga sig; gå i borgen (för, for).

Undertaker (önd·rtēk´·r) begrafningsentreprenör.

Undervalue (önd´·rvall´jû) undervärdera; underpris.

Underwork (önd·r°örk´) arbeta för mindre lön, undergräfva.

Underwrite (önd·rrejt´) underskrifva, assurera.

Undesigning (öndiṡejn´ing) ärlig, troskyldig.

Undetermined (öndit·rm´ind) oafgjord, obegränsad.

Undevout (öndivaut´) ej andäktig.

Undisciplined (öndiss´iplind) oöfvad, rå.

Undisturbed (öndistörbd´) ostörd.

Undo (öndû´) lösa, öppna, ödelägga; he is undone (öndönn´) det är förbi med honom.

Undress (öndräss´) afkläda, kläda af sig; (ön´dräss) släpuniform.

Uneasy (önnīṡ´i) besvärlig, tvungen, obehaglig, ängslig.

Unequal (önīk´°ål) olika, underordnad, icke vuxen (to).

Uneven (önī´v·n) ojemn, olik, obillig.

Unexpected (önäkspäkt´·d) oväntad, plötslig.

Unfailing (önfēl´ing) ofelbar.

Unfashionable (önfasj´·nab·l) omodern.

Unfasten (önfās´n) lossa.

Unfavorable (önfēv´·rab·l) ogynnsam.

Unfeeling (önfīl´ing) känslolös, hårdhjertad.

Unfeigned (önfēnd´) oförstäld.

Unfit (önfitt´) olämplig.

Unfix (önficks´) lösa.

Unfold (önfå̱ld´) utveckla, uppenbara.

Unfortunate (önfå̱r´tjûnet) olycklig.

Unfounded (önfaund´·d) ogrundad.

Unfrequent (önfrīk´°änt) sällsynt.

Ungodly (öngådd´li) ogudaktig.

Ungovernable (öngövv´·rnab·l) oregerlig, tygellös.

Unguent (öng´g°änt) salva.

Unhallowed (önhall´å̱d) ohelig, oren.

Unhappy (önhapp´i) olycklig.

Unhealthy (önhälþ´i) osund.

Unheard-of (önh·rd´åvv) oerhörd.

Unhinge (önhindṡj´) lyfta af hakarna, rubba.

Unhoped-for (önhå̱pt´får) oväntad.

Unhurt (önhört´) oskadad.

Uniform (jûn´ifå̱rm) likartad, öfverensstämmande; uniform.

Uninhabitable (öninhabb´itab·l) omöjlig att bebo.

Union (jûnj´·n) förening.

Unique (jûnīk´) ensam i sitt slag, enstaka.

Unit (jûn´it) enhet, etta.

Unite (jûnejt´) förena.

United States, the (ŧ jûnejt´·d stēts) Förenta Staterna.

Unity (jûn´iti) enhet, enighet.

Universal (jûniv·rs´·l) allmän, fullständig, allsidig.

Universe (jûn´iv·rs) hela verlden.

University (jûniv·rs´iti) högskola.

Unjust (öndjöst´) orättvis, obillig.

Unkind (önkejnd´) ovänlig, grym.

Unknit (önnitt´) upplösa.

Unknown (önnå̱n´) okänd.

Unlawful (önlå̱´fûll) olaglig.

Unlearned (önl·rn´·d) olärd.

Unless (önläss´) med mindre, så framt icke.

Unlike (önlejk´) olik.

Unlikely (önlejk´li) osannolik.

Unlimited (önlimm´it·d) obegränsad.

Unload (önlå̱d´) aflasta.

Unlock (önlåck´) låsa upp.

Unlooked-for (önlûckt´få̱r) oförutsedd.

Unloose (önlûs´) upplösa.

[164]

Unlucky (önlöck´i) olycklig.

Unmannerly (önmann´·rli) obelefvad, plump.

Unmask (önmāsk´) aftaga masken, afslöja.

Unmeaning (önmīn´ing) intetsägande.

Unmerciful (önm·rṡ´ifûll) obarmhertig.

Unnatural (önnatt´jûr·l) onaturlig.

Unnecessary (önnäss´äsäri) onödvändig.

Unnerve (önn·rv´) försvaga.

Unpack (önpack´) packa upp.

Unpaid (önpēd´) obetald.

Unperceived (önp·rsīv´d) obemärkt.

Unpleasant (önpläṡṡ´nt) oangenäm, obehaglig.

Unprepared (önpripä̱rd´) oförberedd.

Unpretending (önpritänd´ing) anspråkslös.

Unprofitable (önpråff´itab·l) ofördelaktig, gagnlös.

Unqualified (önk°åll´ifejd) olämplig, oduglig.

Unquestionable (önk°ästj´·nab·l) otvifvelaktig.

Unravel (önravv´·l) utreda.

Unready (önrädd´i) oberedd, senfärdig.

Unrelenting (önrilänt´ing) obarmhertig, hård.

Unremitting (önrimitt´ing) oupphörlig, ständig.

Unreserved (önriṡ·rvd´) oinskränkt, oförbehållsam.

Unriddle (önridd´·l) lösa (en gåta).

Unrighteous (önrejt´sjös) orättvis.

Unripe (önrejp´) omogen.

Unrivaled (önrejv´·ld) makalös, ojemförlig.

Unroot (önrût´) rycka upp med roten, utrota.

Unruly (önrûl´i) ostyrig.

Unsaddle (önsadd´·l) afsadla.

Unsafe (önsēf´) osäker.

Unsay (önsē´) taga sina ord igen, återkalla.

Unscrew (önskrû´) lösskrufva.

Unseal (önsīl´) öppna (något försegladt).

Unseam (önsīm´) uppsprätta.

Unsearchable (öns·rtsj´ab·l) outransaklig.

Unseemly (önsīm´li) opassande, oanständig.

Unsettled (önsätt´·ld) obestämd, vacklande, obebodd, grumlig.

Unsew (önså̱´) uppsprätta.

Unsheathe (önsjīŧ´) draga ur skidan, blotta.

Unship (önsjipp´) lossa (varor); — your oars, årorna in!

Unshrinking (önsjrink´ing) oförfärad.

Unskillful (önskill´fûll) oskicklig, klumpig.

Unsociable (önså̱sj´ab·l) folkskygg, ovänlig.

Unsound (önsaund´) osund, falsk, osann, orolig.

Unspeakable (önspīk´ab·l) outsäglig.

Unspoken of (önspå̱k´n åvv) oomtalad.

Unspotted (önspått´·d) obefläckad, fläckfri.

Unstaid (önstēd´) ostadig.

Unsteady (önstädd´i) ostadig.

Unstop (önståpp´) öppna.

Unstrained (önstrēn´·d) otvungen.

Unsuccessful (önsöksäss´fûll) olycklig, som icke har framgång.

Untangle (öntang´g·l) utreda.

Unthankful (önþank´fûll) otacksam.

Unthinking (önþink´ing) tanklös.

Unthought of (önþåt´ åvv) bortglömd, opåaktad.

Unthrifty (önþrift´i) slösande.

Untie (öntej´) uppknyta, lösa.

Until (öntill´) intill (en tid); tills, förrän.

Untimely (öntejm´li) brådmogen, alltför tidig.

Untoward (öntå̱´·rd) envis, motvillig.

Untried (öntrejd´) oförsökt.

Untrodden (öntrådd´n) obanad.

Untrue (öntrû´) osann.

Untruth (öntrûþ´) osanning.

Untwine, untwist (önt°ejn´, önt°ist´) utveckla.

Unusual (önjûṡj´û·l) ovanlig, sällsynt.

Unutterable (önött´·rab·l) outsäglig.

Unveil (önvēl´) afslöja.

Unwary (ön°är´i) oförsigtig.

Unwearied (ön°ä̱ri´d) outtröttlig, oförtruten.

Unwell (ön°äll´) opasslig.

Unwholesome (önhå̱l´söm) ohelsosam.

Unwilling (ön°ill´ing) ovillig; —ly, ogerna.

Unwind (ön°ejnd´) nysta upp, utreda, utredas.

Unwise (ön°ejs´) oförståndig, oklok.

Unwittingly (ön°itt´ing-li) omedvetet.

Unwonted (ön°önt´·d) ovan; ovanlig.

Unworthy (ön°örŧ´i) ovärdig (of), värdelös.

Unwrap (önrapp´) utveckla.

Unwritten (önritt´n) oskrifven, blank.

Unyielding (önjīld´ing) obeveklig.

Unyoked (önjå̱kt´) okufvad.

Up (öpp) upp, uppe, uppför.

Upbear (öpbēr´) häfva, lyfta; stödja.

Upbind (öpbejnd´) binda upp.

Upbraid (öpbrēd´) förebrå (för, with, for.)

Upcast (öpp´kāst) uppåt riktad.

Uphill (öpp´hill) uppåt stigande, besvärlig.

Uphold (öphå̱ld´) upprätthålla, stödja.

Upholsterer (öphå̱lst´·r·r) möbelhandlare (och tapetserare).

Upland (öpp´land) högland.

Upon (öppånn´) på; — the whole, i det hela taget.

Upper (öpp´·r) öfre, högre.

Uppermost (öpp´·rmå̱st) högst.

Upright (öpp´rejt, öprejt´) upprättstående, rättfram, ärlig.

Uproar (öpp´rå̱r) oväsen.

Uproarious (öpprår´iös) upprorisk, larmande.

Upset (öpsätt´) välta; (öpp´sätt) vältning.

Upshot (öpp´sjått) utgång.

Upside down (öpp´sejd daun) upp och ned, huller om buller.

Upstart (öpstārt´) springa upp; (öpp´stārt) uppkomling.

Upward (öp´°ård) uppåt; — of, mer än, vid pass.

[165]
[166]

Höfding från Fidjiöarna i Stilla Oceanen.

[167]

Urbanity (örbänn´iti) artighet.

Urchin (örtsj´n) piggsvin, “elak unge,” “byting.”

Urge (ördṡj) yrka, tvinga, söka göra gällande.

Urgency (ördṡj´nsi) enträgenhet, ifrig bön.

Urgent (ördṡj´nt) enträgen.

Urine (jûr´in) urin.

Urn (örn) urna; tékök.

Us (öss) oss.

Usage (jûṡ´edṡj) behandling, bruk.

Use (jûs) bruk, användning; (jûṡ) begagna, bruka, vänja.

Useful (jûs´fûll) nyttig.

Useless (jûs´läss) onyttig.

Usher (ösj´·r) marskalk, “ceremonimästare,” underlärare; anmäla, införa; gentleman —, “kammarherre” (eg. ett slags tjensteman vid eng. hofvet och öfverhuset).

Usquebaugh (öss´k°ibå̱) irländskt kryddbränvin.

Usual (jûṡj´û·l) vanlig.

Usufruct (jûṡj´ûfrökt) nyttjanderätt.

Usurer (jûṡj´ûr·r) ockrare.

Usurp (jûṡörp´) tillvälla sig.

Usurpation (jûṡörpēsj´n) ingrepp (i andras rättigheter).

Usurper (jûṡörp´·r) usurpator, inkräktare.

Usury (jûṡj´ûri) ocker.

Utensil (jûtäns´il) redskap, husgerådssak, kärl.

Utility (jûtill´iti) nytta.

Utilize (jût´ilejṡ) tillgodogöra sig.

Utmost (ött´må̱st) ytterst.

Utopian (jûtå̱p´j·n) inbillad.

Utter (ött´·r) fullständig; — yttra, sätta i omlopp.

Uttermost (ött´·rmå̱st) ytterst.

V.

V (vī) bokstafven V.

Vacancy (vēk´·nsi) ledighet, tomrum, hvilotid.

Vacant (vēk´nt) tom, ledig.

Vacate (vē´kēt) öfvergifva, utrymma.

Vacations (vēkēsj´nṡ) ferier (vid skolor, högskolor, domstolar o. s. v.).

Vaccinate (vaks´inēt) inympa kokoppor.

Vaccination (vaksinē´sj·n) vaccinering.

Vaccinator (vak´sinētör) vaccinatör.

Vaccine (vak´sin) beträffande kokoppor.

Vacillate (vass´ilēt) vackla.

Vacuity (vakjû´iti) tomhet.

Vacuous (vack´jûös) tom.

Vagabond (vagg´abånd) lösdrifvare.

Vagrant (vē´grant) omflackande; landstrykare.

Vague (vēg) oviss, obestämd.

Vain (vēn) tom, fruktlös, fåfäng; in —, förgäfves.

Vainglory (vēn-glå̱r´i) storskryt, skräfvel.

Vale (vēl) dal (i poesi).

Valentine (vall´·ntejn) kärleksbref, afsändt å Valentinsdagen; fästman eller fästmö, utvald denna dag. St. Valentine’s day (sēnt —ṡ dē), de 14 februari.

Valet (vall´·t) betjent.

Valetudinarian (vallitjûdinä̱rj´·n) sjukling.

Valiant (vall´jant) tapper.

Valid (vall´id) stark, giltig.

Validity (vallidd´iti) giltighet.

Valise (valis´) rensel, kappsäck.

Valley (vall´i) dal, däld.

Valorem (valå̱´räm) värde; ad — (add —) efter värde.

Valorous (vall´·rös) oförskräckt.

Valor (vall´·r) tapperhet.

Valuable (vall´jûab·l) dyrbar, värderik.

Value (vall´jû) värde; värdera.

Valve (valv) klaff.

Vamp (vamp) öfverläder, laga, upplappa.

Vampire (vamp´ejr) “blodsugare.”

Van (vann) förtrupp, solfjäder; vifta, vanna; transportvagn.

Vandalism (vand´aliṡm) förstöringslusta, fiendtlighet mot konst och vetenskap.

Vane (vēn) vindflöjel, väderhane.

Vanguard (vann´gārd) förtrupper.

Vanilla (vanill´a) vanilj.

Vanish (vann´isj) försvinna.

Vanity (vann´iti) fåfänga.

Vanquish (vank´°isj) öfvervinna, besegra.

Vapid (vapp´id) dufven, fadd.

Vapor (vēp´·r) dunst, gas; afdunsta, göra buller.

Variable (vär´jab·l) föränderlig, obeständig.

Variance (vä̱r´jans) oenighet; at —, oense.

Variation (vä̱riēsj´n) omvexling, förändring.

Varied (vä̱´rid) mångfaldig.

Variegated (vä̱r´jigēt·d) brokig.

Variety (varej´iti) omvexling, skilnad, afart, olika slag.

Various (vä̱r´jös) olikartad, mångfaldig.

Varnish (vār´nisj) fernissa.

Vary (vä̱r´i) förändra, omvexla, skifta, förändras.

Vase (vēs) vas.

Vassal (vas´s·l) vasall.

Vast (vast) vidsträckt, ofantlig; —ly, i hög grad.

Vat (vatt) kar, fat.

Vault (vå̱lt) hvalf; hvälfva; — hoppa; hopp.

Vaunt (vānt) skryta; skryt.

Veal (vīl) kalfkött.

Veer (vīr) kasta sig (vinden).

Vegetable (vädṡj´itab·l) växt; växt- (tillhörande växtriket).

Vegetarian (vädṡjitä̱r´j·n) person som afhåller sig från köttmat.

Vegetate (vädṡj´itēt) växa, föra ett overksamt lif.

Vegetation (vädṡjitēsj´n) växtlighet.

Vehemence (vī´himäns) våldsamhet, häftighet.

Vehemency (vī´himänsi) våld.

Vehement (vī´himänt) våldsam, häftig.

Vehicle (vī´hik·l) åkdon, hjelpmedel.

Veil (vēl) slöja; beslöja.

Vein (vēn) ådra.

[168]

Vellum (väll´öm) pergament; velin.

Velocity (vilåss´iti) hastighet (ex. vindens).

Velvet (välv´·t) sammet.

Venal (vīn´·l) fal, till salu.

Vend (vänd) sälja, afyttra.

Vendee (vändī´) köpare.

Vender (vänd´·r) säljare.

Vendible (vänd´ib·l) säljbar.

Venerable (vänn´·rab·l) vördnadsvärd.

Venerate (vänn´·rēt) vörda.

Veneration (vän·rēsj´n) vördnad.

Venetian (vinīsj´an) venetiansk; — blind (— blejnd) spånjalusi.

Vengeance (vändṡj´ans) hämnd.

Venial (vīn´j·l) tillåtlig.

Venice (vänn´is) Venedig.

Venison (vänṡ´n) vildt (i För. Stat.: rådjurskött).

Venom (vänn´åm) gift.

Venomous (vänn´åmös) giftig.

Vent (vänt) lufthål, fritt lopp; to take —, bli allmänt bekant.

Venter (vänt´·r) buk; moder.

Ventilate (vänt´ilēt) vädra, skaffa luftvexling.

Ventilation (väntilē´sj·n) luftvexling.

Ventriloquist (väntrill´åk°ist) buktalare.

Venture (vänt´jûr) vågspel; at a —, på höft; våga, sätta på spel.

Venturous (vänt´jûrös) dristig, djerf, oförvägen.

Venus (vīn´ös) Venus (kärleksgudinnan; en planet).

Veracious (virēsj´ös) sannfärdig.

Veracity (virass´iti) sanningskärlek.

Verb (v·rb) verb, tidsord.

Verbal (v·rb´·l) ordagrann, muntlig.

Verbiage (v·rb´jedṡj) ordsvall, mångordighet.

Verbose (v·rbå̱s´) ordrik, “vidt och bredt talande.”

Verbosity (v·rbåss´iti) vidlyftighet (i tal).

Verdancy (v·rd´·nsi) grönska.

Verdant (v·rd´·nt) grönskande, grön (äfven: okunnig, “grön.”)

Verderer (v·rd´·r·r) jägmästare.

Verdict (v·rd´ikt) utslag (af en nämnd), omdöme.

Verdure (v·rd´jûr) grönska.

Verge (v·rdṡj) staf; rand, kant; gränsa, närma sig.

Verification (värrifikēsj´n) bekräftelse.

Verify (värr´ifej) bekräfta, intyga sanningen af.

Veritable (värr´itab·l) verklig, sann.

Verity (värr´iti) sanning.

Verily (vä̱r´ili) sannfärdigt, sant.

Vermin (v·rm´in) skadedjur, ohyra.

Vernacular (v·rnack´jûl·r) inhemsk; — language, modersmål.

Vernal (v·r´n·l) hörande till våren.

Versatile (v·rs´atil) ostadig, föränderlig.

Verse (v·rs) vers, dikt.

Versed (v·rst) öfvad, erfaren.

Versicolor (v·rs´iköll·r) mångfärgad.

Versify (v·rsifej´) sätta på vers.

Version (v·rsj´n) öfversättning.

Vertex (v·rt´äks) hjessa, topp.

Vertical (v·rt´ik·l) lodrät.

Vertigo (v·rt´igå) yrsel.

Very (värr´i) sann, verklig; just, mycket, ganska.

Vesicle (väss´ik·l) liten blåsa.

Vesper (väsp´·r) aftonstjerna.

Vessel (väss´·l) kärl, skepp.

Vest (väst) klädnad, vest (För. Stat.; i Engl. waistcoat); bekläda, förläna.

Vestibule (väst´ibjûl) försal, tambur.

Vestige (väst´idṡj) spår.

Vestment (väst´ment) drägt.

Vestry (väst´ri) sakristia, sockenstämma.

Vetch (vätsj) vicker.

Veteran (vätt´·ran) gammal bepröfvad krigsman.

Veterinarian (vät·rinēr´i·n) djurläkare.

Veto (vīt´å) förbud, rättighet att förkasta.

Vex (väcks) oroa, plåga, bry.

Vexation (väksēsj´n) oro, förtret, bryderi.

Vexatious (väksēsj´ös) plågsam, förarglig.

Via (vej´a) öfver (på bref) ex. — Prussia, öfver Preussen.

Viaduct (vej´ad·kt) bro, medelst hvilken en jernväg eller annan väg ledes öfver ett vattendrag.

Vial (vej´·l) liten glasflaska.

Viand (vej´·nd) kött, kötträtt, köttmat.

Vibrate (vej´brēt) svinga, darra, dallra.

Vibration (vejbrēsj´n) svingning.

Vicar (vick´·r) prest.

Vice (vejs) last, brist; skruftång; i sammans. vice-.

Vicinity (visinn´iti) grannskap.

Vicious (visj´ös) lastbar.

Vicissitude (visiss´itjûd) omvexling, skiftning.

Victim (vikt´im) offer.

Victor (vikt´·r) segrare.

Victorious (viktå̱r´jös) segrande, segerrik.

Victory (vikt´åri) seger.

Victualer (vitt´l·r) proviantmästare.

Victuals (vitt´·lṡ) lifsmedel, mat, kost.

Videlicet (vidäll´isät) nemligen (vanl. förk. viz.).

Vie (vej) täfla.

View (vjû) se, skåda; syn, utsigt, betraktelse, afsigt.

Vigil (vidṡj´il) nattvak.

Vigilance (vidṡj´ilans) vaksamhet.

Vigilant (vidṡj´ilant) vaksam, påpasslig.

Vigorous (vigg´årös) kraftig, stark.

Vigor (vigg´·r) styrka, kraft.

Vile (vejl) nedrig, låg, usel.

Vilify (vill´ifej) smäda.

Village (vill´edṡj) by.

Villain (vill´·n) skurk.

Villainous (vill´änös) skurkaktig, skändlig.

Villainy (vill´äni) skurkaktighet, bofstreck.

Vindicate (vind´ikēt) förfäkta, häfda, påstå.

Vindication (vindikē´sj·n) försvar.

Vindicator (vin´dikēt·r) försvarare.

Vine (vejn) vinranka.

Vinegar (vinn´ig·r) ättika.

Vineyard (vinn´jard) vingård.

[169]

Vintage (vint´edṡj) vinskörd.

Vintner (vint´n·r) vinhandlare.

Violate (vej´ålēt) kränka, skända, göra våld på.

Violation (vej´ålēsj·n) kränkning.

Violence (vej´åläns) våldsamhet, våld.

Violent (vej´ålänt) våldsam, häftig.

Violet (vej´ålätt) violett (färg); violblomma.

Violin (vej´ålinn) fiol.

Violist (vej´ålist) fiolspelare.

Viper (vejp´·r) huggorm.

Viperous (vejp´·rös) giftig.

Virago (vejrēg´å) stor och grof qvinna, argbigga.

Virgin (v·rdṡj´in) mö, jungfru; jungfrulig, ren.

Virile (vej´ril, virr´il) manlig.

Virtual (v·rt´jû·l) verksam.

Virtue (v·rt´jû) dygd, kraft; in — of, i kraft af, till följd af.

Virtuous (v·rt´jûös) dygdig.

Virulence (virr´ûl·ns) gift.

Virulent (virr´ûl·nt) giftig, bitter.

Visage (viṡṡ´edṡj) ansigte.

Vis-a-vis (viṡ-a-vi´) person, som står, sitter eller bor midt emot en annan, motpart i spel, dans o. s. v.

Viscid (viss´id) klibbig.

Viscount (vej´kaunt) vicomte; se Nobility.

Viscous (viss´kös) klibbig.

Vise (vejs) skrufstäd.

Visible (viṡṡ´ib·l) synlig.

Vision (viṡj´n) syn.

Visionary (viṡj´ånäri) inbillad; fantast.

Visit (viṡṡ´it) besöka; besök.

Visitation (viṡṡitēsj´n) besigtning.

Visual (viṡj´û·l) syn-.

Vital (vejt´·l) lifs-.

Vitality (vej´talliti) lifskraft.

Vitiate (visj´iēt) förderfva, upphäfva.

Vitiation (visjiē´sj·n) förderfvande.

Vitreous (vitt´riös) glas-.

Vitrify (vitt´rifej) förglasa, förglasas.

Vitriol (vitt´ri·l) vitriol.

Vituperate (vejtjûp´·rēt) klandra.

Vivacious (vejvēsj´ös) liflig.

Vivacity (vejvass´iti) liflighet.

Vivid (vivv´id) liflig, klar.

Vivify (vivv´ifej) upplifva.

Vixen (viksn) grälaktig qvinna.

Viz. (viṡṡ, bör uttalas vidäll´isät, ss. förk. af videlicet) nemligen.

Vocable (vå̱k´ab·l) ord.

Vocabulary (våkabb´jûläri) ordbok.

Vocal (vå̱k´·l) sjungande, ren; — music, sång.

Vocation (våkēsj´n) kallelse, kall.

Vociferate (våsiff´·rēt) högt utbrista, skrika.

Vogue (vå̱g) uti uttrycket: in —, i bruk.

Voice (våjs) röst, stämma.

Void (våjd) tom, ogiltig; tömma, göra ogiltig.

Volatile (våll´atil) flygtig.

Volcanic (vålkann´ik) vulkanisk.

Volcano (vålkēn´å) eldsprutande berg.

Volition (vålisj´n) vilja.

Volley (våll´i) salva (af skott), ström (af ord); aflossa.

Volubility (våljûbill´iti) munvighet.

Voluble (våll´jûb·l) rörlig, munvig.

Volume (våll´jûm) band, del (af en bok), omfång, massa.

Voluminous (våljû´minös) voluminös, stor, tjock.

Voluntary (våll´öntäri) frivillig, otvungen.

Volunteer (vålöntīr´) frivillig soldat.

Voluptuous (vålöpt´jûös) vällustig.

Vomit (våmm´it) kräkas, kasta upp (up, out).

Vomition (våmisj´n) kräkning, uppkastning.

Voracious (vårēsj´ös) rofgirig, glupsk.

Voracity (vårass´iti) rofgirighet, glupskhet.

Vortex (vå̱rt´äks) hvirfvel.

Vote (vå̱t) röst, omröstning; rösta, afgöra, anslå genom omröstning (ex. pengar).

Voter (vå̱t´·r) röstegande, röstberättigad.

Vouch (vautsj) bekräfta, inkalla, ss. vittne, vittna.

Vouchee (vautsjī´) åberopadt vittne (lagterm).

Voucher (vautsj´·r) vittne, skriftligt bevis.

Vouchsafe (vautsj-sēf´) bevilja, värdigas.

Vow (vau) löfte; lofva.

Vowel (vau´·l) vokal.

Voyage (våj´edṡj) sjöresa; att resa till sjös.

Voyager (våj´edṡj·r) sjöfarande.

Vulgar (völg´·r) allmän, simpel, låg; the —, menige man.

Vulgarism (völl´gariṡm) simpelt uttryck.

Vulgo (völ´gå̱) gemenligen, vanligtvis.

Vulnerable (völl´n·rab·l) sårbar.

Vulnerate (völl´n·rēt) såra, skada.

Vulpine (völp´in) räfaktig.

Vulture (völt´jûr) gam.

W.

W (döb´b·ljû) tjugutredje bokstafven i engelska alfabetet.

Wabble (°åbb´·l) vackla.

Wad (°ådd) bundt, förladdning; vaddera.

Wadding (°ådd´ing) vadd.

Waddle (°ådd´·l) “tulta.”

Wade (°ēd) vada.

Wafer (°ēf´·r) munlack, oblat.

Waffle (°åff´·l) våffla.

Waft (°āft) fladdra.

Wag (°agg) skaka (på hufvudet), vifta (med svansen); skalk.

Wage (°ēdṡj) sätta på spel; —s, lön, hyra, sold.

Wager (°ēdsj´·r) vad; to lay a —, slå vad.

[170]

Waggish (°agg´isj) skälmaktig, skalkaktig.

Waggon, wagon (°agg´·n) lastvagn, jernbanevagn.

Wagtail (°agg´tēl) ärla.

Wail (°ēl) jemra sig, beklaga; jemmer.

Wainscot (°ēn´skått) panel, panelning; panela.

Waist (°ēst) lif, midja.

Waistcoat (°ēst´kå̱t, vanl. °äsk´öt) vest.

Wait (°ēt) vänta (på, for), besöka (on); bakhåll; to — at table (tû — att tä̱b·l) passa upp vid bordet; to — for something (tû — få̱r söm´þing) vänta på något; to — on a person (tû — ånn ē p·r´son) passa upp på någon.

Waiter (°ēt´·r) uppassare, kypare; bricka.

Waive (°ēv) bortkasta, uppgifva.

Wake (°ēk) väcka, vakna, vaka.

Waken (°ēkn) väcka, vakna.

Wale (°ēl) klädeslist, valk.

Walk (°å̱k) gå, vandra; gång, promenad.

Walker (°å̱k´·r) fotgängare, vandrare.

Wall (°å̱l) vall, vägg, mur.

Wallet (°å̱ll´·t) resväska.

Wallop (°åll´åp) sjuda.

Wallow (°åll´å̱) vältra sig.

Walnut (°åll´nött) valnöt.

Waltz (°å̱lts) vals; valsa.

Wan (°ånn) blek, blåblek.

Wand (°ånd) spö, staf.

Wander (°ånd´·r) vandra, vara förvirrad, irra omkring.

Wanderer (°ånd´·r·r) vandrare.

Wane (°ēn) förminskas; nedan (om månen).

Wanness (°ånn´äss) blekhet.

Want (°å̱nt, °ånt) behof, brist; behöfva, fattas, sakna, önska; for — of, i brist på. I — to know the reason (ej — tû nå̱ ŧi rīs´n) jag skulle gerna vilja veta orsaken. I — to speak to you (ej — tû spīk tû jû) jag önskar tala med Er.

Wanton (°ånt´·n) ostadig, lättsinnig; rasa, vara yr.

War (°å̱r) krig; kriga; man-of—, örlogsman.

Warble (°å̱rb´·l) qvittra; qvitter.

Ward (°å̱rd) vakta, beskydda; vakt, uppsigt, besättning, qvarter (i en stad), fängelse, myndling.

Warden (°ård´n) väktare, uppsyningsman, föreståndare.

Wardrobe (°å̱rd´rå̱b) garderob.

Wardship (°å̱rd´sjipp) förmyndarskap.

Ware (°ä̱r) vara, varor.

Warehouse (°ä̱r´haus) packhus, magasin.

Warfare (°å̱r´fä̱r) krigstjenst, krig.

Warily (°ä̱r´ili) försigtigt.

Wariness (°ä̱r´inäss) försigtighet, varsamhet.

Warlike (°å̱r´lejk) krigisk.

Warm (°å̱rm) varm; värma.

Warmth (°å̱rmþ) värme.

Warn (°å̱rn) varna, erinra, bebåda.

Warning (°å̱rn´ing) varning, uppsägning.

Warp (°å̱rp) krympa, vrida; varp.

Warrant (°årr´ant) bekräfta, ansvara; säkerhet, fullmagt, arresteringsorder.

Warranty (°årr´anti) fullmagt, säkerhet.

Warrior (°årj´·r) krigare.

Wart (°å̱rt) vårta.

Wary (°ä̱r´i) varsam.

Was (°åṡṡ) var, af to be.

Wash (°åsj) tvätta, tvätta sig; tvätt, moras.

Washer-woman (°åsj´·r°ûmn) tvätterska.

Wasp (°åsp) geting.

Waspish (°åsp´isj) snarsticken, argsint, smal som en geting.

Wassail (°åss´il) en fordom i England bruklig juldryck; dricka, rumla.

Wast (°åst) var, af to be.

Waste (°ēst) ödelägga, slösa, förfalla, aftaga; öde, ouppodlad; slöseri, förlust, ödemark.

Waste-basket (°ēst´baskit) papperskorg.

Wasteful (°ēst´fûll) slösande, slösaktig.

Waste-paper (°ēst´pēp·r) makulatur.

Watch (°åtsj) vakt, fickur; vakta, bevaka, uppmärksamma.

Watch-dog (°åtsj´dågg) bandhund.

Watchful (°åtsj´fûll) vaksam.

Watchman (°åtsj´man) väktare.

Watch-word (°åtsj´°örd) lösen, fältrop.

Water (°å̱t´·r) vatten; vattna; the mouth waters, det vattnar sig i munnen.

Watering-place (°å̱t´·ringplēs) badort (brunnsort).

Water-proof (°å̱t´·rprûf) vattentät.

Watery (°å̱t´·ri) vattnig.

Wattle (°ått´·l) qvist, inhägnad.

Wave (°ēv) bölja, våg; gunga, gå i vågor, vifta.

Waver (°ēv´·r) vackla, ragla.

Wavy (°ēv´i) vågig, svallande.

Wax (°acks) vax; växa, blifva.

Way (°ē) väg, sätt, vis; by — of, medelst.

We (°i) vi.

Weak (°īk) svag, bräcklig.

Weaken (°īk´n) försvaga.

Weakness (°īk´näss) svaghet.

Weal (°īl) välfärd; the public —, det allmänna bästa.

Wealth (°älþ) rikedom.

Wealthy (°älþ´i) förmögen.

Wean (°īn) afvänja.

Weapon (°äpp´n) vapen.

Weaponed (°äpp´nd) beväpnad.

Wear (°ä̱r) bära, slita, förtära, nötas.

Weariness (°īr´inäss) trötthet.

Wearing-apparel (°ä̱ring-apparr´·l) gångkläder.

Wearisome (°īr´isöm) tröttsam, tråkig.

Weary (°īr´i) trött, utledsen (på, of); trötta, uttråka; to be wearied out of patience (°īr´id) förlora tålamodet.

Weasand (°īs´nd) luftstrupe.

Weasel (°īṡ´·l) vessla.

Weather (°äŧŧ´·r) väder, väderlek.

Weather-cock (°äŧŧ´·rkåck) vindflöjel.

Weave (°īv) väfva; to — all pieces on the same loom (tû — å̱l pīs´is ånn þi sēm lûm) skära alla öfver en kam.

Weazen (°īṡ´n) tunn, mager.

Web (°äbb) väf.

Wed (°ädd) viga.

Wedding (°ädd´ing) bröllop.

[171]
[172]

By på Mindanao, ögruppen Filippinerna i Stilla Oceanen.

[173]

Wedge (°ädṡj) kil; inkila.

Wedlock (°ädd´låck) äktenskap.

Wednesday (°änṡ´dē) onsdag.

Wee (°ī) liten, spenslig; a — bit (ē — bitt) en liten bit; the — hours (ŧi — aurs) “småtimmarne” (timmarne från 1 på natten till 6 på morgonen).

Weed (°īd) ogräs; rensa.

Week (°īk) vecka; —ly, en gång i veckan.

Weep (°īp) gråta.

Weigh (°ē) väga, pröfva, lyfta (ankar).

Weight (°ēt) vigt, blylod.

Weighty (°ēt´i) vigtig, tung.

Welcome (°äll´köm) välkommen; välkomna.

Weld (°äld) sammansmida.

Welfare (°äll´fä̱r) välfärd, lycka.

Well (°äll) källa, brunn; framvälla; — väl, godt, bra, nåväl! to be —, må bra; — off, i goda omständigheter; — to do, förmögen.

Welladay (°äll´edē) o, ve!

Well-being (°äll´bīing) lycksalighet.

Well-bred (°äll´brädd) väl uppfostrad.

Well-nigh (°äll´nej) nära nog.

Welsh (°älsj) valesisk; valesare; språket i Wales.

Welt (°ält) kant, bräm.

Wen (°änn) utväxt.

Wench (°äntsj) ung flicka, slyna, sköka.

Went (°änt) gick, af to go.

Were (°·rr) var, vara, af to be; as it —, så att säga.

West (°äst) vester, vestlig.

West-End (°äst´änd) den vackraste, mest storartade stadsdelen i London.

Western (°äst´·rn) vestlig.

Westward (°äst´°ård) vestlig, åt vester.

Wet (°ätt) våt, fuktig; väta.

Whack (°ack) prygla, grundligt omklappa.

Whale (°ēl) hvalfisk.

Whame (°ēm) broms.

Wharf (°å̱rf) varf.

What (°ått) hvad, hvilken, hvilket, hvilka; I’ll tell you —, jag skall säga er någonting; — so ever (°ått så̱ ävv´·r) hvadhelst.

Wheat (°īt) hvete.

Wheedle (°īd´·l) smickra.

Wheel (°īl) hjul, ratt; rulla omkring.

Wheelwright (°īl´rejt) hjulmakare.

Whelp (°älp) valp.

When (°änn) när, då; — so ever, närhelst.

Whence (°äns) hvarifrån.

Where (°ä̱r) hvarest, hvart; every —, öfverallt; no —, ingenstädes.

Whereabouts (°ä̱rabauts´) hvar?

Whereas (°ä̱raṡṡ´) hvaremot, då, deremot, alldenstund.

Wherefore (°ä̱´få̱r) hvarför.

Wherever (°ä̱rävv´·r) hvarhelst.

Whet (°ätt) hvässa, skärpa.

Whether (°äŧŧ´·r) vare sig, huruvida.

Whetstone (°ätt´stå̱n) slipsten.

Whey (°ē) vassla.

Which (°itsj) hvilken, hvilket, hvilka; — so ever, hvilken som helst.

Whichever (°itsjävv´·r)
Whichsoever (°itsjsåävv´·r)
} hvilken som helst.

Whiff (°iff) pust; pusta.

Whiffle (°iff´·l) vara ostadig.

Whig (°igg) whig (vän af en frisinnad regering och folkets frihet); se Tory.

While (°ejl) tid, stund; medan, under det att; slösa (bort, away); it is not worth —, det lönar icke mödan.

Whilst (°ejlst) medan.

Whim (°imm) vurm, nyck.

Whimper (°imp´·r) snyfta.

Whimsey (°im´ṡi) nyck, griller.

Whimsical (°imṡ´ik·l) nyckfull, sällsam.

Whine (°ejn) gnälla, lipa.

Whip (°ipp) piska; röra sig hastigt.

Whip-stitch (°ipp´stitsj) skräddare (skämtsamt eller föraktligt uttryck).

Whir (°·rr) surra; surr.

Whirl (°·rl) hvirfla; hvirfvel.

Whisk (°isk) viska, visp; vispa.

Whiskers (°isk´·rṡ) polissonger, murrhår (på en katt).

Whisky (°isk´i) kornbränvin.

Whisper (°isp´·r) hviska; hviskning.

Whist (°ist) tyst! whist (ett slags kortspel).

Whistle (°iss´·l) hvissla; hvissling, hvisselpipa.

Whit (°itt), not a —, icke det ringaste, “icke en vitten.”

White (°ejt) hvit; hvitt, hvita; göra hvit.

White-bait (°ejt´bēt) hvit sill; — dinner, stor middag, som årligen plägat hållas i Greenwich efter eng. parlamentets afslutande, vid hvilken nämnda fisksort serverats.

White-copper (°ejt´kåpp·r) nysilfver.

White-lead (°ejt´lädd) blyhvitt.

White-meat (°ejt´mīt) mjölkmat (egentligen rätter af mjölk, smör, ost, ägg och dylikt).

Whiten (°ejt´n) hvitna, bleka.

Whither (°iŧŧ´·r) hvarthän.

Whiting (°ejt´ing) hvittling.

Whitsuntide (°its´ntejd) pingst.

Who (hû) hvem? hvilken, hvilket, hvilka; —soever hvem som helst.

Whole (hå̱l) hel; upon the —, i det hela taget.

Wholly (hå̱l´li) helt och hållet.

Wholesale (hå̱l´sēl) grosshandel; by —, in parti, i det hela.

Wholesome (hå̱ls´öm) helsosam, sund.

Whom (hûm) hvem, af who.

Whoop (hûp) hojta.

Whore (hå̱r) sköka.

Whortleberry (°ört´·lbärri) blåbär.

Whose (hûṡ) hvars; af Who.

Why (°ej) hvarför? nå, hvad!

Wick (°ick) veke.

Wicked (°ick´·d) ogudaktig, lastbar, syndig.

Wicker (°ick´·r) videqvist.

Wicker-work (°ick´·r°örk) korgarbete.

Wicket (°ick´·t) lucka.

Wide (°ejd) vid, vidsträckt; far and —, vidt och bredt.

Widen (°ej´d·n) utvidga.

Widow (°idd´å̱) enka.

Widower (°idd´å̱·r) enkling.

Widowhood (°idd´å̱hûdd) enkestånd.

Width (°idþ) vidd, bredd.

Wield (°īld) föra, svinga.

[174]

Wife (°ejf) hustru.

Wig (°igg) peruk.

Wild (°ejld) vild; öken.

Wilderness (°ild´·rnäss) öde trakt.

Wildness (°ejld´näss) vildhet, förvirring.

Wilful se Willful.

Will (°ill) vilja.

Willful (°ill´fûll) egensinnig, envis.

Willing (°illing) villig; —ly, gerna.

Willow (°ill´å̱) pilträd.

Wily (°ejl´i) listig, slug.

Win (°inn) vinna.

Wince (°ins) slå bakut.

Winch (°intsj) gångspel.

Wind (°ind) vind, blåsväder; uppspåra; (°ejnd) sno, vrida, slingra sig; to — up, draga upp (klockan).

Winding (°ejnd´ing) krökning.

Windlass (°ind´lass) vindspel.

Windmill (°ind´mill) väderqvarn.

Window (°ind´å̱) fönster.

Window-blind (°ind´å̱blejnd) fönsterskärm.

Windy (°ind´i) blåsig.

Wine (°ejn) vin.

Wing (°ing) vinge, flygel; bevinga.

Wink (°ink) blinka, se genom fingrarne (med, at); blink, vink.

Winning (°inn´ing) intagande.

Winnow (°inn´å̱) ränsa, kasta (säd), granska.

Winsome (°in´söm) liflig, glad.

Winter (°int´·r) vinter.

Wipe (°ejp) aftorka, utstryka; aftorkning.

Wire (°ej´·r) metalltråd.

Wiry (°ejr´i) af metalltråd, seg, kraftig.

Wisdom (°iṡṡ´döm) vishet.

Wise (°ejṡ) vis, klok.

Wish (°isj) önska; önskan; to — for, önska sig.

Wisp (°isp) viska, visp.

Wistful (°ist´fûll) begärlig, trånande.

Wit, to — (tû °itt) nemligen.

Wit (°itt) qvickhet; there I am at my wit’s end (ŧär ej amm att mej °its änd) der står mitt förstånd stilla.

Witch (°itsj) hexa.

Witchery (°itsj´·ri) trolldom.

With (°iŧŧ) med, hos, af; tired —, trött af.

Withal (°iŧŧå̱l´) tillika.

Withdraw (°iŧŧ drå̱´) undandraga, återkalla, gå bort.

Withe (°iŧŧ) vidja.

Wither (°iŧŧ´·r) vissna.

Withhold (°iŧŧhå̱ld´) afhålla, vägra.

Within (°iŧŧin´) inuti, inom.

Without (°iŧŧaut´) utanför, utom, utan.

Withstand (°iŧŧstand´) motstå, motsätta sig.

Witless (°itt´läss) oförståndig.

Witness (°itt´näss) vittne, vittnesbörd; vittna.

Witticism (°itt´isiṡm) qvickhet.

Wittingly (°itt´ingli) afsigtligt, med vilja.

Witty (°itt´i) qvick.

Wizard (°iṡṡ´·rd) trollkarl.

Woe (°å̱) sorg, ve.

Woful (°å̱´fûll) sorglig.

Wolf (°ûlf) varg.

Woman (°ûmmn) qvinna.

Womanhood (°ûmm´nhûdd) qvinnokön.

Womb (°ûm) sköte.

Women (°immn) qvinnor.

Won (°önn) af to win; I —, jag vann.

Wonder (°önd´·r) under; undra (öfver, at).

Wonderstruck (°önd´·rströck) slagen af förvåning.

Wondrous (°önd´rös) underbar.

Won’t (°å̱nt) vill icke; it — do, det duger icke.

Wont (°önt) van; vara van.

Wonted (°önt´·d) van; vanlig.

Woo (°û) fria, göra någon sin kur.

Wood (°ûdd) skog, ved.

Woodcock (°ûdd´kåck) morkulla.

Wood-craft (°ûdd´krāft) jagt.

Wood-cut (°ûdd´kött) träsnitt.

Wooden (°ûdd´n) trä-.

Wood-grouse (°ûdd-graus) tjäder.

Wood-man (°ûdd´man) skogvaktare.

Wood-pecker (°ûdd´päck·r) hackspett.

Woody (°ûdd´i) skogig.

Wooer (°û´·r) friare.

Wool (°ûll) ull.

Woolen (°ûll´n) ylle-, ull-; — draper, klädeshandlare.

Wool-sack (°ûll´sack) ull-säck.

Wool-stapler (°ûl´stēpl·r) ull-handlare.

Word (°örd) ord, bud; to send —, skicka bud; to bring —, medföra underrättelse; in a —, med ett ord.

Wordy (°örd´i) talträngd.

Wore (°å̱r) af to wear; I —, jag bar.

Work (°örk) arbeta, göra; arbete.

Work-house (°örk´haus) arbetshus, fattighus.

Working-day (°örk´ingdē) arbetsdag, hvardag.

Workman (°örk´man) arbetare.

Workmanlike (°örk´manlejk) konstfärdig, mästerlig.

Workmanship (°örk´mansjipp) arbete, skicklighet.

World (°örld) verld.

Worldly (°örld´li) verldslig, jordisk.

Worm (°örm) mask.

Worm-eaten (°örm´īt·n) maskäten.

Wormwood (°örm´°ûdd) malört.

Worn (°årn´ med slutet o-ljud) slitten, buren, af to wear.

Worry (°örr´i) plåga, sönderslita.

Worse (°örs) värre, sämre; the —, dess värre.

Worship (°ör´sjipp) hedra, dyrka; your —, ers nåd.

Worst (°örst) värst; at the —, i värsta fall.

Worsted (°ûrst´·d vanl. °ûst´·d) ullgarn.

Wort (°ört) ört.

Worth (°örþ) värde; värd, värdig; it is — while, det lönar mödan.

Worthiness (°örŧ´inäss) värde.

Worthless (°örþ´läss) värdelös, oduglig.

Worthy (°örŧ´i) värdig.

Would (°ûdd) ville, skulle, af to will.

Wound (°aund) af to wind.

Wound (°ûnd) sår; såra.

Wove (°å̱v) af to weave; I —, jag väfde.

Wrangle (rang´g·l) gräla; gräl.

[175]

Wrap (rapp) inveckla, slå in (paket up).

Wrapper (rapp´·r) omslag, vid kappa, klädning, som användes inom hus i hvardagslag.

Wrath (rāþ) vrede.

Wrathful (rāþ´fûll) vredgad.

Wreak (°rīk) hämnas.

Wreath (rīþ) blomsterkrans, hvirfvel.

Wreathe (rīŧ) binda, fläta.

Wreck (räck) vrak; stranda.

Wren (ränn) gärdsmyg (fogel).

Wrench (räntsj) vrida, rycka.

Wrest (räst) frånrycka, vränga.

Wrestle (räss´·l) brottas.

Wrestling (räss´ling) tvekamp, brottning, strid.

Wretch (rätsj) usling.

Wretched (rätsj´·d) usel, eländig, jemmerlig.

Wriggle (rigg´·l) vricka, vicka.

Wring (ring) vrida.

Wrinkle (rink´·l) rynka; skrynkla, krympa.

Wrist (rist) handled.

Writ (ritt) skrift, stämning.

Write (rejt) skrifva.

Writer (rejt´·r) skrifvare, skriftställare.

Writing (rejt´ing) skrift, skrif-.

Writhe (rejŧ) vrida.

Wrong (rång) orätt; göra orätt; to be —, hafva orätt.

Wrongful (rång´fûll) orättfärdig.

Wroth (rå̱þ) vredgad.

Wrought (rå̱þ) bearbetad.

Wrought-iron (råþ´ej·rn) stångjern.

Wry (rej) sned; sned-.

X.

X (äckṡ) bokstafven X.

Xanthippe (ṡanþip´pi) Xantippa; grälsjuk hustru.

Xiphias (ṡif´ias) svärdfisk.

Xylographer (ṡejlågg´raf·r) träsnidare, xylograf.

Xylography (ṡejlågg´rafi) xylografi.

Y.

Y (°ej) bokstaven Y.

Yacht (jått) jakt, speljakt.

Yacht-club (jått´klöbb) segelsällskap.

Yankee (jank´i) yankee (skämtsam benämning på innebyggarne i de under namnet Ny England inbegripna nordamerikanska staterna; sedan amerikanare i allmänhet).

Yard (jārd) eng. aln; — gård.

Yarn (jārn) garn, anekdot; to spin a — att berätta en historia.

Yawl (jå̱l) julle.

Yawn (jå̱n) gäspa; gäspning.

Ye (jī) I, ni (om flera personer).

Yea (jē, jī) ja.

Yeanling (jīn´ling) litet lamm.

Year (jī·r) år; last —, i fjor; this —, i år.

Yearly (jīr´li) årlig; årligen.

Yearn (j·rn) längta, ängslas.

Yearning (j·rn´ing) längtan.

Yeast (jīst) jäst, fradga.

Yelk (jälk) se Yolk.

Yell (jäll) tjuta; tjut.

Yellow (jäll´å̱) gul; gult.

Yelp (jälp) skrika, “bjäbba,” gläfsa.

Yeoman (jå̱´man) odalman.

Yerk (j·rk) puffa; stöt.

Yes (jäss) ja.

Yesterday (jäst´·rdē) i går.

Yet (jätt) dock, ändå; ännu.

Yew (jû) idegran.

Yield (jīld) gifva, lemna, tillåta; foga sig (efter, to); to — up the ghost, uppge andan.

Yielding (jīld´ing) foglig.

Yoke (jå̱k) ok; föra under oket.

Yolk (jå̱k) ägg-gula.

Yon (jånn) den der; derborta.

Yonder (jånd´·r) den der; der.

Yore (jå̱r), of —, fordom.

You (jû) ni.

Young (jöng) ung; unge.

Your, yours (jûr, jûrṡ) er.

Yourself (jûrsälf´) ni sjelf; du sjelf.

Youth (jûþ) ungdom, yngling.

Yule (jûl) jul (vanligen Christmas).

Z.

Z (ṡī) bokstafven Z.

Zeal (ṡīl) ifver, nit.

Zealous (ṡäll´ös) nitisk.

Zebra (ṡī´bra) zebra.

Zephyr (ṡäff´·r) vestanvind.

Zero (ṡīr´å) noll.

Zest (ṡäst) fin smak, “krydda.”

Zigzag (ṡig´ṡag) zigzag.

Zinc (ṡink) zink.

Zodiac (ṡå̱´diak) djurkretsen.

Zone (ṡå̱n) bälte, luftstreck.

Zoology (ṡå-åll´ådji) zoologi.

Zoological (ṡå-ållåd´jik·l) zoologisk.

Zounds (ṡaundṡ) för fanken!

[176]

Egyptens stora Pyramider samt Sfinxen vid Djisa.


[177]

SVENSK-ENGELSK
ORDBOK

UTARBETAD EFTER

C. G. BJÖRKMANS BERÖMDA SVENSKA UPPLAGA.


[178]

SVENSK-ENGELSK ORDBOK.[2]

[2] Önskas uttalet af de engelska orden, har man att slå upp samma ord i den engelsk-svenska ordboken. Att upprepa uttalsbeteckningen här skulle hafva tagit för mycket rum och betydligt förökat bokens pris.

A.

Abnorm, abnormal.

Abonnemang, subscription.

Aborre, perch.

Accent, accent.

Ack, alas.

Ackurat, accurate, punctual.

Adam, Adam; afkläda sig den gamle — to strip off old A.

Addera, to add up.

Addition, addition.

Adel, nobility.

Adla, to ennoble.

Adlig, noble.

Aderton, eighteen.

Adjö, good bye, farewell.

Adoptera, to adopt.

Adress, address, direction.

Adresskalender, directory.

Advokat, advocate, lawyer, attorney.

Af, of, by, with.

Afbedja, to beg pardon (for).

Afbetala, to pay off.

Afbida, to wait for, to stay for, to attend, to expect, to abide.

Afbild, image.

Afbrott, (uppehåll), interruption, stop; (kontrast) contrast.

Afbruten, broken, interrupted.

Afbryta, to break off, to discontinue, to suspend.

Afbräck, damage, loss.

Afböja, (en olycka), to avert, (ett hugg) to ward off; (ett anbud) to decline.

Afbön, apology, amends; deprecation.

Afbörda sig, to discharge.

Afdela, to divide.

Afdelning, division.

Afdika, to drain, to underditch.

Afdrag, subtraction, deduction.

Afdunsta, to evaporate.

Affall, desertion, defection; (afskräde) offal, garbage.

Affalla, to fall off, to desert.

Affisch, play bill.

Afflytta, to remove.

Affyra, to discharge, to fire.

Affällig, defective, apostatical.

Affär, business.

Affärd, departure, dispatch.

Afföda, progeny, offspring, issue, brood, breed.

Afgift, duty, impost, excise.

Afgifva, to give, to deliver, to return, to render.

Afgjord, settled.

Afgrund, precipice.

Afgud, idol.

Afgå, to go off, to depart.

Afgöra, to decide, to settle.

Afhålla sig, to forbear, to abstain (from).

Afhängig, dependent.

Afhöra, to hear, to listen to.

Afkastning, rent, revenue.

Afkläda, to undress, to unclothe, to strip.

Afkomling, descendant.

Afkunna, to proclaim, to publish.

Afla, to conceive.

Aflagd, to cast off; aflagda kläder, cast off clothes.

Afleda, to divert.

Aflemna, to deliver.

Aflida, to expire, to die, to decease; den aflidne, the deceased.

Aflopp, drain, channel.

Aflång, oblong, oval.

Aflägga, to set aside, to lay by; — besök, to pay a visit.

Aflägsen, remote, distant.

Aflägsna sig, to withdraw, to remove.

Aflöna, to pay.

Aflöpa, to turn out.

Aflösa, to untie, to unbind; gifva aflösning, to absolve.

Afmarsch, departure, decampment.

Afmåla, to depict.

Afmärgla, to emaciate, to macerate.

Afpassa, to suit, to adopt, to adjust.

Afrad, rent.

Afresa, to depart; departure.

Afrikan, African.

Afrunda, to round.

Afråda, to dissuade.

Afrätta, to execute, to send to death.

Afrättning, execution.

Afrödja, to clear, to clear away.

Afröjd mark, cleared ground.

Afsats, shelf; (på en kakelugn) mantel-piece; (i en trappa) landing; (på en mur) setback, setoff; (i ett schakt) shamble.

Afse, to aim at, to tend to.

Afseende, respect, regard, intent, intention, purpose.

Afsegla, to sail, to set sail, to leave.

Afsides, aside, apart.

Afsigt, view, end, purpose, intention, design.

Afskaffa, to abolish, to repeal.

Afsked, discharge, dismission; (farväl) leave, farewell.

Afskedsstund, parting moment.

Afskicka, to send off, to dispatch.

Afskild, separated, detached, separate.

Afskilja, to separate (from), to detach.

Afskrap, scrapings, dregs.

[179]

Afskrift, copy, transcript.

Afskrifva, to copy.

Afskräcka, to deter, to discourage (from).

Afskräde, refuse, offal, garbage.

Afskum, refuse.

Afsky, aversion, abhorrence; to detest.

Afskyvärd, detestable.

Afslag, refusal.

Afsluta, to complete, to accomplish, to finish.

Afslå, to refuse, to deny; to repulse.

Afslöja, to unveil, to disclose.

Afsmak, disgust, dislike.

Afsmalna, to decrease, to taper.

Afsnäsa, to cut off, to snap off.

Afsomna, to go asleep, to depart.

Afspegla, to reflect.

Afstanna, to stop, to come to a stand.

Afstå, to desist, to give up, to yield up.

Afstånd, distance.

Afsvalna, to cool, to get cool.

Afsvuren, vowed.

Afsvärja, to abjure, to swear off.

Afsäga sig, to resign, to give up.

Afsända, to send, to send off.

Afsätta, to remove, to depose, to dethrone.

Afsöndra, to segregate, to detach.

Aftaga, to take off, to decrease.

Aftal, agreement, stipulation, appointment.

Afton, evening, even.

Aftonmåltid, supper.

Aftorka, to wipe.

Aftryck, impression, copy, print.

Afträda, to assign, to cede.

Afträdeshus, privy.

Aftåg, retreat, departure.

Afund, envy, grudge.

Afvakta, to wait for.

Afvel, breed, race.

Afvig, inside out.

Afvika, to turn off, to leave, to depart.

Afvisa, to show off, to turn off.

Afväpna, to disarm.

Afvärja, to ward off.

Afyttra, to sell.

Aga, correction, castigation; to castigate.

Agent, agent.

Agg, grudge, rancor.

Agn, (på säd) husk; (vid fiske) bait.

Akademi, academy.

Akt, (dokument, högtidlighet), act; (uppmärksamhet) care.

Akta, to take care of; se Värdera.

Akta sig, to take care.

Akter, stern.

Aktning, esteem, respect, regard, deference.

Aktie, action, stock, share.

Aktris, actress.

Aktsam, careful, watchful.

Aktör, actor.

Al, alder.

Alarm, alarm, noise.

Aldrig, never.

All, all, every.

Allahanda, various, several.

Alldeles, entirely, quite.

Alldenstund, because.

Allena, alone.

Allesamman, every one.

Allestädes, everywhere.

Alligator, alligator.

Allmagt, allmightiness, omnipotence.

Allmoge, peasantry, country-people, yeomanry.

Allmän, public, common, popular, vulgar, trivial.

Allra, very, of all, most, by far.

Alls, at all; — intet, nothing at all.

Allsmägtig, omnipotent, almighty.

Allt, all, everything.

Alltför, too.

Alltjemt, incessantly.

Alltid, always, ever.

Allting, every thing.

Alltså, thus, consequently.

Allvar, earnest, seriousness.

Alm, elm, elm-tree.

Almanacka, almanac, calendar.

Almosa, alms, charity.

Aln, yard.

Alster, produce, breed, production.

Alstra, to produce, to bring forth.

Altan, balcony, gallery.

Altare, altar.

Alun, alum.

Amen, amen; det är säkert som amen i kyrkan, it is as sure as anything.

Amiral, admiral.

Amma, nurse, wet-nurse.

Amsaga, nursery tale, story, yarn.

Ana, to foreknow, to suspect.

Ananas, pine-apple.

Anbefalla, to recommend.

Anblick, look, view, sight.

Anbringa, to put, to put up, to apply.

Anbud, offer, proposal.

And, wild duck, mallard.

Andakt, devotion.

Andas, to breathe, to respire.

Ande, ghost, spirit.

Andel, portion, share, lot, part.

Andlig, spiritual, religious, divine.

Andra, next, second, other.

Andraga, to present, to set forth.

Andtruten, out of breath, breathless.

Andtäppa, asthma.

Andäktig, devout, pious.

Anekdot, anecdote.

Anfall, onset, attack, charge, (af vrede, sjukdom) fit.

Anfäkta, to annoy, to pester, to infest, to plague.

Anföra, to conduct, to command, to guide; (ord) to cite, quote; (skäl) to allege.

Anförtro, to trust, to commit.

Anförvandt, kinsman, kinswoman; anförvandter, kindred.

Angelägen, important, of consequence, of moment; (brådskande) pressing.

Angenäm, agreeable, pleasant, delightful.

Angifva, to denounce, to inform against; (skäl) to give reason for, to tell (the reason) why.

Angifvare, informer, denouncer.

Angifvelse, accusation, information, denunciation.

Angrepp, attack, charge.

Angripa, to attack.

Angränsa, to border (on ell. upon).

[180]

Angränsande, adjoining, contiguous, bordering upon, adjacent.

Angå, to concern; angående, respecting, regarding.

Anhang, faction, party, band, gang.

Anhålla (gripa), to stop, to arrest; (begära) to solicit, to beseech, to entreat, to ask.

Anhängare, adherent, follower.

Anhörig, kindred, relation.

Aning, presentiment, forefeeling, foreboding.

Anka, duck.

Ankare, anchor.

Anklaga, to accuse (of), to impeach, to arraign.

Anklang, response, sympathy, acclamation.

Anknyta, to lie on (to), to attach (to), to open (with).

Anknytningspunkt, junction.

Ankomma, to arrive.

Ankomst, arrival.

Anlag, disposition, talent.

Anledning (skäl) reason; (tillfälle) occasion; med — af, on account of.

Anlete, face, countenance, visage.

Anlita, to solicit.

Anlopp, onset, onrush, shock, start.

Anlupen, dull, tarnished.

Anlägga, to establish, to plan, to scheme, to contrive, to build, to found.

Anlända, to arrive.

Anlöpa, to call at, to touch at (a port).

Anmana, to summon, to challenge, to request.

Anmoda, to request, to desire, to ask, to solicit.

Anmäla, to announce, to notify, to present, to introduce.

Anmärka, to observe, to remark, to note.

Anmärkning, remark, commentation, censure.

Anmärkningsvärd, remarkable, noticeable.

Annalkande, approach, advance.

Annamma, to appropriate, to pocket, to lay hold of; att annamma sakramentet, to receive communion; (svordom) annamma det! botheration! bother it!

Annan, other.

Annars, otherwise, else.

Annons, advertisement.

Annorledes, otherwise.

Annullera, to annul, to cancel, to nullify.

Anonym, nameless, anonymous.

Anor, ancestry; pedigree (stamträd); lineage.

Anordna, to order, to arrange.

Anrop, challenge, call.

Anropa, to invoke, to implore.

Anrycka, to advance, to approach, to draw near.

Anrätta, to prepare, to dress.

Ans, care, attention.

Ansats, start, run; effort.

Anse, to regard, to look upon, to think.

Anseende, reputation.

Ansenlig, considerable, respectable, notable.

Ansigte, face, countenance, visage.

Anskaffa, to procure, to get, to provide.

Anskri, cry, shout.

Anslag (plan), project, plan, scheme; (understöd) contribution.

Anspela, to allude (to), to touch (upon).

Anspråk, claim, pretension, title.

Anstalt, disposition, order, preparation; (inrättning) institution.

Anstifta, to devise, to contrive, to machinate, to raise.

Anstränga, to strain, to fatigue.

Ansträngning, effort.

Anstå, to become, to beseem, to suit, to please.

Anstånd, respite, delay; bevilja anstånd, to grant a delay (eller respite).

Anställa (försök), make; (gifva befattning) to place, to appoint.

Anställning, employment, place, situation.

Anständig, decent, becoming, proper.

Anstöt, offence, gifva — to give offence.

Anstötlig, offensive, scandalous.

Ansvar, responsibility, account.

Ansvarig, responsible, liable; hålla — för, to hold responsible for.

Ansöka, to apply (for, to).

Ansökan, application, address, request.

Antaga, to receive, to assume, to adopt; (förmoda) to suppose.

Antal, number, quantity.

Antasta, to challenge, to stop, to arrest.

Anteckna, to note.

Antingen, whether.

Anträda, to enter upon, to undertake, to set out on.

Anträffa, to find, to meet with.

Antyda, to signify, to hint.

Antåg, approach.

Antända, to light, to set on fire, to kindle, to inflame.

Anvisa, to assign, to direct.

Använda, to employ, to apply, to use.

Apa, ape, monkey.

Apelsin, (sweet) orange.

Apel, apple tree.

Apokryfisk, apocryphal; —a böckerna, the Apocrypha.

Apostel, apostle; —lagerningarna, Acts of the Apostles, the Acts.

Apostolisk, apostolic.

Apotek, apothecary’s shop, drugstore.

Apotekare, pharmacist, druggist, apothecary.

Apparat, apparatus, contrivance.

Appell, call ell. roll-call; appeal; öfversättes ofta med help (for).

Appetit, appetite.

Aprikos, apricot.

April, April.

Apropos, by the bye, by the way.

Arbeta, to work, to labor; (mödosamt) to toil, to drudge.

Arbete, work, task; (mindre) job.

Arbetsdag, working-day.

Arbetsfolk, work-people, laborers.

Arbetshus, workhouse.

[181]

Arbetskarl, laborer.

Arbetslön, wages, hire.

Arf, inheritance, patrimony.

Arffiende, hereditary enemy, arch-enemy.

Arfvinge, heir, inheritor.

Arg, angry, passionate, mad.

Argbigga, scold, shrew.

Aristokrat, aristocrat.

Aritmetik, arithmetic.

Ark, (papper) sheet.

Arkebusera, to shoot (by order of the court-martial).

Arla, early.

Arm (fattig), poor.

Arm (en), arm.

Armband, bracelet.

Armbåge, elbow.

Armod, indigence, penury, poverty.

Arrendator, farmer, tenant.

Arrende, farm-rent.

Arrendehemman, farm.

Arrendera, to farm, to take in lease.

Arrest, prison, arrest, imprisonment, confinement.

Arsenik, arsenic.

Art, sort, kind, race; fashion, manner, nature.

Artig, polite, civil.

Artikel, article.

Arvode, pay, salary.

Artilleri, artillery.

As, carrion, carcass.

Ask (dosa), box; (träd) ash.

Aska, ashes.

Asp, aspen.

Att (vid infinitiv), to; that; för —, in order to.

Attentat, attempt; se Anfall.

Attest, certificate, testimony, attest.

Augusti, August.

Auktion, auction, public sale.

Avancera, advance, approach.

Ax, ear, spike; (på en nyckel) bit.

Axel, shoulder; (på hjul) axle.

Axelbred, broad-shouldered.

Axla sig, to shrug one’s shoulders.

Axplockare, gleaner; axplockning, gleaning, earing.

Azur, azure.

B.

Babord, port, larboard.

Backe, hill.

Bad, bath.

Bada, to bathe.

Badda, to bask.

Baddrägt, bathing dress, bathing suit.

Badinrättning, baths, bath-house.

Badkar, bathing-tub.

Bagage, luggage, baggage, things.

Bagarbod, baker’s shop; må som en prins i en — to live in clover.

Bagare, baker.

Bagatell, trifle, bagatelle, a thing of no importance.

Bagge, ram.

Bajonett, bayonet.

Bak, back.

Baka, to make bread, to bake; hembakadt bröd, home-made (ell. home-baked) bread.

Bakelse, cake; pastry.

Baklänges, backwards.

Bakom, behind.

Baktala, to backbite, to slander.

Bakugn, baker’s oven.

Bakväg, by-road.

Bakvänd, reversed; awkward, clumsy.

Bal (dansnöje) ball; (varor) pack, bag.

Balja, tub.

Balk, beam; partition.

Ballast, ballast.

Ballett, ballet.

Ballong, balloon.

Balsam, balsam.

Bana, path, course.

Band (att binda), ribbon, tie, band, string; (sällskap) gang; (del af en bok) volume; (förbindelse) obligation.

Banér, banner, standard.

Bangård, depot, railway station.

Bank, bank.

Bankir, banker.

Bankrutt (en), bankruptcy, failure.

Banna, to chide, to reprove, to scold.

Bannor, reproof, reprehension.

Bantåg, train.

Bar, bare, naked.

Bara, only, but, merely.

Barbar, barbarian, savage.

Barbera, to shave.

Barberare, barber.

Barfotad, barefoot(ed).

Bard, minstrel; (på hvalfisk) whale bone.

Bark, bark, rind.

Barm, bosom, breast.

Barmhertig, merciful.

Barmhertighet, mercy, pity.

Barn, child; pl. children.

Barnbarn, grandchild.

Barndom, childhood.

Barnmorska, midwife.

Barnslig, childish, boyish, filial.

Baron, baron.

Barrträd, fir, pine.

Barsk, stern, harsh.

Barsliten, threadbare, worn.

Bas, base.

Bastant, stout, substantial.

Bastard, bastard, natural child.

Batalj, battle.

Batteri, battery.

Bearbeta, to work, to manage.

Bebo, to inhabit, to dwell in, to occupy.

Bebygga, to build upon, to occupy.

Bebåda, to announce.

Beck, pitch.

Bedagad, aged, advanced in years.

Bedja, to pray, to beseech, to entreat, to beg, to ask, to request; (böner) to say prayers.

Bedraga, to deceive, to cheat, to impose upon, to trick; — sig, to be mistaken.

Bedragare, cheat, impostor.

Bedrift, achievement, exploit.

Bedrifva, to perpetrate.

Bedrägeri, deceit, deception, fraud, cheat, delusion.

[182]

Bedräglig, deceitful, fraudulent, illusory.

Bedröflig, mournful, sad, sorrowful, dismal, grievous.

Bedröfva, to afflict, to grieve, to sadden, to trouble.

Bedröfvad, sad, grieved, melancholy, sorrowful.

Bedröfvelse, sadness, melancholy, grief, affliction.

Bedyra, to protest, to assert.

Bedåra, to fascinate, to enchant, to charm, to infatuate, to befool.

Bedårande, fascination, infatuation.

Bedöfva, to make unconscious; stupefy.

Bedöma, to judge, to decide.

Befalla, to order, to command, to bid, to charge, to direct.

Befallning, order, command.

Befara (frukta), to fear, to dread; (genomresa) to travel over, to pass over.

Befatta sig (med), to meddle, to occupy one’s self (with).

Befinna sig, to find one’s self, to dwell; () to be.

Befintlig, existing, existent; situated.

Beflita sig om, to endeavor, to study, to exert one’s self.

Befläcka, to stain, to bespatter.

Befogad, entitled.

Befolka, to people.

Befolkning, population.

Befordra, to advance, to encourage, to promote, to forward.

Befordran, advancement, promotion, furtherance.

Befria, to deliver, to save, to free, to clear, to exempt.

Befrielse, deliverance.

Befrukta, to fructify.

Befrynda sig, to ally one’s self (with).

Befryndad, allied (with), related (to).

Befrämja, to advance.

Befullmägtiga, to authorize, to empower, to warrant.

Befullmägtigad, authorized.

Befäl, command.

Befängd, insane, absurd, ridiculous.

Befästa, to fortify.

Begabba, to scoff (at), to mock (at).

Begagna, to use, to wear.

Begge, both, either.

Begifva sig, to set out.

Begifven (), addicted, prone, given, inclined, apt (to).

Begjuta, to pour upon, to shower upon.

Begrafning, burial, funeral.

Begrafva, to bury.

Begrepp, notion, idea, apprehension, judgment, sense.

Begripa, to comprehend, to conceive, to understand.

Begrunda, to meditate, to ponder, to consider.

Begråta, to deplore, to lament.

Begränsa, to bound, to set off.

Begränsad, finite, definite, bounded.

Begynna, to begin, to commence.

Begynnelsebokstaf, initial letter, capital.

Begå, to commit.

Begåfning, endowment, gift, talent, genius.

Begåfvad, endowed, talented, gifted, bright.

Begär, desire, appetite.

Begära, to request, to crave, to ask, to demand.

Begäran, request, entreaty, desire, demand.

Begärelse, desire, appetite, greed.

Begärlig, greedy, covetous.

Behag, will, delight, grace.

Behaga, to please, to like.

Behaglig, agreeable, grateful, pleasant, delightful.

Behandla, to treat, to use.

Behandling, usage, treatment.

Beherrska, to rule, to sway.

Behjerta, to pity, to compassionate; to deliberate.

Behof, want, necessity, need, use.

Behornad, horned, cornuted.

Behåll, safety; possession.

Behålla, to retain, to keep.

Behållning, residue, remainder, balance.

Behäftad, affected (with), suffering (from), (om egendom) encumbered with.

Behändig, handy, dexterous, clever, smart.

Behöflig, necessary, needful.

Behöfva, to need, to want, to require.

Behörig, due, just, fit, proper, legitimate.

Beifra, to follow up, to investigate.

Bejaka, to affirm, to consent to.

Bekant, acquainted (with), familiar, known (to); (för) renowned (for).

Bekantskap, acquaintance (with), knowledge (of).

Beklaga, to complain, to pity, to deplore, to lament, to bewail, to be sorry for.

Bekläda, to clothe, to dress; (ett embete) to occupy.

Bekomma, to get, to receive, to obtain.

Bekosta, to pay (the cost of), to defray (the expenses of).

Bekostnad, cost, expense.

Bekriga, to make war upon.

Bekräfta, to confirm, to corroborate; to affirm, to ascertain, to assert.

Bekräftelse, confirmation, affirmation.

Bekröna, to crown.

Bekymmer, care (of); concern, uneasiness, trouble (for); solicitude, anxiety, worry, pain.

Bekymra sig, to care (for), to concern one’s self.

Bekymrad, anxious (for), uneasy, solicitous (about).

Bekämpa, to fight against, to oppugn, to oppose.

Bekänna, to confess, to own.

Bekännelse, confession.

Belasta, to load, to charge.

Bele, to laugh at, to deride.

Beledsaga, to accompany, to attend, to conduct, to guide.

Belefvad, wellbred, civil, complaisant, polite, polished, refined.

Belefvenhet, politeness.

Belopp, amount, sum.

Belysa, to illustrate.

Belåna, to raise money on; inteckna, to mortgage.

Belåten, content, satisfied.

Belägen, situated.

Belägga (med straff), to inflict; (betäcka) to cover.

[183]
[184]

Märkvärdig brygga vid Sougomba i Tibet, Central-Asien.

[185]

Belägra, to besiege.

Belägring, besiegement, siege.

Beläsen, beläst, versed in literature.

Beläte, image, statue.

Belöna, to reward, to recompense; belöning, reward.

Belöpa sig, to amount to.

Bemanna, to man (a vessel); to equip (an expedition).

Bemantla, to palliate.

Bemedla, to mediate, to interfere.

Bemedlad, of means, well off, well-to-do.

Bemyndiga, to authorize.

Bemägtiga sig, to seize, to usurp.

Bemärka, to observe, to remark.

Bemärkelse, signification, meaning, sense.

Bemöda sig, to strive, to endeavor, to try.

Bemödande, pursuit, exertion, effort.

Bemöta, to receive, to use.

Ben, leg; (i kroppen) bone.

Benkläder, trousers, pantaloons; förk, pants.

Benrangel, skeleton.

Benåda, to pardon.

Benägen, inclined, disposed, apt, favorable, kind.

Benämna, to name, to call.

Beordra, to order, to direct, to command.

Beprisa, to praise, to extol.

Bepröfva, to try; bepröfvad, tried.

Beqväm, convenient, comfortable.

Beqvämlighet, convenience, ease.

Bereda, to prepare; bereda sig (), to prepare one’s self (for), to make one’s self ready (for), to qualify one’s self (for).

Beredvillig, willing and prepared, most willing, ready.

Beredskap, readiness.

Beredvillighet, willingness.

Beresa, to travel over; berest, travelled; en mycket berest person, a great traveller.

Berg, mountain, hill, mount.

Berga, to reap, to save.

Bergspredikan, the Sermon on the Mount.

Beriktiga, to correct.

Bernsten, amber.

Bero, to depend (on, upon).

Beroende, dependence.

Berså, bower, arbor.

Berusa, to intoxicate; berusad, intoxicated.

Beryktad, notorious, famous (for); illa —, ill famed.

Beräkna, to calculate.

Berätta, to tell, to report, to relate (för, to; om, of).

Berättelse, narration, account.

Berättiga, to entitle (to).

Beröfva, to deprive (of).

Beröm, praise, applause.

Berömd, praised, famous.

Berömma, to praise, to celebrate, to applaud.

Beröra, to touch, to come in contact with.

Besatt, mad, frenzied; af djefvulen, possessed by the devil.

Bese, to view, to visit.

Besegla, to seal.

Besegra, to conquer, to vanquish, to overcome.

Besigtiga, to inspect, to survey, to overlook.

Besinna, to consider.

Besitta, to possess, to occupy.

Besittning, possession.

Besk, bitter, acrid.

Beskaffad, disposed, qualified.

Beskaffenhet, quality, condition, nature.

Beskatta, to tax.

Besked, information, account; gifva besked om, to give an account of; med —, properly.

Beskedlig, kind, good-natured.

Beskrifning, description.

Beskrifva, to describe, to give an account of.

Beskugga, to overshadow, to shadow, to shade.

Beskydd, protection, shelter.

Beskydda, to protect, to shelter, to defend.

Beskylla, to charge (with), to accuse (of, for).

Beskyllning, accusation, charge, imputation.

Beskåda, to view, to behold.

Beskäfftig, busy, se Beställsam.

Beskära (tilldela), to assign, to bestow; det var honom icke beskärdt, it was not assigned to (ell. given unto) him.

Beskärm, se beskydd.

Beslag, plate, boss, spangle; (gripande) seizure, embargo; lägga — på, to lay hold of.

Beslut, decree, resolution.

Besluta, to decide, to resolve.

Besluten, determined (upon), resolved (upon), intent (upon).

Beslutsam, resolute.

Beslutsamhet, resoluteness, vanl. resolution, determination, spirit, pluck, grit.

Beslå, to mount; (med lögn) to catch one in a lie.

Beslägtad, akin (to), related (to), kindred (with).

Besman, steelyard.

Besmitta, to infect, to communicate a disease to, to taint, to contaminate, to pollute, to corrupt.

Besolda, to hire, to fee, to pay.

Bespara, to spare, to save.

Bespisa, to feed; ofta, to feast, to treat.

Bespotta, to scoff at, to blurt at.

Best, beast, brute.

Bestiga, to ascend, to mount.

Bestorma, to assault, to assail, to storm.

Bestraffa, to punish.

Bestrida (förneka), to dispute, to contradict, to gainsay; (sköta) to manage, to perform, to administer; (en utgift) to defray.

Beströ, to sprinkle over.

Bestyr, care, management, disposal, charge.

Bestyrka, to confirm, to corroborate, to ascertain.

Bestyrkande, certification, attestation, verification, affirmation, confirmation, corroboration.

Bestå (utgöra), to consist (of); (fortvara) to continue; (bekosta) to bestow (upon); (lyckligt genomgå) to stand, to endure; — profvet, to stand the test.

Bestånd, duration, durableness, permanence.

[186]

Beställa, to order; (bestyra) to do; ha mycket att —, to have a great deal to do; (to take care of, to attend to, to think about).

Beställning, order.

Bestämma, to appoint, to fix, to determine, to destine.

Bestämmelse, destiny, destination, object, view.

Beständig (fast), constant, firm; (fortfarande) continual, lasting.

Bestört, astonished, amazed, confounded (at).

Bestörtning, astonishment, amazement, perplexity.

Besvara, to answer, to reply.

Besvika, to deceive, to disappoint, to foil.

Besvär, trouble, pains.

Besvära, to trouble.

Besvärja, to conjure.

Besvärlig, troublesome, burdensome, tiresome, hard.

Besynnerlig, curious, singular, odd, strange.

Beså, to sow, to seed, to seed down.

Besätta, to set.

Besättning, garrison, crew.

Besök, visit, call.

Besöka, to visit, to call on.

Besörja, to look to, to attend to, to take care of.

Beta, to pasture, to graze.

Betala, to pay, to settle.

Betalning, payment.

Bete, pasture, grazing, bait.

Beteckna, to indicate.

Bete sig (väl), to behave.

Beteckna, to mark, to sign, to signify, to indicate.

Betjena, to attend, to serve, to wait upon.

Betjent, servant, foot-man.

Betla, to beg, to go a-begging.

Betona, to accentuate, to emphasize, to lay stress upon.

Betrakta, to regard, to observe, to consider, to reflect.

Betraktelse, reflection, meditation.

Betro, to trust (with), to confide (in).

Betryck, oppression, grievance, misery, affliction, trouble.

Betrygga, to secure, to assure.

Beträda, to enter (a house); (ngn med ngt) to convict anyone of a thing.

Beträffa, to concern, to regard; hvad mig beträffar, as for me, for my part.

Betsa, to stain.

Betsel, bridle-bit.

Bett, bite, sting.

Betunga, to burden, to encumber.

Betvifla, to doubt (of).

Betvinga, to compel.

Betyda, to signify, to mean.

Betydelse, signification, sense, meaning.

Betydelselös, insignificant, invalid, unimportant.

Betydlig, considerable, important, of consequence.

Betyg, certificate, testimony.

Betäcka, to cover, to shelter.

Betänka, to consider, to reflect, to mind.

Betänketid, time for consideration, time to consider.

Betänklig, doubtful, hazardous, dangerous.

Beundra, to admire.

Bevaka, to guard, to take care of, to watch, to keep.

Bevakning, guard, custody.

Bevandrad, versed (in).

Bevara, to preserve, to save.

Beveka, to affect, to move.

Bevekelsegrund, motive, reason, spur.

Bevilja, to grant, to allow.

Bevinga, to be-wing, to wing; fruktan bevingar flykten, fears add wings to fright.

Bevingad, winged, penned.

Bevis, proof, evidence, testimony.

Bevisa, to prove.

Bevista, to be present at, to attend.

Bevittna, to testify, to witness.

Bevuxen, overgrown, covered.

Bevåg, risk, på eget bevåg, at (ell. on) one’s own risk; on one’s own responsibility.

Bevågen, affectionate.

Bevändt (med), of value, valuable; är det något — med det? is there anything in it?

Beväpna, to arm.

Bevärdiga, to favor, to deign.

Bi, bee; —kupa, bee-hive.

Bibehålla, to maintain, to preserve, to continue.

Bibel, Bible.

Bibringa, to impart (to), to inculcate, to inspire.

Bidevind, side-wind, by the wind, close-hauled.

Bidrag, contribution.

Bifall, applause, approbation; (samtycke) assent.

Bifalla, to approve, to consent to.

Biffstek, beefsteak.

Bifoga, to adjoin, to add.

Bigöromål, by-business.

Bihang, supplement.

Biinkomst, by-profits.

Bikt, confession.

Bikta, to confess; — sig, to confess; bikta sig för presten, to confess to the minister.

Bikupa, bee-hive.

Bila, broad-axe.

Bilaga, supplement.

Bild, image, statue, figure; (i tal) metaphor.

Bilda (skapa), to form, to fashion, to shape; (förädla) to cultivate, to improve.

Bildhuggare, sculptor.

Bildning, cultivation, accomplishment.

Bildstod, statue.

Biljard, billiards.

Biljett, ticket; (bref) note.

Billig (rättvis), equitable, reasonable; (för godt pris), cheap.

Biltog, outlaw, proscribed.

Biläger, nuptials; se Bröllop.

Bilägga, to compose, to conciliate, to arbitrate, to make up.

Binda, to bind, to tie.

Binnikemask, tapeworm.

Biroll, underpart, subordinate part.

Bisak, by-matter, incident.

Bisarr, odd, fanciful, fantastical, grotesque.

Bisats, subordinate sentence.

Biskop, bishop.

Bismak, tang, aftertaste.

Bispringa, to succor, to assist, to help, to aid.

Bister, fierce, sharp.

Bistå, to assist, to aid, to support, to second.

[187]

Bistånd, support, aid, help, assistance, relief.

Bit, bit, piece, morsel.

Bita, to bite.

Biträda, to assist, to aid.

Bitter, bitter, sharp, acrid, biting, nipping.

Bittida, early, betimes.

Biväg, by-way, by-road.

Bjebba, to squabble; (om hundar) to yelp.

Bjefs, finery.

Bjelke, beam.

Bjert, bright, clear.

Bjuda (befalla), to bid, to command; (erbjuda) to offer; (inbjuda) to invite.

Bjudning, invitation.

Bjugg, barley.

Björk, birch.

Björn, bear.

Blad, leaf.

Bladguld, leaf-gold, gold-foil, beaten gold; oäkta —, Dutch gold, Dutch metal.

Bladknopp, leaf-bud.

Bladlus, plant-louse.

Bladmage, tripe.

Bladnerv, vein.

Bladskaft, leaf-stalk, petiole.

Bladskifva, disk.

Bland, among, between.

Blanda, to mix, to mingle.

Blank, bright, shining, clear.

Blanksmörja, shoe-blacking.

Blaserad, blasé, used up.

Blaska, to splash.

Bleck, tin-plate, sheet-metal.

Bleckslagare, tinsmith.

Blek, pale, wan.

Blemma, pimple, blister.

Blick, look, glance.

Blicka, to look.

Blid, mild, kind, gentle, soft.

Blifva, to be, to become, to get, to grow, to turn; — qvar, to remain, to be left; låt bli honom, let him alone.

Bliga, to gaze, to stare (at).

Blind, blind (för, to).

Blindbock, blindman’s-buff; leka —, to play at —.

Blixt, lightning.

Blod, blood; —korf, black-pudding.

Blomma, flower.

Blomstra, to blossom, to flourish.

Blond, fair, light.

Blott, merely, only, but.

Blottställa, to expose, to endanger.

Blund, slumber, nap, snooze.

Blus, blouse.

Bly, lead.

Blyertspenna, pencil.

Blyg, bashful, shy, coy, timid.

Blygas, to blush, to be ashamed.

Blygsam, modest, bashful.

Blå, blue.

Blåsa (en), bladder, bubble; (att) to blow, to sound.

Blåsippa, hepatica, liver-wort.

Blåsyra, Prussic acid.

Bläck, ink; —horn, inkstand.

Blända, to blind, to dazzle.

Blänka, to shine, to glitter.

Bläster, blast.

Blöda, to bleed.

Blödig, weak, timid, timorous.

Blöt, soft, yielding, pulpous, pulpy; (våt) wet.

Bo (fogelbo), nest; (bohag) furniture, property; Stockholms—, inhabitant of S.; att —, to live, to dwell, to reside, (mot hyra) to lodge.

Bock, buck; (fel) blunder; (bugning) bow.

Bod, shop.

Boett, case.

Bof, rogue, villain, rascal.

Bog, shoulder, (på fartyg) bow.

Bohag, household goods, furniture.

Bohvete, buckwheat.

Boja, bond, bolt.

Bok (träd), beech; (pl. böcker) book; (papper) quire of paper.

Bokbindare, bookbinder.

Bokförare, bookkeeper.

Bokhandel, book-store.

Bokhandlare, bookseller.

Bokstaf, letter.

Boktryckare, printer.

Boktryckeri, printing-house.

Bolag, partnership.

Boll, ball.

Bolster (feather, straw, etc.) bed.

Bom (stängsel), bar, bolt; (skott) miss.

Bomb, bomb.

Bomull, cotton.

Bonde, peasant, countryman, farmer; (i schack) pawn.

Bondgård, farmhouse, farm.

Boning, habitation, abode, dwelling.

Bord, table; —sbön, grace.

Bordsduk, table-cloth.

Borg, castle, tower.

Borgare, citizen.

Borgen, bail, caution, security, surety.

Borgenär, creditor.

Borgesman, bail, surety.

Borr, auger, gimlet.

Borra, to bore, to perforate.

Borst, bristle.

Borsta, to brush; borste, brush.

Bort, away, off.

Borta, away, absent, abroad; (förlorad) lost.

Bortlåna, to lend.

Bortom, beyond.

Bortresa, to depart, to go away.

Borttappa, to lose, to drop.

Bosatt, settled.

Boskap, cattle.

Bostad, domicile, abode, residence.

Bosätta sig, to settle (one’s self), to furnish (a house).

Bot, remedy, cure.

Bota, to heal, to cure.

Botemedel, remedy.

Botten, bottom; (i hus) floor.

Bottensats, settlings, sediment, grounds.

Bottna, to bottom, to reach the bottom.

Boxare, boxer, pugilist.

Boägg, nest-egg.

Bra, good, well, honest.

Bragd, deed, feat.

Brak, crack, crash.

Brand (eld), brand, firebrand; (eldsvåda) fire.

Brandförsäkra, to insure against fire.

Brandförsäkring, fire insurance.

Brant, steep; (en) precipice.

Brasa, fire.

Brass, brace; brassa, to brace.

Braxen, bream.

Bred, broad, large, wide.

Bredd, breadth, width.

Bredsida, broad-side.

Bredvid, near, beside, by.

Bref, letter.

Brefbärare, postman, letter-man, letter-carrier.

Brefdufva, carrier-pigeon.

Brefkort, postal card; —porto, postage.

[188]

Brefvexla, to correspond.

Brefvexling, correspondence.

Bricka, board, tray.

Briljant, brilliant, splendid, fine.

Bringa, to bring, to carry.

Brinna, to burn.

Bris, breeze.

Brist, want, need, lack.

Brista (gå sönder), to break, (ut —) to burst.

Bro, bridge.

Brodd, germ, sprout, shoot, sprig.

Broder, brother; brorsdotter, niece; —son, nephew.

Brodera, embroider.

Brokig, variegated.

Brons, bronze.

Brosch, brooch, clasp, pin, breastpin.

Brosk, cartilage.

Brott (förbrytelse), crime; (brytning) fracture.

Brottslig, criminal, guilty, culpable.

Brud, bride, spouse.

Brudtärna, bridesmaid.

Brudslöja, bridal veil.

Bruk (sed), custom, fashion, use, usage; (jern—) (iron-)works.

Bruka (nyttja), to use, to employ; (odla) to cultivate; (pläga) to be wont, to use.

Brukbar, usable; ofta useful, fit, good.

Bruklig, usual, common, customary, modern.

Brumma, to hum, to buzz; (knota) to growl (at).

Brun, brown.

Brunn, well, spring; artesisk —, artesian well.

Brunnsgräfvare, well-sinker.

Brunst, lust, heat; brunstig, lustful, hot.

Brusa, to roar.

Brutal, brutal, brutish, beastly.

Bry (sig om), to care for, to mind.

Bryderi, puzzle, trouble.

Brygga, to brew; (en) bridge.

Bryggeri, brew-house, brewery.

Bryna (göra brun), to fry, to do brown; (hvässa) to whet, to set.

Brynsten, whetstone.

Bryta, to break.

Brytning (i uttal), foreign accent, accent.

Bråd, abrupt, sudden; (rastlös) busy, bustling.

Bråddjup, precipice.

Brådska, hurry, haste.

Brådtom (hafva), to be in a hurry.

Bråk, trouble, ado; (brutet tal) fraction.

Brås, to take after.

Bräcklig, brittle, infirm, frail.

Brädd, brim, margin, edge, border.

Bräde, board.

Bräm, border, brim.

Bränna, to burn.

Bränsle, fuel.

Bränvin, brandy, aqua vitæ.

Brätte, brim (of a hat).

Bröd, bread.

Brödbulle, loaf of bread; brödlös, breadless.

Bröllop, wedding, marriage.

Bröllopsskrud, bridal robes.

Bröst, breast, bosom.

Bröstben, breast-bone; bröstbild, bust.

Bud (befallning), order, commandment; (anbud) bidding, offer; (budskap) message; (budbärare) messenger.

Buffel, buffalo.

Buga sig, to bow.

Bugt, bend, flexure, curve; gulf, bay.

Buk, belly.

Bukett, bunch of flowers, nosegay, bouquet.

Buljong, broth.

Bulle, loaf.

Buller, noise, clamor, bustle.

Bullra, to bustle, make noise.

Bulna, to fester, to suppurate.

Bult, bolt.

Bulta, to knock.

Bunden, bound.

Bundt, bundle, truss, bunch.

Bur, cage.

Burk, pot.

Burskap, burgership, citizenship.

Buske, bush, shrub.

Butelj, bottle.

Butik, shop.

By, village; (väder) squall.

Bygd, country, neighborhood, district.

Bygga, to build; (lita) to rely (på, on).

Bygnad, structure, building.

Byk, wash, washing.

Bylte, bundle, pack.

Byrå, chest of drawers.

Bysätta, imprison for debt.

Byta, to change, to exchange, to barter, to shift.

Bytta, pail.

Byväg, village road.

Byxor, trousers, pantaloons.

Båda, both.

Både … och, as well … as.

Båge, bow, curve, frame.

Bål, (af ved), wood-pile; (kropp) trunk; (skål) bowl.

Båld, bold, daring, brave.

Bår, barrow, litter.

Bård, border, edging.

Bårhus, mortuary, dead-house.

Bås, crib, stall.

Båt, boat.

Båta, to avail, to be of use, to boot, to profit.

Båtnad, advantage, benefit, profit.

Bäck, brook, rivulet.

Bädd, bed; bädda, to make the bed.

Bäfva, to tremble, to shake.

Bäfver, castor, beaver.

Bägare, goblet, cup.

Bägge, both.

Bälg (bläster), bellows.

Bälte, belt, girdle.

Bända, to pry, to bend, to strain.

Bänk, bench, seat, form.

Bär, berry.

Bära, to bear, to carry; (om kläder) to wear.

Bärighet, bearing, endurance.

Bäst, best; bäste herre, dear sir; bästa, interest.

Bättra, to better, to improve.

Bättre, better, preferable.

Böja, to bend, to incline.

Böjelse, inclination, disposition of mind.

Böjlig, flexible.

Böld, boil, abscess.

Bölja, billow, wave.

Bön, prayer; (begäran) entreaty, request.

Böna, bean.

Bönbok, prayer book.

Böra, ought (to).

Börd, birth, extraction; Kristi —, the Nativity.

[189]
[190]

Kokospalm-plantage på Fidjiöarne.

[191]

Börda, (en), burden, load.

Bördig (född), native; (fruktbar) fertile, fruitful, rich.

Börja, to begin, to commence.

Början, beginning; till en —, to begin with.

Börs (bygnad), exchange, change; (pung) purse.

Bössa, fowling-piece, gun.

Böta, to pay a fine; (lida, umgälda) to smart (for), to suffer (for).

Böter, fine, mulct.

Böxor, see Byxor.

C.

Ceder, cedar.

Cedera, to surrender, to cede.

Cell, cell.

Cellväf, (cellular) tissue.

Cement, cement.

Centner, hundredweight.

Central, central.

Ceremoni, ceremony.

Cession, bankruptcy, failure.

Champagne, champagne.

Champignon, mushroom.

Chanker, chancre, shanker.

Charad, charade.

Charlatan, charlatan.

Charmant, charming, lovely, splendid.

Charpi, lint.

Chikan, insult, disgrace, scandal.

Choklad, chocolate.

Cigarr, cigar.

Cigarett, cigarette.

Cirka, about.

Cirkel, circle, compasses.

Citat, quotation.

Citron, lemon.

Civil, civil.

Cylinder, cylinder.

D.

Dadel, date.

Dag, day; i dag, to-day; fjorton dar, a fortnight; härom dagen, the other day; hurdags? at what time?

Dagg, dew.

Dagligen, daily, every day.

Dal, valley, vale.

Dallra, to vibrate.

Dam, (fruntimmer), lady; (stoft) dust; (vatten) pond; (fördämning) bank.

Damma, to dust.

Damspel, draughts, chequers.

Dank (ljus), small candle; slå —, to loiter.

Dans, dance; dansa, to dance.

Darra, to tremble, to shake.

Datera, to date; datum, date.

Dato, datum, date.

De, they, those.

Debatt, debate.

Debet, debit; debitera, to debit.

Debut, first appearance.

December, December.

Defekt, defective, incomplete.

Deg, dough.

Deklamation, recitation.

Dekoration, decoration.

Del, part, deal, portion, share, (af en bok) volume.

Dela, to divide, to part.

Delaktig, participant (of), concerned (in).

Delegare, partner.

Dels, partly.

Deltaga, to take part (in), to partake (in, of).

Dem, them.

Demokrat, democrat.

Demon, demon, fiend.

Den, the, that; — som, he who.

Denne, this.

Der, there; — borta, yonder.

Derefter, thereafter; after that.

Deremot, on the other hand, whereas.

Derför, therefore; — att, because.

Derjemte, beside, besides that.

Dermed, therewith, thereby, by means of.

Dernäst, next.

Derom, about it; derpå, thereupon.

Dess, his, her, its.

Desse, these.

Desto, the; — bättre, so much the better.

Det, that, it; so; det finnes, there is, there are.

Detalj, detail, particular.

Detta, this; f. d., formerly.

Di, suck; gifva —, to nurse, to feed.

Dia, to suck.

Diamant, diamond.

Diet, diet, regimen.

Dig, thee.

Dika, to ditch; dike, ditch.

Dikt (skaldestycke), poem; (osanning) fable.

Dikta, to invent, to make (up); to write.

Dimma, fog, mist.

Din, thy, thine.

Dinapp, nipple, teat.

Dingla, to swing, to dangle.

Diplom, diploma.

Direkt, direct, straight, right.

Disig, muggy, misty, foggy.

Disk, counter, bar.

Diska, to cleanse, to rinse.

Disput, dispute.

Distrikt, district, territory.

Dit, (thither), there.

Ditt, thy, thine.

Diverse, divers, various, sundries.

Djefvul, devil.

Djerf, bold, daring.

Djup, deep, profound, low; (ett) depth.

Djur, animal, creature, beast.

Dock, yet, still, nevertheless, however.

Docka (leksak), doll, baby; (tråd) skein; skepps — dock.

Dof, obtuse, deaf, dull, hollow.

Doft (stoft), dust; (vällukt) fragrance, odor.

Doktor, doctor; (läkare) physician.

Dold, concealed, hidden.

[192]

Dolk, poniard, dagger.

Dom, doom, sentence, judgment, verdict; —stol, court of justice, tribunal.

Domare, justice, judge; — boken, the Book of Judges.

Domna, to grow numb.

Dop, baptism; —namn, Christian name.

Doppa, to dip, to plunge, to immerge.

Dos, dose, dosis.

Dosa, box.

Dotter, daughter.

Drabant, yeoman of the guard.

Drabba, to descend on, to fall on.

Drag, (dragande), pull; (luft-) draught; (penn-) stroke; (anlets-) feature; (i schack) move; (karakters-) trait; (ur en pipa) whiff.

Draga, to draw, to pull.

Dragg, grapnel.

Dragon, dragoon.

Dram (sup), dram.

Drapera, to drape.

Dref, oakum.

Dregla, slobber, drivel.

Dregellapp, bib.

Dressera, to train, to break in.

Dricka (svagt öl), small-beer; (att) to drink; — té, to take tea.

Drifbänk, hotbed.

Drift (instinkt), impulse, motion, instinct; (kraft) activity; (kreaturs-) drove; (gyckel) mockery.

Drifva (förmå), to compel, to urge, to carry; (skämta) to jest; (gå sysslolös) to lounge; snö—, drift of snow.

Drinkare, drinker, drunkard.

Drista sig, to dare, to venture, to presume.

Dristig, bold, daring.

Droppa, to drop; droppe, drop.

Droska, drosky, coupé.

Drottning, queen.

Drucken, drunk, tipsy.

Drufva, grape.

Drummel, blunderbuss, lout, lubbar, booby.

Drunkna, to be drowned.

Dryck, drink, liquor.

Dryckenskap, drunkenness.

Dryg, ample, large, voluminous; (högmodig) haughty.

Drypa, to drop, to trickle.

Dråp, manslaughter, homicide.

Dräglig, tolerable.

Drägt, dress, garment, habit.

Dränera, to drain.

Dräng, man-servant.

Dränka, to drown, to drench.

Dräpa, to kill.

Drätsel, finances; — kammare, board of f.

Drög, dray, sled.

Dröja, to stay, to tarry.

Dröjsmål, delay, stay.

Dröm, dream.

Drömma, to dream.

Dröna, to drone, to slug.

Du, thou.

Dubba, to dub; — till riddare, to dub a knight.

Dubbel, double, twofold.

Dubblera, to double.

Duell, duel.

Duet, duet, duetto, duo.

Dufna, to get (ell. become) flat, stale.

Dufva, pigeon, dove.

Dufven, stale, flat.

Duga, to be good, to be fit (for).

Duggregn, drizzle.

Duglig, fit, proper, able, clever.

Dugtig, doughty, hearty.

Duk, cloth, table-cloth.

Duka, to lay the cloth.

Dum, stupid, dull, foolish.

Dumbom, dunce, blockhead.

Dumdristig, foolhardy.

Dumhet, stupidity, folly.

Dunder, thunder, crack, peal.

Dunkel, gloomy, dim; (ett) obscurity, dimness.

Duns, dump, bump, thud.

Dunst, vapor, steam.

Dusch, shower-bath.

Dussin, dozen.

Dust, grapple.

Dusör, gratuity, fee.

Dvala, torpor, lethargy.

Dverg, dwarf.

Dväljas, to dwell, to live.

Dy, mud, mire.

Dygd, virtue; —ig, virtuous.

Dygn, a day and a night, twenty-four hours.

Dyka, to dive.

Dykare, diver.

Dylik, the like, such.

Dyna, cushion.

Dynga, dung, muck.

Dypöl, slough, cess-pool.

Dyr, dear, expensive.

Dyrbar, precious, costly, valuable.

Dyrka, (tillbedja), to worship, to adore; (upp ett lås) to pick.

Dyrköpt, hard-earned.

Dyster, dark, gloomy.

, then, at that time, when, as, since.

Dåd, deed, act, feat.

Dålig, poor, bad, ill.

Dån, din, noise.

Dåna, (bullra), to din; (svimma) to faint, to swoon.

Dåra, to besot, to infatuate, to befool.

Dåre, fool, madman.

Dårskap, folly.

Däck, deck.

Däfna, to grow damp.

Däfvert, davit.

Dämpa, to quench, to subdue.

, to die, to decease.

Död (vara), dead; (en) death.

Döda, to kill.

Dödlig, mortal, deadly.

Döf, deaf; —het, deafness.

Dölja, to conceal, to hide.

Döma, to judge; (anse) to deem.

Döpa, to baptize, to christen.

Döpelse, baptism.

Dörr, door.

Dörrfoder, door-case.

Dörrhake, hinge, door-catch.

Dörrtröskel, threshold.

Dörrvaktare, door-keeper, janitor.

[193]

E.

Eau-de-cologne, cologne-water; oftast säges endast cologne.

Ebb, ebb; ebb och flod, tide; det är ebb, the tide goes out.

Ed, oath; (svordom) execration.

Eden, Eden; garden of Eden.

Eder, er, your; yours.

Edlig, sworn, on oath.

Effekt, effect, duty.

Efter, after, behind; (enligt) according to, by, at.

Efterdöme, example, pattern.

Efterfråga, to inquire after.

Efterfrågan, inquiry, demand; denna vara röner stor —, this article is in great demand.

Efterföljd, imitation.

Eftergifvenhet, compliance.

Efterhängsen, importunate.

Efterkomma, to obey, to comply with.

Efterlåten, indulgent.

Eftermiddag, afternoon.

Efterrättelse, advice.

Eftersom, because, since.

Eftersträfva, to aspire to, to aim at.

Eftertanke, reflection.

Efterträda, to succeed.

Efterverld, posterity.

Efteråt, afterwards.

Ega, to own, to possess.

Egare, owner, proprietor.

Egen, own, proper, peculiar; (besynnerlig) strange, singular, odd.

Egendom, fortune, possession, property, estate.

Egenhet, singularity; egenkär, selfish.

Egennytta, self-interest.

Egennyttig, selfish.

Egensinnig, obstinate, stubborn.

Egensinne, self-will, obstinacy.

Egenskap, quality, property.

Egentlig, proper, real.

Egenvilja, self-will.

Egg, edge.

Egna, to devote; egnad, fit, proper.

Egodelar, wealth, riches.

Egoism, egotism.

Egor, lands, premises, grounds.

Ehuru, although, though.

Ehvad, whatever; ehvar, wherever.

Ej, no, not; — heller, nor, neither.

Ejder, eider; —dun, eiderdown.

Ek, oak.

Ekipage, equipage, turnout, carriage (and pair), team.

Eklärera, to illuminate.

Ekonom, economist; —i, economy; ekonomisk, economic.

Ekorre, squirrel.

Ekoxe, stag-beetle, horn-beetle, stag.

Ekskog, oak-forest.

Elak, bad, evil, ill, wicked, malignant, naughty.

Elakartad, bad, malignant, virulent.

Elakhet, badness, malice.

Eld, fire; —gaffel, poker.

Eldfast, fire-proof, incombustible.

Eldgaffel, fire-fork, poker.

Eldgnista, fire-spark.

Eldmärke, wine-stain.

Eldmörja, glowing embers.

Eldslåga, flame.

Eldsprutande, volcanic, fire-spitting.

Eldsvåda, fire.

Elefant, elephant; —tand, tusk.

Elfenben, ivory.

Elfva, eleven, elfte, eleventh.

Elektricitet, electricity.

Eljest, else, otherwise.

Eller, or.

Elände, misery, distress.

Eländig, miserable.

Emalj, enamel.

Embete, office, place.

Embets-, i samns. official; t. ex. embetsbref, official letter, etc.

Embetsman, civil officer.

Emedan, because, since, as.

Emigrant, emigrant; emigrera, to emigrate.

Emellan, between, betwixt.

Emellanåt, sometimes.

Emellertid, meanwhile, however.

Emot, against, contrary, towards, to.

En, a, an, one; ende, sole.

Endast, only, solely.

Endera, either.

Endrägt, concord, unanimity.

Energi, energy; energisk, energetic.

Enervera, enervate, enerve.

Enfald, simplicity.

Enfaldig, simple, silly.

Enformig, uniform; monotonous.

Engel, angel.

Engelsk, English.

Engelsman, Englishman, Briton.

Enhet, unity.

Enhvar, every one.

Enhällig, enig, unanimous, concordant.

Enka, widow.

Enkedrottning, queen dowager.

Enkel, single, plain.

Enkling, widower.

Enkom, peculiarly, on purpose.

Enligt, according (to).

Enrum, privacy; i —, privately; sofva i —, to sleep apart.

Ens, icke —, not even.

Ensam, alone, solitary.

Ense, vara —, to agree.

Ensidig, partial.

Enskild, private, particular.

Enslig, solitary, retired, private, lonely.

Enträgen, assiduous, pressing.

Envis, stubborn, wilful, obstinate.

Envälde, absolute rule (eller government); absolutism, despotism.

Erbjuda, to offer.

Erfara, to experience, to learn, to know.

Erfaren, experienced, skilled, versed (in).

Erfarenhet, experience.

Erfordra, to require.

Erg, verdigris; i friare bem. rust.

Erhålla, to obtain, to set, to receive.

[194]

Erinra, to remind; — sig, to remember, to recollect.

Erinran, recollection.

Erkebiskop, archbishop.

Erkänna, to acknowledge, to own, to confess, to admit.

Erlägga, to pay down.

Ernå, to obtain, to get.

Ersätta, to compensate, to repay, to restore.

Ersättning, amends, compensation.

Ertappa, to surprise, to apprehend, to catch.

Eröfra, to conquer, to win.

Ess (i spel), ace.

Essens, essence (of spirits).

Etablera, establish.

Eter, ether.

Etikett (bruk), etiquette; (på flaskor, etc.) label.

Ett, one.

Etter, pus; atter, venom.

Evangelium, Gospel.

Evig, eternal, everlasting.

Exempel, example, instance; till —, for instance.

Exemplar, copy.

F.

Fabel, fable, parable, myth.

Fabelaktig, fabulous, mythical.

Fabricera, to manufacture, to make.

Fabrik, manufactory.

Fack (rum i allm.), partition, compartment; (yrke) profession; ofta, line, branch.

Fackman, specialist, expert.

Fadd, insipid, stale.

Fadder, sponsor, god-father, god-mother.

Fader, father.

Fager, fair, pretty; — mö, fair maid.

Faktum, fact; ett erkändt —, an acknowledged fact.

Fal, for sale, mercenary; prostitute.

Falk, falcon, hawk.

Fall, fall, downfall; (händelse) case, event; i —, in case; i alla —, at all events.

Falla, to fall.

Fallen (för), given, subject (to).

Fallenhet, inclination, disposition, talent.

Falna, to wither, to fade.

Fals, fold; (ränna) furrow, groove.

Falsk, false.

Falskhet, falsehood.

Familj, family.

Famla, to grope, to feel one’s way, to dive.

Famn, embrace, arms; (mått) fathom; (ved-) cord; taga i —, to hug, to embrace.

Fan! the devil!

Fana, ensign, colors.

Fantasi, fancy, imagination.

Fantisera, to dream, to build castles (in the air); (under feber) to wander, to be delirious.

Fara (en), danger, peril, risk, hazard; (att) to travel, to journey, to depart; (åka) to drive.

Farbar, practicable.

Farbror, uncle.

Farfar, grandfather.

Farhåga, fear, apprehensions, misgiving, dread.

Farlig, dangerous.

Farmor, grandmother.

Farstu, hall; —bro, front-door landing, doorstep.

Fart, course, passage; (hastighet) speed, rapidity.

Fartyg, vessel.

Farvatten, fair-way, bed, channel; way, passage.

Farväl, farewell, good-bye.

Fasa, horror, terror.

Faslig, horrible, dreadful, hideous.

Fason, shape, form, style; (bruk) manner, fashion.

Fast, firm, solid, fixed.

Faster, aunt.

Fastna, to stick, to hitch.

Fastställa, to fix, to determine.

Fasttaga, to seize.

Fastvuxen, grown fixed.

Fastväxa, to grow fixed, to grow (on to, to), to fix.

Fastän, though, although.

Fat, dish, cask.

Fatal, fatal, awkward.

Fatt, hur är det —, what’s the matter? taga —, to catch.

Fatta, to catch, to seize, to take; (förstå) to comprehend, to conceive, to understand.

Fattas, to need, to want.

Fattig, poor, indigent.

Fattigdom, poverty, want.

Fattighus, poor house, almshouse.

Favorisera, to favor, to patronize, to protect.

Feber, fever.

Feberaktig, feverish; feberdrifvande, febrifuge.

Februari, February.

Feg, cowardly, dastard.

Fel, fault, defect, error, mistake, blunder.

Fela, to fail, to err.

Felande, defective; Darwins — länk, Darwin’s missing link.

Felfri, faultless, without a fault.

Felslagen, miscarried, failed, disappointed.

Feltag, mistake.

Fem, five; femtio, fifty; femton, fifteen.

Fena, fin; fenig, finny.

Ferier, vacation, holidays.

Ferm, prompt, expert, ready, speedy.

Fernissa, varnish; (att) to varnish.

Fest, feast, festival.

Fet, fat; — tisdag, Shrove Tuesday.

Fetma, fatness.

Fett, fat, grease.

Fiber, fibre, fiber, filament.

Ficka, pocket, fob.

Ficktjuf, pickpocket.

Fickur, watch.

Fiende, enemy, foe.

Fiendskap, enmity, animosity, hatred, ill-will.

Fiendtlig, hostile, inimical (to).

Fiffig, sly, cunning.

Figur, figure.

[195]

Fika, to seek (to); — efter, to endeavor, to hanker (after).

Fikon, fig; fick du — Zakarias? did you enjoy it? I hope you liked it? are you satisfied?

Fil, file.

Filt, felt, (sängfilt) blanket.

Fin, fine, nice, delicate.

Finanser, finances; dåliga —, disordered finances.

Finger, finger; —borg, thimble.

Finna, to find.

Finnas, to be, to be met with.

Finne, Finlander, Finn.

Finne, (utslag) pimple.

Fintlig, inventive, ingenious.

Fiol, fiddle, violin.

Fiollåda, violin-case.

Fiolstråke, bow.

Fiolsträng, violin-string, fiddle-string.

Fira, to celebrate, to solemnize.

Firma, firm, commercial house.

Fisk, fish; fiska, to fish.

Fiskare, fisher.

Fjell, mountain.

Fjerde, fourth.

Fjerrglas, spy-glass.

Fjert, fart, bruit, —a, to fart.

Fjettra, to fetter, to shackle.

Fjol, i —, last year.

Fjolla, silly (ell. foolish) woman.

Fjollig, silly, foolish.

Fjor, i, last year.

Fjorton, fourteen; — dagar, a fortnight.

Fjun, down, floss.

Fjäder, (fogel-), feather; (stål-) spring.

Fjäll, (tunn skifva), scale; (berg, ofta stafvadt fjell) mountain.

Fjäril, butterfly.

Fjäsk, fuss, bustle; —a, to make a fuss.

Fjät, step, track.

Fjättra, to fetter.

Flack, flat, level, open.

Fladder, flutter.

Fladdermus, se Flädermus.

Flagg, flag, colors, ensign.

Flamma, (en), flame, blaze; (att) to flame, to blaze.

Flank, flank.

Flaska, bottle, vial.

Flat, flat, level.

Flens, flange, collar.

Flere, more, several.

Fleste, most.

Flicka, girl, lass, maid.

Flik, lap, lappet, tip.

Flin, giggle, titter.

Flink, brisk, nimble, smart, fleet.

Flintskallig, bald, bald-pated.

Flisa, chip, flake.

Flit, industry, diligence, assiduity, application.

Flitig, industrious, diligent, assiduous.

Flock, group, parcel, bevy.

Flod, river, flood, flow.

Flor (tyg), gauze, crape; (slöja) veil; (blomstring) blossom.

Florett, floret, foil, fencing-foil.

Flott (fett), grease; bli —, to get off.

Flotta, fleet, navy.

Fluga, fly.

Flugsmuts, fly-blow, fly-speck.

Flundra, flounder, but.

Flux, in the twinkling of an eye, in a second, before you can say Jack Robinson.

Fly, to fly, to run away; (sky, undfly) to avoid, to shun.

Flyga, to fly.

Flygel, wing (of an army), wing (of a house).

Flykt, flight, escape.

Flyktig, volatile, fickle.

Flykting, fugitive.

Flyta, to flow.

Flytta, to move, to remove, to transfer, to convey.

Flyttfogel, bird of passage.

Flyttning, moving, removal.

Flå, to flay, to skin.

Flåsa, to heave for breath, to blow (om hästar).

Fläck, spot, blot, stain.

Fläder, elder.

Flädermus, bat.

Fläkt, (vind) gale, waft, cat’s paw; (redskap), corn-van.

Flämta, to pant, to gasp; (om ljussken), to flicker.

Fläng, agitation, hurry.

Flärd, vanity.

Fläsk, pork, bacon.

Fläta, (en) plait, tress; (att) to plait, to braid.

Flöda, to flow, to abound; — öfver, to flow over.

Flöja, to leap (over).

Flöjt, flute.

Flöte, float (på metref).

Fnurra, knot; det kom en fnurra på tråden, something got into the way; something got wrong between them.

Fnöske, spunk.

Fock, fore-sail.

Foder (föda), fodder; (tyg) lining.

Fodra (föda), to fodder; (med tyg) to line; (med pelsverk) to fur.

Fodral, case, casing, box.

Fog (anspråk), justice; med allt fog, in good justice; with good reason (ell. right); (sammanfogning) joint.

Foga, to join; (anordna) to order; — sig (i), to submit (to), to yield (to), to comply (with).

Fogel, bird, fowl.

Foglig, compliant.

Folk, people, nation.

Folkkär, popular.

Folkmöte, meeting.

Folknöje, popular amusement.

Folksaga, folk-tale, folk-lore.

Folksamling, crowd of people.

Folkskola, public school.

Folkvisa, ballad, country song, popular ditty.

Fond, (bakgrund) back-ground; (kapital) fund.

Fordom, formerly, once.

Fordra, to demand, to ask, to require, to claim.

Fordran, (begäran) demand; (penning-) claim.

Form, form, mould, shape.

Forntid, antiquity.

Fors, torrent, rapid, fall.

Forska, to investigate, to search (for).

Forsla, to carry, to convey, to transport.

Fort, fast, swiftly, quickly.

Fortfara, to continue, to proceed, to go on.

Fortplanta, to propagate.

Fortskaffa, to convey.

Fortskrida, to advance.

Fortsätta, to continue.

Foster, fœtus, product.

Fosterland, native country.

[196]

Fot, foot; fötter, feet.

Fotogen, kerosene oil, petroleum.

Fradga, froth, foam.

Frakt, freight.

Fram, forward, forth, onward.

Frambringa, to produce.

Framdrifva, to drive forth; (ett fartyg) to propel.

Framför, before, above.

Framföra, to carry, to bring; — helsningar, to present compliments.

Framgång, success.

Framkomst, arrival.

Framsteg, progress.

Framställa, to represent, to propound, to propose.

Framställning, statement.

Framtid, future.

Framåt, forward, forth.

Franko, post-paid (p. p.).

Frans, fringe.

Fransk, French; fransman, Frenchman.

Frappera, to strike; —nde, striking.

Fras, phrase, expression; tomma —er, mere talk.

Fred, peace, rest; låt mig vara i —, let me alone!

Freda, to protect (against, from); — sig, to keep one’s self clear, to clear one’s self.

Fredlig, peaceful.

Fredag, Friday.

Fresta, to attempt, to try; (locka) to tempt.

Frestelse, temptation.

Fri, free, exempt, easy; — måndag, Saint Monday, holy-day.

Fria (frikänna), to absolve; (till) to court, to woo.

Friare, wooer, suitor.

Frid, peace; —full, peaceful; —lysa, to forbid; —lös, peaceless; —sam, peaceable.

Frihet, liberty, freedom.

Frikostig, liberal, generous, openhanded.

Frilla, mistress, paramour.

Frimodig, frank, bold.

Frimurare, freemason.

Frimureri, freemasonry.

Frimärke, post-stamp, stamp.

Frisera, to frizzle; to curl the hair; to dress the hair.

Frisinnad, liberal-minded, liberal, broad.

Frisk, (kylig), fresh, cool; (sund) sound, healthy.

Fristad, free city, asylum, refuge.

Fristående, freestanding, isolated.

Fritänkare, freethinker.

Frivillig, voluntary, spontaneous; (en) volunteer.

Frodas, to thrive.

Frodig, plump, vigorous.

From, pious, devout, mild, gentle, harmless, meek.

Fromhet, piousness.

Frossa, ague.

Frost, frost.

Frottera, to rub, to chafe.

Fru, mistress; min — (vid tilltal), madam.

Frukost, breakfast, lunch.

Frukt, fruit.

Frukta, to fear, to dread, to apprehend.

Fruktan, fear, dread, apprehension, terror, awe.

Fruktbar, fertile.

Fruktbärande, fruitful.

Fruktlös, fruitless, vain, futile, useless.

Fruktsam, fruitful, fecund, prolific.

Fruntimmer, lady, woman.

Frusen, frozen, cold.

Fryntlig, cheerful, kind, affable.

Frysa, to freeze, to be cold.

Fråga (att), to ask (about), to question, to interrogate, to inquire (for, about); (en) question, interrogation.

Från, from.

Frånvarande, absent.

Frånvaro, absence.

Fräck, impudent, insolent.

Fräjd, character, repute, reputation, renown.

Fräken, horse-tail.

Fräkne, freckle.

Frälsa, to save.

Frälsare, saviour.

Främja, to further, to forward, to favor, to promote, to advance.

Främling, stranger.

Främmande, strange.

Främre, anterior.

Främst, foremost.

Frän, rancid, rank, frowzy.

Frände, relation.

Fränka, kinswoman.

Fräsa, to hiss, to frizzle, to seethe.

Fräta, to fret, to corrode.

Frö, seed, germ.

Fröjd, joy, exultation.

Fröjda, to delight.

Fröken, lady, miss.

Fuffens, trick, fun.

Fukt, moisture, humidity, damp.

Fuktig, damp, moist, humid.

Fuktfri, free from damp, dry.

Ful, ugly, unhandsome, ill-looking, (om väder etc.) bad.

Full, full, replete, complete, total; (drucken) drunk.

Fullborda, to fulfill, to accomplish, to complete.

Fullfölja, to follow up, to pursue to the end.

Fullgiltig, indisputable.

Fullgod, valid, up to the mark.

Fullgöra, to perform, to execute, to fulfill.

Fullkomlig, perfect.

Fullmagt, full powers, authority.

Fullmägtig, mandatory; attorney.

Fullriggad, fullrigged.

Fullständig, complete, perfect, entire, whole.

Fulltalig, full-numbered, complete, in full.

Fulltonig, sonorous.

Fullvuxen, full grown.

Fullända, to complete.

Fundera, to think (of, about, on), to ponder (over).

Furste, prince.

Fur, furu-, pine, fir.

Fusk, botch, bungle; —a, to cheat.

Futtig, paltry, shabby, mean.

Fy, fy! fie! pish! fy skam! for shame.

Fylla, to fill; (göra drucken) to make drunk; i —n, in a drunken fit.

Fyllerie, drunkenness.

Fynd, find; discovery.

Fyndig, inventive.

Fyr, lighthouse; en glad —, a jolly fellow.

Fyra, four; fyrtio, forty.

Fyrkant, square.

[197]
[198]

Höfdingens bostad, Senegambien, Afrika.

[199]

Fyrskepp, lightship.

Fyrtorn, lighthouse.

Fyrverkeri, firework.

, few; några —, a few; — (erhålla) to get, to obtain; (tillåtas) to be permitted, may.

Fåfäng (flärdfull), vain; (gagnlös) idle.

Fåfänga, vanity.

Fåkunnig, unlearned, ignorant.

Fålla, to hem.

Fåne, fool, idiot.

Fånga, to catch, to capture.

Fånge, prisoner.

Fångvaktare, warder, keeper, jailer.

Fånig, underwitted, idiotic.

Fåordig, chary of words, laconic.

Får, sheep; —kött, mutton.

Fåra, groove, furrow.

, beast, brute.

Fädernesland, native country.

Fägna sig, to rejoice (at).

Fäkta, to fight, to strive.

Fälla (tappa), to drop; (slå omkull) to cast, to knock down; (nedhugga) to fell; (dömma skyldig) to condemn; — tårar, to shed tears.

Fält, field, plain.

Fältskär, surgeon.

Fälttåg, campaign.

Fängelse, prison, jail.

Fängsla, to imprison, to captivate.

Fänghål, vent, touch-hole.

Fänrik, ensign.

Färd, voyage, course, way.

Färdig (beredd), ready, prepared; (fullbordad) finished, done; (skicklig) expert.

Färg, color, tint, hue; paint.

Färga, to dye, to color.

Färsk, fresh, new.

Fästa, to fasten, to fix.

Fästman, lover, sweetheart.

Fästmö, mistress, sweetheart.

Fästning, castle, fortress.

Föda (få ungar), to bear; (nära) to feed, to nourish; (alstra) to breed, to produce; (en) food, aliment.

Född, born.

Födelse, birth, nativity.

Födelsebygd, native place.

Födelsedag, birthday.

Födelseort, birthplace; —stad, native town.

Födkrok, trade, business, profession.

Föga, little, a little.

Föl, colt, foal.

Följa, to follow, to attend, to accompany.

Följaktligen, consequently.

Följaktig, accompanying; vara någon —, to accompany anyone.

Följd, consequence, sequel, result; (ordning) succession.

Fönsterbåge, window-sash; sash.

Fönsterfoder, window case.

Fönsterkarm, window-frame.

Fönsterkitt, putty.

Fönsterluft, light, bay, day.

Fönsternisch, embrasure, bay.

Fönsterruta, window-pane.

Fönster, window.

För (alltför), too; (framför) before; i stället —, instead of; — att, in order to; — en vecka sedan, a week ago; — alltid, for ever; — min del, as for me, for my part.

Föra, to convey, to carry, to bring, to lead.

Förakt, contempt, disdain.

Förakta, to despise, to scorn.

Föranleda, to cause, to bring on, to induce.

Föranlåta, se föreg.; föranlåten, finna sig —, find one’s self called upon (to).

Föranstalta, to arrange for, to take steps.

Förarbeta, to manufacture; to use upp.

Förare, guide.

Förarga, to offend.

Förargelse, scandal, offence.

Förargelseväckande, offensive, scandalous.

Förarglig, vexatious, troublesome, annoying, provoking.

Förband, bond, ligature.

Förbanna, to curse.

Förbannelse, curse.

Förbarma sig, to have compassion (on), to pity.

Förbehåll, reserve, exception, condition.

Förbereda, to prepare.

Förberedelse, preparation.

Förbi, by, past; done.

Förbida, se Vänta.

Förbigående, i —, in passing, by the way.

Förbinda (sår), to tie up; (förena) to knit together, to join; (förpligtiga) to oblige, to engage.

Förbinda sig, to engage one’s self (to).

Förbindelse (förening), connection; (pligt) obligation, engagement.

Förbindlig, obliging.

Förbise, to overlook, to disregard.

Förbistra, to confound; förbistring, confusion.

Förbittrad, enraged.

Förbjuda, to forbid.

Förblanda, to mix up, to confound.

Förblekna, to grow pale, to fade.

Förblifva, to remain.

Förblinda, to blind, to dazzle.

Förbluffa, to amaze.

Förblöda, to bleed to death.

Förborga, to conceal.

Förbruka, to consume, to use up.

Förbruten, forfeited.

Förbrylla, to confound.

Förbrytare, criminal.

Förbrytelse, crime, offence.

Förbud, prohibition.

Förbund, alliance, confederacy.

Förbunden, obliged (to).

Förbättra, to improve.

Förbättring, improvement, reformation.

Förbön, intercession, entreaty; commendatory prayer; prayer.

Fördel, advantage, profit, interest, benefit.

Fördela, to distribute, to divide.

Fördelaktig, advantageous, profitable.

För den skull, therefore.

Förderf, ruin, corruption.

Förderflig, ruinous, destructive, pernicious.

Förderfva, to ruin, to destroy, to spoil, to corrupt.

Fördjupad (i), absorbed (in), lost (in), intent (upon).

Fördold, occult, secret, hidden, concealed.

[200]

Fördom, prejudice.

Fördrag, treaty.

Fördrifva, to expel, to dispel.

Fördröja, to delay, to detain.

Fördubbla, to double.

Fördunkla, to eclipse, to obscure.

Fördunsta, to evaporate.

Fördöma, to condemn.

Före, before.

Förebild, type; pattern, example, model.

Förebringa, to produce.

Förebrå, to reproach (with; for), to reprove (of).

Förebråelse, reproach.

Föredraga, (gifva företräde), to prefer (to), (utföra) execute; (redogöra) to report.

Föredöme, model, example.

Förefalla (hända), to happen; (synas) to seem, to appear.

Förefinnas, to be, to be found.

Föregifva, to pretend.

Föregå, to precede; föregående, antecedent, previous, former.

Förehafva, to be about.

Förekomma (förebygga), to prevent, to obviate; (hända) to occur; (synas) to appear, till förekommande af, in order to prevent.

Föreligga, to be present, to be presented.

Förelägga, to lay before, to present, to submit.

Föreläsa, to hold a lecture, to lecture (upon).

Föreläsning, reading, lecture.

Föremål, object, matter.

Förena, to unite, to join.

Förening, union.

Förenkla, to simplify.

Förenlig, consistent (with, to).

Föresats, purpose, intention.

Föreskrift, prescription.

Föreskrifva, to prescribe, to direct, to appoint.

Föreslå, to propose.

Förespegla, to hold out, to promise, to depict.

Förestå (sköta), to manage; (tillstunda) to be near at hand.

Föreståndare, administrator, director (of).

Föreställa (visa), to expose, to show; (afbilda) to represent; (presentera) to present; — sig, to imagine, to think.

Föreställning, representation, idea; (teater-) performance.

Föresväfva, to float (ell. hover) before (one’s mind).

Föresyn, example, model.

Föresätta sig, to determine.

Företag, undertaking, enterprise, task.

Företaga sig, to undertake.

Företagsam, active.

Företal, preface.

Förete, to produce, to exhibit, to present.

Företeelse, event, occurrence, phenomenon.

Företräde (tillträde), admission; (rang) precedence; (i rättigheter) prerogative, preference.

Föreviga, to perpetuate, to celebrate, to consecrate.

Förevisa, to show, to exhibit.

Förevita, to reproach.

Förevändning, pretext.

Förfall (hinder), hinderance; (försämring) decay, decline.

Förfalla, to decay, to decline, to fall to ruin.

Förfallodag, day of payment.

Förfalska, to falsify, to counterfeit.

Författa, to compose, to write.

Författare, author.

Författning, statute, constitution.

Förfela, to miss, to fail.

Förflugen, wild, random; äfven, indiscreet.

Förfluten, gone by, by-gone, past.

Förflyta, to pass, to expire; förfluten, past.

Förfoga, to dispose (of).

Förfogande, disposal.

Förfriska, refresh, recreate.

Förfriskning, refreshment.

Förfrusen, benumbed with cold.

Förfråga sig, to ask (about).

Förfång, prejudice, detriment; till — för, to the detriment of.

Förfäder, ancestors.

Förfäkta, to vindicate, to assert, to maintain.

Förfära, to frighten.

Förfäran, horror, fright.

Förfärdiga, to make, to manufacture.

Förfärlig, terrible, dreadful, horrid.

Förfölja, to pursue.

Förföra, to seduce.

Förfördela, to wrong, to injure, to harm.

Förförelse, seduction.

Förförisk, seductive, fascinating, seducing.

Förgapa sig på, to fall in love with.

Förgift, poison, venom.

Förgifva, to poison.

Förgjord, bewitched.

Förgrena sig, to ramify, to branch out.

Förgripa sig, to commit an outrage, to assault.

Förgyld, gilded, gilt.

Förgylla, to gild.

Förgå (förflyta), to pass away, to vanish; — sig, to offend, to injure; förgås, to perish, to be lost.

Förgår, the day before yesterday.

Förgås, to perish, to be lost.

Förgäfves, in vain, to no purpose.

Förgängelse, decay, corruption, destruction.

Förgäta, to forget.

Förhand, på —, previously, in advance, (i spel) lead.

Förhasta sig, to be too hasty, to act under the impulse of one’s first feelings.

Förhatad, detested, abhorred.

Förhatlig, hateful, odious, obnoxious.

Förherrska, to prevail.

Förhinder, obstacle.

Förhoppning, hope, expectation, prospect.

Förhålla sig (vara), to stand, to be; (bära sig åt) to behave.

Förhäfva sig, to boast, to vaunt, to pride.

Förhänge, curtain, screen.

Förhärdad, obdurate.

Förhör, examination, trial.

Förifra sig, to grow passionate, to get hot.

Förirra sig, to go astray, to be lost.

Förjaga, to chase away, to expel.

[201]

Förkasta, to reject, to refuse.

Förkastlig, condemnable.

Förklara (tillkännagifva), to declare; (uttyda) to explain.

Förklaring, declaration; explanation.

Förklena, disparage, detract, belittle.

Förkläda, disguise, masque.

Förkläde, apron.

Förkofran, improvement.

Förkofra sig, to improve, to increase.

Förkomma, to be lost.

Förkorta, to shorten, to abbreviate, to abridge.

Förkrossa, to crush, to annihilate.

Förkrympt, stunted.

Förkunna, to announce, to publish.

Förkyla sig, to catch cold.

Förkärlek, predilection.

Förlag, stock, store.

Förlagsrätt, copyright.

Förlama, to lame.

Förleda, to seduce.

Förliden, past, gone; förlidet år, last year.

Förlig, fair, — vind, fair wind.

Förlika, to reconcile (to).

Förlikning, reconciliation, agreement.

Förlisa, to lose.

Förlita sig, to depend (upon), to rely (on), to trust (in).

Förlofva, to affiance, to engage.

Förlofning, espousal, engagement.

Förlopp (tid), expiration; (sätt) course.

Förlora, to lose.

Förlorad, lost, undone; ruined; —e ägg, poached eggs, fried eggs.

Förlossa, to deliver (from), to redeem (from).

Förlust, loss, disadvantage.

Förlusta sig, to amuse one’s self.

Förlustelse, amusement, diversion.

Förlustig, döma —, to sentence to forfeiture of.

Förlåta, to forgive, to pardon.

Förlåtelse, pardon.

Förlägen, puzzled (with), embarrased (at), at a loss (for).

Förlägga, (l. på orätt ställe), to mislay; (flytta) to transfer; (böcker) to publish.

Förläggare, publisher.

Förläggarslef, soup-ladle.

Förläna, to grant (to), to bestow (upon), to confer (upon); to endow (with); — mig kraft, O Gud! grant me power, O God!

Förlänga, to lengthen, to prolong.

Förläsa sig, to overread one’s self.

Förläst, overread.

Förlöjliga, to ridicule, to deride, to mock.

Förlösa, to deliver (of), to midwife (of).

Förmak, drawing-room.

Förman, superior.

Förmana, to admonish, to warn, to caution.

Föremast, foremast.

Förmedla, to negotiate, to mediate, to procure.

Förmena, to deny, to forbid; (tro) to be of opinion, to think, to believe.

Förmer, of higher worth.

Förmiddag, forenoon, morning.

Förmildra, to mitigate.

Förminska, to reduce, to abridge.

Förmoda, to suppose.

Förmultna, to moulder, to crumble to dust, to decay.

Förmyndare, guardian.

Förmå (beveka), to induce, to cause; (vara i stånd) to be able.

Förmåga, power, reach.

Förmån, advantage, profit, benefit, use.

Förmäla, to report, to state, to tell.

Förmäla sig, to marry, to wed.

Förmäten, presumptuous, arrogant, audacious, insolent, bold.

Förmögen (rik), wealthy; (i stånd till) able, capable (of).

Förmögenhet, wealth, opulence; faculty.

Förmörka, to darken, to obscure, to eclipse.

Förnamn, Christian name.

Förnedra, to abase, to humble, to lower.

Förnedring, debasement.

Förneka, to deny.

Förnimma, to perceive.

Förnuft, reason, sense, understanding.

Förnuftig, reasonable.

Förnya, to renew, to renovate, to repeat.

Förnäm, noble, gentle.

Förnämst, principal, chief.

Förnärma, to offend, to insult.

Förnöja (tillfredsställa), to content, to satisfy; (glädja) to divert.

Förnöjd, contented, delighted.

Förolyckas, to perish, to be lost.

Förolämpa, to offend, to affront.

Förord, recommendation; (företal) preface.

Förordna, to order, to dispose; to constitute.

Förorsaka, to cause.

Förorätta, to wrong, to injure, to affront.

Förpakta, to farm, to rent.

Förpanta, to mortgage.

Förplikta, to oblige, to engage.

Förpläga, to treat, to entertain.

Förpost, outpost.

Förqväfning, smothering, suffocation.

Förr (fordom), formerly, once; (snarare) sooner; (hellre) rather; —än, before.

Förra, former; — veckan, last week.

Förrgår, se Förgår.

Förringa, to reduce, to diminish, to abate, to lessen, to decrease.

Förrutna, to rot, to rotten; —else, putrefaction, rotting.

Förråd, store, stock, reserve.

Förråda, to betray.

Förräderi, treason.

Förrädare, betrayer, traitor.

Förrädisk, treacherous.

Förrän, before.

Förränta, to make profitable, to put out to interest.

Förrätt, entree, entry.

Förrätta, to perform, to do, to execute, to transact.

Förrättning, business.

Försaka, to renounce.

[202]

Församla, to assemble, to gather, to collect.

Församling, assembly; (socken) parish.

Försann, forsooth, in verity, indeed.

Försats, premise.

Förse, to provide, to furnish.

Förseelse, mistake, fault.

Försegla, to seal, to seal up.

Försena, to delay.

Försiggå, to take place, to happen, to come to pass.

Försigtig, prudent, cautious.

Försigtighet, prudence.

Försilfra, to silver-plate; —d, silver-plated.

Försinka, to retard, to detain; — sig, to stay too long.

Försjunka, to sink, to get (ell. become) absorbed in, to be lost in; —en i tankar, lost in contemplation, absorbed in thought.

Förskaffa, to procure, to get.

Förskingra, to scatter, to dissipate.

Förskjuta, to reject; — pengar, to advance money.

Förskona, to spare, to save.

Förskott, advance.

Förskräcka, to frighten.

Förskräckelse, terror.

Förskräcklig, terrible.

Förskyllan, merit, deserving.

Förskämd, foul, corrupt (— smak, — taste).

Försköna, to beautify, to embellish, to adorn.

Förslag, project, plan, scheme.

Förslagen, crafty, cunning, astute, clever.

Förslappa, to weaken; —s, to get weak.

Förslå, to suffice, to be enough.

Förslösa, to waste, to squander.

Försmå, to disdain, despise, to disregard.

Försmäda, to scoff, to sneer, to abuse.

Försmädlig, provoking.

Försmäkta, to languish, to pine, to perish.

Försnilla, to embezzle, to purloin.

Försoffad, lethargic, dull, drowsy.

Försofva sig, to oversleep one’s self.

Försona, to atone (for); (förlika) to reconcile.

Försoning, reconciliation.

Försorg, care; draga — om, to take care of.

Förspilla, to spill, to lose.

Försprång, start, advance.

Först, first, at first.

Förstad, suburb.

Försteg, precedence, lead.

Förstelna, to grow stiff, to stiffen; —d af köld, stiff with cold.

Förstena, to petrify.

Förstfödd, first-born, first-begotten.

Förstockad, hardened, obstinate, perverse.

Förstoppning, constipation.

Förstora, to enlarge.

Försträcka, to advance.

Förströelse, amusement.

Förstuga, entry.

Förstå, to understand.

Förstånd, understanding.

Förståndig, sensible, prudent, wise, judicious.

Förställa sig, to feign.

Förställning, dissimulation, hypocrisy.

Förstämd, discordant; (nedslagen) low-spirited, cast down.

Förstärka, to strengthen.

Förstöra, to destroy, to ruin; (slösa) to squander.

Förstörelse, destruction.

Försumlig, negligent.

Försumma, to neglect.

Försvaga, to weaken.

Försvar, defence.

Försvara, to defend.

Försvinna, to disappear.

Försyn, providence.

Försåtlig, insiduous.

Försäkra, to assure, to insure.

Försäkran, assurance.

Försälja, to sell, to dispose of.

Försämra, to make worse, to impair.

Försända, to send.

Försök, attempt, essay, trial.

Försöka, to try, to essay.

Försörja, to maintain, to provide for, to support.

Förtal, slander.

Förtala, to slander.

Förtappad, lost, dead, perished, damned.

Förteckning, list, index, table.

Förtenna, to tin; förtent jernbleck, white sheet-iron.

Förtid, foretime; i —, in foretime, too soon.

Förtiga, to conceal.

Förtjena, to gain; to deserve.

Förtjenst, profit; merit.

Förtjusa, to charm.

Förtjusning, rapture.

Förtona (om ljud), to die away; (om dagrar etc.) to fade, to fade away.

Förtorka, to dry up; —t löf, dead leaf.

Förtrampa, to tread down; to trample down.

Förtret, vexation, harm.

Förtreta, to vex, to irritate.

Förtro, to trust (with).

Förtroende, confidence.

Förtrogen, familiar.

Förtrolig, intimate.

Förtrolla, to enchant, to bewitch, to fascinate.

Förtrupp, avant-guard.

Förtryck, oppression.

Förtrycka, to oppress.

Förtryta, to provoke, to aggravate, to regret.

Förtrytelse, anger, regret, indignation.

Förträfflig, excellent.

Förtrösta, to trust, to put one’s trust (in), to confide (in).

Förtröttas, to flag, to tire.

Förtulla, to pay duty (on ell. for goods).

Förtvifla, to despair.

Förtviflan, despair.

Förtyda, to misinterpret, to misrepresent.

Förtydliga, to make clear, to illustrate, to clear up.

Förtäckt, disguised.

Förtälja, to tell, to narrate, to relate.

Förtänka, to think ill of, to find fault with, to blame.

Förtära, to eat, to consume.

Förtäring, entertainment.

Förtörna, to offend.

Förunderlig, wonderful.

Förundran, wonder.

Förundra sig, to wonder (at).

Förut, before, beforehand.

Förutan, without.

Förutom, except; with the exception of.

[203]
[204]

Butelj-trädet i Australien.

[205]

Förutse, to foresee, to anticipate.

Förutsätta, to presuppose.

Förutsättning, supposition.

Förvalta, to manage, to govern.

Förvaltare, steward, manager.

Förvaltning, administration.

Förvandla, to change.

Förvandling, change.

Förvar, care, charge, custody.

Förvara, to keep, to secure.

Förveckla, to entangle.

Förverka, to forfeit, to lose.

Förverkliga, to realize, to execute.

Förvexla, to confound.

Förvilla, to lead astray, to mislead.

Förvirra, to confound.

Förvirring, confusion.

Förvissad, assured (of).

Förvåna, to astonish.

Förvåning, astonishment.

Förväg, i —, beforehand.

Förvärfva, to acquire.

Föråldrad, obsolete.

Föräldralös, orphan.

Föräldrar, parents.

Förälskad, enamored (of).

Förälska sig, to fall in love (with).

Föränderlig, changeable.

Förändra, to alter, to change.

Förändring, change, reform.

Förära, to present (with).

Föröda, to devastate, to waste.

Förödelse, devastation, destruction.

Förödmjuka, to humble.

Förödmjukelse, humiliation mortification.

Föröka, to augment.

Fösa, to drive.

G.

Gadd, stinger, piercer.

Gaffel, fork.

Gaffelformig, forked, furcated.

Gafvel, gable; på vid —, wide open.

Gagn, benefit, profit, use.

Gagnlös, useless, unprofitable.

Gagna, to be of use.

Gala, to crow; i full gala, in full dress.

Galen, mad, insane.

Galenskap, madness.

Galer, galley.

Galerslaf, galley-slave.

Galet, wrong, wrongly, amiss.

Galgbacke, gibbet-place.

Galge, gallows.

Galgrep, halter.

Galgstreck, hang-gallows trick.

Gall, barren, sterile.

Gallblåsa, gall-bladder.

Galle, gal, bile.

Galler, lattice, grate.

Gallskrik, yell; —a, to yell, to howl, to scream.

Galläpple, gall-nut, oak-apple.

Galnas, to play pranks.

Galon, galloon, lace.

Galopp, gallop.

Galt, hog.

Gammal, old, aged, ancient.

Gamman, mirth, merriment.

Gan, gill.

Ganska, very, rather.

Gap, mouth, chasm.

Gapskratt, loud laughter.

Garantera, to guarantee, to warrant.

Garde, guard (foot g., horse g.).

Gardin, curtain.

Garfva, to tan.

Garfvare, tanner.

Garn, yarn, twist.

Garnera, to trim (mat), to garnish.

Garnison, garrison.

Garnityr, (smycken) set; (på kläder) trimming.

Garnnystan, ball of yarn.

Gas (ånga), gas; (tyg) gauze.

Gata, street.

Gedigen, solid, substantial.

Gehäng, sword-belt.

Gehör, musical ear; (aktning) respect, esteem.

Gemen, common, vulgar, mean, low, sordid, vile.

Gemensam, mutual.

Gemål, consort, spouse.

Gen, near, short.

Genant, embarrassing, annoying, awkward.

Genast, instantly.

Genera, to trouble, to inconvenience, to worry.

General, general.

Genever, gin.

Gengåfva, present in return; return-gift.

Gengångare, ghost, spectre.

Gengäld, return, retribution.

Gengälda, to return, to repay.

Genkärlek, return of affection.

Genljud, echo.

Genmäla, to reply, to rejoind.

Genom, through, by.

Genomborra, to perforate.

Genombruten, pierced, perforated.

Genomdrifva, to pull through, to carry through.

Genomfart, passage.

Genomforska, to explore.

Genomfrusen, frozen through, frozen to ice.

Genomföra, to carry out, to accomplish.

Genomgripande, thorough, radical, sweeping.

Genomgå, to go through.

Genomgående, thorough.

Genomkokad, done.

Genomresa, to pass through, to traverse, to cross.

Genomrutten, rotten through.

Genomskinlig, transparent.

Gensträfvig, obstinate.

Genväg, short cut.

Gerna, fain, willingly.

Gerning, action, deed, act.

Gestalt, shape, figure.

Gesäll, journeyman, (j. carpenter, tailor, etc.).

Get, goat.

Geting, wasp.

Gevär, gun, musket.

Gifmild, generous.

Gift, poison; — married.

Gifta sig, to marry.

Giftermål, marriage.

Giftig, poisonous.

Gifva, to give; — efter, to yield; — sig, to surrender; det gifves, there is.

Gigtåg, brail, clew-garnet, clew-line.

Gikt, gout.

Gilja, to woo.

Gilla, to approve (of).

[206]

Gille, guild, society.

Giller, trap, gin; gillra, to put a trap for.

Giltig, valid.

Gips, gypsum, plaster of Paris, stucco.

Girig, avaricious.

Girigbuk, miser.

Girighet, avarice.

Gissa, to guess.

Gissel, scourge.

Gissla, to scourge, to flagellate.

Gitta, to take the trouble, to think proper (ell. fit).

Gjuta, to cast; (ut) to pour.

Gjuteri, foundry.

Glad, glad, cheerful, gay.

Glada, kite.

Gladlynt, gay, cheerful.

Glaf, glaven, glaive, glave; (svärd) falchion.

Glam, merriment, mirth.

Glandel, gland.

Glans, lustre, splendor.

Glas, glass.

Glasmästare, glazier.

Glasögon, spectacles, glasses.

Glatt, smooth.

Gles, thin, rare.

Glida, to glide.

Glimma, to glimmer.

Glimmer (mineral), mica.

Glitter, glitter, spangle.

Glugg, hole, aperture.

Glupsk, voracious.

Glädjas, to rejoice (at).

Glädje, joy, gladness.

Glädtig, gay, cheerful.

Gläfs, yelping, barking.

Glänsa, to shine.

Glöd, burning coal, glow.

Glödga, to neal, to heat.

Glömma, to forget.

Glömsk, forgetful (of).

Glömska, forgetfulness.

Gnabb, bickering, tiff, spat.

Gnabbas, to bicker, to tiff, to spat, to jangle, to jar, to quarrel.

Gnaga, to gnaw, to nibble.

Gnagare, gnawer; (zool.) rodent (pl. rodentia).

Gnat, carping, nagging, nibble.

Gnida, to rub; —re, niggard.

Gnissla, to grit, to grate, to screak, to squeak.

Gnista, spark, sparkle.

Gnola, to hum.

Gnugga, to rub.

Gny, clamor, (vapengny) clash of arms.

Gnägga, to neigh.

God, good, kind.

Godhet, goodness.

Godkänna, to approve (of).

Godlynt, good-tempered.

Godmodig, se föreg.

Gods, goods, effects; estate.

Godsegare, proprietor.

Godsint, good-natured.

Godståg, freight-train; —vagn, freight-car.

Godtrogen, confident, credulous, unsuspicious.

Godtycke, pleasure.

Golf, floor.

Gom, palate.

Gosse, boy, lad.

Grad, degree.

Graf, grave, tomb; ditch.

Grafvård, tombstone.

Graföl, funeral.

Gran, pine.

Grand, atom, corpuscle, least, particle.

Grann, gaudy, fine.

Granne, neighbor.

Grannlaga, delicate, regardful, nice.

Grannlåt, finery, gimcrack.

Grannskap, neighborhood.

Granska, to examine.

Gratis, gratis.

Gratulera, to congratulate.

Grefve, earl, count.

Grefvinna, countess.

Gren, bough, branch.

Grensle, astride.

Griffel, slate-pencil.

Grift, crypt, grave.

Griller, scruple, whim, fancy.

Grimma, halter (för hundar, etc.), muzzle.

Grin, grin; (flin) fleer, (grimas) grimace.

Grind, gate.

Gripa, to catch, to seize.

Gris, pig.

Grisstek, roast pig.

Gro, to germinate.

Groda, frog.

Grof, coarse, big, rude.

Groll, grudge.

Grop, pit, ditch; dimple.

Grosshandlare, merchant.

Grubbla, to ponder.

Gruflig, dreadful.

Grufva, mine.

Grufva sig, to grieve (at, over), to complain (of).

Grumlig, muddy, turbid.

Grund (ett), shallow; (skäl) reason, motive.

Grundlig, fundamental, radical, thorough.

Grundlägga, to found.

Grundsats, principle.

Grus, gravel.

Grym, cruel.

Grymhet, cruelty.

Gryning, dawn, daybreak.

Gryn, grain, groats.

Gryta, pot.

Grå, gray, hoary.

Gråpapper, brown paper.

Gråsparf, English sparrow.

Gråt, weeping, crying.

Gråta, to weep.

Grädde, cream.

Gräfva, to dig.

Gräl, gräla, quarrel, to quarrel.

Grälsjuk, quarrelsome.

Gräma sig, to grieve (at, for, over).

Gränd, lane, alley.

Gräns, frontier, border.

Gränslös, boundless.

Gräs, grass.

Gräslig, heinous, atrocious, terrible.

Gräslik, grassy.

Gräslök, cive.

Gräsmark, pasture.

Gröda, crop, growth.

Grön, green.

Gröt, thick pap; porridge.

Gubbe, old man.

Gubbaktig, oldish.

Gud, God.

Guddom, divinity, deity.

Guddomlig, divine.

Gudlös, impious.

Gul, yellow; —a, yolk.

Guld, gold.

Guldsmed, goldsmith.

Gumma, old woman.

Gummi, gum, (upplöst) mucilage.

Gumse, ram.

Gunga, swing.

Gunst, favor, kindness.

Gurka, cucumber.

Gyckel, joke, jest.

Gyckla, to joke, to jest.

Gynna, to favor.

Gyttja, mud, mire.

[207]

, to go, to walk.

Gåfva, present, gift.

Gång, pace, walk, gait; — time; en —, once; två, tre —er, twice, thrice.

Går, i —, yesterday.

Gård, yard, court.

Gårdag, yesterday.

Gårdvar, watchdog.

Gås, goose.

Gåta, riddle, enigma.

Gäcka, disappoint.

Gädda, pike, luce.

Gäldenär, debtor.

Gälla, to be of value.

Gänga (på skruf), thread, worm, fillet.

Gängse, current.

Gärda, to fence, to put up a fence (round).

Gärde, field.

Gärdesgård, fence.

Gäspa, to yawn.

Gäst, guest; —abud, feast, banquet.

Gästfri, hospitable.

Gästfrihet, hospitality.

Gästgifvare, innkeeper.

Gästgifvaregård, inn.

Göda, to fat, to manure.

Gödboskap, fattened cattle.

Gödsel, dung, manure.

Gök, cuckoo.

Gömma, to keep; to hide.

Göra, to do, to make.

Gördel, girdle.

Görlig, practicable, feasible.

Göromål, business.

Gös, bass; (af en metall) pig, lingot.

H.

Hacka, to chop, to mince.

Hackelse, chopped straw.

Hackknif, chopping-knife.

Hackmat, mince-meat.

Hackspett, woodpecker.

Haf, sea, ocean.

Hafre, oats.

Hafregryn, grits.

Hafresoppa, watergruel.

Hafsstrand, sea-beach.

Hafsström, sea-current.

Hafsvik, bay.

Hafva, to have.

Hafvande, pregnant, with child.

Hagel, hail; hagla, to hail.

Haj, shark.

Haka, chin; (att) to hook.

Hake, hook, hasp, clasp.

Hal, slippery, glib.

Hala, to haul.

Half, half.

Halfdäck, quarter-deck.

Halfnaken, half naked.

Halfslumra, to doze.

Halfstrumpa, sock.

Halfsyskon, half-brothers and half-sisters.

Halftimme, half-hour.

Halftokig, half mad, half crazy.

Halfvägs, half-way, midway.

Halfår, half-year, six months.

Halfö, peninsula, (mindre) demi-island.

Halka, to slip, to slide.

Hallon, raspberry.

Halm, straw; —tak, thatch.

Hals, neck, throat.

Halsband, necklace; collar.

Halsduk, neckcloth, cravat.

Halshugga, to behead.

Halster, grill, broiler.

Halt, lame.

Halta, to limp, to halt.

Hammare, hammer.

Hamn, harbor, port.

Hampa, hemp.

Han, he.

Hand, hand.

Handarbete, handiwork.

Handatlas, school-atlas.

Handbok, handbook.

Handbref, autograph letter.

Handduk, towel.

Handel, commerce, trade.

Handla, to trade, to deal; to act.

Handlande, merchant.

Handling, action, act.

Handlinning, wrist-band.

Handlöst, deliberately, helplessly.

Handqvarn, hand-mill.

Handske, glove.

Handskmakare, glover.

Handtera, to treat, to handle.

Handtverk, trade.

Handtverkare, mechanic, artisan.

Hans, his.

Hare, hare.

Harm, anger, indignation.

Harmlig, provoking.

Harmsen, indignant, vexed, angry (at).

Hassel, hazel.

Hast, haste, hurry, speed.

Hat, hatred, ill-will.

Hatt, hat; bonnet.

Haveri, average, damage by sea.

Hed, heath.

Heder, honor, credit.

Hederlig, honest.

Hedersbetygelse, mark of esteem.

Hedersdomstol, court of honor.

Hedersgubbe, dear old man; —gumma, dear old woman.

Hedning, heathen, pagan.

Hedra, to honor.

Hel, entire, whole, all, total.

Helg, holidays, festival.

Helgd, sanction.

Helgedag, holiday.

Helig, holy, sacred.

Helighålla, to follow, to observe (religiously).

Heller, icke —, neither, nor.

Hellre, rather.

Helsa, health; (att) to salute; — på, to visit, to see.

Helsning, respect.

Helst, rather, above all.

Helt, entirely, quite.

Helvete, hell.

Hem, home; hemma, at home.

Hembakad, home-made.

Hembära, to tender, to offer.

Hemfalla, to come under, to become addicted to.

Hemgift, portion, dower.

Hemlighet, secret.

Hemman, estate, farm.

Hemsk, dreadful, horrid.

Hemta, to fetch, to bring.

Hemtreflig, comfortable, cosy.

Hemtrefnad, comfort, cosiness.

Hemvist, abode.

Henne, her.

Herde, shepherd.

Herre, gentleman, lord; min —, Sir! Herr N. N., Mr. N. N.

[208]

Herravälde, dominion.

Herrlig, glorious.

Herska, to rule, to reign.

Hertig, duke.

Hes, hoarse.

Het, hot, ardent.

Heta, to be called.

Hetlefrad, hot-tempered, hot-headed.

Hetta (en), heat; (att) to heat.

Hexa, witch.

Hicka, hiccough.

Himmel, heaven, sky.

Hinder, hinderance, obstacle.

Hinderlig, troublesome, cumbersome.

Hindra, to hinder, to stop.

Hingst, stallion, steed.

Hinna, to reach; to have time.

Hisklig, hideous, horrible.

Hisna, to turn giddy.

Hiss, elevator.

Hissa, to hoist.

Historia, history.

Hit, hither, here.

Hitta, to find, to discover.

Hjelp, help, aid, assistance.

Hjelpa, to help, to aid.

Hjelpsam, ready to help, helping, helpful, benevolent.

Hjelte, hero.

Hjerna, brain.

Hjerta, heart.

Hjertlig, cordial, hearty.

Hjessa, crown of the head.

Hjort, hart, stag.

Hjul, wheel.

Hof (en), hoof; (ett) court.

Hofman, courtier.

Hofrätt, court of appeal.

Hofsam, temperate, moderate.

Hofvera sig, to bluster, to pride one’s self over.

Hon, she.

Hona, female, she, dam.

Honnett, fair, handsome.

Honom, him, to him.

Honung, honey.

Hop, heap, crowd.

Hopp (språng), leap, jump; (förhoppning) hope.

Hoppa, to hop, to leap, to jump.

Hoppas, to hope, to trust.

Horn, horn.

Hos, with, by.

Hosta, cough; (att) to cough.

Hot, threat, menace.

Hota, to threaten.

Hotelse, threatening.

Hud, skin, hide.

Hufvud, head.

Hufvudroll, leading part.

Hufvudsak, principal cause, main substance.

Hufvudsaklig, principal.

Hufvudskål, skull.

Hufvudstad, capital.

Hufvudvärk, headache.

Hugg, cut, blow.

Hugga, to cut, to hew.

Huggorm, viper.

Hull, flesh; lägga på hullet, to grow fat, to gather flesh.

Humle, hop, hops.

Hummer, lobster.

Humör, temper, humour, mind.

Hund, dog, hound.

Hundra, hundred.

Hunger, hunger, appetite.

Hungra, to hunger.

Hungrig, hungry.

Hurra, hurrah, ropa —, to cheer.

Hurtig, sprightly, spry, prompt.

Huru, how.

Huruvida, whether.

Hus, house.

Hushåll, household, family.

Hushålla, to manage.

Hushållning, economy.

Hushållsaktig, economical, sparing.

Huslig, domestic.

Hustru, wife, spouse.

Hvad, what.

Hvalf, vault, arch.

Hval, whale.

Hvar, hvarje, every; hvarandra, each other; hvarest, where.

Hvardag, working-day; —s, every day, ordinary.

Hvardera, each.

Hvarför, why, wherefore.

Hvarifrån, whence.

Hvarken, neither.

Hvass, sharp, keen.

Hvem, who.

Hvete, wheat.

Hvi, why, wherefore.

Hvila, to rest, to repose.

Hvilken, who, which.

Hvirfla, to whirl.

Hvirfvel, whirl, whirlpool.

Hviska, to whisper.

Hviskning, whispering.

Hvissla, to whistle.

Hvit, white.

Hväsa, to hiss.

Hvässa, to whet.

Hy, complexion.

Hycklare, hypocrite.

Hyckleri, hypocrisy.

Hydda, hut.

Hyfsa, to make tidy, to civilize.

Hyfvel, plane.

Hygglig, amiable.

Hylla (en), shelf; (att), to pay (do, render) homage (to); to acknowledge, to acclaim.

Hyra (en), rent, hire; (att) to rent, to hire.

Håg, mind, fancy.

Hågad, disposed, inclined.

Håglös, listless, dull, indifferent.

Hål, hole, gap.

Håll (afstånd), distance; (sjukdom) stitch.

Hålla, to hold, to keep; — af, to be fond of; — med, to agree (with); — på med, to be about.

Hån, scorn, sneer.

Hår, hair.

Hård, hard, firm, severe.

Hårdkokt, hard-boiled.

Hårdsmält, indigestible.

Häda, to blaspheme.

Hädan, hence, from hence.

Häfstång, lever.

Häfta, to fasten.

Häftig, violent, eager.

Häfva, to heave, to raise.

Häkta (att), to confine.

Häktningsorder, warrant (of arrest).

Häl, heel.

Hälft, half.

Hälla, to pour.

Hämma, to stop.

Hämnas, to revenge.

Hämnd, revenge.

Hända, to happen, to occur.

Händelse, accident, case.

Hänföra, to carry away, to excite.

Hänga, to hang, to suspend.

Hänglås, padlock.

Hängslor, pair of braces.

Hänryckning, rapture.

Hänseende, respect.

Hänsyftning, hint.

Hänvisa, to refer (to).

Hänvisning, reference.

[209]

Häpen, amazed.

Här, here; (en) army.

Härad, district.

Härd, hearth, fireside.

Härda, to harden.

Härfva, skein, hank; snarl, tangle.

Härkomst, birth, origin.

Härma, to imitate.

Härsk, rancid, rank.

Häst, horse; (i schack), knight.

, hay.

Höfding, chief, chieftain.

Höflig, civil, polite.

Höflighet, politeness.

Hög (en), heap, hill; — high, tall; högst, highest.

Höger, right.

Högfärd, pride, insolence.

Högljudd, loud.

Högtid, festival, feast.

Högtidskläder, holiday clothes.

Högtidlig, solemn.

Höja, to raise, to lift up.

Höjd, height; — eminence.

Hök, hawk.

Hökare, cheesemonger.

Hölja, to cover, to veil.

Hölster, holster.

Höna, hen.

Hönsägg, hen-egg.

Höra, to hear; hör! hark!

Hörn, corner, angle.

Hörnhus, corner-house.

Hörsel, hearing.

Höst, autumn, fall.

Höstack, haystack.

Höstrå, hay-straw, straw of hay.

I.

I, in, at, to, upon; — dag, to-day.

Iakttaga, to observe.

Ibland, among; se Stundom.

Icke, not, no; — dess mindre, nevertheless, however.

Ide, lair, covert, den, lodge; gå i —, to go to sleep.

Idé, idea.

Ideal, ideal, beau ideal.

Idel, mere, pure.

Idog, industrious.

Ifra, to exert one’s self (for), to strive.

Ifrig, eager, fervent.

Ifrån, from, of.

Ifver, ardor, eagerness.

Igel, leech; —kott, hedgehog.

Igen, again; (qvar) left.

Igenom, through, by.

Ihjäl, dead.

Ihop, together.

Ihåg, komma —, to recollect.

Ihålig, hollow.

Ihärdig, assiduous.

Ihärdighet, perseverance.

Ijåns, lately, of late.

Ila, to hurry, to haste.

Illa, ill, bad.

Illamående, indisposed.

Illfundig, wily, guileful, crafty.

Ilska, rage, fury.

Imma, steam, vapor.

In, in.

Inbegripen, comprehended.

Inbilla, to make believe.

Inbillning, imagination.

Inbjudning, invitation.

Inbringa, to bring in; to render.

Inbrott, invasion.

Inbrottsstöld, burglary.

Inbördes, mutual.

Inbördes krig, civil war.

Indela, to divide.

Indelning, division.

Inelfvor, entrails.

Inemot, almost, nearly.

Infall (i ett land), incursion, inbreak; (idé, påhitt), sally, fancy, whim.

Infinna sig, to appear (at).

Inflyttning, settlement.

Infödd, native, inborn.

Inföding, native.

Inför, before, in presence of.

Införa, to import, to introduce, to establish, to insert.

Införsel, importation.

Ingalunda, by no means.

Ingen, none, nobody, no one.

Ingendera, neither.

Ingenstädes, nowhere.

Ingenting, nothing.

Ingång, entry, avenue.

Inhemsk, indigenous, native, domestic.

Inkomst, income, revenue.

Inkräkta, to usurp.

Inköp, purchase.

Inkörsport, gateway.

Inlaga, bill.

Inledning, introduction.

Inlopp, mouth, entrance.

Innan, before.

Inne, within, at home.

Innefatta, to include.

Innehafva, to possess.

Innehafvare, possessor.

Innehåll, contents.

Innehålla, to contain.

Innelagd, enclosed.

Innerlig, hearty, cordial.

Innerst, innermost, inmost.

Innesluta, to include.

Innevarande, present.

Inplanta, to implant, to instil.

Inpregla, to inculcate (in), to implant.

Inom, within.

Inqvartera, to quarter.

Inre, inner, interior.

Inregistrera, to register, to enrol.

Inredning, disposition.

Inrikes, interior.

Inrota sig, to gain ground.

Inrotad, inveterate.

Inrådan, suggestion.

Inrätta, to institute, to establish, to found.

Inrättning, institution, establishment.

Inse, to conceive.

Insekt, insect.

Insigt, insight.

Insigtsful, intelligent.

Insjö, lake.

Inskeppa, to import, (föra ombord) to embark.

Inskrift, inscription.

Inskränka, to limit, to confine, to restrain.

Inspektor, intendant, steward, overseer.

Insteg, entry, influence.

Instifta, to institute.

Instiftelse, institution.

Instrument, instrument.

Instundande, approaching.

Inställa, (upphöra med) to suspend; (sig), to appear.

Inställelse, appearance.

[210]

Instämma, to summon, to appear (before).

Intagande, charming.

Intala, to persuade.

Inteckning, mortgage.

Intendant, director, manager.

Intet, nothing, nought.

Intill, till, until, to.

Intresse, interest.

Intressera, to interest.

Intryck, impression.

Intrång, prejudice, injury.

Inträde, entrance, entry.

Inträffa, to happen.

Intyg, certificate.

Intyga, to testify, to attest.

Inunder, underneath, under.

Inuti, within.

Inveckla, to wrap up, to involve; —d, intricate.

Invigning, inauguration.

Invånare, inhabitant.

Invända, to object (to).

Invändig, interior, internal.

Invändning, objection.

Invärtes, inward, intestine.

Inåt, inward.

Is, ice.

Ispigg, icicle.

Ister, lard, fat.

J.

Ja, yes; ja så! indeed!

Jacka, jacket.

Jag, I; — sjelf, I myself.

Jaga, to hunt.

Jagt, chase, hunting; gå på —, to go hunting.

Jagtväska, game-bag.

Jaka, to consent, to agree.

Jakt, yacht.

Januari, January.

Jembredd, i —, side by side; abreast.

Jemföra, to compare.

Jemförelse, comparison.

Jemn, even, plain.

Jemngod, equal (to), as good (as).

Jemnlike, equal.

Jemnt, continually.

Jemte, near, besides.

Jern, iron.

Jernarbete, iron-work.

Jernklädd, iron-clad.

Jernverk, iron-works.

Jernväg, railway, railroad.

Jernvägsskena, rail.

Jernvägsvagn, wagon.

Jernålder, iron age.

Jesuit, Jesuit.

Jo, yes, ya.

Jollra, to chat, to tattle.

Jord, earth; soil, ground.

Jordbruk, agriculture, farming.

Jordbrukare, farmer.

Jordbäfning, earthquake.

Jordfästa, to bury.

Jordgubbe, strawberry.

Jordmån, soil.

Ju, the; — förr desto hellre, the sooner, the better.

Jubel, enthusiasm, triumph.

Jude, jew.

Jul, Christmas.

Julafton, Christmas-eve.

Juli, July.

Jungfru, virgin, maid.

Juni, June.

Jurist, barrister, lawyer.

Just, just, exactly.

Juvel, jewel, gem.

Juvelskrin, jewel-box, jewel-casket.

Jäf, challenge.

Jäfva, to challenge.

Jägare, hunter, huntsman.

Jämmer, lamentation.

Jämmerlig, miserable.

Jäsa, to ferment.

Jäst, yeast.

Jätte, giant.

Jättelik, gigantic.

Jökel, glacier.

K.

Kabel, cable.

Kabiljo, codfish.

Kackerlacka, cockroach.

Kackla, to cackle, to gobble.

Kadett, cadet.

Kafe, coffee-house, café.

Kaffe, coffee.

Kaja, jackdaw.

Kajuta, cabin, great cabin.

Kaka, cake.

Kakelugnsvrå, chimney-corner.

Kalas, banquet.

Kalf, calf; —kött, veal.

Kalk, lime.

Kalkon, turkey.

Kall, cold, chill.

Kalla, to call, to name.

Kallelse, vocation.

Kam, comb; kamma, to comb.

Kammare, chamber.

Kamp, conflict, combat.

Kamrat, comrade, fellow, mate, chum.

Kanal, channel, canal.

Kanalje, villain, rascal.

Kanarifogel, canary-bird.

Kanel, cinnamon.

Kanelbrun, canel brown.

Kanhända, perhaps, maybe, perchance.

Kanin, rabbit.

Kanna, can, tankard.

Kanon, cannon, gun.

Kanske, perhaps, maybe.

Kant, border, edge.

Kantband, braid.

Kantra, to capsize.

Kapell, chapel.

Kapitel, chapter.

Kapital, capital, stock, fund.

Kapplöpning, race.

Kappa, cloak.

Kappsäck, portmanteau, valise.

Kapten, captain.

Kar, large tub.

Karafin, decanter.

Karakter, character.

Karda, to card.

Karl, man, fellow.

Karott, deep plate.

Karp, carp.

Karta, map.

Kassa, cash.

[211]
[212]

Byn Outiri i Central-Afrika.

[213]

Kassör, cashier.

Kasta, to cast, to throw.

Kastanje, chestnut.

Kastrull, stew-pan.

Katt, cat.

Kavaljer, cavalier, beau.

Kavalleri, cavalry, horse.

Kavat, cocky, confident, pert.

Kaxe, bully, blusterer.

Kedja, chain.

Kejsare, emperor.

Kif, strife, quarrel.

Kikare, telescope; opera-glass.

Kind, cheek.

Kinkig, querulous; ticklish.

Kista, chest; lik—, coffin.

Kitt, putty.

Kittel, kettle.

Kittla, to tickle.

Kittlig, ticklish.

Kjortel, petticoat.

Klack, heel.

Klaga, to complain (öfver, of; för, to), to lament.

Klagomål, complaint.

Klander, censure, blame.

Klandra, to censure.

Klang, ring, clang, jingle, jingling.

Klappa, to knock (at).

Klar, clear, plain.

Klase, cluster, bunch.

Klass, class, order.

Klen, weak, crazy.

Klensmed, locksmith.

Klentrogen, incredulous.

Klia, to itch.

Klibbig, glutinous, viscous, sticky.

Klifva, to climb, to mount.

Klimat, climate.

Klimp, lump; dumpling.

Klinga, to sound.

Klint (bergklint), rock.

Klippa, (en) rock; (att) to cut.

Klipsk, waggish, cunning.

Klister, paste.

Klo, claw, clutch.

Klocka, (fickur) watch; (väggklocka) clock; (ring-) bell; hvad är klockan? what o’clock is it? what’s the time?

Klockare, sacristan.

Klockkedja, watch-chain.

Klok, wise, prudent, cunning.

Klokhet, prudence.

Kloster, cloister, convent.

Klot, globe, ball.

Klubb, club.

Klubba, club.

Klufven, split, cleft.

Klump, lump; —ig, clumsy.

Klunk, gulp, draught.

Klyfva, to cleave, to split.

Kläda, to dress, to clothe; (passa) to become, to suit.

Kläde, cloth; —r, clothes.

Klädesborste, clothes-brush.

Klädning, suit; gown.

Klämma, to squeeze.

Klämta, to chime, to toll.

Klättra, to climb.

Knacka, to knock, to tap.

Knall, report, thunder.

Knapp, button; —nål, pin.

Knapp (ringa), scanty, narrow, short.

Knappt, scarcely.

Knep, trick.

Knif, knife.

Knipa, to pinch.

Knippa, bundle, bunch.

Kniptång, pincers, wire-nippers, cutting-nippers.

Knoge, knuckle.

Knopp, bud.

Knot, grumbling.

Knota, to grumble, to growl.

Knussel, pinching, stinginess.

Knusslig, stingy.

Knut, knot.

Knyck, jerk.

Knyta, to knit, to tie.

Knyte, bundle, fardel.

Knytnäfve, fist.

Knä, knee; —böja, to kneel.

Knäbyxor, knee-breeches, (barns) knickerbockers.

Knäck, (fatal) blow.

Knäck, snap.

Knäppa, to button.

Knöl, bump, knob.

Ko, cow.

Kock, cook.

Koffert, coffer, trunk.

Koka, to boil.

Kokerska, woman cook.

Kol, (sten-) coal; (trä-) charcoal.

Komedi, comedy, play.

Komma, to come, to arrive.

Komma sig, to rally, to come to.

Kommun, commune, parish.

Kommunalutskylder, local taxation.

Komplott, plot, conspiracy.

Koncentrera, to concentrate.

Konkurs, bankruptcy.

Konkursmessig, insolvent.

Konsert, concert.

Konst, art, artifice; (knep) trick.

Konstnär, artist.

Kontor, office.

Kontorist, clerk.

Kontrakt, contract, agreement.

Konung, king; —arike, kingdom.

Kontant (om penningar), ready; (om betalning) in cash.

Kopia, copy.

Kopp, cup.

Koppar, copper.

Kopparorm, blind-worm, brazen serpent.

Kopparslagare, coppersmith, brazier.

Koppel, cry, pack, kennel.

Koppla, to couple, to join, to link, to shackle.

Koppor, smallpox.

Kor, choir, quire; (afdelning i en kyrka) choir, chancel.

Korall, coral.

Koralsång, choral song.

Korf, sausage.

Korg, basket, hamper.

Kork, cork; —skruf, corkscrew.

Korn, barley; sädes—, corn.

Korp, raven.

Korrekt, correct, faultless.

Korrespondens, correspondence.

Korridor, corridor, passage.

Kors, cross; kors! bless me!

Korsfästa, to crucify.

Kort, short, brief; kort, card; spela —, to play at cards.

Kortfattad, brief, condensed.

Korthus, card-castle.

Kortkonst, trick of cards.

Kortsynt, short-sighted.

Kortvaruhandlare, dealer in dry goods.

Kosa, course, way, route, direction.

Kost, fare, board.

Kosta, to cost; kostbar, costly.

Kostnad, cost, charge, expense.

Kostnadsfri, free of cost, free.

Kostsam, expensive, costly, dear.

Kostym, costume, suit.

Kota, vertebra.

[214]

Kotlett, cutlet, chop.

Krabat, fellow, dog.

Krabb, short; —sjö, short sea.

Krabba, crab.

Kraf, claim.

Krafla, crawl, scramble.

Kraft, force, strength.

Kraftig, powerful, strong.

Krage, collar.

Kram, goods, merchandise.

Kramhandel, mercery, dry goods.

Kramp, cramp.

Krans, garland, chaplet.

Krasslig, feeble, crazy.

Kreatur, creature, cattle, beast, animal.

Krets, circle, sphere.

Krig, war; krigare, warrior.

Krigstjenst, military service.

Kring, about.

Kristall, crystal.

Kristen, Christian.

Krita, chalk.

Kritik, criticism.

Krog, alehouse.

Krok, hook, angle.

Krokig, crooked, bent, curved.

Krokodil, crocodile.

Krokväg, roundabout way; by-path.

Krona, crown.

Kropp, body; —sbeskaffenhet, constitution; —sstraff, corporal punishment.

Krossa, to bruise, to crush.

Krubba, manger.

Kruka, pitcher, pot, jar.

Krum, curved.

Krus, (kärl) mug; (artighet) ceremony.

Krusbär, gooseberry.

Krut, gunpowder, powder.

Kry, lively, brisk, pert.

Krycka, crutch.

Krydda, spice; (att) to season.

Kryddbod, grocer’s shop.

Kryddkrämare, grocer.

Krympa, to shrink.

Krympling, cripple.

Krypa, to creep, to crawl.

Kryssa, to cruise.

Kråka, crow.

Krångel, trouble.

Krånglig, trickish.

Kräfta, craw-fish; (sjukd.) cancer.

Kräfva, to demand.

Kräk, little creature; poor creature.

Kräkas, to vomit.

Kräkmedel, vomit, emetic.

Kräla, to crawl.

Kränka, to violate.

Kräslig, rich, choice.

Krögare, alehouse-keeper.

Kröka, to bend.

Krökning, winding.

Krön, top, crown.

Kröna, to crown.

Kröning, coronation.

Kudde, cushion, pillow.

Kufva, to subdue, to conquer, to compel.

Kugge, cog.

Kujon, coward.

Kula, ball; (håla) den.

Kulen, bleak, gray, raw, chilly.

Kuliss, side-scene; bakom —erna, behind the scenes, behind the curtain.

Kulle (hatt-), crown; (jord-), hillock.

Kullerbytta, summersault, sommerset.

Kullra, to roll.

Kullslå, to knock down.

Kultur, to culture.

Kulturväxt, garden-plant.

Kummel, cairn.

Kund, customer.

Kung, king, se Konung.

Kunglig, royal.

Kungöra, to make known, to publish, to advertise.

Kungörelse, publication.

Kunna, to be able, to know; can.

Kunskap, knowledge.

Kupa, hive.

Kurs, course.

Kursnotering, quotation of rates.

Kurtis, love-making, flirtation.

Kurtisera, to coax, to court.

Kusin, cousin.

Kusk, coachman; —bock, box.

Kust, coast, shore.

Kutter, cutter.

Kuttra, to coo.

Kuvert, envelope, cover.

Kyckling, chick, chicken.

Kyla, chill.

Kylig, chilly.

Kypare, waiter.

Kyrka, church.

Kyrkogård, cemetery.

Kyrkoherde, parson, rector.

Kysk, chaste.

Kyss, kiss; —a, to kiss.

Kåda, resin, gum.

Kål, cabbage.

Kålrot, Swedish turnip.

Kåre, cat’s paw.

Käck, brave, bold.

Kägla, pin; spela —or, to play at nine-pins.

Käk, jaw.

Käle, frost.

Kälke, sledge.

Källa, fountain; source.

Källardisk, bar.

Källare, cellar; tavern.

Kält, nagging.

Kämpa, to contend, to struggle.

Kängor, half-boots.

Känna, to know, to feel.

Kännbar, sensible.

Kännedom, knowledge.

Kännemärke, mark, sign.

Känsel, feeling, touch.

Känsla, feeling, sense.

Känslolös, insensible.

Käpp, stick, cane.

Kär, dear; enamored.

Kära, to sue, to prosecute.

Kärande, plaintiff.

Käresta, sweetheart.

Kärf, crab, crabbed, rough.

Kärfve, sheaf, gait.

Käring, old woman, hag.

Kärkommen, welcome.

Kärl, vessel.

Kärlek, love, affection.

Kärleksfull, affectionate, loving.

Kärleksbref, love-letter.

Kärleksförklaring, declaration of love.

Kärlig, amorous.

Kärna, kernel, stone.

Kärna (smör-) churn; att — to churn.

Kärr, fen, marsh, bog.

Kärrmark, bog-land.

Kärra, cart.

Käxa, to bother, to worry.

Kök, kitchen.

Köksa, kitchen-maid, cook.

Köl, keel.

Köld, cold, frost.

Kön, sex.

Köp, purchase.

Köpa, to buy, to purchase.

Köping, borough.

Köpman, merchant.

Köra, to drive.

[215]

Körsbär, cherry.

Körsnär, fur-merchant, furrier.

Körsven, driver, coachman.

Körtel, glandule.

Kött, flesh, meat.

Köttbod, butcher’s shop.

Köttig, fleshy.

Köttsoppa, gravy soup.

L.

Labb, paw.

Labyrint, labyrinth.

Lack, sealing-wax; —a, to seal.

Lada, barn.

Ladda, to charge, to load.

Laddstock, gunstick, ramrod.

Ladugård, dairy, farm.

Laf, lichen.

Lafve, trough, lime-pit.

Lag, law; (hvarf) bed.

Laga (tillreda), to prepare; (reparera) to mend; (ställa till) to take care, to cause.

Lager (träd), laurel; (förråd) stock; (hvarf) stratum.

Laggiltig, valid, sanctioned by law, legal.

Lagkarl, lawyer.

Laglig, legal, lawful.

Laglös, lawless.

Lagning, mending.

Lagom, just enough.

Lagra, to store.

Lagstiftning, legislation.

Lagsökning, lawsuit.

Lakan, sheet.

Lakej, footman.

Lakrits, liquorice.

Lam, lame.

Lamm, lamb.

Lampa, lamp.

Lampveke, lamp-wick.

Land, land, country, ground.

Landskap, province.

Landstrykare, tramp, vagabond.

Landsväg, highway, highroad.

Landsätta, to land, to disembark.

Landtbruk, agriculture, husbandry.

Landtegendom, estate.

Landtmätare, land-surveyor.

Lans, lance.

Lapp, piece, patch, botch.

Lappa, to patch, to botch.

Lappri, trifle, bagatelle.

Larm, alarm, bustle, noise.

Larmklocka, alarm-clock.

Larv, caterpillar.

Lass, load.

Last (tyngd), burden, charge; (skepps-) cargo; (fel) vice.

Lastbar, vicious, wicked.

Lastgammal, very old; aged, over-old.

Lat, lazy, idle, sluggish.

Latin, Latin.

Latmansgöra, lazy work.

Lava, lava.

Lavemang, clyster.

Lavett, carriage, bed, mounting, frame.

Lax, salmon.

Laxera, to purge.

Le, to smile (at, on).

Led (stygg), odious; (slägt-) degree; (af soldater) rank; (fogning) joint; (i kedja) link.

Leda (en), disgust; (att) to lead, to conduct, to convey.

Ledamot, member, fellow.

Ledas, to dislike, to feel disgusted, to be bored.

Ledig, vacant; at leisure; (otvungen) free, easy.

Ledighet, vacancy, leisure.

Ledsaga, to guide, to conduct.

Ledsagare, guide.

Ledsam, tedious; tiresome.

Ledsen, weary (vid, of); sorry.

Ledsna, to get (ell. grow) tired (of).

Leende, smiling; smile.

Lefnad, life.

Lefnadssätt, way of life.

Lefva, to live; lef väl! farewell! lefve friheten! liberty for ever!

Lefvande, living, alive.

Lefver (en), liver.

Lefverne, life, course of life, behavior.

Lega, to hire.

Legitim, legitimate.

Lejon, lion.

Lek, sport, play, fun, game.

Leka, to play, to sport.

Lekamen, body.

Lekboll, plaything, play-ball.

Lekman, layman.

Lekplats, playing-ground.

Leksaker, playthings, toys.

Lektion, lesson.

Lem, limb, member.

Lemna, to leave; to deliver, to afford, to relinquish.

Lemning, residue, remnant.

Len, soft.

Lera, clay.

Lerkärl, earthen vessel.

Leta, to seek, to search.

Leverans, delivery.

Leverera, to deliver.

Lexa, lesson.

Lexikon, dictionary.

Liberal, liberal.

Lida, to suffer, to undergo.

Lidande, suffering.

Lidelse, passion.

Liderlig, dissolute.

Lif, life; (liflighet) vivacity; (midja) body, waist.

Lifförsäkring, life-insurance.

Liflig, lively, brisk.

Liflös, lifeless.

Lifnära sig, to get one’s livelihood.

Lifsfara, danger of life.

Lifsmedel, provision.

Lifsstraff, capital punishment, vid —, on pain of death.

Lifstid, lifetime.

Lifstycke, corset.

Ligga, to lie.

Lik (ett), corpse, dead body; (liknande) similar; (till utseende) like, alike; (till antal) equal.

Lika, alike; —ledes, likewise.

Like, equal, match.

Likgiltig, indifferent; —het, indifference.

Likhet, resemblance.

Likkista, coffin.

Likmätig, conformable, in conformity with.

Likna, to resemble.

Liknelse, allegory, parable.

Liknöjd, careless, indifferent.

Liksom, as; — om, as if.

[216]

Likstäld, equal (with), on par (with).

Liktorn, corn.

Liktydig, synonymous.

Liktåg, funeral train.

Likvagn, hearse.

Likväl, yet, however.

Lilja, lily.

Lim, glue.

Limpa, loaf.

Lin, flax.

Lina, line, rope.

Lind, lime-tree.

Linda, to swaddle, to wrap.

Lindebarn, infant in arms.

Lindra, to soften, to mitigate.

Lindring, ease, relief.

Lineal, ruler.

Linie, line.

Linne, linen.

Liqvid, payment.

Liqvidera, to pay.

Lisa, relief, to relieve.

List (slughet), fraud, wile, artifice; (kant) list.

Lista, list, catalogue.

Listig, cunning, sly.

Lit, trust, faith, confidence.

Lita (på), to depend (upon), to rely (on); to confide (in).

Liten, little, small, short; litet, a little.

Ljud, sound, noise; —lig, loud.

Ljuf, sweet, delightful.

Ljuga, to lie; —re, liar.

Ljum, lukewarm.

Ljung, heath, ling, heather.

Ljunga, to lighten, to flash.

Ljus (klar), light, bright, clear; (sken) light; (talg-, stearin-) candle; (vax-) taper.

Ljusblå, light blue.

Ljusbrun, light brown.

Ljusglimt, glimpse of light.

Ljushårig, light-haired, blonde.

Ljussax, a pair of snuffers.

Ljusstake, candlestick.

Ljusstöpare, chandler.

Ljuta, to make, to pour; — döden, to perish.

Lock (gryt-), lid, cover; (hår-) lock, curl.

Locka, to allure, to entice.

Lockig, curled, curly.

Lockmat, bait, lure.

Lod, weight, lead.

Lodjur, lynx.

Lodlina, lead-line, sounding-line.

Lodrät, perpendicular.

Lof (tillåtelse), leave; (skol-) holiday; (beröm) praise.

Lofva, to promise; to praise.

Loflig, permissible, allowable.

Lofsjunga, to sing the praise of.

Lofsång, hymn of praise.

Loge (lada), barn.

Lopp, course, career.

Loppa, flea.

Lossa, to loosen, to slacken; to discharge; to unload.

Lots, pilot.

Lott, lot, share, portion.

Lotteri, lottery.

Lottsedel, ticket.

Lucka, shutter, wicket; (dörr-) slider.

Lucker, mellow, loose.

Luden, hairy, shaggy.

Luft, air.

Lufttom, void of air.

Lufttryck, atmospheric pressure.

Lugn, calm, quiet.

Lugna sig, to calm one’s self.

Lukt, smell, scent; —a, to smell.

Lummig, leafy, dense.

Lumpor, rags.

Lumpsamlare, ragman, ragpicker.

Lund, grove.

Lunga, lung; (djur-) light.

Lungsot, consumption.

Lur (sömn), nap, doze; (försåt) ambush.

Lurfvig, rough, rugged, shaggy.

Lus, louse; löss, lice.

Lust, mind, fancy.

Lustig, merry; pleasant.

Lustspel, comedy.

Lut, lye; (tvätt-) buck, lye.

Luta, to lean, to stoop.

Lutning, inclination.

Lycka, fortune, chance, luck, happiness, success.

Lyckas, to succeed.

Lycklig, happy, successful.

Lyckträff, lucky chance.

Lyckönska, to congratulate.

Lyckönskan, congratulation.

Lyda, to obey, to comply with; det lyder så, it runs thus.

Lydig, obedient; dutiful.

Lydkonung, tributary king.

Lydnad, obedience.

Lyfta, to lift.

Lykta, (en), lantern; (att) to end.

Lymmel, knave, rogue, rascal.

Lynne, humor, temper.

Lyra, lyre.

Lysa, to light; to shine.

Lysning, bans (of marriage).

Lyssna, to listen, to hearken.

Lyte, defect, blemish.

Lyx, luxury.

Låda, box; drawer.

Låg, low, humble, mean, base.

Låga, flame; to flame.

Lågmält, low-voiced, low, subdued.

Lågsinnad, low-minded, mean, base.

Lån, loan.

Låna (af), to borrow (from); (till) to lend (to), to loan, — ut mot ränta, to loan on interest.

Lång, long, tall, high.

Långsam, slow, tardy.

Långsynt, far-sighted.

Långsökt, far-fetched, strained.

Långt, long, much, far.

Lår, thigh, buttock, leg.

Lås, lock; låsa, to lock.

Låta, (tillåta), to let, to allow, to suffer, to permit; (föranleda) to get, to cause.

Låtsa, to make as if, to feign.

Läcker, delicate, dainty.

Läckerhet, delicacy.

Läder, leather.

Läge, situation, position.

Lägenhet, opportunity.

Läger, camp.

Lägga, to lay, to put, to place.

Läglig, seasonable, proper, fit, opportune.

Lägre, lower; lägst, lowest.

Läka, to heal, to cure.

Läkare, physician, doctor.

Läkemedel, medicine, remedy.

Lämpa, to adjust, to suit.

Lämplig, applicable, fit, proper, appropriate.

Län, county, shire.

Lända, to serve (to), to tend (to).

Längd, length.

Länge, long; — sedan, long ago, long since; längre, longer.

Längs efter, along, lengthwise.

Längta, to long, to desire.

Länk, link.

Läns, empty, dry, free.

[217]
[218]

Invånare från oasen Merv i Asiatiska Ryssland.

[219]

Länstol, easy chair.

Läpp, lip; läppja, to lip.

Lära, to teach; — sig, to learn; — utantill, to learn by heart; — (en) doctrine; (yrke) apprenticeship.

Läraktig, docile.

Lärare, teacher, master.

Lärd, learned, scholar.

Lärdom, learning, erudition.

Lärft, linen.

Lärgosse, apprentice.

Lärjunge, disciple, pupil.

Lärka, lark, sky-lark.

Lärling, apprentice.

Lärorik, instructive.

Lärotid, apprenticeship.

Läsa, to read; läsare, reader; (sekt) pietist.

Läska, to refresh, to cool.

Läskpapper, blotting-paper.

Läslig, legible, readable.

Läspa, to lisp.

Läst (skomakare-), last.

Läte, cry, sound.

Lätt, light, (att göra) easy; easily.

Lättfärdig, wanton, frivolous.

Lätthet, facility.

Lättja, laziness, idleness.

Lättrogen, credulous.

Lättrogenhet, credulity.

Lättrörd, sensible.

Lättsinnig, frivolous.

Lättsinnighet, levity.

Löda, to solder.

Lödder, lather.

Löf, leaf, foliage.

Löfsal, bower.

Löfte, vow, promise.

Lögn, lie.

Löje, laughter.

Löjlig, ridiculous, comical.

Löjtnant, lieutenant.

Lök, onion, (stånd) garlic.

Lömsk, malicious.

Lön, salary, pay, wages; (belöning), reward, recompense.

Löna, to reward.

Lönn (träd), maple, mapletree.

Lönnmördare, assassin.

Löpa, to run.

Lördag, Saturday.

Lös, loose, free, slack.

Lösa, to loose, to untie.

Lösdrifvare, vagabond, tramp.

Löspenningar, small money, change.

M.

Madam, titel på gifta qvinnor af alla klasser är Mistress (förkortadt Mrs.); vid tilltal användes äfven Madam, men aldrig i förening med namnet. Madam Andersson, Mrs. A.

Madrass, mattress.

Magasin, (tidskrift) magazine, (förvaringshus) storehouse.

Mage, stomach, belly.

Mager, lean, thin, meagre.

Magra, to grow lean.

Magt, might, power, authority.

Magtlös, feeble, faint.

Magtpåliggande, of great moment, momentous, important.

Magtspråk, peremptory language.

Mahogny, mahogany.

Maj, May.

Majestät, majesty.

Major, major.

Majs, corn, Indian corn.

Maka, spouse, wife.

Makalös, incomparable, peerless.

Make (like), match; (gift man) spouse.

Maklig, commodious.

Makrill, mackerel.

Makulatur, waste-paper.

Mala, to grind.

Malm, metal; ore.

Malt, malt.

Maläten, moth-eaten.

Mamma, mamma, mam.

Mamsell, miss, young lady.

Man, one, (äkta —) husband.

Mana, to exhort, to urge.

Mandel, almond.

Mandom, manhood.

Mangel, mangle.

Manlig, male, manly.

Mantel, mantel, cloak, robe.

Manöver, manœuvre, movement.

Mara, nightmare.

Marginal, margin.

Mark, ground, field.

Markatta, monkey.

Markera, to mark.

Marknad, fair.

Marmor, marble.

Mars, March, (planeten) Mars.

Martyr, martyr; —dom, martyrdom.

Mask, worm; (ansigts-) mask.

Maskerad, masquerade.

Maskin, machine, engine.

Massa, mass.

Mast, mast.

Mat, victuals, food, meat.

Matematik, mathematics.

Matgäst, boarder.

Matros, sailor.

Matsal, dining-room.

Matsedel, bill of fare.

Matsked, tablespoon.

Matsäck, knapsack, provision.

Matt, weak, faint, feeble.

Matta, (en) carpet; (att) to fatigue, to weary.

Matvaror, eatables, food, provisions.

Med, with; — mindre, unless.

Medalj, medal.

Medan, while, whilst.

Medbrottsling, accomplice.

Meddela, to communicate.

Medel, means, expedient, way.

Medelmåtta, mediocrity.

Medelmåttig, mediocre, middling.

Medelst, by means of, by.

Medfödd, innate, born with.

Medfölja, to make company, to go along with, to follow, to accompany.

Medföra, to bring along with.

Medgifva, to admit, to grant, to permit.

Medgång, prosperity.

Medhjelpare, assistant.

Medhåll, support.

Medicin, medicine.

Medla, to mediate (between).

Medlare, mediator, conciliator.

Medlem, member, fellow.

Medlidande, compassion, pity.

Medsökande, rival, competitor.

[220]

Medtäflare, rival.

Medverka, to co-operate.

Medvetande, consciousness.

Medveten, conscious (of).

Medvind, prosperous (favorable, fair), wind; ha —, to go before the wind.

Medömkan, compassion, pity.

Mejeri, dairy, creamery.

Mejsel, chisel.

Mekanik, mechanics.

Mellan, between.

Mellerst, central, middle.

Melodi, melody, tune, strain, air.

Melon, melon.

Men, but.

Mena, to mean, to think.

Mened, perjury.

Menför, lame, crippled, maimed, infirm, disabled.

Menige man, the people, the general public.

Mening (åsigt), opinion; (betydelse), sense, meaning; (afsigt), design; (sats), sentence.

Menlig, detrimental, injurious.

Menlös, innocent, harmless.

Menniska, man.

Menniskoslägte, mankind.

Mensklig, human.

Mer, more; med mera, and so forth.

Merg, marrow.

Merla, staple.

Messa, mass.

Messing, brass.

Messling, measles.

Mest, most.

Meta, to angle.

Metall, metal, brass.

Metkrok, angling-hook, fish-hook.

Metspö, angling- (ell. fishing-) rod.

Middag, noon; —småltid, dinner.

Midnatt, midnight.

Midsommar, midsummer.

Midt, — emellan, in the middle, in the midst; — emot, opposite to; — i, in the middle of.

Mig, me.

Mil, mile.

Mild, mild, kind, gentle, soft.

Mildhet, clemency, mildness.

Militär, military man, soldier.

Million, million.

Min, my, mine; — (utseende) look, countenance, face.

Minderårig, under age.

Mindre, less, smaller.

Minister, minister, secretary; stats—, Secretary of state.

Minnas, to remember.

Minne, memory, mind.

Minnesvård, monument.

Minnesvärd, memorable.

Minsann, indeed.

Minska, to lessen, to diminish.

Minskning, diminution.

Minst, least, smallest.

Minut, minute.

Minutera, to retail.

Missbelåten, discontented.

Missbruk, abuse; —a, to abuse.

Missfall, abortion, unnatural birth.

Missförstå, misunderstand, misinterpret.

Missförstånd, misconception, misunderstanding.

Missgerning, crime.

Misshaga, to displease.

Misshandel, ill-treatment, cruelty.

Misshandla, to treat ill.

Misshushålla, to waste, to mismanage.

Misslyckas, to miscarry, to fail.

Missnöjd, discontent.

Missnöje, discontent, displeasure.

Missräkna sig, to misreckon.

Missräkning, disappointment.

Misstag, mistake, error.

Misstaga sig, to be mistaken.

Misstanke, suspicion.

Misstro, to distrust.

Misstroende, distrust, diffidence.

Misstrogen, diffident, distrustful.

Misstycka, to dislike.

Misstänka, to suspect.

Misstänksam, suspicious.

Misstänkt, suspected (of).

Missunna, to envy, to grudge.

Missväxt, bad crop, dearth.

Missöde, mischance, misfortune.

Mista, to lose.

Miste, amiss, wrong, falsely.

Mjell, dandruff; (adj.) clear, transparent.

Mjelte, spleen.

Mjuk, soft, supple.

Mjöd, mead.

Mjöl, meal, flour.

Mjölk, milk; —a, to milk.

Mjölnare, miller.

Mod, courage, heart, spirit.

Mode, fashion.

Modehandlerska, milliner.

Modell, model, pattern.

Moder, mother.

Modern, modern, fashionable.

Modfälld, low-spirited, cast down.

Modig, courageous, valiant, stout, bold.

Modlös, crestfallen, downhearted.

Mogen, ripe, mature.

Mogna, to ripen.

Moln, cloud.

Monark, monarch; —i, monarchy.

Monument, monument.

Mops, pug, pug-dog.

Moral, moral, morality.

Moras, marsh, fen, bog.

Morbror, uncle; morfar, grandfather; mormor, grandmother.

Mord, murder, homicide.

Morgon, morning, morrow; i —, to morrow; i morgse, this morning.

Morgonbön, morning prayer.

Morgondagg, morning dew.

Morgondrägt, morning dress.

Morgonfrisk, smart, fresh.

Morgonrodnad, dawn of day.

Morgontidning, morning paper.

Mormor, grandmother.

Morot, carrot.

Morra, to growl.

Morsk, bold, game.

Mortel, mortar.

Mos, pulp.

Mossa, moss.

Moster, aunt.

Mot, against.

Motbjudande, disagreeable.

Motbok, pass-book.

Motgift, antidote.

Motgång, adversity.

Motsats, opposition.

Motsträfvig, repugnant.

Motstå, to resist, to withstand, to oppose.

Motstånd, resistance.

Motståndare, adversary.

[221]

Motsvarighet, correspondence.

Motsägelse, contradiction.

Motverka, to counteract.

Motvilja, repugnance, reluctance, dislike.

Motvillig, reluctant, unwilling.

Motvind, head-wind.

Motväga, counterbalance.

Motvärn, defence; sätta sig till —, to make resistance, to oppose.

Mudder, mud.

Muddra, to dredge.

Muff, muff.

Mugg, mug.

Mulen, cloudy, gloomy, sad.

Mull, mould, earth, dust.

Mullra, to rumble.

Mullvad, mole, mole warp.

Mulna, to cloud over, to get cloudy.

Multna, to moulder, to decay, to rot.

Mulåsna, mule.

Mumla, to mumble, to mutter.

Mun, mouth; —lack, wafer.

Munförråd, provisions.

Munk, friar, monk.

Munlås, muzzle.

Munsbit, morsel, mouthful.

Munter, cheerful, merry.

Muntlig, verbal.

Muntra, to cheer up.

Munvatten, gargle.

Munvig, ready-spoken.

Munväder, empty words; talk.

Mur, wall; mura, to wall.

Murare, bricklayer, mason.

Murgröna, ivy.

Mursten, brick.

Mus, mouse; möss, mice.

Musik, music.

Musikalisk, musical.

Musikant, musician.

Muskel, muscle.

Mustasch, mustache, mustachio.

Mustig, juicy, sappy; (bildl.) coarse, gross, obscene.

Muta, to bribe; mutor, bribes.

Mycken, much; mycket, very.

Mygga, gnat, mosquito.

Myndig, of age; bli —, to come to full age, to be of age.

Myndling, ward, pupil, charge.

Mynna ut i, to open out into.

Mynning, mouth, (på skjutvapen) muzzle.

Mynt, money, coin; (—verk) mint; —a, to coin.

Myra, ant.

Myrländ, boggy, swampy, marshy.

Myrten, myrtle.

Mysk, musk.

Myteri, mutiny.

, may, can; hur mår ni? how do you do? how do you feel? how are you?

Måfå, på —, at random.

Måg, son-in-law.

Mål (tungo-), speech, language, tongue; (sak) case; (syfte-) aim; (mått) measure; (måltid) meal.

Måla, to paint; —re, painter.

Målning, picture, painting.

Målsman, guardian, ward.

Måltid, meal, repast, banquet.

Mån, (måtto) measure; i någon —, in some measure; (ifrig) careful (of), solicitous (about).

Månad, month.

Måndag, Monday, fri måndag, Saint Monday.

Måne, moon; —sken, moonshine.

Många, mången, many; ganska —, a great many.

Månggifte, polygamy.

Månne, do you think?; månne det är sannt? is it true, do you think? månne han ej vill? perhaps he will not?

Månsken, moonshine, moonlight.

Mård, marten.

Måste, must, to be obliged.

Mått, measure.

Måtta, measure, moderation.

Måttlig, moderate, middling.

Mägtig, powerful, mighty.

Mäkla, to broke, to job.

Mäklare, broker.

Mäld, grist, multure.

Mälta, to malt.

Mängd, multitude; a great deal (of).

Märka, to perceive, to observe.

Mästare, master.

Mästarebref, certificate of mastership.

Mästerstycke, masterpiece.

Mäta, to measure.

Mätt, satisfied; jag är —, I can eat no more.

, maid, maiden, virgin.

Möbel, piece of furniture; möbler, furniture.

Möblera, to furnish.

Möda, pain, trouble, toil; det lönar ej mödan, it is not worth while.

Möderne, på —t, on the mother’s side; möderne arf, maternal inheritance.

Mödosam, painful, tiresome, troublesome.

Mögel, mould; möglig, mouldy.

Möjlig, possible.

Möjligen, possibly.

Möjlighet, possibility.

Mönster, pattern, model.

Mönstra, to muster, to review.

Mör, tender.

Mörda, to murder, to assassinate.

Mördare, murderer, assassin.

Mörk, obscure, dark.

Mörkblå, dark blue; mörkbrun, dark brown.

Mörker, obscurity, darkness.

Mörklagd, of a dark complexion, dark complexioned; dark, dusky.

Mörsare, mortar, mortar-piece.

Mössa, cap, bonnet.

Möta, to meet, to go to meet.

Mötas, to meet.

Möte, meeting.

[222]

N.

Nackdel, disadvantage, detriment.

Nacke, neck.

Nafle, navel.

Nagel, nail.

Naken, naked, nude.

Nalkas, to approach.

Namn, name.

Namnam, sweetmeats.

Namngifva, to nominate, to call by name.

Namnkunnig, renowned; —het, renown, fame.

Namnlös, nameless, unnamed.

Namnsdag, anniversary.

Nappa, to catch, to snatch.

Narr, fool.

Narra, to delude, to deceive.

Narraktig, foolish.

Narri, joke, jest.

Nation, nation; nationel, national.

Natt, night; i —, this night, to night; —vard, Lord’s supper.

Natur, nature, temper.

Naturforskare, natural philosopher.

Naturlig, natural.

Ned, down.

Nedanför, below.

Nederlag (milit.) defeat; lida —, to be defeated; (handelsterm) store, depot.

Nederst, lowest.

Nedgång, solens —, sunset.

Nedkomst, delivery.

Nedlåta sig, to condescend.

Nedre, below; — botten, the ground floor.

Nedrig, low, mean, base.

Nedrighet, baseness, objection.

Nedskrifva, to write down.

Nedskrufva, to screw down.

Nedslagen, dejected, low-spirited.

Nedsänka, to lower.

Nedsätta, to put down, to deposit.

Neger, negro.

Nej, no, nay.

Nejd, neighborhood, environs.

Nejlika (blomma), pink (krydda) clove.

Neka, to deny, to refuse.

Nemligen, that is to say, to wit, namely, viz.

Ner, nere, down.

Nerv, nerve; —feber, nervous fever.

Neslig, ignominious, shameful, infamous.

Ni, you.

Nicka, to nod, to beckon.

Nickel, nickel.

Niga, to courtesy.

Nio, nine.

Nit, zeal; (nitnagel), rivet; (lott utan vinst), blank; —isk, zealous.

Nittio, ninety.

Nitton, nineteen.

Njugg, niggard, covetous.

Njure, kidney, rein.

Njuta, to enjoy.

Njutbar, digestible, enjoyable, eatable.

Njutning, enjoyment.

Njutningslysten, bent on pleasure.

Nog, enough.

Noga, noggrann, exact, accurate, punctual, strict.

Noggrannhet, exactness, accuracy.

Noll, zero, cipher.

Nord, north; —en, the north.

Norr, north.

Nors, smelt.

Norsk, Norwegian.

Nos, snout, nose.

Not (musik-), note; (fisk-), drag.

Notera, to note; to quote, to mark.

Notificera, to notify.

November, November.

Nu, now; — för tiden, now-a-days.

Nubb, tack, small nail.

Numera, now; after this, now-a-days.

Nummer, number.

Nunna, nun.

Nuvarande, present.

Ny, new, fresh, modern.

Nybyggare, colonist, settler.

Nybygge, colony, settlement.

Nybörjare, beginner, freshman.

Nyck, caprice, whim, freak, fancy.

Nyckel, key; —hål, key-hole.

Nyckfull, capricious, whimsical.

Nyfallen, newfallen, new (— snö, — snow).

Nyfiken, curious, inquisitive.

Nyfikenhet, curiosity.

Nyfödd, newborn.

Nygift, newly married.

Nyhet, novelty, news.

Nyligen, lately, of late.

Nykter, sober, temperate; på — mage, fasting.

Nykterhet, soberness, temperance.

Nykterhetslöfte, vow of abstinence; göra —, to take the pledge.

Nymf, nymph.

Nypa, to pinch; en — mjöl, a pinch of flour.

Nypon, hip.

Nyptång, pincers, nippers.

Nys, få — om något, to get the wind (ell. scent) of a thing.

Nysa, to sneeze.

Nysta, to wind, to bottom.

Nystan, bottom, ball.

Nyss, just now, just.

Nytt, news; på —, anew.

Nytta, utility, use, good, benefit, emolument, advantage, profit.

Nyttig, useful, good.

Nyttja, to use, to make use of.

Nyår, new year.

, (utrop) well; (uppnå), to reach.

Nåd, grace, favor; pardon; mercy.

Nådig, gracious.

Någon, somebody, anybody; some, any.

Någonsin, at any time, ever.

Någonstädes, somewhere, in some place.

Någonting, something.

Några, some; — få, a few.

Nål, (sy-) needle; (knapp-) pin.

Nålbok, needle-book.

[223]

Nålbref, packet of needles; (knappnålar) paper of pins.

Nåldyna, pin-cushion.

Nålhus, needle-case, pin-case.

Nålmakare, needle-maker, pin-maker.

Nålpenningar, pin-money.

Nålstyng, stitch.

Nålsöga, eye of a needle.

Näbb, bill, beak; —ig, pert.

Näfve, fist, hand.

Näktergal, nightingale.

Nämna, to call, to name, to mention.

Nännas, to have the heart (to); (i dålig bem.) to grudge one’s self.

Näpen, pretty, sweet.

Näpsa, to chastise, to punish.

Näpst, correction, chastisement.

När, when.

Nära, near, nigh; close; på långt —, by far.

Nära, to nourish, to feed.

Näring, nourishment; (yrke) trade.

Närma sig, to approach.

Närsynt, shortsighted.

Närvarande, present.

Närvaro, presence.

Näs, isthmus; neck of land; (udde) cape, point, promontory.

Näsa, nose.

Näsborr, nostril.

Näsduk, pocket-handkerchief.

Nässla, nettle.

Näst, next, next to.

Nästa, neighbor.

Nästan, almost, well nigh.

Näste, nest.

Näsvis, impertinent, saucy, pert, insolent, petulant.

Näsvishet, impertinence.

Nät, net.

Nätt, neat; (knappt), barely.

Nöd, necessity, need, want, distress.

Nödankare, sheet-anchor.

Nödbjuden, hard to ask.

Nöddop, discretionary baptism.

Nödfall, case of necessity, emergency.

Nödga, to oblige, to compel.

Nödlögn, shift, white lie.

Nödsaka, to compel, to force.

Nödtorft, want; necessities (of life).

Nödtvång, constraint.

Nödvändig, necessary, needful.

Nödvändighet, necessity, exigence.

Nöja sig, to be contented (with).

Nöjaktig, satisfactory.

Nöjd, content, satisfied.

Nöje, delight, pleasure.

Nöjsam, pleasant, delightful, agreeable.

Nöt, (ett), neat, head of cattle; (en) nut, filbert.

Nöta, to wear; —s, to be worn.

Nötaktig, idiotic, stupid.

Nötknäppare, nutcracker.

Nötkreatur, head of cattle; neat.

Nötkött, beef.

Nötning, wear, rubbing, fretting.

O.

Oafbruten, uninterrupted.

Oafgjord, undecided.

Oafhängig, independent.

Oafkortad, undiminished.

Oaflåtlig, unremitting, unceasing, incessant, continued.

Oafsett, apart from; apart.

Oafsigtlig, unintentional, unintended.

Oafslutad, unfinished.

Oafvislig, undeniable, indisputable.

Oaktadt, notwithstanding, though, although.

Oaktsam, careless, heedless.

Oangenäm, disagreeable.

Oanmodad, unasked, unrequested.

Oanmäld, unannounced, unintroduced.

Oanmärkt, unnoticed.

Oansenlig, inconsiderable.

Oanständig, indecent.

Oansvarig, irresponsible, unanswerable.

Oantaglig, unacceptable.

Oantastad, unmolested, undisturbed.

Oaptitlig, unsavory, disagreeable.

Oarbetad, raw (silk, cotton, etc.); (om guld, silfver) in bullion, in bars; (om jern o. d.) unwrought.

Oart, (odygd) trick, bad habit.

Oartig, naughty; impolite.

Oartighet, incivility.

Obarmhertig, uncharitable, unmerciful, pitiless.

Obebodd, uninhabited.

Obefläckad, stainless, spotless, untainted.

Obefogad, unauthorized, unwarranted, unjustified.

Obefästad, unfortified, open, defenceless.

Obegagnad, unused.

Obegriplig, incomprehensible, inconceivable.

Obegränsad, unlimited, unbounded, boundless.

Obehag, trouble, unpleasantness.

Obehaglig, unpleasant, disagreeable.

Obehinradt, without hinderance.

Obehöflig, unnecessary, needless.

Obekant, unacquainted, unknown.

Obekymrad, unconcerned.

Obemedlad, poor.

Obemärkt, unobserved.

Obenägen, unwilling, averse.

Obeqväm, inconvenient.

Obeqvämlighet, inconvenience.

Oberedd, unprepared.

Oberoende, independent.

Oberäknad, uncounted (for).

Oberättigad, unauthorized.

Oberömd, fameless; obscure.

Oberörd, unaffected.

Obeskedlig, bad, naughty.

Obeskriflig, inexpressible.

Obeslutsam, irresolute.

[224]

Obesmittad, undefiled, immaculate.

Obesticklig, incorruptible.

Obestridd, uncontested.

Obestridlig, incontestable, indisputable.

Obestyrkt, unverified, unattested, unauthorized.

Obestånd, ruin, decay.

Obestämd, undetermined.

Obestämdhet, irresolution.

Obeständig, inconstant.

Obesvarad, unanswered; — kärlek, hopeless love.

Obesvärad, untroubled, easy, free.

Obetald, unpaid.

Obetingad, unconditional, absolute.

Obetydlig, inconsiderable.

Obetänksam, inconsiderate, rash, heedless.

Obevakad, unguarded; i ett —t ögonblick, in an unguarded moment.

Obevandrad, unversed, unskilled.

Obeveklig, inexorable.

Obevisad, unproved.

Obevittnad, unwitnessed.

Obevågen, unfavorable.

Obeväpnad, unarmed.

Obildad, unpolished, uncivilized, rough, rude, uneducated.

Obillig, unreasonable.

Objuden, uninvited, unbidden.

Oblandad, unmixed; pure.

Oblat, wafer.

Oblekt, unbleached.

Oblid, unkind, ungentle.

Oblyg, bold, impertinent.

Oborstad, rough, unpolished, uncivilized.

Obotfärdig, impenitent.

Obotlig, incurable.

Obrottslig, inviolable.

Obrukad, unused, unworn; (om jord) uncultivated.

Obrukbar, useless.

Obruklig, unfashionable, obsolete.

Obunden, unbound, untied.

Obygd, wilderness, bush, wild.

Obytt, unexchanged; vi ha ingenting —, we have nothing in common.

Obändig, intractable, ungovernable.

Oböjlig, inflexible.

Ocean, ocean.

Och, and; ock, too, even.

Ocker, usury.

Ockrare, usurer.

Också, also, likewise, too.

Odaterad, undated.

Odelad, undivided, entire, whole.

Odjur, monster.

Odla, to cultivate, to till.

Odling, cultivation, culture.

Odoga, good for nothing.

Odräglig, intolerable.

Oduglig, useless, unfit.

Odygd, vice, naughtiness.

Odygdig, vicious, wicked, naughty.

Odödlig, immortal.

Oeftergiflig, indispensable.

Oefterhärmlig, inimitable.

Oefterrättlig, incorrigible.

Oegennytta, disinterestedness.

Oegennyttig, disinterested.

Oegentlig, improper.

Oemotståndlig, irresistible.

Oemotsäglig, indisputable.

Oemottaglig, impervious, insusceptible.

Oenighet, variance, discord.

Oense, vara —, to disagree.

Oerfaren, inexperienced.

Oerhörd, unheard of, enormous.

Oersättlig, irreparable.

Ofantlig, enormous, excessive.

Ofarlig, safe, harmless.

Ofelbar, infallible.

Offentlig, public; open.

Offer, sacrifice, offering.

Officer, officer.

Offra, to sacrifice, to offer.

Ofog, mischief, nuisance.

Oformlig, shapeless.

Ofrankerad, not postpaid.

Ofreda, to disturb.

Ofri, unfree; ofrid, war, disturbance.

Ofrivillig, involuntary.

Ofruktbar, unfertile, barren, sterile.

Ofrälse, not noble, common.

Ofta, often, frequently.

Ofullbordad, unfinished, unaccomplished.

Ofullkomlig, imperfect.

Ofullständig, incomplete.

Ofvan, above, over.

Ofvannämnd, above mentioned.

Ofärd, ruin, misfortune, disaster, destruction; bereda någons —, to work anyone’s ruin.

Ofärdig, lame, crippled.

Oförarglig, inoffensive.

Oförbehållsam, unreserved.

Oförberedd, unprepared; extemporary.

Oförbätterlig, incorrigible, beyond correction.

Ofördelaktig, disadvantageous.

Oförderfvad, uncorrupted.

Ofördragsam, intolerant, illiberal, narrow-minded, bigot; —het, intolerance, bigotry.

Ofördröjligen, immediately, instantly, without delay.

Oförfalskad, genuine.

Oförfärad, undaunted.

Oförgänglig, imperishable.

Oförgätlig, ever memorable.

Oförhindrad, at liberty, unprevented.

Oförliknelig, matchless, unequalled, unparalleled, unrivalled, peerless.

Oförlåtlig, unpardonable.

Oförmodad, unexpected, unlooked for.

Oförmåga, incapacity.

Oförmärkt, imperceptible.

Oförmögen, impotent, unable, incapable; (att betala) insolvent.

Oförnuft, want of reason, absurdity.

Oförnuftig, unreasonable.

Oförnöjd, discontent.

Oförnöjsam, not satisfied.

Oförrätt, injury, injustice; hämnas sina —er, to revenge one’s wrongs.

Oförsagd, undaunted, intrepid.

Oförsigtig, imprudent.

Oförsigtighet, imprudence.

Oförskräckt, intrepid, fearless, bold.

Oförskyld, unmerited, undeserved.

Oförskämd, impudent.

Oförskämdhet, impudence.

Oförsonlig, implacable.

Oförstånd, indiscretion, imprudence.

Oförstäld, unaffected, undisguised; real, true, sincere.

Oförsynt, impudent, audacious, shameless, boldfaced.

[225]
[226]

Grupp af invånare från Tibet i Central Asien.

[227]

Oförsökt, untried, (om person) inexperienced.

Oförsörjd, unprovided for.

Oförtjent, undeserved, unmerited.

Oförtruten, indefatigable, assiduous, active.

Oförtröttad, untiring, se Oförtruten.

Oförtäckt, undisguised, plain, downright.

Oförtöfvadt, instantly, immediately.

Oförutsedd, unforeseen, unlooked for, unexpected.

Oförvitlig, irreproachable.

Oförvållad, involuntary.

Oförvägen, rash, daring.

Oförvägenhet, temerity.

Oföränderlig, unchangeable.

Ogenerad, free and easy; var —, be at your ease, make yourself comfortable, consider yourself at home, you are quite at liberty.

Ogenomtränglig, impenetrable.

Ogerna, unwillingly.

Ogerning, foul deed.

Ogift, unmarried, single.

Ogilla, to disapprove.

Ogillande, disapprobation.

Ogiltig, invalid.

Ogrannlaga, indelicate.

Ograverad, unencumbered.

Ogrundad, groundless.

Ogräs, weed.

Ogudaktig, wicked, impious.

Ogunst, disgrace; —ig, unfavorable.

Ogynsam, averse, noxious, unpropitious.

Ogästvänlig, inhospitable, unfriendly.

Ogörlig, impracticable.

Ohandterlig, unwieldy, bulky, unhandy; (bildl.), unmanageable.

Ohederlig, dishonorable, dishonest, unfair.

Ohejdad, unchecked, unrestrained.

Ohelga, to profane, to desecrate.

Ohelsosam, unwholesome.

Ohjelplig, past help.

Ohyfsad, unpolished.

Ohygglig, foul, hideous.

Ohyra, vermin.

Ohågad, indisposed, disinclined.

Ohållbar, untenable; unsupportable.

Ohägn, trespass; göra —, to trespass.

Ohämmad, se Ohejdad.

Ohöflig, uncivil, uncourteous, impolite.

Ohöflighet, incivility.

Oinskränkt, unbounded, unlimited.

Ointressant, uninteresting, of no interest; dull, tedious, stupid.

Ointresserad, uninterested, unconcerned.

Oinvigd, uninitiated.

Ojemförlig, incomparable.

Ojemn, uneven, unequal; odd.

Ojäfaktig, irrefutable.

Ojäst, unfermented.

Ok, yoke.

Oklanderlig, irreproachable.

Oklar, overcast, cloudy, misty; (om vatten) muddy; (om meningar) obscure, misty.

Oklok, imprudent, unwise.

Okonstlad, artless, plain.

Oktober, October.

Okunnig, ignorant.

Okunnighet, ignorance.

Okynne, naughtiness, mischief.

Okynnig, naughty, vicious, mischievous.

Okysk, unchaste, wanton, loose, lewd.

Okänd, unknown (to).

Olag, disorder, huddle.

Olaglig, illegal, illicit, unlawful.

Olidlig, unendurable.

Olik, unlike, dissimilar.

Olika, unequal, different.

Olikhet, difference.

Oliv, olive.

Olja, oil.

Oljud, noise.

Ollon, acorn.

Oloflig, illicit, unlawful.

Olust, dislike, aversion, repugnance.

Olustig, low-spirited, drowsy.

Olycka, ill luck, misfortune, disaster, mischance.

Olycklig, unlucky, unhappy.

Olyckshändelse, mischance, accident.

Olydig, disobedient (to).

Olägenhet, inconvenience, trouble.

Oläglig, unseasonable.

Olämplig, unfit (for).

Oländig, broken, rugged, rough.

Oläraktig, indocile.

Olärd, illiterate, unlearned.

Oläslig, illegible.

Olåst (icke stängd), unlocked.

Om, again, anew, over, over again; (omkring) about; (angående) of, upon, concerning, for; (huruvida) if, whether.

Omak, trouble, inconvenience.

Omaka, odd, wrong.

Omanlig, unmanly.

Ombesörja, to arrange about.

Ombestyra, to attend to; se föreg.

Ombud, attorney, delegate.

Ombyta, to change.

Ombyte, change, variety.

Ombytlig, variable.

Omdöme, judgment, opinion.

Omedelsam, reticent, close.

Omedelbar, immediate.

Omedgörlig, intractable, perverse.

Omedveten, unconscious.

Omensklig, inhuman, cruel.

Omfamna, to embrace, to hug.

Omfatta, to embrace.

Omflyttning, removing, interchange, shift.

Omfång, circuit.

Omgestalta, transform, transfigure.

Omgift, married again.

Omgifva, to environ, to surround, to enclose.

Omgifningar, environs.

Omgjorda, engird, gird, begird.

Omgående, med —, by return, immediately.

Omgång, round, turn.

Omhulda, to nurse, to nestle, to take care of.

Omhvälfning, revolution.

Omhägna, to fence (around).

Omhänge, curtain.

Omild, inclement.

Omintetgöra, to defeat, to foil, to baffle, to frustrate.

Omkomma, to perish.

Omkostnad, charge, expense.

Omkrets, circumference, circuit, compass.

[228]

Omkring, about, round about; (vid pass) almost, about.

Omkull, down.

Omliggande, circumjacent.

Omlopp, circulation.

Omnejd, environs, surroundings.

Omnibus, omnibus, ’bus.

Omnämna, to mention.

Omogen, immature, unripe.

Omoralisk, immoral.

Omringa, to surround.

Område, territory, district.

Omrösta, to vote.

Omröstning, vote.

Omsider, at last, at length.

Omskapa, to transform.

Omskifta, to alternate, interchange.

Omskära, to circumcise; —else, circumcision.

Omslag, cover, envelop.

Omsorg, care, charge.

Omsorgsfull, careful.

Omstående, on the other side.

Omständighet, circumstance, condition, occasion.

Omständlig, circumstantial.

Omstöpa, (bildl.) to transform, to reform.

Omstörta, to overthrow, to overturn.

Omsvep, detour, beating about the bush.

Omtala, to speak of, to mention.

Omtanke, caution, consideration.

Omtvistad, contested, in dispute.

Omtyckt, beloved, in favor.

Omtänksam, considerate, prudent, cautious.

Omutlig, unbribable, strict.

Omvexla, to alternate.

Omvexling, change, vicissitude.

Omväg, round about way, circuit.

Omvända, to convert.

Omvändelse, conversion.

Omyndig, under age, minor.

Omåttlig, immoderate.

Omåttlighet, intemperance.

Omärkbar, imperceptible.

Omätlig, immense.

Omättlig, insatiable.

Omöjlig, impossible.

Onaturlig, unnatural.

Ond, bad, ill; (vredgad) angry.

Ondska, malice, malignity.

Ondskefull, malicious, malignant.

Onsdag, Wednesday.

Onyttig, useless, fruitless.

Onåd, disgrace, displeasure.

Onämnbar, unmentionable, inexpressible, nameless.

Onämnd, unmentioned.

Onäpst, unpunished.

Onödig, needless.

Oordentlig, irregular, disorderly.

Oordning, disorder, confusion.

Opartisk, impartial.

Opassande, unbeseeming.

Opasslig, indisposed.

Opera, opera.

Opersonlig, impersonal.

Opraktisk, unpractical.

Opåkallad, uncalled for.

Opålitlig, not to be depended upon.

Opåmint, unreminded; of one’s own accord.

Opåräknad, unlooked for.

Opåtänkt, unthought of.

Oqvinlig, unwomanly.

Oqväda, to abuse, to call names.

Oqvädingsord, abusive words, bad language, names.

Ord, word, vocable.

Orden, order (of knighthood).

Ordentlig, regular, orderly, punctual.

Ordentlighet, regularity.

Order, order.

Ordförande, speaker, chairman.

Ordlek, pun, quibble.

Ordna, to order, to regulate.

Ordning, order, discipline.

Ordspråk, proverb, saying, adage.

Ordvexling, debate, dispute, altercation.

Oreda, confusion, disorder.

Oredig, confused, entangled.

Oredlig, unfair, dishonest.

Oregelbunden, irregular.

Oren, dirty, unclean, impure.

Orena, to dirt, to soil, to commit nuisance.

Orenlig, uncleanly, foul, dirty.

Orenlighet, uncleanliness, impurity; filth.

Organ, organ, medium.

Organisk, organic.

Orgel, organ.

Oriktig, wrong, erroneous.

Orimlig, absurd, nonsensical.

Orimlighet, absurdity.

Orka, can, to be able.

Orkan, hurricane.

Orklös, weak, feeble, infirm.

Orlofssedel, character.

Orm, serpent, viper, adder.

Ormbunke, fern.

Ornament, ornament.

Oro, anxiety, uneasiness.

Oroa, to disquiet, to trouble, to disturb.

Orolig, uneasy, unquiet, restless, troublesome.

Orsak, cause, reason, occasion.

Ort, country, region, place, locality, quarter.

Orubbad, unaltered.

Orygglig, inflexible, irrevocable.

Oråd, ana, märka —, to take alarm.

Oräknelig, innumerable.

Orätt, injustice, wrong.

Orättfärdig, unrighteous, unjust.

Orättmätig, unlawful.

Orättvis, unjust, unfair.

Orättvisa, injustice.

Orörd, untouched, unmoved.

Orörlig, unmovable.

Os, damp, smoke.

Osalig, unblessed; cursed, unhappy.

Osammanhängande, incoherent, unconnected.

Osann, untrue, false.

Osanning, untruth, falsehood.

Osannolik, improbable.

Osedlig, immoral.

Osedvanlig, uncustomary.

Oskadad, unhurt, unharmed, sound, safe.

Oskaplig, deformed.

Oskattbar, inestimable.

Oskick, bad custom, vice, nuisance.

Oskicklig, unfit, unable, incapable, improper; unseemly.

Oskiljaktig, inseparable.

Oskrymtad, unfeigned, sincere.

Oskuld, innocence.

Oskummad, unskimmed, new.

Oskyldig, innocent.

Oslipad (om knifvar) unsharpened; (om diamanter o. d.) uncut, rough.

Osmak, distaste, disgust.

[229]

Osmaklig, insipid, disgusting.

Osminkad, unpainted, (bildl.) plain, undisguised.

Osnygg, dirty, nasty.

Oss, us.

Ost (öster), east; (en) cheese.

Ostadig, inconstant, unsteady.

Ostlig, east, easterly, eastern.

Ostraffad, unpunished.

Ostron, oyster.

Ostuderad, illiterate.

Ostyrig, ungovernable, wild.

Ostädad, disordered; unpolished.

Ostämd, untuned, out of tune.

Ostörd, undisturbed.

Osund, unwholesome.

Osviklig, infallible.

Osvuren, unsworn; osvuret är bäst, better not swear.

Osynlig, invisible.

Osäker, unsure, uncertain; (farlig) unsafe.

Osäljbar, unsalable.

Osäll, unblessed; se Olycklig.

Osälskaplig, unsocial.

Osökt, unsought, unaffected, natural.

Otack, ingratitude.

Otacksam, ungrateful.

Otalig, innumerable.

Otid, i —, untimely, unseasonably.

Otillbörlig, improper, undue.

Otillfredsstäld, unsatisfied, insufficient.

Otillgänglig, inaccessible.

Otillräcklig, insufficient.

Otillräknelig, irresponsible.

Otillåtlig, not allowed, illicit.

Otjenlig, unfit, improper, inconvenient.

Otreflig (person), unsociable.

Otro, unbelief, incredulity.

Otrogen, incredulous; false, infidel.

Otrolig, incredible, improbable, unlikely.

Otrygg, unsafe.

Otröstlig, inconsolable.

Otta, prime of day.

Ottesång, matins.

Otur, ill luck, bad luck.

Otvifvelaktig, undoubted, doubtless.

Otvungen, uncompelled, easy.

Otydlig, obscure, dark.

Otyglad, unrestrained, unchecked.

Otymplig, shapeless, uncouth.

Otålig, impatient.

Otäck, nasty, ugly.

Otänkbar, incredible, impossible.

Otät, leaky.

Oumbärlig, indispensable.

Oundviklig, inevitable.

Oupphörlig, continual.

Ouppmärksam, inattentive.

Ouppriktig, insincere, false.

Ouppsåtlig, unintentional.

Oursäktlig, inexcusable.

Outforskad, unexplored.

Outförbar, impracticable.

Outslitlig, not to be worn out.

Outsäglig, unspeakable, inexpressible.

Outtröttlig, indefatigable.

Outtömlig, inexhaustible.

Outvecklad, undeveloped.

Ovan, unaccustomed.

Ovana, bad custom.

Ovanlig, uncommon, unusual, odd.

Ovansklig, everlasting.

Ovaraktig, not durable, not lasting.

Ovarsam, incautious, heedless.

Ovedersäglig, indisputable.

Oveld, impartiality.

Overksam, inactive.

Ovetande, ignorant.

Ovett, rude language, abuse, scolding.

Ovettig, abusive, scurrilous.

Ovig, clumsy, awkward.

Ovigtig, unimportant, unessential.

Ovilja, ill will, malevolence.

Ovilkorlig, absolute.

Ovillig, unwilling, loath.

Ovis, unwise.

Oviss, uncertain, doubtful.

Ovisshet, uncertainty, suspense.

Ovårdad, neglected; (om klädsel) untidy.

Ovärdig, untidy, slovenly, careless.

Oväder, foul weather, tempest.

Ovän, enemy.

Ovänskap, enmity.

Oväntad, unexpected.

Ovärderlig, inestimable.

Ovärdig, unworthy.

Oväsen, bustle, stir, noise.

Oväsentlig, unessential, immaterial.

Oxe, ox; oxkött, beef.

Oxstek, roast beef.

Oåterkallelig, irrevocable.

Oåtkomlig, beyond one’s reach, unattainable, inaccessible.

Oädel, ignoble, mean, base.

Oäkta, bastard, not genuine.

Oändlig, infinite.

Oärlig, unfair, dishonest.

Oöfvad, unpractised, untrained.

Oöfverlagd, indeliberate.

Oöfverstiglig, insurmountable.

Oöfverträffad, unsurpassed, unexcelled.

Oöfvervinnelig, invincible.

P.

Pack, mob, vulgar.

Packa, pack, packet.

Packhus, warehouse.

Padda, toad.

Paket, parcel, packet.

Palats, palace.

Pall, footstool, stool.

Palt, blood-dumpling.

Pank, moneyless.

Panna, forehead, brow; (gryta) pan, boiler.

Pannkaka, pancake.

Pansar, armor.

Pansarklädd, armor-clad, iron-clad.

Pant, pawn, pledge.

Pantlek, forfeits.

Pantlånare, pawnbroker.

Pantsedel, pawn-ticket.

Pantsätta, to pawn.

Papegoja, parrot.

Papp, pasteboard.

Pappa, papa.

Papper, paper; —sark, sheet.

Pappersmynt, paper-money.

Par, pair, couple, brace.

[230]

Parad, parade, review; i full —, in full dress.

Paradis, paradise.

Paraply, umbrella.

Parasoll, parasol.

Parera, to ward off, to fend off.

Parti, party, faction; (äktenskap) match; (spel) game; (sälskap) company.

Partisk, partial.

Parvis, by pairs, in pairs.

Pass, pass, passage; (res—) passport.

Passa, to fit, to suit, to adapt, to become; — sig, to be fit, to become.

Passagerare, passenger.

Passande, fit, proper, convenient, becoming.

Passa på, to watch, to observe.

Pastej, pie, pastry.

Pastor, parson, curate.

Patent, patent.

Patron, squire, master.

Peka, to point (at).

Pekfinger, forefinger.

Pelare, pillar, column.

Pels, pelt, fur; (rock) fur coat.

Penna, pen.

Penning, piece of money; penny.

Penningbelopp, amount (of money).

Pennknif, penknife.

Pensel, pencil.

Peppar, pepper.

Pepparrot, horse-radish.

Perla, pearl.

Perm, cover.

Persedel, thing, article.

Persilja, parsley; prata persilja, to talk nonsense.

Person, person; character.

Personlig, personal.

Personligen, personally, in person.

Peruk, wig, periwig.

Pest, plague, pestilence.

Peta, to poke.

Piga, maid, maidservant.

Pil, arrow; (träd) willow.

Piller, pill.

Pina, to torment.

Pinbänk, rack.

Pingst, Whitsuntide.

Pinka, to make water.

Pip (rör), pipe, spout; (ljud) piping.

Pipa (att), to pipe, to whine, to whistle; (en) pipe, tube.

Pipskägg, chin-beard, imperial, goatee.

Pirum, tipsy.

Pisk, whipping, whacking.

Piska (att), to whip, to lash; (en) whip.

Pistol, pistol.

Pjes, piece; (på teatern) play; (i schack) man.

Pladder, prattle.

Plagg, garment.

Plan, plain.

Plank, paling, fence.

Planta, plant.

Plantera, to plant, to set.

Plantering, plantation.

Plats, place, spot; ledig —, vacancy.

Platt, flat, plain.

Pligg, (shoe) peg.

Pligt, duty.

Plikt, fine, mulct.

Plikta, to pay a fine.

Pliktfälla, to fine.

Plocka, to gather, to pluck.

Plog, plough.

Plommon, plum.

Plugg, plug.

Plump, clownish, coarse; vulgar, clumsy; (en) blot.

Plundra, to plunder.

Plysch, plush.

Plåga (att), to torment, to trouble, to vex; (en) torment, pain.

Plånbok, pocketbook.

Plåster, plaster.

Plåstra, to plaster; — ihop, to plaster up.

Plåt, plate.

Pläga, to use, to be wont.

Plägsed, custom, way.

Plötslig, sudden, unexpected.

Poesi, poetry.

Pojke, boy.

Pojkaktig, boyish.

Pol, pole.

Polera, to polish.

Polis, police.

Polisonger, whiskers.

Polityr, polish.

Poppel, poplar.

Porslin, china, porcelain.

Port, gate, door.

Portion, portion, share.

Portklapp, knocker.

Porto, postage; —fri, post-free.

Porträtt, portrait, picture.

Post (bref-), post, mail; (vakt) post, sentinel, guard; (sysla) employment, place; (dörr-) post.

Postkontor, post-office.

Postpapper, letter-paper.

Postpenningar, postage.

Potatis, potato, pl. potatoes.

Potta, pot.

Prakt, magnificence, state.

Praktfull, splendid.

Praktik, practice.

Praktisk, practical.

Prassel, rustle, noise.

Prassla, to sprawl, to rustle.

Prat, prattle, chat, nonsense.

Prata, to prate, to chat.

Pratmakare, tattler, chatterbox.

Pratsam, talkative, loquacious, chatty.

Precis, exact, accurate.

Predika, to preach.

Predikan, sermon.

Predikant, preacher, (prest) minister.

Predikstol, pulpit.

Preja, to fleece, to cheat.

Prejeri, extortion.

Premie, premium, reward.

Prenumerant, subscriber.

Prenumerera, to subscribe.

Present, present.

Press, press.

Prest, priest, minister, parson, clergyman.

Prick, point, dot, prick.

Princip, principle.

Prins, prince.

Pris, (på varor) price; (lof) praise; (nypa) pinch; en — snus, a pinch of snuff.

Prisbelöna, to award a prize, to reward.

Procent, per cent.

Procentare, usurer, pawnbroker.

Process, lawsuit, process.

Prof, (försök), proof, essay; (på varor) pattern, sample; (bevis) proof, mark.

Profet, prophet.

Profva, to try; to try on.

Promenad, walk.

Propp, stopple, tampion.

Prost, dean.

Protokoll, record, minutes.

[231]
[232]

En nutida grek från ön Kreta.

[233]

Proviant, provision, victuals.

Prut, protests, grumbling, murmur, bargain.

Pruta, to haggle, to bargain; — af, to abate.

Pryda, to adorn, to decorate.

Prydlig, elegant.

Prydnad, ornament.

Prygel, flog, whipping.

Prygla, to cudgel, to beat.

Prålig, showy.

Prägel, stamp.

Präktig, magnificent.

Pröfning, trial.

Pröfva, to try, to examine.

Psalm, psalm, hymn.

Puckel, bunch, hump.

Pudding, pudding.

Puder, powder.

Puff, push, box, blow.

Puls, pulse.

Pulver, powder.

Pump, pump; —a, to pump.

Pund, pound.

Pung, purse, bag.

Punkt, point.

Punktlig, punctual.

Punsch, punch.

Pust, breath of wind, blast.

Puts, trick, joke, lark.

Putsa, to scour, to snuff, to trim.

Putslustig, comical.

, on, upon, in, at.

Påbud, edict, decree, ordinance, proclamation.

Påfogel, peacock; —höna, peahen.

Påfund, invention, trick.

Påfve, pope.

Påk, cudgel.

Pålitlig, reliable.

Påminna, to remind (of); — sig, to recollect.

Påminnelse, remembrance.

Påse, bag.

Påseende, look, sight.

Påsk, Easter.

Påstå, to insist upon, to declare.

Påstötning, (vink) hint, intimation, suggestion.

Påtaglig, palpable, evident.

Päron, pear.

Pöbel, mob.

Pöl, puddle, mire, pool.

Q.

Qvacksalfvare, quack-doctor, charlatan.

Qvadrat, square.

Qvaf, close, sultry.

Qval, pang, anguish, agony.

Qvalmig, sultry.

Qvar, left, behind, remaining.

Qvarlefva, remain, relic.

Qvarn, mill.

Qvart, qvarter, quarter.

Qvarts, quartz.

Qvast, broom, besom.

Qvastkäpp, broomstick.

Qvick, witty, ingenious.

Qvickhet, wit.

Qviga, heifer.

Qvinfolk, womankind.

Qvinlig, female, effeminate.

Qvinna, woman, female.

Qvist, twig, sprig.

Qvitt, quit, rid.

Qvittens, acquittance, receipt.

Qvittera, to receipt.

Qvittra, to chirp, to twitter.

Qväda, to sing, to chant.

Qväfva, to suffocate, to stifle.

Qväka (om grodor), to croak.

Qväkare, quaker.

Qvälja, to torment, to torture.

Qväljning, —ar, nausea, sickness, qualm.

Qväll, evening; i —, this evening, to-night.

Qvällsmål, supper.

Qväsa, to quell, to quench, to quash.

R.

Rabatt (i handel), discount; (trädgårdsland) platband.

Rackare (skällsord), rascal, villain, dog, cur.

Rad, line, row, range.

Radera, to erase, to rub out.

Ragla, to reel, to stagger.

Rak, straight, upright, erect.

Raka, to shave; —knif, razor.

Raket, rocket.

Ram, frame.

Ramla (bullra), to rattle; (falla) to tumble down.

Rand, border, edge.

Rang, rank.

Rangera, to arrange, to array.

Ransaka, to examine, to scrutinize.

Ransakning, search, trial.

Rapphöns, partridge.

Rar (ovanlig), rare, uncommon; (präktig), dear, excellent, charming, delightful, exquisite.

Rasande, furious, outrageous, enraged.

Raseri, fury, madness, rage.

Rask, brisk, smart; well.

Rast, rest, repose.

Rata, to reject, to refuse.

Reda, (en) order; (att) to disentangle; — pengar, ready money, cash.

Redan, already.

Redbar, honest, candid, fair.

Redig, clear, orderly.

Redlig, honest, sincere.

Redlighet, integrity, honesty.

Redogörelse, account.

Redovisa, to account for.

Redskap, instrument, tool.

Reel, real; fair, solid, proper.

Refben, rib.

Reflektera, to reflect; (tänka) to reflect (upon, over), to meditate (upon).

Regel, (föreskrift) rule, precept; (dörr-) bolt.

Regelbunden, regular.

Regellös, irregular.

Regemente, regiment.

Regent, regent.

Regera, to govern, to reign.

Regering, reign, government.

[234]

Register (i böcker), index, table of contents; (i orgelverk) register.

Regla, to bolt, to make fast.

Regn, rain; —a, to rain.

Regnbåge, rain-bow.

Rekryt, recruit.

Religion, religion; —sfrihet, liberty of faith.

Rem, strap, thong.

Remna, cleft, chap, gap.

Ren, clean, pure; (en) reindeer; rent af, quite; — ut, plainly, openly.

Rengöra, to clean, to cleanse.

Renhållning, cleaning.

Renlig, cleanly, neat.

Rensa, to cleanse, to purge.

Rensel, knapsack, wallet.

Rep, rope, cord.

Repslagare, roper, cordmaker.

Republik, republic, commonwealth.

Resa, (en) journey, travel; (sjö-) voyage; (utflykt) trip; (att) to travel, to go; (af-) to start; — sig upp, to raise one’s self, to rise.

Resfärdig, ready to set out.

Residens, capital, residence.

Reskamrat, fellow-traveler.

Reslig, tall, high.

Resning, erection, upheaval; (uppror äfven) insurrection.

Rest, rest, remainder.

Reta, to irritate, to provoke.

Retelse, irritation.

Retlig, irritable, fretful.

Revers, (skuldförbindelse) promissory note.

Rida, to ride, to go on horseback.

Riddare, knight.

Ridderlig, chivalrous; gallant.

Rifva, to scratch; to tear.

Rik, rich, wealthy, opulent.

Rike, realm, kingdom, empire.

Rikedom, wealth, riches.

Riksdag, Parliament, Diet; —sman, member of Parliament, representative.

Rikta, (göra rik) to enrich; (peka) to point, to direct.

Riktig, right, just, proper.

Rim, rhyme; —frost, rime.

Rimmig, frosty.

Rimlig, reasonable.

Ring, ring, circle.

Ringa, (obetydlig) small, little, slight; (låg) mean, low; (att) to ring, to toll.

Ringakta, to disrespect, to disregard.

Ringaktning, disregard.

Rinna, to run, to flow.

Ris, (papper) ream; (säd) rice; (till straff) rod.

Rispa, (en) rift; (att) to scratch.

Rita, to draw, to design.

Ritare, drawer, draughtsman.

Ritning, drawing, sketch.

Ritskola, drawing-school.

Ro, (lugn) quiet, rest; för — skull, for sport’s sake; (att) to row, to oar.

Roa, to divert, to amuse.

Roder, rudder, helm.

Rodna, to blush, to turn red.

Rodnad, blush, blushing.

Rof, prey, spoil, plunder.

Rofdjur, beast (ell. animal) of prey, carnivorous animal.

Rofgirighet, rapacity.

Rofva, turnip, rape.

Rolig, pleasant, merry.

Roll, character, part; spela en —, to act a part.

Rom, (dryck) rum; (fisk-) roe.

Roman, romance, novel, tale.

Rond, round.

Rop, cry, shout, call.

Ropa, to cry, to call.

Ros, rose.

Rosa, to praise, to boast.

Rost, (på jern) rust; (halster) grate.

Rosta, to rust; — bröd, to toast bread.

Rot, root.

Rote, (i stad) ward, district; (milit.) file.

Rotfast, rooted; fixed in the ground.

Rubba, to move, to remove.

Rulla, to roll; rulle, roll.

Rum, room, apartment.

Rumla, to carouse.

Rund, round.

Rus, intoxication.

Rusa, (störta) to rush; (berusa) to intoxicate; rusig, tipsy.

Ruskig, chill, uncomfortable.

Ruskväder, chilly weather.

Russin, raisin.

Rusta, to get ready; — upp, to do up; — sig, to prepare one’s self.

Ruta, pane; square.

Ruter, diamond.

Rutig, checkered.

Rutten, rotten, putrid.

Rycka, to pull, to pluck.

Rygg, back.

Rykta, to dress, to rub.

Ryktbar, renowned, famous.

Rykte, renown, fame; report.

Rymd, space.

Rymlig, spacious, extensive.

Rymma, (innehålla) to contain, to hold; (fly) to desert, to run away.

Rymning, desertion, running away.

Rynka, gather, wrinkle.

Rysa, to shudder, to shiver.

Ryslig, horrid, dreadful, horrible.

Ryta, to roar, to bellow, to shout.

Ryttare, horseman, trooper.

Rytteri, cavalry, horse.

, raw, rough, rude; (att) se råda; jag rår ej derför, I cannot help it.

Råd, (tillgång) fortune, power; jag har icke —, I cannot afford; (tillstyrkande) counsel, advice; (församling) senate.

Råda, to counsel, to advise; (öfver) to rule, to sway.

Rådfråga, to consult.

Rådjur, roe-deer, roebuck, roe.

Rådlös, at a loss.

Rådman, alderman.

Rådpläga, to deliberate, to confer.

Rådplägning, consultation.

Rådstuga, guild-hall, town-house.

Råg, rye.

Råka, to hit; to find, to meet.

Rån, robbery.

Råna, to rob.

Rånare, robber.

Råtta, rat.

Räcka, to stretch; (gifva) to reach; (fortfara) to last, to continue.

Rädd, (för) afraid (of), fearful; (om) careful (of).

Rädda, to rescue, to save.

Räddning, rescue, deliverance.

Räddningsbåt, life-boat.

Rädisa, radish.

Rädsla, fright, fear, dread.

[235]

Räf, fox.

Räfsa, rake; to rake.

Räfsax, fox-trap, fox-gin.

Räka, shrimp.

Räkenskap, account.

Räkna, to count, to reckon, to calculate.

Räkning, account, bill.

Ränker, intrigues.

Ränna, (en) gutter; (att) to run.

Rännsten, kennel, gutter.

Ränsel, knapsack.

Ränta, interest, use.

Rät, right, straight.

Rätlinig, rectilinear.

Rätt, (rättvisa) justice, right; (mat) dish; (riktig) right, just.

Rätta, to mend, to correct; — sig efter, to comply with, to follow.

Rättegång, law-suit.

Rättelse, correction.

Rättfram, downright.

Rättfärdig, just, righteous, rightful.

Rättfärdiga, to justify.

Rättighet, right, privilege.

Rättrådig, equitable, honest.

Rättskaffenshet, integrity, probity, honesty.

Rättskaffens, true, right.

Rättvis, just, righteous.

Rättvisa, justice, equity.

Rätvinklig, rectangular.

Röd, red; —sot, dysentery.

Rödja, to clear; — bort, to clear away.

Rödvin, claret.

Röfva, to rob.

Röfvare, robber, highwayman.

Röja, to discover, to betray.

Rök, smoke; röka, to smoke.

Rön, experiment, observation, trial, essay.

Rönn, quick-tree.

Rör, (växt) reed, cane; (pipa) pipe, tube.

Röra, (sätta i rörelse), to move, to stir; (vidröra) to touch; (beveka) to move, to affect; — sig, to move; — hop, to mix together.

Rörande, pathetic, affecting, (beträffande) regarding.

Rörelse, motion, exercise; emotion; (affärs-) trade, business.

Rörig, like a mess, messy.

Rörlig, (som kan röras) movable; (som rör sig) moving.

Rös, heap of stones.

Röst, voice, vote; —rätt, right of voting.

Rösta, to vote.

Röta, to putrify, to rot, to decay.

Rötägg, addled (ell. bad) egg.

Rötmånad, the dog-days.

S.

Sabbat, sabbath; the Lord’s day.

Sabel, sabre.

Sadel, saddle; —makare, saddler.

Sadla, to saddle; — af, to take off the saddle, to unsaddle.

Saft, juice, sap.

Saga, tale, story, legend.

Sak, thing, case, business, matter.

Sakna, to miss; to want; to regret.

Sakta, gentle, soft; low; slow.

Sal, (matsal) dining-room; (konsertsal, vapensal o. d.) hall.

Salad, lettuce, salad.

Salig, blessed; min — far, my late father.

Salt, salt.

Salu, till —, for sale.

Samhälle, society, community.

Samla, to gather, to collect, to pick up.

Samling, collection; assembly.

Samma, same.

Samman, together.

Sammandrag, abridgment.

Sammanfatta, to comprise.

Sammanfoga, to join, to connect.

Sammanfogning, conjunction.

Sammanhang, connection.

Sammankomst, meeting.

Sammanmalet mjöl, coarse meal.

Sammanskott, subscription.

Sammanstötning, collision.

Sammansvärjning, conspiracy.

Sammanträde, assembly, meeting.

Sammet, velvet.

Sams, friends; äro ni icke —? are you not friends? komma om sams med, to agree with.

Samt, and, and also.

Samtal, conversation, discourse, dialogue, colloquy.

Samtala, to converse.

Samtid, present time.

Samtlig, all, altogether.

Samtycka, to consent, to agree.

Samverka, to co-operate, —an, co-operation.

Samvete, conscience.

Sand, sand.

Sandbank, bank, reef, shoal; stöta på —, to run on a bank.

Sann, true, real.

Sanning, truth.

Sannolik, likely, probable.

Sannolikhet, probability.

Sans, sense; —lös, senseless.

Sarga, to carve, to hack (at); (kälta) to nag.

Satan, Satan.

Satir, satire.

Sats, (dosis) dose; (sprängsats) composition; (saker som tillsammans bilda ett helt) set; (ansats) jump, leap; (gram.) proposition, sentence.

Sattyg, mischief, deviltry.

Sax, pair of scissors.

Schack, chess.

Se, to see, to look, to behold.

Sed, custom, fashion, manner.

Sedan, afterwards, then; ago, since.

Sedel, billet, note, bank-note.

Sedermera, afterwards, then, moreover.

Sedlig, moral; —het, morality.

Seg, tough, glutinous.

Segel, sail; segla, to sail.

Segel-garn, pack-thread, twine.

Seger, victory.

Segra, to triumph, to conquer.

[236]

Segrare, victor.

Sekel, century.

Sekund, second.

Seldon, harness.

Sen, late, slow; backward.

Sena, sinew.

Senap, mustard.

Senfärdig, slow, sluggish, tardy.

Senhöst, late in the autumn (fall).

Senig, sinewy.

September, September.

Servera, to serve.

Sex, six; “sexa,” supper.

Sextio, sixty.

Sexton, sixteen.

Sfer, sphere.

Sida, side; (i bok) page.

Siden, silk.

Siffra, cipher, figure.

Sig, one’s self, himself, o. s. v.

Sigill, seal.

Sigta, to aim; sigte, sight.

Sikt, sieve.

Silfver, silver.

Silfvermynt, silver-coin.

Silke, silk.

Sill, herring.

Simma, to swim; —re, swimmer.

Simpel, easy, simple, common.

Sin, sitt, his, her, one’s, its, their.

Sinnad, disposed; vara — att, to have a mind to.

Sinne, sense, temper, mind.

Sinlig, sensual, carnal, brutal.

Sinnrik, ingenious.

Sirap, syrup.

Sirat, ornament.

Sirlig, elegant, neat, nice.

Sist, last, extreme.

Sitta, to sit; (om kläder) to fit, to suit; — i, to sit fast.

Sjelf, self; han —, he himself.

Sjelfaktning, self-respect, self-esteem.

Sjelfbedrägeri, self-deceit, self-deception.

Sjelfbefläckelse, onanism.

Sjelfbelåten, self-contented.

Sjelfdöd, that has died a natural death.

Sjelfständig, independent.

Sjelfständighet, independence.

Sju, seven.

Sjuttio, seventy.

Sjutton, seventeen.

Sjuk, sick, ill.

Sjukbår, litter.

Sjukdom, sickness, disease.

Sjunga, to sing.

Sjunka, to sink.

Själ, soul, mind.

Sjö, sea, lake; —man, sailor, seaman, mariner.

Sjöfart, navigation; naval commerce.

Sjöröfvare, pirate.

Sjösjuk, sea-sick.

Skada, (en) damage, loss, harm; (att) to hurt; det är —, it is a pity.

Skadeersättning, indemnification, damages; begära —, to claim damages.

Skadlig, noxious, pernicious.

Skaffa, to get, to procure.

Skafferi, pantry, larder.

Skaft, handle; (pip-) stem.

Skaka, to shake, to tremble.

Skal, shell; —a, to shell, to peel.

Skald, poet.

Skalk, rogue, wag.

Skalle, skull; pate.

Skallra, rattle; att —, to rattle; (om tänderna) to chatter.

Skalm, (på kärror) shaft; (på glasögon) branch.

Skam, shame, disgrace.

Skamlig, ignominious, shameful, mean.

Skandal, scandal, disgrace, infamy.

Skans, redoubt, small fort.

Skapa, to create, to make.

Skapelse, creation.

Skara, crowd, multitude.

Skare, crust of snow, crust.

Skarp, sharp, keen, acute.

Skarprättare, hangman.

Skarpsinne, acumen, sagacity.

Skarpsinnig, sagacious, ingenious.

Skata, magpie.

Skatt, (pålaga) tax, tribute; (rikedom) treasure.

Ske, to happen, to take place.

Sked, spoon.

Skef, crooked, wry, perverted.

Skefögd, squint-eyed.

Skela, to squint.

Sken, shine, light.

Skena, (att) to run away; (en) rail.

Skenhelig, hypocritical.

Skepnad, shape, form, figure.

Skepp, ship, vessel.

Skick, order, state, condition.

Skicka, to send.

Skicklig, clever, skilled; fit.

Skicklighet, skill, capacity.

Skida, (snöskida) snow-skate; (bot.) sheath, cod, pod, legumen.

Skifta, to change; to divide.

Skildra, to paint, to describe.

Skildtvakt, sentry, sentinel.

Skilja, to separate, to part, to divide.

Skiljaktig, different.

Skiljaktighet, difference.

Skilnad, difference.

Skilsmessa, separation.

Skimmer, glitter, glimmer.

Skina, to shine.

Skingra, to disperse, to dissipate; to dispel.

Skinka, ham, gammon.

Skinn, skin.

Skinna, to skin, to fleece, to cheat.

Skjorta, shirt.

Skjul, shed.

Skjuta, (med vapen) to shoot, to fire; (flytta) to push, to shove.

Skjuts, post.

Sko, shoe; to shoe.

Skoband, shoe-string, shoe-lace.

Skock, crowd, heap.

Skog, forest, wood.

Skoj, cheating, fraud, humbug.

Skojare, sharper, swindler, charlatan.

Skola, (en) school.

Skona, to spare, to save.

Skorpa, crust; biscuit.

Skorsten, chimney.

Skoskaf, gall (by walking).

Skott, shot; —håll, reach.

Skottår, leap-year.

Skral, weak, poor.

Skramla, rattle; to rattle.

Skrapa, to scrape, to scratch.

Skratt, laughter, laugh.

Skratta, to laugh.

Skri, shriek, cry, scream.

Skrida, to advance, to proceed.

Skridt, pace.

Skrifdon, writing-stand.

Skrift, writing; publication.

Skrifva, to write; —re, clerk.

Skrifvelse, letter.

[237]

Skrik, cry; skrika, to cry.

Skrin, box, shrine.

Skrock, superstition.

Skrof, body, hull, hulk; (af djur) carcass.

Skruf, screw.

Skrymtare, hypocrite.

Skrynkla, wrinkle, rumple.

Skrynklig, wrinkled.

Skryt, boast, brag.

Skryta, to boast, to brag.

Skräck, dread, fear, fright.

Skräda, to reject; (mjöl) to bolt; (bildl.) to despise; — ord, to mince words, to pick expressions.

Skräddare, tailor.

Skräfla, to rant, to brag.

Skräll, crack, clash.

Skrämma, to terrify, to frighten; skrämsel, fright.

Skrän, yell, yelling, howl.

Skräp, lumber, trash.

Skröplig, weak, feeble, infirm.

Skuffa, to push.

Skugga, shade, shadow.

Skuld, (förbindelse) debt; (orsak) cause; (fel) fault, guilt.

Skuldra, shoulder.

Skum, (ett) froth, foam.

Skumrask, dusk (of the evening).

Skur, shower.

Skurk, rascal, scoundrel.

Sky, cloud.

Skydd, protection.

Skydda, to protect, to shelter.

Skyffel, iron-shovel.

Skygd, shade, shelter.

Skygg, shy, coy.

Skyla, to cover, to cloak.

Skyldig, indebted; obliged; guilty, criminal.

Skylla, to charge, to accuse.

Skyllerkur, sentry-box.

Skylt, sign.

Skymf, insult, affront.

Skymfa, to insult.

Skymflig, opprobrious, ignominious.

Skymning, twilight, dusk.

Skymt, glimpse.

Skynda, to hurry, to hasten, to make haste.

Skyndsam, hasty, quick, speedy.

Skytt, shot, hunter.

Skåda, to behold, to view.

Skådebana, stage, boards; lifvets —, the theatre of life.

Skådespel, play, drama; spectacle; —are, actor.

Skål, basin, bowl; dricka någons —, to drink one’s health, to toast one.

Skåp, press, cup-board.

Skägg, beard.

Skäl, reason, ground, motive.

Skälfva, to shake, to quake.

Skälla, to bark.

Skällsord, nickname, abuse.

Skälm, rogue, knave.

Skälmaktig, waggish, roguish.

Skälmstycke, roguery, trick.

Skämma, to corrupt, to spoil; —s, to be ashamed (of).

Skämt, joke, jest, fun.

Skämtsam, merry, jocose.

Skända, defile; (en kvinna) to outrage.

Skändlig, infamous.

Skänk, (skåp) buffet, sideboard; (gåfva) present, gift.

Skänka, to bestow, to confer upon, to present (one with).

Skär, (klippa) rock; (ren) clear, fair, pure, serene.

Skära, to cut, to carve.

Skära sig, (öm mjölk) to turn.

Skärfva, shiver, splinter.

Skärm, screen.

Skärpa, sharpness, acrimony.

Skärskåda, to examine, to consider.

Sköka, prostitute, strumpet, harlot.

Sköld, shield; —padda, tortoise, turtle, terrapin; (hafs-) snapper.

Skölja, to rinse, to wash.

Skön, beautiful, charming.

Skönhet, beauty.

Skör, brittle, fragile, frail.

Skörd, harvest; —a, to reap.

Skört, skirt; (på rock äfven) tail.

Sköta, to take care of; to manage, to cultivate.

Sköte, arms, bosom, lap.

Sköterska, nurse.

Skötsel, attendance, attention, care.

Slaf, slave.

Slag, blow, stroke, knock; (på örat) box; (pisk-) lash, whip; (strid) battle, fight; (klock-) stroke; (sjukdom) fit of apoplexy; (puls-) beating; (sort) species, kind, sort; (gång) turn.

Slagsmål, fray, brawl.

Slagt, killing of cattle.

Slagta, to kill; —re, butcher.

Slarf, negligence.

Slarfva, to slubber, to slight.

Slask, wet; —ig, wet, rainy.

Slem, slime, mucus.

Slicka, to lick.

Slik, such.

Slinga, noose, running knot, sling; loop.

Slingra, to roll; to wind.

Slinta, to slip, to slide.

Slipa, to grind.

Slippa, to get rid of, to get from.

Slipprig, slippery.

Slita, to tear, to pull; (nöta) to wear.

Slockna, to go out.

Slott, castle, palace.

Slug, sly, cunning.

Sluka, to swallow, to devour.

Slummer, slumber, nap.

Slump, chance, accident.

Slumra, to slumber, to doze, to nap.

Slup, sloop, barge.

Slusk, sloven.

Slut, end, close, conclusion.

Sluta, to end, to finish, to conclude; (stänga) to shut.

Slutligen, at last, after all.

Slutta, to slope.

Sluttning, declivity.

Slyngel, scoundrel.

Slå, to beat, to strike, to knock, to dash.

Slåss, to fight.

Slå sig, to hurt one’s self.

Slå sönder, to break in pieces.

Släcka, to quench, to extinguish.

Släda, sled.

Slägga, sledge, sledge-hammer.

Slägt, family, relations.

Slägte, generation.

Släpa, to drag; (slita) to drudge.

Släppa, to let go, to let loose, to quit, to drop.

Slät, smooth; plain, level, even.

Slätborrad, smooth-bored.

Slätt, (en) plain.

Slö, blunt.

Slöja, veil.

Slöjd, industry, manufacture.

Slösa, to lavish, to squander.

[238]

Slösaktig, prodigal, lavish.

Slösare, spendthrift.

Smak, taste, gust.

Smaka, to taste.

Smakfråga, question of taste.

Smaklös, tasteless, flat, stale, dry.

Smal, slender; narrow.

Smed, smith; —ja, forge.

Smek, caresses, fawning.

Smeka, to caress, to coax.

Smicker, flattery, adulation.

Smickra, to flatter.

Smida, to forge, to hammer.

Smidig, flexible, pliable.

Smila, to smirk, to fawn.

Smitta, (en) contagion, infection; (att) to infect, to taint.

Smittsam, contagious.

Smuggla, to smuggle; —are, smuggler.

Smula, crumb.

Smultron, strawberry.

Smuts, dirt, filth.

Smutsig, dirty, foul, nasty.

Smyga, to sneak, to slink; — sig bort, to steal away.

Små, small, little.

Småningom, by degrees.

Smårolig, funny, comical.

Småsak, trifle.

Smäda, to rail, to calumniate.

Smäll, clap, report, noise.

Smälla, to crack.

Smälta, to melt; (mat) to digest.

Smärt, slender.

Smärta, grief, pain; (att) to afflict.

Smärtsam, painful.

Smör, butter; —gås, slice of bread and butter, sandwich.

Smörja, to anoint, to grease.

Snabb, swift, quick, speedy.

Snabblöpning, racing, coursing.

Snafva, to stumble.

Snar, ready, quick, prompt.

Snara, snare, noose.

Snarka, to snore.

Snart, soon, in a minute.

Sned, oblique.

Snibb, tip.

Snickare, joiner, carpenter.

Sniken, covetous, eager.

Snille, genius, wit.

Snillrik, ingenious.

Sno, to twist; to twine.

Snobb, snob, dandy, dude.

Snok, snake.

Snoka, to search.

Snopen, discountenanced.

Snor, snot.

Snufva, cold, catarrh.

Snus, snuff; —a, to take snuff.

Snuskig, slovenly, nasty.

Snyfta, to sob.

Snygg, neat, clean.

Snyta sig, to blow one’s nose.

Snål, covetous, avaricious.

Snäll, good, kind.

Snälltåg, fast train.

Snärja, to snare.

Snäsa, to snub.

Snö, snow; —a, to snow.

Snöplig, shameful.

Snöra, to lace, to string.

Snöre, string, line, cord.

So, sow.

Socken, parish.

Socker, sugar.

Sockerbagare, confectioner.

Soffa, sofa.

Sofrum, bed-chamber.

Sofva, to sleep.

Sol, sun; sola sig, to bask.

Sold, pay; soldat, soldier.

Solig, sunny.

Solljus, sunlight.

Solnedgång, sunset.

Solring, halo.

Solros, sunflower.

Solrök, haze.

Solsken, sunshine.

Solstyng, sunstroke.

Som, who, which, that; as.

Somlige, some.

Sommar, summer.

Somna, to fall asleep.

Son, son; —hustru, daughter-in-law.

Sopa, to sweep.

Soppa, soup, broth.

Soppskål, porringer.

Sopqvast, broom, besom.

Sorg, sorrow, grief, affliction; —drägt, mourning.

Sorglig, sad, sorrowful.

Sorglös, careless.

Sorgsen, sorry.

Sorgspel, tragedy.

Sorl, noise, murmuring.

Sort, sort, kind.

Sot, soot; —a, to sweep.

Sotare, chimney-sweeper.

Spad, broth; —e, spade.

Spader, spade.

Spak, tame, gentle, quiet.

Spalt, column.

Spana, to trace, to spy.

Spannmål, corn, grain.

Spara, to spare, to save.

Sparbank, savings bank.

Sparf, sparrow.

Spark, kick; —a, to kick.

Sparsam, sparing, saving.

Spatsera, to walk.

Spe, mock, derision.

Spegel, looking-glass.

Spegla sig, to look at one’s self in the glass.

Spel, game; —a, to play.

Spelkort, play-card, card.

Spenat, spinage.

Spenbarn, sucking babe.

Spenslig, slender, slim.

Spets, point, pinnacle, summit, top; (virkad), lace.

Spetsig, pointed, acute.

Spik, nail; —a, to nail.

Spilla, to spill, to shed.

Spindel, spider.

Spinna, to spin.

Spion, spy.

Spira (en), sceptre.

Spis, spisel, chimney, fireplace.

Spis (föda) food, meat.

Spisa (middag), to dine; (afton), to sup.

Spjut, spear, lance.

Spjäll, damper, shutter.

Split, strife, contention, discord.

Spola (garn), to spool; (skölja öfver), to wash, to water.

Sporra, to spur; sporre, spur.

Spotsk, insolent, arrogant.

Spott, spittle; —a, to spit.

Spratt, trick.

Spricka, (att) to break, to burst; (en) crack, crevice.

Sprida, to spread, to extend.

Springa, to run, to race.

Spring, run.

Sprit, spirit.

Spruta, to squirt, to spout.

Språk, language.

Språklära, grammar.

Språng, leap, jump.

Spränga, to spring, to blow up.

Sprätt, beau, fop, dude.

Spy, to vomit, to puke.

Spå, to foretell, to predict.

Spådom, prediction, presage.

Spår, track; footstep.

Spåra, to trace; to perceive.

Späd, tender, feeble.

Spänna, to stretch, to strain.

[239]
[240]

Kvinna från Tonking i sydöstra Asien.

[241]

Spänne, buckle.

Spänstig, elastic.

Spärra, to bar, to block, to obstruct.

Spö, rod, wand.

Spöke, ghost, spectre.

Sqvaller, idle stories, gossip.

Sqvalpa, to shake.

Stackare, wretch, poor fellow.

Stackars, poor.

Stad, city, town.

Stadd, (på resa) being (on journey); (— vid kassa) being (in cash).

Stadfästa, to confirm.

Stadga, to ordain, to direct.

Stadig, steady, firm, solid, stable, fixed.

Stafva, to spell.

Stafvelse, syllable.

Stake, stake, stick.

Staket, palisade, paling.

Stall, stable; —dräng, groom.

Stam, trunk, stem; tribe.

Stamma, to falter, to stammer.

Stamp, stamp, pestle.

Standar, standard, pennon, colors.

Stank, stink.

Stanna, to stop; to stay.

Stappla, to stumble, to falter.

Stark, strong, vigorous.

Stat, state.

Statsförfattning, constitution.

Steg, pace, step.

Stege, ladder.

Stek, roast-meat.

Steka, to roast, to broil; to toast, to fry.

Stel, stiff, hard, numb.

Sten, stone.

Stenkol, pit-coal.

Stenläggare, paver.

Sterbhus, (efterlemnad egendom) estate (of a deceased person); (den aflidnes arfvingar) heirs.

Sticka, (en) splinter, spill.

Sticka, to sting, to prick, to stick; (strumpor) to knit.

Stift (spik), pin, tack.

Stifta, to found, to establish, to institute.

Stiftelse, foundation, establishment, institution.

Stig, path, footpath.

Stiga, to step, to tread; to rise, to mount; — i land, to go ashore.

Stil, style, hand; (boktryckare-) type.

Stilig, stilfull, stylish, graceful, tasteful.

Stilla, quiet, calm; tiga —, to be silent.

Stillhet, silence, tranquillity.

Stim (oväsen), row, kick-up; (fisk) shoal.

Stinka, to stink.

Stirra, to stare, to gaze.

Stjelk, stalk, stem.

Stjelpa, to overturn, to upset.

Stjerna, star.

Stor, great, big, vast, large, tall.

Stork, stork.

Storlek, bigness, size.

Storm, storm, tempest.

Storma, to blow hard.

Stormig, stormy, violent, rough.

Stolpe, post.

Stolt, lofty, haughty.

Stolthet, loftiness, pride.

Stoppa, (en pipa) to fill; (täcken) to quilt; (korf) to stuff; (strumpor) to darn; (till-) to stop.

Stjert, tail.

Stjäla, to steal, to pick.

Sto, mare.

Stock, timber, beam, stock.

Stoft, dust.

Stoj, noise, bustle.

Stol, chair, seat.

Straff, pain, punishment.

Straffa, to punish.

Straffanstalt, penitentiary, prison.

Strand, shore, beach, strand, coast.

Stranda, to strand.

Strapats, fatigue, hardship.

Strax, instantly, immediately, directly.

Streck, (snöre) cord, string, line; (linie) stroke, line.

Streta, to strive, to struggle.

Strid, (om strömmar) rapid, violent, strong.

Strid, combat, battle, fight; (tvist) dispute, strife.

Strida, to fight, to strive.

Strumpa, stocking.

Strumpeband, garter.

Strupe, throat.

Strut, cornet, wrapper.

Stryk, blows, stripes, beating.

Stryka, to stroke, to iron; to strike.

Strypa, to strangle.

Strå, straw.

Stråke, bow (of a violin).

Stråle, ray, beam.

Stråt, road, highway.

Stråtröfvare, highwayman.

Sträcka, (en) extension, reach, stretch; (att) to stretch, to extend, to reach.

Sträf, harsh, rough, coarse.

Sträfva, to strive, to struggle.

Sträng, (en) string; (hård) severe, rigorous, hard, rigid.

Stränghet, severity, rigor.

Strö, to strew, to scatter.

Ströfva, to rove, to ramble.

Ström, river, stream; torrent.

Stubbig, curtailed, docked.

Student, student.

Studera, to study.

Studsa, to bound; (rycka till) to start.

Stufbit, remnant, fag-end.

Stufva, (mat) to stew.

Stuga, room, chamber, cottage.

Stuka, to beat down; (en hatt) to crush, to flatten; (bildl.) to crush, to beat.

Stum, dumb, mute.

Stump, stump, end, bit.

Stund, while, moment.

Stundom, sometimes.

Stupa, to fall; (luta) to tilt.

Stursk, arrogant, saucy.

Sturskhet, arrogance.

Stycka, to cut in pieces.

Stycke, piece, fragment.

Styf, stiff; —barn, step-child.

Stygg, ugly; bad, wicked; (olydig) naughty.

Stylta, stilt.

Stympa, to mutilate, to curtail.

Stympare, a good-for-nothing fellow.

Styng, sting, (af en nål) prick, puncture; (söm) stitch.

Styra, to steer; to direct, to guide; to govern.

Styre, helm, rudder.

Styrelse, government, direction, administration.

Styresman, chief, commander, governor.

Styrka, (en) vigor, strength, energy, force; (att) to strengthen, to confirm.

Styrman, mate.

[242]

Stå, to stand, to stay; huru står det till? how do you do?

Stål, steel; —tråd, iron-wire.

Stånd, stand, condition, state, quality; vara i — att, to be able to.

Ståndaktig, steadfast, firm.

Stång, pole, staff, stake, bar.

Stånga, to gore.

Ståt, state, pomp, show; —lig, splendid, magnificent.

Städ, anvil.

Städa, to put in order, to fit up, to clear, to sweep.

Stäfva (kärl), pail.

Ställ, stand, set.

Ställa, to place, to set, to put.

Ställe, place.

Ställning, position, situation; (byggnads-) scaffold.

Stämma, (en) voice; (att) to tune.

Stämpel, stamp, mark.

Stämpla, to stamp, to mark.

Ständig, continual, perpetual.

Stänga, to shut, to close.

Stängsel, bar, bolt; fence, hedge.

Stänka, to sprinkle.

Stärka, to strengthen.

Stöd, stay, support.

Stödja, to support; — sig, to lean.

Stödjepunkt, point of support.

Stöfvel, boot.

Stök, stir, bustle.

Stöld, theft.

Stöna, to groan.

Störa, to disturb, to interrupt.

Störta, to cast down.

Stöt, thrust, push, knock.

Stöta, to thrust, to push, to shock; stötande, shocking; bli stött, to be offended (at).

Subtrahera, to subtract.

Suck, sigh, groan; —a, to sigh.

Sudd (ngt kluddigt), daubery; (slarf) negligence.

Suga, to suck, to soak.

Sugga, sow.

Summa, sum.

Sump, pool, swamp.

Sund, (ett) strait, sound; (frisk) sound, healthy.

Sup, dram, draught; —a, to drink, to tipple; —are, drunkard.

Sur, acid, sour.

Surr, buzz, fizz, drone, humming.

Surra, to hum, to buzz.

Sus, rustling, whistling.

Susa, to whistle; to murmur.

Svafvel, brimstone.

Svag, weak, infirm, feeble.

Svaghet, weakness, infirmity.

Svagsint, weak of mind.

Sval, cool, fresh.

Svala, swallow.

Svalg, throat; gulf.

Svamp, sponge.

Svan, swan.

Svans, tail.

Svar, answer; —a, to answer.

Svarf, lathe; turning-lathe.

Svarfva, to turn; —are, turner.

Svart, black; —sjuk, jealous.

Svartsjuka, jealousy.

Svek, guile, deceit, cheat.

Svensk, Swede; Swedish.

Svepa, to wrap, to shroud.

Svett, sweat; —as, to sweat.

Svettig, sweaty.

Svida, to smart, to ache.

Svika, to disappoint.

Svimma, to swoon, to faint.

Svin, swine, hog.

Svindel, giddiness, dizziness.

Svinga, to swing, to whirl.

Svordom, swearing, cursing.

Svullen, swelled, swollen.

Svulten, starved.

Svulst, tumor.

Svåger, brother-in-law.

Svår, difficult, hard.

Svårighet, difficulty.

Svårmod, melancholy, sadness, gloom, gloominess.

Sväfva, to hover, to float.

Svägerska, sister-in-law.

Svälja, to swallow.

Svälla, to swell.

Svält, starvation, hunger, want of food.

Svälta, to starve.

Svänga, to brandish, to wave, to swing; to vibrate.

Svärd, sword.

Svärdotter, daughter-in-law.

Svärfader, father-in-law.

Svärja, to swear.

Svärm, swarm, crowd.

Svärmare, fanatic.

Svärmoder, mother-in-law.

Svärson, son-in-law.

Svärta, (en) blackness; (att) to blacken.

Sy, to sew; —nål, needle.

Syd, south; —ost, south-east; —vest, south-west.

Syfta, to aim; syfte, aim.

Syl, awl.

Sylt, preserves.

Syn, sight, view.

Synas, to appear, to seem.

Synbar, visible, evident.

Synd, sin; synda, to sin.

Syndare, sinner; syndig, sinful.

Syndfri, sinless, free from sin.

Synkrets, horizon.

Synlig, visible, apparent.

Synnerhet, i s., especially.

Synpunkt, point of view.

Syra, acid.

Syrlig, acetous, sourish.

Syrsa, cricket.

Syskon, brother and sister.

Sysselsätta, to occupy.

Sysselsättning, occupation, business.

Syssla, business; employment.

Syssling, second cousin.

Sysslolös, idle; unemployed, out of work.

Syster, sister; —dotter, niece; —son, nephew.

, so, thus; as; then; (att), to sow; (en), tub.

Sådan, such, the like.

Såg, saw; —a, to saw.

Sålunda, thus.

Sång, song; —are, singer.

Såpa, soft soap.

Sår, wound; —a, to wound; (förnärma), to hurt, to injure, to violate anyone’s feelings.

Sårbar, vulnerable.

Sås, sauce, gravy, dressing.

Såsom, as.

Säck, sack, bag.

Säd, corn.

Säga, to say, to tell, to speak.

Sägen, tradition.

Säker, sure, secure, certain.

Säkerhet, security.

Sälja, to sell; —re, seller.

Sällan, seldom.

Sällhet, bliss, felicity.

Sällsam, strange, odd.

Sällskap, company, society.

Sällspord, singular, rare, uncommon.

Sällsynt, rare, uncommon.

Sälta, saltness.

Sämja, concord, harmony.

Sämre, worse, poorer.

[243]

Sämst, worst, meanest.

Sända, to send, (efter, for).

Sändebud, envoy, messenger.

Säng, bed, bedstead.

Sänka, to sink, to plunge.

Särdeles, especially.

Särskild, separate, different.

Säte, seat; residence.

Säteri, freehold, manor.

Sätt, manner, fashion; way.

Sätta, to set, to put, to place.

Sättare, compositor, type-setter.

Söckendag, working-day.

Söder, south.

Söderut, southward.

Söfva, to bring asleep.

Sömn, sleep; —ig, sleepy.

Söndag, Sunday.

Sönder, broke, in pieces.

Söndrig, broken, torn.

Sörja, to mourn, to regret, to grieve; — för, to take care of.

Söt, sweet, (om vatten), fresh.

Sötma, sweetness.

Söfvande, somniferous.

Söka, to seek, to search (for, after); — (att), endeavor (to).

Söla, to linger, to loiter; — ned, to soil, to dirty.

Söm, seam, sewing.

Sömmerska, seamstress.

T.

Tabell, table.

Tabernakel, tabernacle.

Tack, thanks; tacka, to thank.

Tackel, tackle.

Tackjern, cast iron.

Tacksam, thankful; —het, thankfulness, gratitude.

Tadel, censure, blame.

Tadla, to find fault with, to censure, to blame.

Tafatt, awkward, clumsy.

Tafla, picture; griffel—, slate.

Taft, taffety.

Tag, stroke, hold, grasp.

Taga, to take, to seize.

Tagel, horse-hair.

Tagg, prickle, point.

Tak, (hus-) roof; (i rum) ceiling.

Takpanna, pan-tile.

Takränna, gutter, spout.

Takt, time, measure.

Taktlös, indiscreet.

Taktmessig, measured, regular.

Tal, speech, discourse.

Tala, to speak, to talk.

Talang, talent.

Talare, speaker, orator.

Talesätt, expression.

Talg, tallow.

Talja, tackle, (lina) whip.

Tall, fir, spruce.

Tallrik, plate.

Talman, speaker.

Talrik, numerous, large.

Talträngd, talkative.

Tam, tame, domestic.

Tambur, lobby.

Tand, tooth; tänder, teeth.

Tandagnisslan, gnashing of teeth.

Tandläkare, dentist.

Tandpetare, toothpick.

Tandvärk, tooth-ache.

Tanke, thought, opinion, mind.

Tankfull, thoughtful.

Tanklös, thoughtless.

Tankspridd, distracted, absent.

Tankspriddhet, distraction.

Tapet, paper-hanging.

Tapp, (tunn-) tap, spigot; (ull-) wisp, tuft, lock, flock.

Tappa, (förlora) to lose, to drop; (aftappa) to tap, to draw.

Tapper, valiant, brave, bold.

Tapperhet, bravery, gallantry.

Tarflig, frugal, sparing.

Tarm, gut.

Tass, paw; ge vacker tass! give a paw!

Taxa, rate; (åkaretaxa o. d.) fare.

Taxera, to tax.

Taxering, taxation.

, tea.

Teater, theatre, play-house.

Tecken, sign, mark.

Teckna, to mark, to sign; (rita) to draw.

Teckning, drawing, sketch.

Tegel, (mur-) brick; (tak-) tile.

Temligen, pretty, tolerably, rather.

Tempel, temple.

Temperatur, temperature.

Tenn, tin; pewter.

Tenngjutare, pewterer.

Tenor, tenor.

Termin, term.

Terrass, terrace.

Testamente, testament, will.

Testamentera, to give by will, to bequeath, to leave (by will to).

Text, text; (musik-) words.

Tid, time; god —, leisure; —s nog, early enough.

Tidig, early.

Tidning, news, newspaper.

Tidningskontor, newspaper office.

Tidsfördrif, pastime.

Tidskrift, periodical, journal, magazine.

Tiga, to be silent, to keep silence.

Tiger, tiger.

Tigga, to beg, to ask alms.

Tiggare, beggar.

Till, to, at, by; till och med, even; till sjös, by sea; till fots, on foot.

Tillaga, to prepare, to cook.

Tillbaka, back, in return.

Tillbedja, to adore, to worship.

Tillbjuda, to offer.

Tillbringa, to spend, to pass.

Tillbud, offer, proposal.

Tillbörlig, due, proper.

Tilldela, to distribute.

Tilldraga sig, to happen.

Tillegna, to attribute.

Tillerkänna, to adjudge.

Tillflykt, refuge, shelter.

Tillfoga ondt, to do wrong.

Tillfreds, satisfied, content.

Tillfredsställa, to satisfy.

Tillfredsställelse, contentment, satisfaction.

Tillfriskna, to recover.

Tillfälle, occasion, opportunity.

Tillfällig, accidental.

Tillfällighet, accident, chance.

[244]

Tillfälligtvis, by chance.

Tillförlitlig, trusty, reliable, trustworthy.

Tillförordna, to appoint.

Tillförsel, conveyance.

Tillförsigt, trust, reliance.

Tillgift, pardon.

Tillgifven, affectionate.

Tillgifvenhet, affection.

Tillgjord, affected.

Tillgång, stock, resources.

Tillgänglig, accessible.

Tillhands, at hand, ready.

Till hjelp, aid, assistance.

Tillhopa, together.

Tillhåll, dwelling-place.

Tillhöra, to belong to.

Tillhörighet, belonging, property.

Tillika, together.

Tillintetgjord, prostrate, annihilated.

Tillit, trust, reliance.

Tillkännagifva, to notify.

Tillkännagifvande, notification.

Tillmäle, charge, reproach.

Tillnamn, surname.

Tillopp, affluence, concourse.

Tillreda, to prepare.

Tillreds, ready, in order.

Tillrygga, lägga —, to travel, to cover, to make, to do, to run.

Tillräcklig, sufficient.

Tillräkna, to impute.

Tills, till.

Tillsammans, together.

Tillsats, ingredient.

Tillse, to look after, to take care of.

Tillskott, contribution.

Tillstunda, to approach.

Tillstyrka, to persuade.

Tillstå, to own, to confess, to acknowledge, to admit.

Tillstånd, state, condition, situation; (tillåtelse), permission.

Tillstädes, present, at hand.

Tillstädja, to allow, to permit.

Tillställa (öfverlemna), to hand to; (föranstalta), to arrange, to get up.

Tillsyn, inspection.

Tillsägelse, call.

Tillsätta, to appoint.

Tilltag, attempt.

Tilltaga, to increase.

Tilltagsen, bold, daring.

Tilltala, to accost, to address.

Tilltro sig (att), to think one’s self capable (of).

Tillvaro, existence.

Tillverka, to manufacture.

Tillverkning, manufacture.

Tillvitelse, charge, reproach.

Tillväxa, to increase.

Tillväxt, growth, increase.

Tillåta, to permit, to allow.

Tillåtelse, permission.

Tillåtlig, allowable.

Tillägg, addition, supplement.

Tillägga, to add.

Tillämpa, to apply.

Tillämpning, application.

Timme, hour.

Timmer, timber.

Timmerman, carpenter.

Ting, thing.

Tinning, temple.

Tio, ten.

Tisdag, Tuesday.

Tistel, thistle.

Titel, title.

Titta, to peep, to gaze.

Titthål, peep-hole, peeping-hole.

Tjena, to serve; —re, servant.

Tjenarinna, maid-servant.

Tjenlig, proper, fit.

Tjenst, service; office.

Tjenstaktig, obliging.

Tjensteflicka, servant-girl.

Tjenstefolk, servants.

Tjock, thick, large, big.

Tjog, score.

Tjuf, thief; —pojke, rogue.

Tjugo, twenty.

Tjur, bull.

Tjut, howl; —a, to howl.

Tjäder, woodgrouse.

Tjära, tar.

Tobak, tobacco.

Toffel, slipper.

Tofs, (på kläder), tassel; (hårtofs), tuft.

Tok, fool; —ig, foolish, insane.

Tolf, twelve.

Tolfte, twelfth.

Tolk, interpreter.

Tom, empty, void.

Tomt, (en) ground, place, site.

Ton, tune, tone.

Topp, top, summit.

Torf, turf; (bränn-) peat.

Torftig, poor, indigent.

Torg, market; square.

Torka, (en) dry weather; (att) to dry.

Torn, tower, steeple.

Torp, cottage, a little farm.

Torpare, cottager.

Torr, dry; arid.

Torsdag, Thursday.

Torsk, cod.

Traf, trot; —va, to trot.

Trakt, tract, region.

Traktat, treaty.

Traktera, to entertain.

Trampa, to tread.

Trana, crane.

Trappa, stair, staircase.

Trasa, rag, tatter.

Traska, to trudge.

Trasslig, entangled.

Trast, thrush, throstle.

Tratt, funnel.

Tre, three; —dje, third.

Tredska, contumacy, opposition.

Treflig, comfortable, homely, cosey.

Tretton, thirteen.

Trifvas, to thrive.

Trilla, to roll.

Trind, round.

Tro, (att) to believe; to think, to suppose; (en) faith, belief.

Trogen, faithful.

Trolig, credible, likely; —en, probably.

Troll, hobgoblin.

Trolös, perfidious.

Tropp, troop.

Tross, baggage.

Trots, spite, defiance.

Trotsa, to defy, to brave.

Trotsig, bold, obstinate.

Trottoar, sidewalk, foot-path.

Trovärdig, credible.

Trubbig, blunt, obtuse.

Trumf, trump.

Trumma, (en) drum; (att) to drum.

Trumpen, sullen, morose.

Tryck, print; —a, to print.

Tryckalster, print.

Tryckfrihet, liberty of the press.

Tryckmaskin, printing-machine.

Trygg, secure, safe.

Tråd, thread.

Tråkig, tiresome, tedious.

Tråna, to pine (for, after).

[245]
[246]

Maori-familj, Nya Seland, Australien.

[247]

Trång, tight, narrow.

Trä, wood, timber.

Träd, tree; —gård, garden.

Träda, to step.

Träde, fallow.

Trädgårdsmästare, gardener.

Träffa, to meet, to find, to hit; —s, to meet.

Trägen, assiduous, busy.

Träl, slave; —dom, slavery.

Tränga, to press, to force.

Trängsel, crowd.

Träsk, bog, fen, marsh.

Träta, to quarrel, to scold.

Trätgirig, quarrelsome.

Trög, slow, tardy, dull; —het, slowness, tardiness.

Tröska, to thrash.

Tröskel, threshold.

Tröst, comfort, consolation.

Trösta, to comfort, to console.

Tröstlös, inconsolable.

Tröstlöshet, despair.

Trött, weary, tired; —na, to grow tired (vid, of).

Tu, two.

Tugga, to chew.

Tuggtobak, chewing tobacco.

Tukt, discipline.

Tukta, to correct, to chastise.

Tull, custom, duty; —fri, duty-free, free of duty; —hus, custom-house.

Tum, inch; tumme, thumb.

Tumma, to thumb.

Tung, heavy, ponderous, weighty; —sint, melancholy.

Tunga, tongue; tungomål, tongue, language, speech.

Tunn, thin.

Tunna, barrel, cask; —band, hoop.

Tunnbindare, hooper.

Tunnland, acre.

Tupp, cock; —lur, nap.

Tur, (färd) turn, trip; (ordning) turn; (framgång) chance, good luck.

Tusen, thousand.

Tvedrägt, discord.

Tvegifte, bigamy.

Tvehågsen, doubtful, hesitating.

Tveka, to hesitate.

Tvekan, hesitation.

Tvestjert, earwig.

Tvetytig, equivocal, ambiguous.

Tvifla, to doubt; tvifvel, doubt.

Tvifvelaktig, doubtful.

Tvilling, twin.

Tvinga, to force, to compel.

Tvinna, to twine, to twist.

Tvist, dispute, controversy.

Tvista, to contest, to dispute.

Tvungen, obliged, forced, compelled.

Två, two.

Tvål, soap.

Tvålfabrik, soap manufactory.

Tvång, constraint, force.

Tvär, transverse; cross.

Tvärt emot, right opposite.

Tvärtom, on the contrary.

Tvätt, wash; —a, to wash.

Ty, for, because; —värr, unfortunately.

Tycka, to think; — om, to like, to be fond of; —s, to seem.

Tycke (åsigt), opinion; (likhet) resemblance; (smak) taste; — (för) liking.

Tyckmycken, fastidious.

Tyda, to explain.

Tydlig, plain, evident, clear.

Tyg, stuff, cloth.

Tygel, rein; tygla, to bridle.

Tyna, to languish.

Tynga, to burden.

Tyngd, heaviness, gravity.

Tyrann, tyrant; —i, tyranny.

Tyst, silent, quiet.

Tysthet, silence.

Tystlåten, silent, discreet.

Tystlåtenhet, taciturnity, discretion.

Tystna, to become silent.

, toe; gå på —, to walk on tiptoe.

Tåg, (rep) rope, cable; (vandring) expedition; (jernvägs-) train.

Tåga, to march.

Tåla, to suffer, to endure, to bear; —mod, patience.

Tålig, patient.

Tång, tongs, pincers.

Tår, tear; drop.

Täck, pretty, lovely.

Täcka, to cover.

Täckas, to please, to be pleased.

Täcke, quilt, coverlet.

Täckvagn, coach.

Täfla, to contend, to cope.

Täflan, emulation, rivalry.

Tälja, to cut; (räkna) to count.

Täljare, numerator.

Tält, tent; —säng, tentbed.

Tämja, to tame.

Tända, to light, to kindle, to set on fire.

Tänka, to think, to reflect, to imagine; (ämna) to intend.

Täppa till, to shut up.

Tära, to consume, to fret.

Tärna, handmaid, girl.

Tärning, die; pl. dice.

Tät, close, tight; solid.

, thaw; —a, to thaw.

Töcken, fog, mist.

Töfva, se Dröja.

Töja, to stretch; to draw.

Tölp, awkward fellow.

Tömma, to void, to empty.

Töra, may.

Töras, to dare, to venture.

Törne, thorne; —ros, rose.

Törst, thirst; —a, to thirst.

Törstig, thirsty, dry.

Tös, lass, girl.

Töväder, thaw.

[248]

U.

Udd, point, prick; —a, odd.

Udde, point, cape.

Uf, great-owl; eagle-owl.

Ugla, owl.

Ugn, oven, furnace.

Ulf, wolf.

Ull, wool; —garn, woolen yarn.

Umbära, to spare, to do without.

Umbärlig, dispensable.

Umgås, to keep company.

Umgälder, dues, taxes.

Umgälla, to suffer for.

Umgänge, company.

Umgängeskrets, social circle, society.

Umgängeslif, social life.

Umgängesvän, friend.

Umgängsam, sociable.

Undan, out of the way; away!

Undandraga, to withdraw.

Undantag, exception.

Undantaga, to except.

Undantagande, except, save.

Under, under, beneath, below; (om tid) during; — det att, while; (ett) wonder.

Underbar, wonderful.

Underdånig, humble.

Undergifven, subject; —het, resignation.

Undergång, ruin, destruction.

Underhafvande, inferior.

Underhandla, to negotiate, to treat.

Underhuset, House of Commons, (Am.) H. of Representatives.

Underhåll, support.

Underhålla, to maintain, to sustain; (roa) to amuse.

Underkasta, to submit.

Underkastad, subjected to, subject to, liable to.

Underkjortel, petticoat.

Underkufva, to subdue.

Underkäk, lower jaw.

Underlif, abdomen.

Underlig, strange, odd.

Underlåta, to omit, to neglect.

Underlåtande, omission, neglect, failure.

Underlägsen, inferior.

Underlätta, to help.

Underrätta, to advise, to inform.

Underrättelse, notice, advice.

Underskrift, signature.

Underskrifva, to sign.

Underskön, exquisitely beautiful.

Underslef, prevarication.

Underst, undermost.

Understå sig, to make bold, to dare.

Underställa, to refer to.

Understöd, support, help.

Understödja, to support.

Undersåte, subject.

Undersöka, to examine.

Undersökning, examination.

Undertecknad, undersigned.

Undertrycka, to oppress.

Underverk, miracle, wonder.

Undervisa, to instruct.

Undervisning, instruction.

Undfly, to escape.

Undflykt, escape, evasion.

Undfå, to receive, to get.

Undfägna, to entertain.

Undfägnande, entertainment.

Undgå, to avoid, to escape.

Undkomma, to escape.

Undra, to wonder; —n, wonder.

Undskylla sig, to excuse one’s self.

Undsätta, to relieve, to assist.

Undvika, to avoid, to shun.

Ung, young; —dom, youth.

Unge, young; cub; urchin.

Ungefär, about.

Ungersven, swain, lad.

Ungkarl, bachelor.

Uniform, uniform, regimentals.

Universitet, university.

Unken, musty, fusty.

Unna, to wish well, to grant.

Upp, up.

Uppassa, to wait on, to attend.

Uppassare, waiter.

Uppbrott, breaking up.

Uppbyggelse, edification.

Uppbygglig, edifying.

Uppbära, to carry up, to support.

Uppbörd, collection.

Uppdrag, commission, charge.

Uppe, above; up-stairs.

Uppehåll (vistelse), abode; (afbrott), pause; (uppskof), delay.

Uppehålla sig, to reside, to dwell.

Uppehälle, subsistence, livelihood.

Uppenbar, manifest, plain.

Uppenbara, to reveal, to discover.

Uppenbarelse, apparition.

Uppfatta, to conceive.

Uppfinna, to invent.

Uppfinnare, inventor.

Uppfinning, invention.

Uppfostra, to educate.

Uppfostran, education.

Uppfylla, to perform, to execute.

Uppför, up, up-hill.

Uppföra sig, to behave, to conduct one’s self.

Uppförande, conduct.

Uppgift, problem, question; account.

Uppgång (trappor), stairs.

Upphetsa, to excite, to provoke.

Upphof, origin; —sman, author.

Upphållsväder, dry weather.

Upphäfva, to raise; to abolish, to dissolve.

Upphänga, to hang up; to suspend.

Upphöra, to cease, to stop.

Uppifrån, from above.

Uppkomst, origin.

Uppkörsväg, avenue.

Upplag, stock, store.

Upplaga, edition.

Upplopp, riot, tumult.

Upplysning, illustration, notice, information.

Upplösning, solution.

Uppmana, to exhort.

Uppmaning, exhortation.

Uppmuntra, to encourage.

Uppmuntran, encouragement.

Uppmärksam, attentive.

Uppmärksamhet, attention.

Uppnå, to attain, to reach.

Uppoffring, sacrifice.

[249]

Upprepa, to repeat.

Upprepning, repetition.

Uppresning, erection.

Uppreta, to irritate.

Uppriktig, sincere, candid.

Uppriktighet, sincerity.

Upprinnelse, origin, rise.

Uppror, insurrection.

Upprorisk, rebellious.

Uppräkning, enumeration.

Upprätta, to raise, to erect; to repair.

Upprättelse, satisfaction.

Upprätthålla, to maintain.

Uppsats, essay, paper.

Uppseende, attention.

Uppseendeväckande, sensational.

Uppsigt, inspection, care.

Uppskatta, to estimate.

Uppskjuta, to delay.

Uppskof, delay.

Uppstigande, ascension.

Uppstudsighet, obstinacy.

Uppståndelse, resurrection.

Uppställning, arrangement, plan.

Uppsyn, look, countenance.

Uppsyningsman, surveyor.

Uppsåt, intention, purpose.

Uppsägning, warning.

Uppträde, scene.

Upptuktelse, discipline.

Upptåg, trick, frolic.

Upptäcka, to discover.

Upptäckt, discovery.

Upptänklig, imaginable.

Uppvaktning, attendance.

Uppåt, upwards.

Uppägga, to incite.

Ur, clock; (fick-) watch; — (af, från) out, of, from.

Uraktlåta, to neglect.

Urarta, to degenerate.

Urhålka, to excavate.

Urhålkning, excavation.

Urin, urine.

Urkund, charter.

Urmakare, watch-maker.

Urminnes, out of mind, immemorial.

Urmodig, out of fashion.

Urna, urn.

Ursinnig, furious.

Urskilja, to distinguish.

Urskiljning, discernment.

Urskulda, to acquit.

Ursprung, source, origin.

Ursäkt, excuse, pardon.

Ursäkta, to excuse.

Urval, choice, selection.

Usel, miserable, wretched.

Uselhet, wretchedness.

Usling, wretch.

Ut, out, forth.

Utan, without; but.

Utanskrift, address.

Utantill, by heart.

Utarbeta, to compose.

Utarendera, to farm out, to lease (out).

Utbedja sig, to request.

Utbekomma, to get, to receive.

Utbetala, to disburse.

Utbetalning, payment.

Utbilda, to perfect.

Utblotta, to deprive (of).

Utbreda, to spread, to extend.

Utbrista, to burst out.

Utbrott, eruption; burst.

Utbördig, foreigner.

Utdelning, distribution.

Utdrag, extract.

Utdunstning, transpiration.

Utdöd, extinct.

Ute, abroad, out of doors.

Uteblifva, to fail to come.

Utelemna, to omit.

Utesluta, to exclude.

Utfattig, reduced to the utmost poverty.

Utflyttning, emigration.

Utforska, to explore.

Utför, down.

Utföra, to export; (verkställa) to execute, to perform.

Utförlig, full, particular.

Utförsel, exportation.

Utgallra, to pick out.

Utgift, expense, charge.

Utgifvare, editor.

Utgång, issue, end, exit.

Uthus, out-house.

Uthvissling, hissing.

Uthärda, to sustain.

Utifrån, from without.

Utkast, sketch, outline.

Utkik, look-out.

Utkomst, living.

Utkora, to elect.

Utlofva, to promise, to vow.

Utländing, foreigner, stranger.

Utländsk, foreign.

Utmagrad, emaciated.

Utmaning, challenge.

Utmattad, exhausted.

Utmärkt, distinguished.

Utmätning, seizure.

Utnämna, to appoint.

Utnämning, nomination.

Utom, without, beyond, but.

Utomlands, abroad.

Utomordentlig, extraordinary.

Utransaka, to search out.

Utredning, explanation.

Utrikes, abroad.

Utrop, exclamation.

Utrota, to exterminate.

Utrustning, equipment.

Utrymme, room, compass.

Uträkning, calculation.

Uträtta, to execute, to do, to perform, to effect.

Utröna, to experiment, to try.

Utse, to choose, to elect.

Utseende, appearance, air.

Utsigt, view, prospect.

Utskott, (riksdags-) committee.

Utskrifning, conscription.

Utslag (dom), judgment; (på kroppen) eruption.

Utsprida, to spread, to divulge.

Utstå, to suffer, to bear.

Utsvulten, almost starved with hunger.

Utskrifva, to be dissolute.

Utskrifning, extravagance, debauch.

Utsäde, seedcorn.

Utsökt, exquisite, choice.

Uttal, pronunciation.

Uttala, to pronounce.

Uttryck, expression, phrase.

Uttrycka, to express.

Uttrycklig, express, plain.

Uttydning, interpretation.

Uttömning, evacuation.

Utvald, chosen, exquisite.

Utvandring, emigration.

Utveckla, to develop.

Utverka, to obtain, to procure.

Utvidgande, extension.

Utväg, expedient, means.

Utvärtes, outward, external.

Utväxt, excrescence.

Utåt, outward.

Utöfva, to exercise; to commit.

[250]

V.

Vaccin, cow-pox.

Vacker, handsome, beautiful, fair, pretty, fine.

Vackla, to stagger, to reel.

Vad, (ställe) ford; (ben) calf; (aftal) wager, bet; —a, to wade.

Vadmal, wadmal, homespun.

Vagga, (en) cradle; (att) to rock.

Vagn, carriage, coach.

Vagnmakare, cart-wright.

Vak, hole, rift, opening.

Vaka, to watch, to sit up.

Vakans, vacancy.

Vaken, awake; vakna, to awake.

Vaksam, vigilant, attentive.

Vaksamhet, vigilance.

Vakt, watch, guard; (person) sentry; —a, to watch.

Vaktmästare, waiter.

Val, election, choice.

Valla, to tend (the cattle).

Vallgosse, cowboy.

Vallmo, poppy.

Valnöt, walnut.

Valp, whelp; puppy.

Vals, cylinder; (dans) waltz.

Valuta, value.

Van, accustomed, used.

Vana, custom, habit, wont.

Vanartas, to degenerate.

Vandel, life, conduct.

Vandra, to wander, to stroll.

Vanheder, dishonor, shame.

Vanhedra, to disgrace.

Vanhelgd, profanation.

Vankelmodig, irresolute.

Vanlig, usual, common.

Vanlottad, ill-favored.

Vanmakt, impotence.

Vanmäktig, impotent, weak, feeble.

Vanrykte, disrepute.

Vansinne, madness.

Vansinnig, mad, insane.

Vanskaplig, disfigured.

Vansköta, to neglect.

Vansläktas, to degenerate.

Vanställa, to disfigure.

Vante, glove, mitten.

Vantrifvas, to thrive ill.

Vantro, incredulity.

Vantrogen, incredulous.

Vanvårda, to neglect.

Vanvörda, to disregard.

Vanvördnad, contempt.

Vapen, weapon, arms.

Var, pus, matter.

Vara, to be, to exist; (räcka) to last, to continue; taga — på, to take care of; (en) merchandise, ware.

Varaktig, durable, lasting.

Varelse, existence.

Varg, wolf.

Varm, warm, hot.

Varna, to warn, to caution.

Varning, warning, caution.

Varsam, wary, cautious.

Varseblifva, to perceive.

Vass, reed.

Vassla, whey.

Vatten, water.

Vattenaktig, watery.

Vattenbehållare, water-tank.

Vattenfall, waterfall, cataract.

Vattentät, waterproof.

Vax, wax; —stapel, wax-winder.

Veck, plaid, fold.

Vecka, (en) week.

Veckla, to wrap.

Ved, wood; —träd, billet.

Vederbörande, authority.

Vederbörlig, due, proper.

Vedergälla, to reward, to return.

Vederlike, equal.

Vederlägga, to refute, to confute; —ning, refutation.

Vedermäle, pledge, token.

Vedermöda, pain, anguish.

Vederqvicka, to refresh.

Vederqvickelse, refreshment.

Vederstygglig, abominable.

Vek, week; veke, wick.

Vekhet, weakness.

Veklig, soft, effeminate.

Venster, left.

Verk, work; —a, to work.

Verkan, effect.

Verklig, actual, real.

Verklighet, reality, fact.

Verksam, active.

Verksamhet, activity.

Verkstad, shop, workshop.

Verkställa, to execute.

Verktyg, tool, instrument.

Verld, world; —slig, worldly.

Vers, verse.

Vest, waist-coat.

Vestanvind, west-wind.

Vester, west.

Veta, to know.

Vetenskap, science.

Vetskap, knowledge.

Vett, wit, sense.

Vetta åt, to face, to look out on, to open into; — åt norr, to face north.

Vexel, bill of exchange.

Vexla, to change.

Vi, we.

Vicker, vetch.

Vid, (invid), near, nigh; at, about, upon, by; (vidsträckt) wide, large, ample.

Vida, far, much.

Vidare, farther, further; och så —, and so on.

Vidd, width, breadth, expanse.

Vidga, to enlarge.

Vidlyftig, extensive.

Vidrig, adverse; loathsome.

Vidskepelse, superstition.

Vidskeplig, superstitious.

Vidsträckt, extensive.

Vidunder, monster.

Vidöppen, quite open.

Vig, nimble, agile.

Viga, to marry.

Vighet, agility, activity.

Vigsel, wedding.

Vigt, weight, importance.

Vigtig, weighty, important.

Vigtskål, scale.

Vik, cove, creek, bay.

Vika (ihop), to fold; (ge —) to yield; — af, to turn.

Viking, viking.

Vild, wild; vildt, venison.

Vilja (en), will; med —, on purpose; (att), to will, to be willing; to want.

Vilkor, condition, term.

Villervalla, confusion.

Villfarelse, error, mistake.

Villig, willing, ready.

Villrådig, irresolute.

Villrådighet, hesitation.

[251]
[252]

Fjellappar.

[253]

Vilse, astray.

Vimla, to swarm, to be crowded.

Vimmel, swarm, crowd.

Vin, wine; —drufva, grape.

Vinbär, currant.

Vind (loft), garret; (blåst), wind.

Vindsdörr, garret-door.

Vindögd, squint-eyed.

Vingad, winged.

Vinge, wing.

Vingleri, shuffling, swindle.

Vink, beck, sign; hint.

Vinka, to beckon.

Vinkel, angle.

Vinkelrät, rectangular.

Vinna, to win, to gain; to get.

Vinning, gain, lucre.

Vinningslysten, covetous of gain.

Vinst, profit, benefit.

Vinter, winter.

Virka, to knit.

Virke, timber, wood.

Vis (sätt), manner; (klok), wise.

Visa (förete), to show, to exhibit; (sång), song, ditty.

Vise, queen-bee.

Vishet, wisdom.

Visit, visit.

Viska, whisk; to whisk.

Viss, certain, sure.

Vissen, withered, faded.

Visserligen, certainly.

Visshet, certainty, surety.

Visso, för —, for certain.

Vistas, to reside, to dwell.

Vistelse (-ort), stay, abode, residence.

Vite, fine, mulct, penalty.

Vitsord, witness.

Vitterhet, literature; letters; belles-lettres; polite literature.

Vittna, to witness, to testify.

Vittnesbörd, testimony.

Vokal, vowel.

Votera, to vote; votum, vote.

Vrak, wreck.

Vred, wrath (with), wrathful (with), angry (with).

Vrede, wrath, passion, anger.

Vredgas, to be angry.

Vresig, cross, morose.

Vrida, to wring, to turn.

Vrist, instep.

Vrå, corner, nook.

Vråla, to bellow, to roar.

Vrångstrupe, windpipe.

Vräka, to reject, to throw.

Vränga, to turn, to wrest, to wriggle.

Vurm, whim, fancy.

Våda, danger, peril.

Vådlig, perilous.

Våffla, waffle.

Våg, (att väga med) balance; (bölja) wave, billow.

Våga, to venture, to risk.

Vågrät, horizontal, level.

Vågspel, hazard, risk.

Våld, violence, force.

Våldsam, outrageous, violent.

Vålla, to cause.

Vålnad, apparition, ghost.

Vånda, (en) pang, anguish.

Våning, story, floor; apartments, lodgings.

Vår, our; (en) spring.

Vårblomma, spring-flower.

Vård, care, inspection.

Vårda, to guard, to watch, to take care of.

Vårdslös, careless (of).

Vårdslöshet, negligence, carelessness.

Vårta, wart.

Våt, wet, moist, humid.

Väcka, to awake, to rouse.

Väckarur, alarm-clock.

Väder, wind, weather.

Väderqvarn, windmill.

Vädja, to appeal.

Väf, web, cloth; väfva, to weave.

Väg, way, road, path.

Väga, to weigh, to balance.

Vägg, wall; —lus, bedbug.

Vägnar, på mina —, on my behalf.

Vägra, to refuse, to deny.

Vägran, refusal, denial.

Vägvisare, guide.

Väktare, watchman.

Väl, well, very well; så — som, as well as.

Välde, dominion, empire.

Väldig, powerful, mighty.

Välfägnad, treat, entertainment.

Välfärd, welfare, prosperity.

Välförtjent, well deserved.

Välgerning, benefit.

Välgång, prosperity.

Välgörande, charitable.

Välgörare, benefactor.

Välgörenhet, charity.

Välja, to choose, to elect.

Välkommen, welcome.

Välling, pap.

Välljud, harmony.

Vällukt, fragrance.

Välluktande, fragrant.

Vällustig, voluptuous, sensual.

Välmening, good intention.

Välmåga, health, prosperity.

Välsigna, to bless.

Välsignelse, blessing.

Välsinnad, benevolent, kind.

Vältalare, orator; vältalig, eloquent; —het, eloquence.

Vältra, to roll.

Välvilja, benevolence.

Välvillig, benevolent, kind.

Vämjas, to loath.

Vämjelig, loathsome.

Vämjelse, disgust.

Vän, friend.

Vända, to turn.

Vänja, to accustom.

Vänlig, friendly, kind.

Vänlighet, kindness.

Vänskap, friendship.

Vänta, to expect, to wait.

Väntan, expectation.

Väpling, trefoil.

Väpna, to arm.

Värd, worth, worthy; (en) landlord, host.

Värde, worth, value.

Värdera, to prize, to estimate, to value, to appreciate.

Värdig, worthy (of); (passande) dignified.

Värdigas, to vouchsafe.

Värdighet, worthiness, dignity.

Värdshus, tavern, inn.

Värdshusvärd, innkeeper.

Värf, business, affair.

Värfva, to list, to recruit.

Värfvare, pressman.

Värja, (att) to defend; (en) sword.

Värk, pain, ache.

Värma, to warm; värme, warmth.

Värn, shelter, defence.

Värna, to defend.

Värnlös, defenceless.

Värpa, to lay eggs.

Värre, worse; värst, worst.

Väsen, (varelse) being; (buller) noise; (sätt) manners.

Väska, pouch.

Väsnas, to make a noise.

Väst, waist-coat.

Väta, wetness; (att) to wet.

[254]

Vätska, fluid, liquor.

Växa, to grow.

Växt (planta), vegetable, plant; (gestalt) size, stature.

Vörda, to respect, to venerate.

Vördig, reverend, venerable.

Vördnad, respect; —sbetygelse, reverence.

Vördnadsfull, respectful.

Y.

Yfva sig, —s, to plume one’s self (on), to take pride (in), to pride (in), to be proud (of).

Yfvig, bushy, swelling.

Ylle, wool; yllen, woollen, worsted.

Ymnig, plentiful, abundant; —het, abundance.

Ymp, graft; ympa, to graft.

Yngel, brood.

Yngling, youth, young man.

Yngre, younger.

Yngst, youngest.

Ynnest, favor.

Yppa, to discover, to betray.

Ypperlig, excellent, choice.

Yppig, luxurious.

Yppighet, luxury.

Yr, giddy, dizzy; wild.

Yra, to rave.

Yrhet, giddiness.

Yrka, to urge, to insist.

Yrke, trade, profession.

Ysta sig, to curdle, to curd.

Yster, pert, wanton.

Yta, surface.

Ytlig, superficial.

Ytterlig, extreme, excessive.

Ytterst, last, utmost.

Yttra, to utter, to declare.

Yttre, exterior.

Yxa, axe.

Å.

Å, river, brook.

Åberopa, to refer, to appeal.

Åbo, inhabitant, tenant.

Åbyggnad, —er, houses, buildings.

Åbäka sig, to make one’s self absurd.

Ådagalägga, to exhibit.

Åder, vein; —låta, to bleed.

Ådraga, to attract.

Ådöma, to sentence to.

Åhörare, hearer, auditor.

Åka, to drive.

Åkare, carter; coachman.

Åkdon, carriage.

Åker, field.

Åkerbruk, agriculture, husbandry; —are, farmer.

Åklagare, complainant.

Åkomma, hurt.

Ål, eel.

Ålder, age; —dom, old age.

Åldras, to grow old.

Åldrig, old, aged.

Åliggande, duty, affair.

Ålägga, to impose.

Åminnelse, memory.

Ånga, vapor, steam.

Ångbåt, steam-boat.

Ånger, repentance.

Ångest, anguish, pang, agony.

Ångra, to repent, to regret.

År, year; i —, this year.

Åra, oar.

Århundrade, century.

Årlig, yearly, annual.

Årstid, season.

Åsidosätta, to neglect.

Åsigt, opinion, view; idea, notion, mind.

Åska, thunder; to thunder.

Åskledare, conductor.

Åskväder, tempest.

Åskåda, to behold.

Åskådare, spectator.

Åsna, ass.

Åstadkomma, to produce.

Åstunda, to desire.

Åsyn, sight, aspect.

Åsyna vittne, eye-witness.

Åt, to, at, towards, for.

Åtaga sig, to undertake.

Åtal, charge, accusation.

Åtala, to complain, to accuse.

Åtbörd, gesture.

Åter, (ånyo) again, once more; (tillbaka) again; (deremot) on the contrary.

Återhållsam, abstinent.

Återkomst, return.

Återlemnande, restitution.

Återsken, reflection.

Återstod, rest, remainder.

Återstå, to remain, to be left.

Återställa, to restore.

Återtåg, retreat.

Åtgång, consumption.

Åtgärd, measure.

Åthäfvor, gestures.

Åtkomst, acquisition.

Åtlyda, to obey.

Åtlöje, laughter.

Åtminstone, at least.

Åtnjuta, to enjoy.

Åtra sig, to alter one’s mind.

Åtrå, desire; to desire.

Åtskilja, to distinguish, to discern, to part, to separate.

[255]

Åtskillig, several.

Åtskilnad, difference.

Åtskils, separately, apart.

Åtta, eight; åttatio, eighty.

Åttio, eighty.

Åttonde, eighth.

Åvägabringa, to bring about.

Ä.

Äckel, disgust.

Äcklig, nauseous.

Ädel, noble, generous.

Ädelmod, generosity.

Ädelmodig, generous.

Äflan, endeavor.

Äfven, also, even, too.

Äfventyr, adventure.

Äfventyrare, adventurer.

Ägg, egg; förlorade —, poached eggs.

Äkta, genuine, pure, authentic.

Äktenskap, marriage; —sbrott, adultery; —sskilnad, divorce.

Äkthet, authenticity.

Äldre, elder, older.

Älska, to love; —re, lover.

Älskling, darling.

Älskvärd, lovely, amiable.

Ämbar, pail, bucket.

Ämna, to intend.

Ämne, stuff, subject, matter.

Än, than; ingen annan —, none but.

Ända, to end, to finish; — till, as far as, until.

Ände, end, extremity.

Ändelse, termination, end.

Ändra, to alter (t. ex. kläder o. d.); to change (t. ex. mening.)

Ändtligen, at last; lately.

Ändå, yet, nevertheless.

Äng, meadow.

Ängslan, anxiety, fright.

Ängslig, anxious.

Ännu, yet, still.

Äpple, apple.

Ära, to honor; honor.

Ärbar, decent, modest.

Äregirighet, ambition.

Ärelös, infamous.

Ärende, errand, business.

Ärfd, inherited.

Ärftlig, hereditary.

Ärfva, to inherit.

Ärke, arch; se Erke-.

Ärlig, honest, good.

Ärlighet, honesty.

Ärm, sleeve.

Ärna, to intend, to mean.

Ärr, scar, cicatrice.

Ärt, pea; ärter, peas ell. pease.

Äss, ace.

Äta, to eat; se Spisa.

Ätt, family, stock, race.

Ättika, vinegar.

Ättled, generation.

Ättling, descendant.

Ö.

Ö, island, isle.

Öbo, islander.

Öda, to waste, to be lavish with.

Öde, waste; (ett) fate.

Ödelägga, to waste.

Ödemark, wilderness, desert.

Ödla, lizard.

Ödmjuk, humble.

Ödmjukhet, humility.

Ödslig, lonely, solitary.

Öflig, customary, usual.

Öfning, practice, exercise.

Öfre, upper.

Öfrig, remaining, left.

Öfva, to exercise, to train.

Öfver, over, above; (förbi) past.

Öfverallt, everywhere.

Öfverbevisa, to convince.

Öfverdomstol, supreme court.

Öfverdrift, excess.

Öfverdrifva, to exaggerate.

Öfverens, vara —, to agree; —kommelse, agreement.

Öfverensstämma, to agree.

Öfverfall, surprise, attack.

Öfverfalla, to attack.

Öfverfart, passage.

Öfverflöd, abundance.

Öfvergifva, to abandon.

Öfvergående, transitory.

Öfvergång, passage.

Öfverhet, government.

Öfverilning, rashness.

Öfverlasta sig, to get drunk.

Öfverlastad, drunk.

Öfverlefva (en), residue; (att) to outlive.

Öfverlemna, to deliver.

Öfverljudt, aloud, loudly.

Öfverlägga, to deliberate.

Öfverläggning, deliberation.

Öfverlägsen, superior.

Öfverlägsenhet, superiority.

Öfverlöpare, deserter.

Öfvermage, under age.

Öfvermagt, superiority.

Öfverman, superior.

[256]

Öfvermensklig, superhuman.

Öfvermod, arrogance.

Öfvermorgon, i —, the day after to-morrow.

Öfvermåttan, exceedingly.

Öfverraska, to surprise.

Öfverraskning, surprise.

Öfverrock, great coat, overcoat.

Öfverrösta, to outcry.

Öfverseende, forbearance.

Öfversigt, review; prospect.

Öfverskott, surplus.

Öfverst, uppermost.

Öfverste, colonel.

Öfverstånden, past.

Öfversätta, to translate.

Öfversättning, translation.

Öfvertala, to persuade.

Öfvertro, superstition.

Öfverträda, to transgress.

Öfverträffa, to exceed.

Öfvertyga, to convince.

Öfvertygad, convinced, sure, certain; confident.

Öfvertygelse, persuasion.

Öfvervikt, overweight.

Öfvervinna, to overcome.

Öfverväga, to consider.

Öfvervälde, superiority.

Öga, eye; ögonblick, twinkling, moment, instant.

Ögonblicklig, instantaneous.

Ögonbryn, eyebrow.

Ögonhår, eyelashes.

Ögonskenlig, apparent, manifest.

Öka, to increase, to augment.

Öknamn, nickname.

Öl, beer, ale.

Öm, painful, sore; tender.

Ömhet, tenderness, affection.

Ömka, to pity; —n, pity.

Ömklig, pitiful, miserable.

Ömsa, to change, to shift.

Ömsint, tender-hearted, tender.

Ömsom, by turns.

Ömtålig, sensible.

Ömtålighet, delicacy.

Önska, to wish, to desire.

Önsklig, desirable.

Önskningsvärd, se föregående.

Öppen, open, frank.

Öppenhjertlig, open-hearted, candid.

Öppna, to open.

Öppning, opening; aperture.

Öra, ear.

Örfil, box on the ear.

Örn, eagle.

Örngott, pillow.

Örring, ear-ring.

Ösa, to lade, to ladle, to pour.

Öster, east.

Östlig, easterly, east; oriental.

[257]
[258]

Nordmännens landstigning i Amerika.


[259]

DE VIGTIGASTE
FÖRKORTNINGAR
OCH
SAMMANDRAGNINGAR

Som Allmänt Användas i Engelska
Språket tillika med deras
Svenska betydelse.


[260]

FÖRKORTNINGAR OCH SAMMANDRAGNINGAR.

A.—Acre (40,467 ar; ungf. ¹³/₁₆ sv. tunnland).

A. ell. Ans.—Answer (Sv. svar).

A. B.—Artium Baccalaureus, Bachelor of Arts (en, som tagit lägsta graden till doktorsvärdighet inom en akademisk fakultet).

Abp.—Archbishop (Ärkebiskop).

Abr.—Abridged (Förkortning).

A. B. S.—American Bible Society (Amerikanska bibelsällskapet).

A. C.—Ante Christum, before the birth of Christ (Före Kristi födelse).

Acad.—Academy (Akademi).

Acad. Nat. Sci.—Academy of Natural Sciences (Naturvetenskapsakademi).

Act.—Active; Acting (Verksam).

Acct.—Account (Räkning, Vidräkning).

Advt.—Advertisement (Annons).

A. D.—Anno Domini, in the year of the Lord (I Herrens år).

Adjt.—Adjutant (Adjutant).

Ad lib.—Ad libitum, at pleasure (Efter behag).

Admr.—Administrator (Förvaltare).

Ad val.—Ad valorem, at (or on) the value (Efter ell. mot värde).

A. F. B. S.—American and Foreign Bible Society (Amerikanska och utländska bibelsällskapet).

Ag.—Argentum, Silver (Silfver).

Agr.—Agriculture (Jordbruk).

Agt.—Agent (Agent).

Ala.—Alabama (En af Nord Amerikas Förenta Stater).

Alex.—Alexander.

Alt.—Altitude (Höjd).

A. M.—Ante Meridiem, before noon (Förmiddagen).

Amer.—American (Amerikansk).

Amt.—Amount (Belopp).

An.—Anno (I året).

An. A. C.—Anno ante Christum, in the year before Christ (Året före Kristus).

Anat.—Anatomy (Anatomi).

Ang. Sax.—Anglo-Saxon (Anglo-Saxisk).

Anon.—Anonymous (Anonym).

Ans.—Answer (Svar).

Ap.—Apostle (Apostel).

Apoc.—Apocalypse (Apokalypsen, Johannes’ uppenbarelse).

Apocr.—Apocrypha (A