The Project Gutenberg EBook of Den tillförlitligaste Drömboken, by Various

This eBook is for the use of anyone anywhere in the United States and most
other parts of the world at no cost and with almost no restrictions
whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of
the Project Gutenberg License included with this eBook or online at
www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you'll have
to check the laws of the country where you are located before using this ebook.

Title: Den tillförlitligaste Drömboken
    Med öfwer 100 roliga figurer

Author: Various

Editor: Per Gustaf Berg

Release Date: November 13, 2015 [EBook #50450]

Language: Swedish

Character set encoding: ISO-8859-1

*** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK DEN TILLFÖRLITLIGASTE DRÖMBOKEN ***
Produced by Gun-Britt Carlsson, Eva Eriksson, Jens Sadowski,
and the Online Distributed Proofreading Team at
http://www.pgdp.net


Den tillförlitligaste
Drömboken.

Med öfwer 100 roliga figurer.

Stockholm.
Tryckt hos P. G. Berg, 1854.

Historiskt ryktbara drömmar och syner, som hafwa gått i fullbordan.

Joseph, Jacobs son, såg, i drömmen, de sädeskärfwor som hans bröder bundit hop, buga sig mot de, som han bundit, och der syntes honom att solen och månan, omgifne af 11 stjernor, tillbådo honom. — Denna dröm gick i fullbordan. Joseph blef guwernör öfwer Egypten, och under den hungersnöd som öfwergick detta land, gaf han säd åt sina bröder, sin fader och sin moder, sedan utdelade han bland dem rika gåfwor, och skänkte dem landet Gosen.

— Patriarken Jacob drömde en natt, att han såg en stege, som stod på marken och räckte ända upp till himmelen, och englarne gingo upp och ned på den. Herran hade stödt sig på denna stege, och lofwade Jacob och hans efterkommande det ställe der han låg och sof, och han förkunnade honom, att alla slägten på jorden skulle blifwa wälsignade i hans säd. — Och hans syn gick i fullbordan.

— Sedan de trenne österländske wise hade tillbedt wår Frälsare uti hans krubba, wisade sig en engel för dem i drömmen, för att uppmana dem att tåga en annan wäg, på det de måtte undwika den död, som Herodus förberedde åt dem. — De lydde denna syn, som frälste dem.

— Joseph, den heliga jungfruns man, blef af en engel tillsagd, att genast utan dröjsmål ledsaga jungfru Maria och hennes son Jesus till Egypten, för att undkomma Herodi grymhet, i det han lät mörda alla nyfödda.

— Konung Pharao drömde att han befann sig wid en flod, ur hwilken uppstego sju wackra och feta kor, hwilka inom få ögonblick blefwo uppslukade af sju andra magra och fula kor. Han såg äfwen, under samma natt, sju sädesax fulla med korn, som uppslukade sju andra ax, som woro torra och toma. — Joseph uttydde för honom att de sju feta korna och de sju fulla sädesaxen spådde öfwerflöd i sju år uti Egypten, och att de sju magra korna och de sju toma axen tillkännagåfwo hungersnöd i sju år, under hwilken tid allt skulle blifwa förtärt som samlats under de sju årens öfwerflöd. — Detta gick i fullbordan.

— Hecube, konung Priami gemål, drömde att hon födde en brinnande fackla som förtärde staden Troja, hwilket blef ett förebåd till hans rikes fall, till hans egen och hela hans slägts död.

— Astyagus, Medernes konung, drömde att hans dotter födde en winranka; detta blef ett förebåd till den storhet, rikedom och lycka som åtnjöts af Cyrus, hwilken hans dotter födde efter denna dröm.

— (Roms 264 år.) Före början af firandet af högtiden efter de plebejiska lekarne, gick en familjefader öfwer Flaminiska cirquen, företrädd af sin slaf, som han lät slå med spö och föra med en grepe om halsen. T. Atinius, en man bland folket, erhöll i drömmen en underrättelse af himmelen att gå och förbereda konsulerne, att Jupiter icke utan wrede kunnat se den förste skådespelaren uppträda under de sista lekarne i cirquen; och, att om man icke skyndade sig att försona detta fel derigenom att åter börja lekarne, skulle man ådraga fäderneslandet stora olyckor. Atinius, som fruktade att han icke utan fara för sig sjelf skulle kunna uppwäcka några förebråelser hos konsulerne, iakttog tystnad. Kort derefter dog hans son mycket hastigt. Följande natten wisade sig Jupiter åter för honom, och frågade om han icke wore nog straffad redan för det han icke uppfyllt hans befallning, och som han fortfor i sin tystnad, blef han lam i hela kroppen. Först då beslöt han att låta bära sig uti en säng till konsulernes tribunal och sedan till senaten. Der berättade han allt som händt honom och, till stor förundran för de närwarande, återfick han bruket af sina lemmar och kunde återwända hem till fots.

— (Roms 413 år.) Under kriget emot latinerne hade konsulerne P. Decius och T. Manlius Torquatus samma dröm, i deras läger wid Vesuvii fot. En okänd wisade sig för begge twå och tillkännagaf för dem, att afgrundens gudar och jorden, menniskoslägtets gemensamma moder, begärde såsom offer, anföraren för ett af fiendens partier samt hela det andras armé, och att den romerske konsuln som anfölle först och uppoffrade sig sjelf för deras förstörande, skulle blifwa den segerwinnande. Wid dagens inbrott gjorde Decius och Torquatus ett offer åt gudarne, för att tjena, endera till försoning, i fall förebådet komme att slå fel, eller såsom ett förberedande offer till deß uppfyllande, i fall den gudomliga wiljan blefwe orubblig. Offrens inelfwor bestyrkte den dubbla drömmen. Då blef det öfwerenskommet att den förste af de begge konsulerne som skulle se den åt hans befäl anförtrodde flygeln wika, skulle med sin död försäkra fäderneslandets wäl. Begge twå stredo tappert; gudarne begärte Decii lif.

— (Roms 626 år.) Cajus Grachus underrättades i drömmen, på det mest förwånande sätt, om det öde som hotade honom. Sedan han somnat djupt, såg han sin broder Tiberius Grachii skugga; den förkunnade honom omöjligheten att undwika det grymma öde, som hade beröfwat honom sjelf lifwet, i det han, Cajus, jagade honom från kapitolium. Innan Cajus tagit i besittning detta ryktbara tribun-embete, som ådrog honom samma öde som brodren, berättade han sjelf denna dröm för flera personer, men det war för sent, han hade icke åtlydt denna warnande ingifwelse.

— (Roms 695 år.) Bannlyst från Rom, i följd af sina fienders ränker, stannade Cicero i ett hus på landet nära Atina. Han öfwerlemnade sig der åt sömnen, och snart syntes det honom att han gått wilse i någon ödemark och mötte der Marius, omgifwen af all den prakt och ståt som tillhörde konsulswärdigheten, och att denne general frågade honom hwarföre han wandrade omkring på äfwentyr, och sedan han blifwit underrättad om hans olycka, tog Marius honom i handen och anförtrodde honom åt sin förste liktor för att ledsaga honom till en byggnad som han hade låtit uppföra, försäkrande honom, att han der skulle finna ett bättre öde. Ett löfte som händelsernas gång icke motsade, emedan det war uti Jupiters tempel, ett monument som uppfördes genom Marii försorg, som senaten kungjorde den akt, hwarigenom den namnkunnige talaren återkallades.

— (Roms 709 år.) Calpurnia, Julius Cesars gemål, warsnade i drömmen sin man öfwerhöljd af sår och döende i hennes armar, under den sista natten som denne hjelte wistades på jorden. Lifligt uppskrämd af denna syn, bad hon honom att dagen derpå icke begifwa sig i senaten. Cesar, som föraktade att rätta sitt uppförande efter en qwinnas dröm, begaf sig till församlingen, der mordiska händer offrade honom åt deras ursinnighet.

— (Roms 711 år.) Natten som föregick det blodiga slaget wid Philippus, såg Artorius, Augusti läkare, i drömmen gudinnan Minerva, som befallte honom att underrätta kejsaren, att han skulle bewista striden, oaktadt en farlig sjukdom som höll honom till sängs i sitt tält. Augustus lydde, och, under det han lät bära sig in bland härens leder, för att waka öfwer stridens utgång, skiljde sig Brutus från sin här och skulle owilkorligen tagit honom till fånga, om han hade stannat qwar i tältet.

— (Roms 733 år.) Efter slaget wid Actium flydde Caßius af Parma, en af Antonii anhängare, till Athén. Betagen af sorg och oro kastade han sig på en säng och öfwerlemnade sig åt sömnen. Mot midnatten tyckte han sig se en jätte med swart hy, ohyfsadt skägg och tjockt hår, som närmade sig honom, och sedan han frågat denne hwem han wore, swarade spöket honom: ”Din onda genius!” Förskräckt kallade Caßius på sina slafwar; men de hade hwarken sett någon komma in eller gå ut. Caßius somnade åter och spöket wisade sig ånyo, utan att han kunde få tag i det. — Emellan denna sorgliga natt och ögonblicket för hans straff, som Cesar ådömde honom, war det endast en mycket kort tid.

— Då Atirius Rufus uppehöll sig i Syracusa under gladiatorernes lekar, såg han i drömmen en nätfäktare som genomstingade hans bröst med en wärja. Dagen derefter, då han bewistade en af deßa högtider, berättade han för en af sina grannar den dröm han haft under natten. Snart derefter inträdde en nätfäktare med sin motståndare på banan och på den sidan, der den romerske riddaren hade sin plats. Wid denna syn utropade Rufus: ”Se der den nätfäktare, af hwilken jag trodde mig blifwa mördad i natt!” och han wille genast draga sig tillbaka. Men hans grannar, som hade lyckats att skingra hans förskräckelse, samtalade om hans inbillade död, då nätfäktaren slog sin motståndare till marken. I det han nu wille hugga till den omkullslagne motståndaren, dödade han Atirius Rufus.

— (År 309 före Christi födelse.) Då Hamilcar, carthaginensarnes fältherre, belägrade Syracusa, trodde han sig under sömnen höra en röst, som sade till honom: ”I morgon skall du spisa middag i Syracusa.” Uti sin glädje, liksom himlen lofwat honom segren, ordnade han sin armé till anfall, men till följe af en oenighet som hastigt uppstod emellan carthaginensarne och sicilianarne, hwilka utgjorde en del af hans armé, gjorde syracusarne ett hastigt och djerft utfall, skiljde honom från hans här och släpade honom till deras stad. — Bedragen på detta sätt, mindre genom sin dröm än genom det hopp som han hade fästat derwid, spisade han wisserligen middag i Syracusa, det är sant, men såsom fånge och icke som segerwinnare.

— Innan Hannibal företog sina förskräckliga fälttåg emot romarne, drömde han att en ung man, med ett öfwermenskligt yttre, blifwit skickad från himmelen för att föra honom till Italien. Enligt hans råd följde den carthaginensiske fältherren först hans steg, utan att se sig om; men snart, till följe af den nyfikenhet som drifwer oß att wilja genomtränga det hemlighetsfulla, gjorde han en rörelse för att wända sig om och såg då en förfärlig orm, som under ett hastigt krälande omkullkastade och förkroßade allt som fanns i hans wäg. Efter honom tjöt stormen, åskan dundrade och himlen insweptes i ogenomträngligt mörker. Betagen af förundran begärde Hannibal af sin ledsagare en upplysning öfwer detta förebåd. ”Du ser,” swarade denne honom, ”Italiens förhärjelse. Det är din pligt att iakttaga tystnad och öfwerlemna det öfriga åt ödets hemliga råd.”

— Då drottning Olympia gick hafwande med Alexander den store, drömde hon, att hennes man, konung Philip, hade förseglat hennes mage med ett sigill som föreställde ett lejon, hwilket bebådade den tillkommande monarkens tapperhet, ädelmod och eröfringar.

— (År 323 f. C. f.) Alexander, konung af Macedonien, hade ofta genom drömmar blifwit warnad att waka öfwer sitt lifs säkerhet, men lyckan måste säkert hafwa bewäpnat honom med ännu mera försigtighet emot faran. Det hände sig ock en gång, att han under sömnen tillsades, att Caßanders hand skulle wara olycksbringande för honom. Några timmar efter en af deßa anklagande drömmar, infann sig Caßander hos konungen, och denne, igenkännande i honom den bild som hade förskräckt honom under sömnen, nöjde sig med att upprepa en grekisk wers öfwer drömmars fåfänglighet. Enligt flere af de klaßiske författarne, skall Caßander warit den, som förgiftade Alexander den Store.

— (År 403 f. C. f.) Twenne arcadier, intima wänner, reste tillsammans och anlände till Megare, der den ena bodde hos sin wän och den andra på ett herberge. Den förre drömde att hans wän bad honom att komma och frälsa honom från wärdshuswärdens knep och list, och begärde en hastig hjelp mot en stor fara. Han waknar, skyndar upp ur sängen, anländer till herberget ... genom en ödets skickelse stannar han, förebrår sig sjelf att hafwa satt tro till en dröm, wänder om igen, går hem, lägger sig och somnar å nyo. En stund derefter wisar sig åter hans wän för honom alldeles stympad, beswär honom, att efter som han uraktlåtit att frälsa hans lif, åtminstone hämnas hans död, och han tillägger, att just i detta samma ögonblick då han talar med honom är hans mördare syßelsatt att på en gödselkärra föra hans döda kropp ut ur staden. Arkadiern waknar genast, skyndar till Megares stadsport, möter kärran, stannar den, upptäcker sin olycklige wäns lik och befriar sig från wärdshuswärden, som icke wäntade att blifwa straffad på bar gerning.

— (År 404 f. C. f.) Några dagar före sin död såg Alcibiades i drömmen att han war inswept i sin älskarinnas kappa. Det war samma kappa, hwilken, sedan han blifwit mördad, tjenade att inswepa hans kropp uti, emedan den icke blef begrafwen.

— (År 405 f. C. f.) Under den tid då Dionysius af Syracusa ännu icke war annat än en simpel medborgare, drömde en förnäm person i staden Himera, att hon hade stigit upp i himlen, och under det hon gick igenom flere gudomligheters boningar, såg hon under Jupiters fötter en koloßal man, med ljust hår och mycket fräknig i ansigtet, som suckade under tyngden af en mängd kedjor. ”Hwilken är denne olycklige?” frågade hon den unge mannen som ledsagade henne på detta himmelska besök. ”Det är,” swarade han, ”Siciliens och Italiens onda genius, som, då han en gång befrias, skall förorsaka så många städers ruin!” — Denna dröm berättades genast andra dagen bland folket. Afundsjuk öfwer Syracusas frihet, hade Fortuna swurit de dygdige inwånarnes förderf, befriade Dionysius ur fängelset och kastade honom som åskan midt ibland detta folks lugn och fred. Då denna qwinna skyndat att bland folkmängden åskåda tyrannen, wid hans ankomst till Himera, hade hon knappast warsnat honom förr än hon utropade: ”Se der den man som jag sett i drömmen!” — Tyrannen lät döda henne.

— (464 f. C. f.) Poeten Simonedas blef genom en dröm warnad för en stark storm i samma ögonblick, då han skulle gå ombord på ett fartyg. Och i sanning de, hwilka han skulle göra sällskap, omkommo alla på sjön i hans åsyn. Simonidas lyckönskade sig att hafwa anförtrott wården om sitt lif åt en dröm, heldre än ett fartyg, och af erkänsla för denna räddning, gjorde han denna beskyddande dröm odödlig genom ett mycket wackert poem.

— (År 550 f. C. f.) Konung Croesus såg i drömmen sin son Atis falla för en lönnmördares dolk. I följd häraf bemödade sig hans faderliga omsorg att taga alla de mått och steg som kunde afwärja den grymma olycka hwarmed han blifwit hotad. De största försigtighetsmått woro ständigt widtagna på hans befallning; men olyckan wißte nog att deßa oaktadt bana sig framgång. — Ett ofantligt wildswin härjade en lång tid på landet i Lydien. Atis wille befria landet från denna farliga fiende, och fick med stor möda sin faders tillåtelse dertill, fastän denne icke fruktade annat än mördarens stål. Under jägarnes häftighet att döda det förfärliga odjuret, swängde sig en af deras lansar om, och dödade den olycklige prinsen.

— Vespasianus befann sig på ön Achaja med kejsar Nero, och såg i drömmen en okänd, som förkunnade honom att hans lycka skulle börja så snart man hade ryckt ut en tand på Nero. Så snart han waknat och gått ut, war den första syn som mötte hans ögon, en läkare som kom ifrån Nero efter att hafwa ryckt ut en tand på honom. Det dröjde icke länge förr än denne kejsare dog, och hans efterträdare Galba dog äfwen efter en mycket kort tid. Vespasius begagnade sig af den twedrägt som uppstått emellan Otto och Vetellius för att låta utropa sig till kejsare efter dem.

— Septimus Sewerus drömde att kejsar Pertinax dog af ett fall från hästen, och att han sjelf steg upp på den kejserliga hästen. Tilldragelsen besannades: Septimus Sewerus blef wald till kejsare i stället för Pertinax.

— Då kejsar Constantin förde sin här emot Maxens, såg han i drömmen ett strålande kors och hörde ett annat kors som sade honom, att han genom detta drömda tecken skulle blifwa segerwinnare. Han befallte att den dag striden skulle ega rum, skulle ett af guld och ädla stenar strålande kors bäras af hans tappraste krigare, och under detta lyckliga förebåd besegrade han den fiendtliga hären, som nedgjordes under träffningen.

— Då sachsarne gjorde uppror under Wittekinds befäl, år 773, såg Carl den Store i drömmen tjocka moln, klyfda af blixtrar, sänka sig ned öfwer honom, — tecken som bebådade upproret, — och en klar sol skingrade snart deßa moln.

— Richard Lejonhjerta såg i drömmen en hund slåß med en annan hund under natten, och facklan som han höll i handen slocknade. Denna bebådande dröm hade han twenne weckor innan han fängslades af Leopold, hertig af Österrike, som utlemnade honom åt tyska kejsaren Henrik VI, med tillnamnet den grymme. Richard war hans fånge i twenne år.

— Henrik IV såg i drömmen, under den natt som föregick hans mördande af Ravaillac (1610), en regnbåge som swäfwade öfwer hans hufwud. Denna syn bebådar en wåldsam död.

— Cromwell twekade icke att låta fullborda domen mot Carl I, oaktadt en förfärlig dröm som han hade natten före afrättningsdagen (d. 26 Jan. 1649). Han tyckte sig wara midt på en kyrkogård, — en syn som bådar framtida lycka, — och stod framför bödeln, — tecken till blodiga händelser, — som satte på hans hufwud en krona af menniskoben.

— År 1668 stridde Ludwig XIV, i drömmen, mot ett ofantligt stort lejon och nedgjorde det. Kort derefter eröfrade han Franche-Comté inom twenne månader.

— År 1713 hörde Joseph Tartini — en utmärkt kompositör — midt under en sommarnatt huru djefwulen spelte för honom, med en beundranswärd öfwerlägsenhet, en solo på violin uti en mycket originel styl och af en märkwärdig melodi. Knappast uppwaknad påminner Tartini sig hwarje not i denna utomordentliga musik, skyndar sig att uppskrifwa dem, och detta arbete är allmänt kändt under namn af: la Sonate du diable.

— Joseph II, tyska rikets kejsare, drömde, ännu som barn, att han swängde sig med fötterna uti stigböglor. Historien bewittnar hans paßionerade smak för resor, hwilket denna dröm tillkännagaf.

— Marie-Antoinette, drottning af Frankrike, såg i drömmen, under det hon satt fången, några timmar före sitt uppwaknande, olycksdagen den 21 Januari 1793, en röd sol, — olyckligt tecken, — som höjde sig öfwer en pelare, hwilken snart störtade omkull, hwilket bebådar en mäktig persons död.

— Jesuiten Maldonat, arbetande på kommentarier till de fyra ewangelisterne, såg under flera nätter en man som uppmanade honom att sluta detta arbete, ty det återstod honom få dagar att lefwa. På samma gång wisade denne man på en del af magen, der Maldonat kände häftiga plågor och i följd af hwilka han dog så snart han slutat sitt arbete.

— Jean-Jaques-Roßeau drömde ofta, då han ännu war helt ung, att han war klädd i uniform, hwilket bebådade hans ryktbarhet.

— Natten före slaget wid Waterloo warsnade Napoleon i drömmen twå gånger efter hwarandra en swart katt — tecken till falskhet — som sprang från den ena hären till den andra. Den, hwilken katten öfwergaf, blef nedgjord; hwilket war en sorglig spådom. — Hwem känner icke resultatet af bataljen den följande dagen?

A

Accacia. Att se en sådan är farligt. Lukten af deß blommor: bedrägeri.

Accoucheur. Betyder förestående lidanden.

Accrostiche. Försöka utöfwer sin förmåga.

Addition. Göra en addition: girighet.

Adoption. Af barn: motgångar och bekymmer.

Advokat. Möta en: dåliga nyheter; samtala med en: förlora en dyrbar tid; höra honom tala: få en sämre affär på halsen.

Afficher. Uppsätta afficher: owänskap; läsa: lönlös möda.

Affärer. Hafwa dåliga affärer bebådar owäntad lycka.

Afgrund. Någon hastig rädsla.

Afswärja. Olycka drabbar den, som tycker sig afswärja sin religion.

Agg. Tycker man sig hysa agg till någon: gör snart slut derpå.

Agraff. Mycken syßelsättning.

Akademi. Betyder: sömn, lättja, håglöshet, farliga frestelser.

Akrobat. Se en sådan dansa på lina: glädje; se honom falla ner: sorg.

Akt. Underteckna en akt: sorgligt tecken.

Aktris. Se henne spela: man blir bedragen; tala med henne: fåfänga; kurtisera henne: obetydligt nöje; älska henne: bekymmer.

Allmosa. Gifwa: lycka; emottaga: olycka.

Allmänt fruntimmer. Winst och lycka.

Almanack. Stora faror.

Altare. Se ett sådant: glädje; se det upp- och nedwändt: swårmod.

Amazon. Äregirig och trolös qwinna.

Ametist. Lysande ställning.

Amma. Sorg.

Amputering. Se en sådan werkställas: förlust af någon wän; undergå den: förlust af egodelar.

Anekdot. Berätta: sqwaller; höra en: dispyter.

Anevrism (pulsåderbråck). Tycker man sig lida deraf: har man att wänta bekymmer.

Anjovis. Lycka, som har farliga följder.

Ankare. Förhoppningar, som uppfyllas.

Anklagare. Se eller höra sin anklagare, han må hafwa rätt eller orätt, betyder: att man skall wara försigtig.

Anklagelse. Inför domstol: twister och ledsnad. Om en qwinna anklagar: frukta då någon ledsam nyhet; om det är en karl: hoppas framgång.

Anständighet. Wisa: anseende; brista i: offentlig wanära.

Ansigte. Ett leende ansigte på en ung flicka: lycka för den drömmande; ett wackert ansigte på en ung man: stark böjelse till ett fruntimmer. Fula eller gamla ansigten: dåliga tecken.

Apa. Fint bedrägeri.

Apelsiner. Smärta.

Apotekare. Akta er för en procentare eller bedragare.

Aprikos. Se någon betyder: bedragna förhoppningar; äta: nöje; att se den i opaßande tid: en förestående olycka; förtorkad: sorg och bekymmer.

Aptit. Slägtingars eller wänners resa.

Arbetare. Lycka.

Arbete. God helsa.

Arf. Sorg och elände.

Arkebusera. Om man ser någon bli arkebuserad: skandal; se sig sjelf: owäntad olycka.

Arlequin. Bli lurad af ett fruntimmer.

Armé. Segrande: lyckligt förebud; slagen: sorgligt.

Arm. Högra afskuren: en slägtinges död; wenstra afskuren: ett beslägtadt fruntimmers död; högra och wenstra afskurna: fångenskap eller sjukdom; bruten eller mager: sorg, enkostånd; inflammerad: rikedom genom en älskad person; starka armar: lycka, helsa; swaga: elände; luden: förökad rikedom.

Arsenal. Krig.

Artist. Nöje.

Artighet. Drömmer en man att han är artig: god hälsa; en qwinna: lycka; en flicka: ostadighet.

Arrende. Underteckna ett kontrakt: förestående fara; göra upp ett: onyttiga planer.

Auktion. Ögonblicklig hjelp.

Avtomat. Kryperi för den man ser under drömmen.

Axel. Inflammerad: rikedom; bruten: ledsnad; fyllig: lycka.

B

Bad. I klart watten: god hälsa; i grumligt watten: slägtingars eller wänners död; se någon bada: bedröfwelse; taga bad af måttlig wärmegrad: lycka och nöjen; stiger man in i ett alltför warmt badrum, betyder det husliga bekymmer; kläda af sig utan att bada: öfwergående beswärligheter mötas. Allt slags hafsbad är ett förebud till utmärkelser utan winst.

Bajonett. Hemska förebud.

Bakelser. Göra: intriger; äta: sinlig njutning.

Bal. Glädje och penningar.

Ballet. Utswäfwande nöjen.

Balkon. Farlig upphöjelse.

Ballong. Onyttiga planer.

Band. Sätta på sig: klokhet; taga af: bekymmer.

Banditer. Om de anfalla: förtröstan på egna krafter; anfaller man sjelf: något inträffar inom kort; ser man dem blott: säkerhet i affärer.

Banér. Säkerhet och lycka.

Banken. Bedrägliga löften.

Bankett. Alltför dyrt köpta nöjen, som man bör undwika.

Bankrutt. Affärerna stå på dålig fot.

Barn. Trolöst förslag. Se ett barn taga bröstet, betyder sjukdom; om den drömmandes hustru är hafwande, betyder det att barnet får dålig hälsa; är det ett fruntimmer som drömmer, betyder det, att hon blir hafwande med en flicka, eller också en förestående olycka; se flera barn och tala med dem: orättwisa.

Barnsbörd. Lycka, om den går wäl; olycka om motsatsen. Om ett fruntimmer tycker sig föda en goße, utan att wara hafwande, betyder det att hon lyckas i allt; tycker hon sig föda en flicka, betyder det nöje blandadt med smärta.

Barnförloßning. Om man tycker sig wara tillstädes wid en sådan, betyder det snar lycka, som ökas efter antalet af nyfödda; är den swår: lysande utsigter gå upp i rök.

Barometer. Nyttig omwexling i ens lefnad.

Basilisk. Olyckor förorsakade genom hemliga fiender.

Batalj. Wunnen: lyckligt förebud; förlorad: sorgligt.

Bakdel. Swart och mager: skymf och förluster; hwit och fyllig; wällust och lycka. — En man ser en qwinnas: lycka; en qwinna ser en mans: snar olycka.

Bedröfwad. Tycka sig wara mycket bedröfwad: glädje inom kort.

Begrafning. Om någon tycker sig begrafwas lefwande, bör han befara en stor olycka; är han tillstädes wid en begrafning, kan han hoppas en farlig förening.

Bemödande. Hwarje dylikt betyder onyttig möda.

Ben. Friska och wackra: hälsa och lycka; swullna eller brutna: sorg och olycka.

Ben (förmultnade). Motgångar inom kort.

Benkläder. Den som drömmer om wackra benkläder, gör lycka och winst; om dåliga: motsatsen.

Berg. Lång resa.

Beröm. Utdela: lögn; erhålla: smicker.

Besman. Owäntade sorger, dåliga affärer.

Betjent. Dumt skryt.

Bett. Sorg eller swartsjuka.

Beundran. Smicker, om man sjelf blir beundrad; beundrar man andra: ledsamhet.

Bibliotek. Rådplägning öfwer affärer.

Bibel. Att se den: förnöjsamhet; läsa deri: lugnt samwete.

Biktfader. Waka öfwer edra affärer.

Biljard. Onyttiga försök.

Biljett. Kärleks: lycka i kärlek; begrafnings: nyttig försigtighet; bröllops: belåtenhet; någon bjudnings: onyttiga utgifter.

Bin. Betyder penningar. Om man tycker sig bli stungen, blir man bedragen af en wän. Om man dödar dem, kommer man att förlora något; sätta de honung, betyder det anseende och lycka; gå de in i huset: olycka åt ens owänner.

Biscuit. Winst och hälsa.

Biskop. Mäktiga gynnare.

Björn. Förföljelse, om man anfalles; lycka, om han springer.

Blad. Sorgliga tecken.

Bleßyr. Af swärd: wälgerning; genom en okänd: sorg; af en warg: trolöshet; förbinda: bewisade tjenster illa belönade; tilldela någon: orättwisa mißtankar.

Blind. Tro sig blind: bedrägeri eller förlust af ett barn; se en blind: träta.

Blixt. Oenighet.

Blodbad. Förlust af barn eller penningar.

Blod. Smärta; se sitt eget: arf; förlora sitt blod; smärta.

Blodkorf. Göra: smärta; äta: owäntadt besök.

Blodskam. Ryktbarhet.

Blomkål. Ära utan gagn.

Blommor. Se, hålla i handen eller lukta på: kärlek och nöjen; se hwita blommor under oläglig tid: hinder i planer; äro de gula: olycka i företag; röda: friskt mod; plocka: winst; emottaga: kärlek.

Blåklint. En ung flickas oskuld.

Bländning. Farliga förslager.

Boll. Kasta: penningar; se den flyga: dröjsmål med penning-remißer.

Bom. Hinder, som man stöter på, men besegrar.

Bord. Serweradt: öfwerflöd; afdukadt: blottställd förmögenhet.

Bordkärl. Af tenn, lera eller porslin: lycklig existens; af silfwer: se Silfwer.

Borgenär. Goda affärer, men oro.

Bock. Brottslig kärlek.

Brand. Fara för döden. Lysande arf wäntar den, som tycker sig släcka en brand.

Bref. Skrifwa eller emottaga: goda nyheter.

Brinna. Se ett eller flera hus brinna, utan att de förtäras, betyder för fattiga, att de få arf och rikedomar; och för rika, att deras förmögenhet wäxer; men om elden är wåldsam och hus störta tillsamman, betyder det motsatsen; då bör man frukta motgångar, proceßer, skymf och död; se sin säng brinna: fara och sjukdom; se tält eller möbler brinna: förluster och trakaßeri; se en butik brinna: ruin genom handel; se fönster brinna på framsidan af huset: broders död; på baksidan af huset: systrars död; se dörrar brinna: hunger och död; förtäras de icke: lycka och lång lefnad; se en menniska brännas offentligen: sjukdom; bränna fingret: afund; bränna sig lefwande: wrede och trätor.

Broder. Fördelar.

Broderi. Äregirighet.

Broms. Wanära.

Brottsling. Onåd och fara.

Brunn. Är deß watten klart: goda affärer; grumligt: förluster; pumpa watten derur: äktenskap med penningar; faller man deri: wanära och smälek.

Bryderi. Lycka.

Brådjup. Mißtroende.

Bränwin. Friwola nöjen.

Bröd. Äta hwetebröd: winst för den rike, olycka för den fattige; groft bröd: twertom; äta kornbröd: hälsa och belåtenhet.

Bröllop. Begrafning.

Bröst. Hafwa wackert och starkt bröst: helsa; ludet: winst för mannen, men för qwinnan, att hon förlorar sin man; blifwa träffad i bröstet af ett swärd, genom en af sina wänner, betyder för gamla personer: dåliga nyheter; för unga: wänskap.

Bukett. Emottaga en: nöje; öfwerlemna en: kärlek.

Bur. Utan fogel: fängelse; med fogel: frihet.

Buske. Döljer man sig bakom en: tage man sig till wara, ty någon fara förestår.

Butelj. Munterhet och nöjen; är den sönderslagen: sorg.

Butik. Owäntad rikedom.

By. Förlust af sina embeten; uppbränd by: stor ära.

Bygga. Ett hus: motgång, sjukdom och död.

Byggnadsställning. Ruinerade affärer.

Byrå. Sitta wid en byrå och skrifwa: säkra belöningar; se andra: falsk anklagelse.

Byst. Se en byst: möte med en hög person; se flera: fester och nöjen; se sin egen: ära och utmärkelser; sönderslagen: dödsnyheter.

Båge. Spänna en: tröst.

Bål. Oundwikliga fel.

Bårhus. Wåldsam död.

Bärare. Hjelpsam hand.

Bödel. Sorglig händelse.

Böld. Drömmer man att man får en sådan, har man att frukta någon olägenhet; går den sönder: lycka efter stora swårigheter.

Bönor. Träta och proceßer.

Börda. Strängt arbete.

Börs. Full: girighet; tom: ädelmod.

Böter. Betala: winst.

C

Ceder. Rikedom och lång lefnad.

Cell. Se Fängelse.

Champignoner. God helsa, långt lif.

Chokolad. Tillreda eller dricka: helsa och lycka.

Cirkel. Bättre att gå ur än i en cirkel.

Cigarr. Seger tillhör den, som röker; motgång den som släcker ut; hopp den som tänder en cigarr.

Citadell. Slafweri.

Cistern. Faller man deri, kan man wara säker att bli förtalad.

Citron. Sorger och motgångar.

Cymbal. Frukta skryt och slöseri, som kostar mer än det smakar.

Cypreß. Olycka.

D

Dag. Tycka sig se en ljus dag är ett lyckligt förebud.

Dagbok. Raljeri.

Dame. Spela: twist med en wän; winna: framgång; förlora: motsatsen.

Damm. Med klart watten: wänskap och lycka; är det grumligt: sorg och bedrägeri; finnas deri stora fiskar: ökad förmögenhet; äro de döda: stöld och bankrutt.

Dans. Wänskap och lycka.

Desert. Dyra och sorgliga nöjen.

Desertör. Nyheter från en frånwarande.

Diadème. Krönt med ett diadem: lycka och höga embeten; ser man det på hufwudet af en af edra barn, wänner eller slägtingar, bebådar det dem ära.

Diamant. Ökad rikedom.

Diarrhé. Sorger.

Dike. Hoppa öfwer ett dike: man slipper undan ett försåt.

Diligens. Åka i en: skadligt uppehåll i affärer; springa efter: wara länge utan arbete; ser man den fara förbi: personer, som äro beswärliga, skola inom kort resa; stjälper den omkull, utan att man skadar sig: lycka i företag; skadas man genom fallet: sorgliga nyheter.

Dispyt. Mellan fruntimmer: jalousi; mellan män: träta.

Djur. Uppföda: lycka.

Djurkretsen. Se ett af deß tecken, är ett godt förebud.

Dofhjort. Döda en: lycka i företag.

Dolk. Nyheter från bortawarande personer.

Dom. Wara tillstädes wid en doms fällande: lycka; begära den: bryderi.

Domare. Ondska och grymhet; utöfwa en domares pligter: ledsnad och beswär.

Domherre. Sorglig nyhet.

Domstol. Tycka sig sjelf wara inför domstolen för egen eller andras räkning, betyder inwecklade affärer, som taga i anspråk all uppmärksamhet och all skarpsinnighet.

Dop. Tro och hopp för framtiden.

Dragon. Nyttigt förswar.

Dricka. Friskt watten: stor rikedom; warmt watten: sjukdom; grumligt watten: sorger.

Drinkare. Omkring ett bord: lycka i affärer; taga del i dryckenskap: förestående giftermål.

Dromedar. Stora egodelar; sitter man på deß rygg: upphöjelser; är han död: sorgliga nyheter.

Drufwor. Glada nöjen.

Drucken. Drömma att man är drucken: rikedom och helsa; drucken utan att hafwa fått något, är ett farligt tecken, och betyder att man bör noga wara på sin wakt; att wara drucken af godt win: lönande wänskap af en ansedd person; wara drucken och wisa själslidanden: otro af de sina; wara drucken och kräka: förlust af egendom genom spel; tycker man sig wara drucken af watten: skryter man af en rikedom som man icke eger; se någon wara drucken: galenskap.

Drägt. Wara illa klädd: sorg och oro; wara wäl klädd: motsatsen; bära slitna kläder: wanära; stjäla kläder: nöjen; brokiga kläder: sorger.

Dräng. Se Betjent.

Dränkt. Winst.

Duell. Se på: oenighet inom hus eller owänskap; duellera: olycka; blifwa dödad i en duell: skiljas wid sin maka, eller wänners förlust; döda någon: familjsorger.

Duett. Med ett fruntimmer: kurtisera henne och allt går wäl; med en man: mißtroende till honom.

Dun. Wälmåga; om winden för bort det: förluster; skingras det helt och hållet: total ruin.

Dufwor. Kärlek och rena nöjen.

Duk. Hwit: ordning och snygghet, som medföra lycka; smutsig: motsatsen.

Dålig matsmältning. Bjuder nykterhet och måttlighet wid närmaste bjudning.

Dö. Se sig dö: förestående förlust.

Död. Ett barns: lycka; slägtingars och wänners: giftermål eller födelse; omfamna en död: lång lefnad; en död fattar tag i eder drägt: en swår sjukdom förestår; en död utsatt i en likkista: förebud till sjukdom; om man är tillstädes wid en redan aflidens död, kommer ni att inom kort begråta en slägting, wän, maka eller älskarinna.

E

Echo. Döfhet.

Ejderdun. Förutspår rikedom.

Ek. Rikedom och lång lefnad.

Ekorre. Se Räf.

Ekoxe. Wanskligt rykte.

Enlevering. Giftermålsförslager.

Eld. Wrede och fara; kastar den lågorna omkring: förströelse; är den släckt: fattigdom. Om ett fruntimmer tänder upp med lätthet, skall hon bli moder till wackra och lyckliga barn; möter det swårigheter: skymf; blir man bränd deraf: feber; rör man derwid utan att skada sig: edra företag röna en lycklig utgång.

 

Elefant. Se en: fruktan och fara för de rika; gifwa honom mat eller dryck: mäktiga gynnare; klifwa upp på en: lyckliga händelser.

Eldstål. Hastig lycka.

Engel. Lycklig nyhet; wisar den sig bortflygande, är det en uppmaning att bättra sitt lefwerne.

Engelsman. Farliga wänner, stränga fordringsägare.

Enka. Lugn.

Erkebiskop. Död.

F

Fabel. Berätta en: naivetet, som man säger i ett sällskap; dikta: uppfinning, som gagnar andra än uppfinnaren.

Fackla. Tänd: belöning; släckt: fängelse.

Fader. Godt hopp för den som ser sin fader.

Fadder. Deß åsyn bebådar barndop eller bröllop.

Fagott. Lögn.

Faktor. Nyheter om en frånwarande.

Fall. Falla omkull: lycka.

Falla. Om man straxt stiger upp efter fallet, följa hedersbetygelser; om icke, stadnar ni i en obemärkt och föga lycklig ställning i lifwet.

Falk. Ärofull belöning.

Familj. Befinna sig midt i sin familj: nöje blandadt med motgångar.

Fara. Löpa någon fara: framgång; undwika en: mißtroende.

Farwäl. Säga farwäl åt någon: dåliga tecken; höra någon säga farwäl: smärtsam nyhet.

Fasan. Hälsa och ära.

Fat. Fullt: penningar; tomt: skulder.

Fattiga. Familjsorger.

Faun. Oförskämdhet och näswishet.

Feber. Dåraktig äregirighet.

Fée. Möte med en qwinna, som ernar förföra er och hwars koketteri skall störa er.

Fel. Drömmer man att begå ett: tag er till wara; ser ni någon wän begå ett: hys förtroende till honom.

Fest. Fara för den, som anställer; flyktig glädje för den som bewistar den.

Fetma. Nöjen och rikedom.

Fiende. Mißtroende och fara.

Fikon. Se sådane under den tid de mogna: kommande sällhet; wid oläglig tid: swåra sorger; ät icke deraf, ty då blir ni en slösare; synas de torra, hotas er förmögenhet.

Fiskar. Öfwerflöd om de äro stora, fattigdom om de äro små, för dem som se eller taga fisk; blifwa uppäten af fisk: snufwa, melankoli; se eller finna död fisk: toma förhoppningar; en hafwande qwinna, som tycker sig framföda en fisk, föder ett stumt barn, eller ock skall det icke lefwa länge.

Fiska. Med metspö: fattigdom; med nät: wäderombyte.

Fjert. Höra en: skymf; släppa en: twister.

Fjädrar. Hwita: glädje; swarta: tårar.

Fjäril. Ostadighet.

Flicka. Nöjen.

Flod. Simma i en; förestående fara; wara ute på en stormig flod och icke komma undan: faror, sjukdom och ändlösa proceßer; se en liten, lugn och wacker flod; drömmaren får en wacker hustru, och om det är ett fruntimmer: nöjen; se en flod flyta med klart watten midt igenom sitt rum: mäktiga gynnare.

Flugor. Näswisheter.

Flyttning. Beswärliga nyheter.

Fläckar. Melankoli.

Flädermus. Swart: bedröfwelse; hwit: glädje.

Fläsk. Äta färskt: seger; ruttet: sjukdom; skära af: en slägtings eller wäns död.

Flöjt. Owänskap och proceßer, som förloras.

Fogelbo. Finna ett: ökad familj.

Foglar. Nöje och winst; taga: sorg; döda: olycka; skjuta: hemliga stämplingar af fiender och riwaler; om de slåß: farliga frestelser; om de flyga emot er: konkurser; om de sjunga: lycka. Alla natt- och roffoglar äro dåliga tecken. Bli förwandlad till fogel: omwexlande lycka i företag.

Frikaßé. Fruntimmerssqwaller.

Fruntimmer. Se ett: sjukdom; flera: skymf; ett blondt: lycka; brunett: sjukdom; hafwande: goda nyheter; naket: någon slägtings död; höra utan att se ett: förestående resa; en samling, betyder förtal och prat om den drömmande.

Frukost. Dåraktiga utgifter.

Frukt. Äta mogen: glädje och nöjen för flickor; äta sur frukt: twister.

Fruktan. Hysa fruktan: mod då man waknar; injaga fruktan: man bör ega mod när det behöfwes.

Fråga. Ställa till någon: skadlig nyfikenhet; höra en fråga: hemliga mißtankar.

Frånwarande. Drömma om frånwarande, betyder att de komma.

Fräckhet. Den som tycker sig wara fräck emot någon, blir af denne belönt på samma sätt; den som är föremål derför, bör taga sig till wara att göra sig skyldig dertill.

Fuga. Höra en: öfwerraskning eller fara; se en: plundring.

Fyrwerkeri. Nöjen, som wara kort.

Fåfänga. Den är lika skadlig i drömmen som i wakande tillstånd.

Får. Lycka åt den, som ser sig omgifwen af får; sorg, om man dödar; olycka, om man ser dem stötas.

Fårkött. Rikedom.

Fåtölj. Ärofull plats.

Fält. Ofruktbart: enslighet och sorg i lifwet; fruktbart och widsträckt: lyckliga wexlingar; med rika skördar: sällhet. Drömmer man att man är på ett stridsfält, kan man frukta någon sorglig händelse.

Fängelse. Träder in i ett: räddning; stadna qwar: tröst; gå ur ett: fara.

Fästning. Slafweri.

Förakt. Wisa det, betyder motsatsen; bewisas det, kommer det icke i fråga.

Förbannelse. Uttala öfwer någon: återfaller på en sjelf; blifwa träffad deraf: befordra ens förhoppningar.

Födelse. Se Barnförlossning.

Företag. Tycker man sig hafwa för händer något stort, akta er då för dem som äro påtänkta.

Författare. Se en eller flera: dålig affär; drömma att man är: elände och fåfänga, swikna förhoppningar.

Förfäder. Drömma om sina: familjesorger; se dem: sorger, förorsakade genom slägtingar; tala med dem: proceß med slägtingar.

Förgyllning. Wälgerning.

Förklaring. Göra en förklaring: lyckligt företag; afhöra en: utlagda snaror.

Förmörkelse. Sol-: betydande förlust; mån-: obetydlig förolämpning.

Fönster. Kastar man sig ut genom ett fönster, förlorar man en proceß; stiger man in derigenom: bankrutt. Ett öppet fönster betyder lätt tillträde till de stora; ett tillslutet fönster betyder hinder.

Fötter. Afskurna: sjukdom; twagna: bordets njutningar; sönderrifna: snyltgäster; osunda: smittosam sjukdom; bundna: lamhet; hafwa flera fötter: fara för någon inom familjen; denna dröm är af god betydelse för en handelsman; bränna sig på foten: dåligt förebud; tycka sig hafwa lätta fötter och att man dansar: glädje och wänskap; se eller wrida fötterna på sina barn: nöjen, winst och god hälsa; twätta fötterna i en källa: lidanden och sjukdom; kyßa någons fötter: stor ånger eller djup förnedring; se en orm stinga edra fötter: afund; bli biten i fötterna: sorg; om någon twår eller smörjer edra fötter: förluster eller resa, hinder eller motgång i affärer; wara halt: wanära; om den drömmande är fånge, får han straff; är han rik, förlorar han en del af sin förmögenhet genom brand.

Förtrolighet. Tillåta sig mot någon: tag er till wara wid ert uppförande mot personer; wara föremål för: man bedrager eder.

Förtwiflan. Wisa en stor förtwiflan: owäntad glädje; åse någons förtwiflan: tjenst, som man måste bewisa någon.

Förwaltning. Att taga del i någon: elände; tycker man sig upphöra med en dylik: bättre willkor.

Föryngras. Lycka.

G

Gaffel. Snyltgäster.

Galen. Tycka sig wara galen: för en man, lycka och beskydd af de stora; för en qwinna: barn, som bli ryktbara; för en flicka: förestående giftermål.

Galenskap. Gunst, helsa och glädje.

Galge. Säker framgång.

Galler. Frihet.

Gam. Om han flyger: döden; om man dödar honom: lycka.

General. Lyx och fattigdom.

Get. Hwit: winst; swart: olycka.

Geting. Den som känner sig stungen af en, får sorg.

Giftermål. Öfwergående lycka; med sin syster: fara; med en mö: ära; med sin hustru: winst; med en enka: orättwisa.

Gißel. Slå med: bekymmer; blifwa slagen: nöje för andra.

Glas. Se Was.

Glasögon. Ogunst eller melankoli.

Gloria. Omgifwer den hufwudet: lyckligt tecken; lyser den omkring hufwudet på en riwal eller owän, får han bättre lycka; lyser den omkring en qwinnas panna: sök att göra er älskad af henne.

Glädje. Frukta wid uppwaknandet någon sorglig nyhet.

Gods. Förwärfwa: förestående glädje; ega: sorg.

Grafwård. Fara och motgångar.

Granatäpplen. Mogna: rikedom inom kort; äro de icke mogna: sjukdom och sorger.

Grannar. Förtal.

Groda. Fattigdom.

Gräfswin. Swek.

Gräshoppa. Deß sång är sorglig för sjuka.

Grönsaker. Alla slag betyda owänskap.

Gubbe. Wishet och eftertanka.

Gud. Bedja: tröst; tala med honom: lycka; emottaga hans wälsignelse: beständig lycka.

Gudstjenst. Bewista: förlorad möda; gå till en: inre tillfredsställelse; med musik: bullersamma nöjen.

Guillotin. Se Galge.

Guitarr. Lycka i kärlek för den, som sjunger en romans med ackompagnemang af detta instrument.

Guld. Onyttig äregirighet eller klanderwärd girighet.

Gunst. Söka af en hög person: förlorad tid, som man kunde anwända hederligare; af en wacker qwinna: hon skall skänka den åt en annan och le åt er; emottaga af en qwinna, som man älskar, eller som älskade er: förtroligt nöje af kort waraktighet.

Gunstling. Se Skägg.

Gurka. Swikna förhoppningar.

Gå. Med säkra steg: underwisning, hwaraf man kan draga nytta; baklänges: förlust och sorger; på stenar: lidanden; på wattnet: framgång; med styltor: fattigdom.

Gåfwa. Emottaga af en mäktig person: wexlande lycka; af en man: goda råd; af en qwinna: wänskap; af en goße: motgångar; af en flicka: lidanden; skänka bort: otacksamhet.

Gås. Den som ser en i drömmen, kan wänta sig obehagliga besök.

Gåta. Sök icke att gißa den, ty man lägger en snara för er.

Gödsel. Blygsel genom utswäfningar.

Gök. Lycka och god hälsa för den, som tycker sig höra hans läte.

Gördel. Anlägga: återhållsamhet; taga af: lättsinne.

Göromål. Wara öfwerhopad med: owäntad lycka; sluta sina: äktenskap.

H

Haf. Lugnt: understöd af sina slägtingar; blått: goda affärer; upprördt: fara; falla i: förfärlig tilldragelse.

Hafre. Lycka för den, som ser den stå på fältet; olycka om man ser den skuren.

Hagel. Sorg eller orättwisa.

Halfstöflor. Nya: winst; gamla: förlust.

Halm. I stöflorna: öfwerflöd; kringströdd: fattigdom.

Hals. Ära, lycka, arf, om den synes stor och wälbildad; motgång, wanära och fattigdom, om den är mager eller böjd; tycka sig binda om halsen: förestående slafweri; hafwa wriden hals: olycka; hafwa en böld på halsen: sjukdom; se tre hufwud på en hals: höga embeten.

Halsband. Ära.

Halta. Wanära.

Hamn. Goda nyheter.

Hand. Hafwa wackrare händer än wanligt, betyder lycka i affärer och kärlek till de sina; se den brinna, förtorkas eller afskäras, betyder för mannen förlust af deß säkraste stöd och qwinnan, att hon mister sin man eller förståndet; tycker någon sin hand wara mindre än wanligt, må han då frukta otrohet och hat af de sina; drömma att man arbetar med högra handen: lycka; motsatsen genom wenstra handen; hela handen luden: ledsnad eller fängelse; hwita händer betyda wänskap mellan fattiga och syßlolöshet för de rika; hafwa flera händer: lycka och makt; men för tjufwar betyder denna dröm att de bli tagna och dömda; taga eld med handen utan att känna smärta, betyder att man skall öfwerwinna alla swårigheter för att lyckas i sina planer; slå någon med handen: enighet med sin maka och delad kärlek, om man icke är gift; slår en qwinna sin man med handen: hon beljuger honom oaktadt hon älskar honom; slår hon sin älskare: deras kärlek blir snart grumlad; se sina händer: sjukdom.

Handske. Den som tycker sig hafwa wackra handskar, blir lycklig; motsatsen betyder motgångar.

Hare. Farlig handtering.

Harnesk. Ikläda sig: man bör wara försigtig; taga det af: öfwerstånden fara; se ett: swårigheter att besegra.

Harpa. Hälsa och tröst.

Hat. Känner man rätt lifligt mot någon, är det just denne som hatar er.

Helfwete. Den som ser det, bör wara uppmärksam på sitt uppförande.

Hemlighet. Har man någon med er: war på eder wakt; har ni med någon annan: ni gör orätt.

Herberge. Hwila; bor man på ett sådant: oro.

Herde. Wisar en herde sig, bör man hafwa tillsyn till sitt.

Himmel. Klar: förestående äktenskap; röd: ökade rikedomar; tycker man sig stiga upp till: höga embeten.

Hind. Ensam: förnöjsamhet och winst; med sina ungar: rikedom.

Hinder. Lycka genom wänner.

Hjerta. Lidande: farlig sjukdom; såradt: fara för mannen, om en qwinna drömmer det; och för en far eller älskare, om en flicka har en sådan dröm; förloradt: förestående död.

Hjordar. Wakta, för de rika: skymf och skada; för de fattiga: winst och anseende.

Hjul. Ostadighet.

Honing. Nöje och lycka.

Hopp. Olycka.

Hoppa. Förföljelser.

Hor. Begånget under drömmen: wanära eller sorg.

Horn. På en annans hufwud: fara för den drömmande; på sitt eget: makt. Ett wilddjurs horn betyder wrede och högmod.

Horoskop. Ställa sitt: liflig oro.

Hosta. Obetänksamhet.

Hufwudbonad. Elegant: lycka; wårdslösad: wanära.

Huggorm. Brott af en man eller bedrägeri af en qwinna; seger åt den som dödar honom; sjukdom eller fängelse, om han wrider eller räcker ut sig.

Hund. Trohetens symbol; sofwer han: war utan fruktan; springer han eller skäller: tag er till wara för er sjelf eller edra anhöriga; murrar han mot er: förtal på eder räkning; slåß han med en annan hund: akta er för försåt; med en katt: träta; är han tillsammans med en hynda: lösa kärleksförbindelser.

Hunger. Lida af: företagsamhet krönt med framgång; tillfredsställa den: waraktig lycka.

Hungersnöd. Omätliga förluster.

Hwaßbuk. Husliga trätor.

Hwila. Förestående fattigdom.

Hwitt. Wara klädd i: stor glädje.

Hyfwel. Strängt, men lönande arbete, som man kommer att företaga.

Hår. Swart, kort och krusigt: olycka; glänsande: nya wänskapsförbindelser; blondt: obehagliga förolämpningar; faller det ner, förlorar ni en wän; kan man icke kamma det, förestår en lång proceß och mödosamma arbeten; är det hwitt: hushålla med edra penningar, ty de räcka icke länge. En qwinna utan hår bebådar fattigdom inom kort; en skallig man bebådar lycka.

Hårfrisör. Farligt förebud.

Hämnd. Ruinerande proceßer.

Häst. Hwit: nöjen; swart: sorg. Sitter man till häst, wäntar lycka i edra företag; rider man i sällskap med fruntimmer, akte man sig för trolöshet; i sällskap med herrar: winst; sitter någon annan på eder häst: otro hotar er som man eller älskare; springer han bort: döden.

Hö. Sorglig händelse.

Höfter. Starka: wackra barn; kroßade: sjukdom.

Högaffel. Snyltgäster.

Höna. Som galer: djupa sorger; som wärper: winst; omgifwen af sina ungar: förluster.

I

Idée. Akta er för dem, som komma för eder i drömmen, såwida de icke lifligt stå för er wid uppwaknandet, ty endast i det fall bör man det icke.

Ifwer. Ådagalägga stor ifwer för någonting, betyder wanligen mer ondt än godt; wisar man mot er, är det nyttigt.

Igel. Girighet och procenteri.

Illumination. Nöjen; om den utsläckes: tårar och sorg.

Improvisation. Författare-fåfänga som wäcker löje.

Inelfwor. Äro de uttagna och skälfwande: godt tecken; ser man sina egna: sorgliga nyheter, sorg bland wänner.

Inkomst. Betyder oftast en twungen utbetalning eller fördröjande af penningsändning.

Instrument. Musikaliskt: tröst, glädje och hälsa.

Inwentering. Bankrutt.

Is. Se den i drömmen under wintern, betyder intet, ty man drömmer ofta om köld och wäderleken under förflutna dagen; men på oläglig tid, betyder god skörd för åkerbrukare; för handlande och affärsmän dåliga konjunkturer; för militärer otaliga hinder.

Isop. Se eller tycka sig lukta: sorg och bedröfwelse; men för läkare lyckligt förebud.

Jagt. Om man jagar: anklagelse för widskepelse drabbar inom kort; kommer man tillbaka från jagt: wigtiga nyheter.

Jalousie. Känna den: bedrägeri.

Jern. Dåligt tecken; rödt: blodförlust.

Jernbråte. Mycket buller för ingenting.

Jord. Fruktbar: wacker och dygdig maka; torr: ful och argsint hustru; sprucken: nöje och rikedom; besådd med säd: winst genom arbete; med grönsaker: sorg; med hirs: stora rikedomar och lätt förwärfwade; swart: melankoli och lättrogenhet; känna jorden darra: fara för ens affärer och lif; kyßa jorden: sorg och förnedring.

Jordbäfning. Ruin eller död.

Jungfru. Oskyldiga nöjen för hjertat.

Juweler. Äga dem: frukta för att förlora; frestas man af dem: fly dem.

K

Kabriolet. Lycka för den som sitter uti; förtal mot den som sitter bakpå.

Kaffe. Sorger och beswär.

Kaka. Glädje och winst.

Kalas. Dyrbara och sorgliga nöjen.

Kalkon. Någon slägting eller wän blir galen.

Kalkyl. Lycka, om den slutar; bedrägeri eller anklagelse, om man icke hinner uppgöra den.

Kallbrand. Mistning af wänner.

Kamel. Rikedomar.

Kamma. Proceßer och bråk.

Kammare. Sorg.

Kanin. Swart: motgångar; hwit: framgångar. Den som äter kanin får god hälsa.

Kanonkulor. Se: Elände.

Kapell. Nyheter om någon död; bygga ett: förnöjelse; träda in i ett: wälgörenhet; bedja i ett: tröst.

Kappa. Höga embeten.

Kapun. Sorg och sjukdom.

Kapusinermunk. Wänskap.

Kardinal. Hastig befordran.

Kasta sitt watten. Mot en wägg: goda affärer; i sängen: wäntade penningar.

Kastanier. Mogna: beslutsamhet; kokta: sjukdom; stekta: lugn.

Kastrull. Äta derur: dålig aptit och förstörda affärer.

Katt. Bedrägeri inomhus eller i kärlek; ligger han och sofwer: half lycka i företag; slåß han eller är ond: stöld.

Kattost. Goda affärer och gladt lif.

Kawaljer. Förluster.

Kawalleri. Skada.

Kedjor. Bära: sorg och melankoli; kroßa dem: lycka.

Kettil. Falska steg, som wäcka buller och skada.

Kinder. Friska och blomstrande: godt förebud; bleka och magra: hastig motgång.

Klippa. Är ni uppe på en: bered er då på lidanden; kan ni icke stiga ner, förlorar ni någon slägting eller wän.

Klistir. Plötslig förskräckelse.

Klocka. Obehag för den som hör den; wanära för den som ringer dermed.

Klockstapel. Förebud till sorger.

Kloster. Gästwänskap, lika farlig att bewisa som emottaga.

Kläda. Penningar inom kort.

Kläder. Smutsiga eller söndriga: förakt; snygga eller eleganta: föga nyttig aktning; af olika färger: bekymmer.

Kläda af sig. Ett fruntimmer: oanständigt uppförande; kläda af sig i någons närwaro: hotande skandal; ensam och i sitt rum: afslöjade hemligheter.

Knappnål. Små twister.

Knif. Trolös maka.

Knut. Bekymmer.

Knä. Brutet: fattigdom; uttröttadt: sjukdom. Den som faller på knä får inom kort ruinerade affärer.

Ko. Motgångar.

Koja. Ädel blygsamhet.

Koffert. Full: öfwerflöd; tom: fattigdom.

Koketteri. Wara föremål för en ung qwinnas: beswärlig kärlek; är det en gammal kärring som koketterar, blir man olycklig i kärlek.

Kol. Påtända: hemliga stämplingar; släckta: död.

Kolik. Husliga sorger.

Koloqwint. Hopp och bedrägeri.

Koloß. Olycka.

Komedi. Spela: smärtsam nyhet; se en komedi uppföras: framgång i sina företag.

Komet. Wisar den sig, betyder det träta och sorger; förswinner den: elände.

Kommißionär. Hjelp och skydd.

Kompaß. Sorgligt tecken.

Komplimang. Göra en: onyttig lögn; emottaga en: skadligt smicker.

Koncert. Glädje och god helsa.

Konfektyrer. Winst, om man tycker sig göra eller äta dylika.

Kontor. Ögonblicklig inställelse af rörelsen.

Konung. Deß närwaro kallar till höga embeten.

Konwulsioner. Någon gäldenärs bedrägliga ceßion.

Korf. Göra: häftiga lidelser; äta: kärleksäfwentyr för unga och god hälsa för gamla.

Korg. Tillökning i familjen.

Korp. Betyder otrohet i äktenskapet och förutsäger en olycka; deß flygt tillkännagifwer en dödlig fara.

Kors. Framgång och lycka. Den som bär det, har att wänta stor bedröfwelse.

Korssteg. Den som tycker sig göra korssteg, skall förlora den plats han innehar; den som ser en annan göra dem, den erhåller en obetydlig winst.

Kort. Förlust i penningar och silfwer.

Kristall. Falskt sken af wänskap, högaktning och kärlek.

Krita. Smärta, dåliga affärer.

Krog. Träffas på en krog med sina wänner: glädje och tröst; befinna sig ensam der: sorg och ofta wanära.

Krokbent qwinna. Akta er för falska myntare.

Krokodil. Farlig wän.

Krona. En af guld på hufwudet, bebådar höga embeten; af silfwer: god hälsa; af blad: anseende, som warar kort; af de dödas ben: död.

Kropp. Är den stark: framgång; faller den: sjukdom; synes den naken: oblyghet.

Kruka. Ceßion genom eget förwållande eller biträdens.

Krusa hår. Fara.

Kryckor. Förlust på spel, om man tycker sig gå på kryckor; sjukdom om man ser dem blott; bryta dem: förestående hälsa.

Krydda. Hwarje krydda är lycklig att se och hälsosam att lukta.

Krympling. Sorg genom slägtingar.

Kråka. Säker utgång af en affär.

Kräfta. Oenighet emellan makar.

Kräkning. Förströelser.

Kurbits. Fåfängt hopp, hälsa.

Kyrka. Dödsnotiser. Bygga en: förnöjsamhet; stiga in i en: wälgerning; bedja deri: tröst.

Kyrkogård. Kommande lycka.

 

Kyßa. Jorden: sorg och förnedring; ett fruntimmers händer: lycka; ansigtet: djerfhet, som lyckas; tycker man sig få en kyß: en angenäm visit.

Kål. Motgångar.

Käglor. Spela: onåd. Om i ett spel mellersta käglan faller, är det ett förebud till en af de medspelandes död; om flera falla: hwar och en af de spelande kommer att göra förluster.

 

Källare. Sjukdom och elände.

Kärlek. Wara fängslad deraf: stora bekymmer; tillbakawisa den: seger och lycka; hysa kärlek till ett ungt fruntimmer: sällhet; wackert fruntimmer: glädje och smärta; gammal kärring: mißmod.

Käpp. Bära en käpp: sorg; stödja sig derpå: swaghet; slå någon dermed: wälgerning; bli slagen: rättegång.

Kärra. Att se den, betyder sjukdom; stiga upp i en, eller stiga ner ur en: offentlig skymf eller wanärande dom.

Kön. Åsynen af de båda könens organer är ett lyckligt förebud. Tycker en qwinna sig hafwa ändrat kön, kommer hon att föda en goße; tycker en man sig wara en qwinna, wäntar honom wanära.

Könsdelar. Tycka sig wara wid god hälsa, hwad dem angår: nyheter från slägt och wänner att de må wäl; sjuka: motsatsen; samma förhållande med ett fruntimmer. Hafwa större än wanligt, betyder för mannen: ryktbarhet och makt och wackra goßebarn; för qwinnan: godt rykte och en wacker dotter. Tycker ett fruntimmer sig wara man: akte hon sig för wanära. Tycka sig afskära dem, betyder död eller förestående fattigdom, som hota drömmaren eller hans barn. Tycker man att de delarne wäxa hastigt, kommer ni att förwärfwa höga embeten, och ni skall erhålla en son, som blir ryktbar; tycker man motsatsen, akta då noga edra affärer, men olycka eller sjukdom träffar edra barn. Wisa dem för allmänhetens ögon: förföljelser af domstolen och straff. Den som tycker sig hafwa deßa partier stympade, skall falla ett offer för sina fiender och erhålla sjukliga barn.

Köp. Gynsamt, betyder winst.

Körsbär. Glädje, om de äro söta; tårar, om de äro sura.

Kött. Om någon tycker att köttet på hans kropp ökas, skall han förwärfwa rikedomar och utweckla stor lyx i kläder; twertom: fattigdom följer hastigt på wälmåga. Denna dröm i sina båda faser, bebådar en qwinna lycka eller olycka inom hus. Se sitt kött swart eller brunt bebådar mannen: ett bedrägeri, som han begått och qwinnan: lösaktighet och skiljsmeßa; se sitt kött wara gult eller hwitt, bebådar en lång feber; se sitt kött betäckt med sår eller ohyra: stora rikedomar; tycker man sig äta menniskokött: frukta att förwärfwa egodelar genom brottsliga medel.

L

Labyrint. Afslöjad hemlighet.

Lada. Full med säd: rikt giftermål, lycklig utgång på proceßer eller arf; det bebådar äfwen fester och nöjen.

Lagbok. Deß åsyn bjuder att undwika proceßer, som hota.

Lager. Lycka för män; barn för qwinnor; män för flickor.

Laktuk. Förstörda affärer.

Lamm. Att se lamm, betyder tröst; smeka dem: hopp; ser man lamm beta, sofwa eller dö: sorg; bär man ett på hufwudet: lycka; höra ett lamm bräka: förlust.

Lampa. Är den påtänd: paßioner och lidanden; är den släckt: förtidig ålderdom.

Landsflykt. Se någon gå i: förolämpning, bedröfwelse; gå sjelf: lycka, oaktadt flera hinder möta.

Landsbygd. Resa; bo på en: förluster.

Landsförwisning. Sorger af kort waraktighet.

Lans. Kasta en: trötthet; blifwa genomborrad af en: lycka i en inwecklad affär.

Larm. Åstadkomma: dåligt uppförande; höra: begångna fel eller förtal.

Le. Tårar.

Lefwer. Sjuk, förtorkad eller inflammerad: egendom och lif i fara; finna en owäns lefwer, bebådar honom lycka; finna lefwern af hornboskap: stora rikedomar och arf efter höga personer.

Lejon. Se ett, betyder audiens hos en konung eller hög person; slåß med ett, bebådar strid med en fruktanswärd fiende; jagar man det: war wiß om seger; blifwa förd på ett lejons rygg: mäktiga gynnare; är man rädd för ett: frukta konungens onåd; äta lejonkött: höga embeten; huden af ett lejon, bebådar öfwerflöd; se ett lejon springa: galenskap.

Lejoninna. Huslig lycka.

Lekatt. Se Wessla.

Leksak. Barnsligheter, som medföra ondt.

Leopard. Fara; olycka och lycka följa hwarandra i spåren; onyttigt swek.

Ligga. Med någon af andra könet: hinder i ens planer; med en person af samma kön: motgångar; med en ful man: sjukdom; med en wacker: bedrägeri; med en ful qwinna: död; med en wacker: swek; med en frånwarande man: dåliga nyheter; med sin maka: glädje; med sin moder: säkra affärer; med sin dotter: skandaler; med sin syster: förestående resa; med ett liderligt fruntimmer: waraktig lycka.

Lik. Olyckligt förebud.

Likkista. Denna manar att i tid ändra sitt lefwerne.

Likwagn. Antingen kommer ni snart med på en begrafning, eller firas eder egen.

Lilja. Se en, lukta på eller hålla i handen en under blomningstiden: godt tecken; i oläglig tid: fåfängt hopp.

Linda. Små framgångar.

Linne. Hwitt: giftermål; smutsigt: död.

Lins. Förnedring.

Lintyg. Tillkommande lycka; bär man ett söndrigt: lyckliga förhoppningar; tager man det af: bedrägeri.

Ljus. Godt tecken; flera ljus: winst.

Ljussläckare. Tecken till sorg.

Loppor. Obehag.

Luft. Är den ren: wäntar lycka; är den dimmig: hotar bekymmer; wälluktande: hoppas kärlek.

Luftseglare. Luftslott.

Lukt. Slöseri.

Lunga. Sjuk eller såruppfylld: stridiga begär, wexlande faror; mycket stor och frisk: lycka och hälsa.

Lut. Göra: beroende, om man är rik; winst, om man är fattig.

Lund. Kärlekshemligheter.

Lår. Brutna: död på resa, om en man drömmer det; är det en ung flicka, skall hon blifwa gift med en utlänning, eller lefwa långt från sin familj; enkostånd för en qwinna, om hon har en sådan dröm; ser man wackra och hwita lår på ett fruntimmer, skall man aldrig öfwergifwas af helsa och lycka.

Lås. Stöld.

Läger. Förföljelser; wara uti ett läger: bedrägeri genom falska wänner.

Läkare. Ser man en, betyder det att något obehagligt snart inträffar.

Läppar. Friska: god hälsa; bleka: wacklande hälsa.

Lärkor. Hastig upphöjelse.

Läsa. Farliga nyheter.

Löfmask. Bekymmer, förorsakade genom afund.

Lök. Se eller äta lök: träta eller upptäckt af en hemlighet.

Löß. Penningar.

M

Mage. Uppswälld: godt tecken; tom: hinder; fruntimmers: oloflig förening; mans: kärlek, som icke är beswarad.

Malört. Bekymmer, åtföljdt af glädje.

Man. Klädd i hwitt: lycka; i swart: motgångar; mördad: säkerhet; bewäpnade män: sorg.

Mandel. Äta: oförutsedda hinder, som besegras.

Marionetter. Drömma om: bjuder ordning och klokhet; se: akta er för farliga förslager.

Mark. Skrymteri.

Marmor. Oenighet.

Maskar. Stora fiender.

Medicin. Taga in: fattigdom; gifwa in: winst.

Mejram. Se, hålla i handen eller lukta: arbete och motgångar, men ett godt tecken för läkare.

Melon. Fåfänga förhoppningar, hälsa efter sjukdom.

Middag. Intagen ensam: girighet; i sällskap: slöseri.

Militär. Smickrande förhoppningar.

Mißfall. Hemliga stämplingar.

Mjelte. Frisk: bjudning inom kort till en lysande fest; sjuk: smärta och bedröfliga affärer.

Mjöl. Död i grannskapet.

Mjölk. Fruntimmers wänskap.

 

Moder. Lycka, om man tycker sig wara mor; bo tillsammans med henne: lugn; tala med henne: goda nyheter; se henne död: fara för sin person eller egendom.

Morgonrodnad. Bild af familjedygden.

Mord. Tycker man sig begå ett: akta er för att bli galen.

Muff. Stark winter.

Mulatt. Se en, bebådar ära och lycka; se en mulattqwinna: farlig sjukdom.

Mulbär. Husliga sorger.

Mullwad. Moralisk blindhet.

Mulåsna. Förtal och oro.

Mun. Stor: rikedom; liten: fattigdom; stinkande: förakt och owilja; icke kunna öppna munnen: förestående fara för sjukdom eller död.

Munk. Se Prest.

Munkafle. Den som sätter på en fiende, blir förtalad af honom; den som får, lyckas twertemot alla swårigheter.

Mur. Står den i wägen: djup smärta; går man igenom den: ljuf glädje.

Murgrön. Redlig wänskap.

Murmeldjur. Lättja och fattigdom.

Musik. Regementsmusik: allt går lyckligt och wäl; violmusik: intim wänskap med det andra könet; kattmusik: förargelse och olycka.

Mustacher. Se Skägg.

Mynt. Af guld: beswär; af silfwer: lyckliga förhållanden; af koppar: hastig lycka; göra falskt: skymf och straff.

Myror. Öfwerflöd.

Myrten. Kärleksförklaring.

Mytologi. Alla deß personligheter äro sorgliga uppenbarelser.

Målning. Göra en: glädje utan gagn.

Måltid. Se en sådan: fattigdom; äta med glupskhet: slagsmål.

 

Måne. Deß åsyn bebådar fördröjandet af penningsändning. Den som ser deß sken swagt och darrande, kommer att lida mycket. Månförmörkelse bebådar motgångar.

Mörker. Långwarig sjukdom.

Mößa. Sätta på sig: anwända klokhet i kärlek; taga den af: afslöjad hemlighet; emottaga en: nya kärleksförhållanden.

N

Nafle. Fara, bedrägeri och anklagelse.

Naglar. Mycket långa: winst; korta: förlust; wanära, om man skär dem af eller låter skära dem; rycker man dem af, hotar döden.

Naivetet. Undslipper er någon i en persons närwaro, skall denne person säga en, som kan blifwa af nytta.

Naken. Tycka sig springa naken: bedrägeri genom slägt och wänner; möta ett naket fruntimmer: fördelaktiga affärer; se en qwinna: lycka och glädje.

Namnam. Bedrägliga skänker, hjertats lidanden, smicker, trolös kärlek.

Nattwardsgång. Lyckliga affärer.

Neger. Sorg.

Njutning. Tycker ni er ega någon, skall följande dagen medföra motgångar.

Noll. Lycka genom arbete.

Nors. Winst om man ser dem i wattnet; förlust om man äter dem.

Nummer. Drömma om, utan att minnas: bekymmer; 1: tråkigt sällskap; 2: skadliga projekter; 3: möte med adwokater; 4: häftiga dispyter; 5: förlorad möda. Hwarje nummer utöfwer detta sednare: bedrägliga förhoppningar.

Nyckel. Om man förlorat en, betyder det wrede.

Nyfikenhet. Uppwäcka: man blir föremål för löje; wara föremål för: oro genom eget förwållande.

Nysning. Lång lefnad.

Nyårsgåfwa. Gifwa: tillgifwenhet; emottaga: bekymmer.

Nålar. Bråk och smälek.

Näktergal. Kärlek, som ej angriper hjertat.

Näsa. Stor: sjelfswåld; krokig: trolöshet; förlorad: hor.

Näsknäpp. Gifwer man en: en förolämpning wäntar; emottager man en, framkallar man gräl.

Näßlor. Bedrägeri.

Nötter. Oro och hinder som möta.

O

Obelisk. Storhet och rikedom. Sitter man uppå en: lysande bekantskaper.

Oenighet. Emellan twå älskande: lyckligt giftermål; mellan wänner: förlust i penningar.

Officer. Illa lönta tjenster.

Ohyra. Penningar.

Oliver. Fred och wänskap.

Olivträd. Män åt flickor; barn åt qwinnor; lycka för män.

Olja. Är den utslagen på jorden: orättwisa; flyter den på er: winst.

Ollon. Fattigdom.

Ollonborre. Oblyghet.

Olydnad. Hwarje tecken till olydnad, betyder motsatsen eller slafweri som man kommer att genomgå.

Omfamna. Slägtingar: bedrägeri; wänner: likaledes; okända: resa; en qwinna: lycka.

Omskärelse. Werkställer man den: man förolämpar någon; undergår man: man blir sårad till sin heder.

Onkel. Familjeträta.

Oordning. Dyrbara och sorgliga nöjen.

Operation. Se en werkställas: förlust af wänner:; undergå en: förlust af egodelar.

Orgel. Spela eller höra spelas: en slägtings död.

Orm. Tager man honom lefwande, råkar man ut för farliga wänner; är han död: sjukdom.

Ormar. Falska wänner. Seger om man dödar dem.

Oro. Wisa, bjuder förtroende; lemna någon i oro: sorg.

Ost. Motgångar.

Ostron. Godt tecken.

Oxbärsträd. Lättja och feghet.

Oxe. I arbete: lugn; wid krubba: dåligt tecken; i raseri: oro; utan horn: framgång; fet: lycka; mager: skulder; hwit: ära; swart: faror; stiga upp: trötthet; hoppa: obelönta wälgerningar.

P

Parfymer. Sinnliga nöjen.

Palats. Oro, om man går in i ett; wälstånd om man sitter i ett.

Palmträd. Giftermål för flickor; barn för gifta qwinnor; lycka och höga embeten för män.

Panna. Tycka sig hafwa en wacker panna: förstånd; hög: godt omdöme och bebådar äfwen rikedom; tycka sig hafwa en af koppar, brons eller stål: oförsonligt hat mot sina fiender; tycka sig wara sårad i pannan: penningförluster inom kort; en stor och köttig panna betyder wältalighet, mod och ståndaktighet.

Papegoja. Obetänksamhet.

Parade. Se Komedie.

Paradis. Kyska nöjen.

Paraply. Hastig lycka.

Park. Mystisk kärlek.

Pelare. Deß fall förutsäger någon stor mans död.

Pilegrim. Resa.

Pendyl. Bjuder att wäl anwända sin tid.

Penningar. Funna: sorg och förluster; förlorade: goda affärer; se utan att taga: wrede; räkna: winst.

Peppar. Gnideri.

Perla. Sorg.

Peruk. Akta er för att wårdslösa en förkylning.

Pest. Illa förwärfwad förmögenhet, som man will taga igen.

Piga. Mißtankar.

Pilar. Smärta för den som afskjuter dem; den som blir träffad, händer något inom kort.

 

Pipa. Twist, om man slår sönder den; triumf, om man röker.

Plog. Wänd emot en: lyckliga företag; motsatsen: öfwergående hinder i affärer.

Plommon. Se: förlorad möda; äta: bedrägeri af ett fruntimmer; äro de torra eller i oläglig tid: motgångar.

Pojkaktighet. Lycka.

Polisbetjent. Se en: försåt; om ni blir arresterad af dem: anklagelse genom fiender.

Port. Arrestering eller skymf.

Portlak. Smärta, dåliga affärer.

Porträtt. Långt lif för den som ser ett; bedrägeri, om man får ett.

Predikan. Wälgörenhet.

Predikstol. Lycka wäntar den, som stiger upp i en sådan.

Prelat. Oroande förebud.

Prest. Den som ser en i drömmen, blir sjuk; om han är klädd i full skrud, skall drömmaren snart gå till skrift.

Prestgård. Wälgörenhet och tröst.

Prins. Prekär lycka.

Procentare. Ruin. Taga sin tillflykt dertill: förestående skymf.

Proceß. Fast wänskap.

Profetia. Tro icke på den, om den icke tydligen uttalas i drömmen. I motsatt fall begagna er deraf.

Promenad. Glädje åtföljd af sorg.

Pump. Tycker man sig pumpa klart watten: angenäm öfwerraskning; grumligt: sorger wänta; är pumpen utan watten: oundwiklig fattigdom eller förestående död.

Purjolök. Upptäckande af hemligheter eller husliga twister.

Pyramid. Storhet och rikedom; wara på deß spets: goda bekantskaper.

Påfwe. Glädje i den tillkommande werlden.

Påfågel. Den man som ser denna fågel, får en wacker hustru; qwinnan, en wacker man; makar, wackra barn.

Påle. Ledsamheter under en resa.

Påse. Med penningar: lyckliga förebud; säd: waraktigt bistånd; med hwarje annat slag: bedragna förhoppningar.

Påskrift. Säkerhet.

Päron. Mogna: glädje och nöjen; sura och wilda: motsatsen.

Pöl. Falla i en: fattigdom.

Q

Qwarn. Som står: enformigt och sorgligt lif; i rörelse: lyckligt och muntert lif.

Qwickhwete. Glädje och goda affärer.

Qwinnor. Trätgiriga: plåga och ledsnad; wackra: ljufwa drömmar; fula: ondt förebud, sjukdom.

Qwitto. Gifwa ett: twetydig winst; gifwer man er ett: osäker fordran.

R

Ragu. Qwinnogräl, dålig matsmältning.

Rapphöns. Kärleksäfwentyr.

Refben. Brutne: oenighet mellan makar eller slägtingar; stora: äktenskaplig lycka och huslig sällhet.

Ref-orm. Rikedom.

Regemente. Skydd i edra företag.

Regn. Regnar det sakta och utan storm: winst och lycka för jordbrukare; men för köpmän: förlust; faller det i strida strömmar och oupphörligt: sorger, faror och förluster; men de fattige kunna hoppas lugn och bättre öde.

Regnbåge. Sedd i öster: lycka för fattiga och sjuka; i wester: lyckligt tecken för de rika; ser man honom öfwer hufwudet: frukta motgång eller döden för er eller någon i eder slägt.

Relik. Se en: goda nyheter; bära en: fromma planer; faller den ned: dåliga tecken.

Rensel. Är den full: bewaka eder egendom; tom: hoppas att få penningar.

Resa. Till fots: skadliga och oöfwerstigliga hinder; till häst: lycka; i åkdon: framgång; resa med en sabel eller wärja: förlora sin maka.

Rida. På en swart häst: beswärligheter, dem ni besegrar; på en brun häst: möda utan winst; på en hwit: muntra nöjen.

Rigel. Hemliga lidanden.

Ring. Emottaga en: wänskap; gifwa en: förtroende.

Ris. Öfwerflöd.

Risbastu. Få en sådan: genomgå motgångar; ge en sådan: kroppsliga lidanden.

Rival. Wådligt företag.

Rofwa. Upptäckandet af hemliga ting eller huslig oenighet.

Rosenkrans. Wänd tillbaka till er sjelf och ni skall winna derpå.

Rosmarin. Godt rykte.

Rosor. Se, hafwa eller lukta på under blomningstiden: godt tecken, utom för sjuka; är det i oläglig tid: motsatsen.

Ruiner. Inbjuda till ånger.

Rulle. Owaraktig lycka.

Rustning. Ikläda sig: man bör wara försigtig; taga af: faran är förbi; se: swårigheter att öfwerwinna.

Rygg. Se sin rygg: olycka och förtidig ålderdom; tycka sig hafwa ryggen sönderbruten, sårad eller slagen: edra fiender skola skada er och ni skall bli utsatt för löje.

Ryggrad. Starkare än wanligt: glädje, god hälsa, giftermål och wackra barn; kroßad: sorg, sjukdom, förlust af barn.

Råd. Begagna er sjelf af dem, ni ger åt andra.

Råttor. I fälla: lyckas i sina företag; i gömsle: hemliga fiender.

Räf. Skurkstreck; tycka sig slåß med en räf: twist med en slug och swekfull owän; wara ägare af en fångad räf: brottslig kärlek till en elak qwinna, eller blindt förtroende till en tjenare, som lurar er.

Rättwisa. Om den oroar er, skall ni bli utsatt för muntra kärleksäfwentyr.

Röfware. Anfalla de, förlorar man någon slägting eller en del af sin förmögenhet.

Rök. Skadligt skryt.

Rökelse. Farliga smickrare.

S

Sabel. Se Swärd.

Salfwa. Glädje.

Sallat. Sjukdom om man äter sallat.

Sand. Owißhet.

Salt. Wisdom.

Satan. Se honom: bedrägliga råd; slåß med honom: förestående fara; kroßa honom: säker lycka; blifwa anfallen af satan: olycka, sjukdom eller död för drömmaren; blifwa bortförd af honom: sorgligt förebud.

Salvia. Se, hålla i handen eller lukta på: arbete och sorg; men för läkare godt förebud.

Sax. Obehag i kärleksförhållanden, träta mellan äkta makar, osäkerhet i affärer.

Schack. Spela: en förestående träta med motspelaren; winna ett parti: mödosam lycka: förlora: motsatsen.

Schawott. Farliga företag.

Seger. Tårar och swartsjuka, trolöshet eller bedrägeri.

Senap. Dåligt tecken, utom för läkare.

Seralj. Swaghet i karakteren.

Serenad. Se Koncert.

Siden. Öfwerflöd.

Siffror. Under 90: osäkerhet; öfwer samma nummer: framgång.

Silfwer. Köpa: motgångar; sälja: lycka.

Sirén. Bedrägeri.

Sjuk. Djup sorg.

Sjukdom. Sorg och fångenskap.

Sjukhus. Fattigdom.

Sjunga. Om det är en man som sjunger: hopp; en qwinna: tårar.

Sjö. Se Damm.

Skabb. Rikedom.

Skandal. Lyckliga förhållanden.

Skelett. Fruktan; går det fram emot den drömmande: döden nalkas för att gripa er; talar det till er: akta er för att lyßna till råd, som kunna bli skadliga.

 

Skepp. Wara på ett, som wräker sig utan storm: glädje och säkra affärer; är hafwet upprördt: motsatsen; wara i sjönöd: förestående faror, föga säker lycka. Är den som drömmer fånge, lofwar denna dröm förestående frihet; tågen på ett skepp bebåda nyheter från gäldenärer eller sjökaptener.

Skog. Gå i en: rikedom; se sig målad i en: långt lif.

Skjul. Söka något mot regn: hemlig smärta; mot storm: sorgliga aningar; finna något: motgångar.

Skola. Wara i skolan: tillrättawisning; gå deri: berömwärd blygsamhet; ledsaga barn dit: godt exempel.

Skolla. Lätta, men föga winstgifwande affärer.

Skoputsare. Proceßer inom kort.

Skor. Nya: winst; förlora dem: farliga twister.

Skorf. Falska wänner eller tjenare, dem man har swårt att bli qwitt.

Skorpion. Sorger genom afund.

Skräddare. Ständiga förluster.

Skräflande. Förtal utan mål.

Skyar. Oenighet.

Skymf. Lida eller tillfoga, bjuder att wara på sin wakt wid allt hwad man företager och mot personer, med hwilka man umgås.

Skådespel. Är ett gynnsamt förebud och lycka i affärer.

Skägg. Att hafwa långt skägg: långt lif; den som ser ett mycket swart skägg, får sorger. Wanära hotar hwar och en som drömmer om rödt skägg; den som rakar sig sjelf, kommer att lida orättwisa; rycker man bort det, kommer man att lida förlust; drömmer man att man rakar en ung flicka: ett farligt äktenskap är i görningen; rakar man en gammal gumma, blir hon snart enka; rakar man en hafwande qwinna, föder hon en son.

Skälla. Buller utan orsak.

Skämt. Lika elakt att höra som föra.

Sköldpadda. Stadnar den framför er: akta er för hemliga fiender; äter man: mycken möda för ringa winst; går den: skadligt dröjsmål i edra företag.

Skörd. Lycka i handel.

Slagsmål. Tager man del deri: bekymmersamma affärer; gör man slut derpå: oenighet inom familjen.

Slagtarehus. Befinna sig i ett tomt slagtarehus, tillkännagifwer en fara, öfwer hwilken man utan skäl oroar sig. Ser man kreatur slagtas, är det ett godt tecken, om mycket blod flyter; i annat fall förestår någon sorglig händelse.

Slitna skor. Fattigdom för den, som tycker sig begagna; ledsnad om man lägger af dem; sorg om man förlorar dem.

Slott. Se ett: gynnsamt förebud; bebo ett: bedrägligt hopp; brinner det: deß ägare är i fara för lifwet.

Sluß. Se Skepp.

Slåß. Med någon: hastig lycka samt lycklig kärlek. Slår en älskare sin älskarinna, är förlofningen snart slut; slå en hund: trohet; en katt: bedrägeri; en orm: lysande seger.

Slätt. Lycka.

Slöja. Låtsad anständighet, rikedom.

Smaragd. Lycklig framtid.

Smed. Förluster genom wårdslöshet.

Smink. Bestryka ansigtet dermed, betyder en nödwändig klokhet; sminka ett fruntimmer, betyder otrohet mot er; se en sminkad qwinna: mißtroende.

Smultron. Owäntad winst.

Smuts. Gå i: elände; wara öfwerhöljd deraf: sjukdom.

Småleende. Bekymmer genom ett trolöst fruntimmer.

Smör. Äter man: glädje blandad med smärta; tjärna: wänskapsbetygelser.

Snigel. Ärofulla embeten.

Snäppa. Bordets nöjen.

Snäcka. Tom: förlust af tid och penningar; full: lycka, som wäntar.

Snöre. Bekymmer.

Soirée. Glädje och penningar.

Sol. Uppgående: goda nyheter; nedgående: olyckligt förebud; mörk: fara för sin person; lysande: ära; röd: dåliga affärer. Se sol och måne tillsammans: stort krig.

 

Soldat. Bedrägligt hopp.

Solfjäder. Trolöshet.

Solwisare. Råd att wäl anwända sin tid.

Somnambul. Nerwös sjukdom.

Sonnette. Oro.

Sotare. Falsk anklagelse.

Sorg. Ängslan.

Sorl. Höra: tecken till glädje; göra: straffad fåfänga.

Sopa. Sitt rum: lycka i affärer; en annans rum: wälförtjent aktning; en källare: motgångar.

Sparris. Se ofwan jord: ert företag lyckas; äta: ni winner förtroende.

Spegel. Bedrägeri.

 

Spel. Winst genom spel, betyder förlust af wänner; förlust genom spel, betyder lycklig förändring i ens ställning.

Spenar. En qwinnas som diar sitt barn: giftermål; en nygift qwinnas: lycklig nedkomst; en ung flickas: penningar, nöjen och lycka. Tycker en man sig hafwa sådane: ett olyckligt förebud.

Spetälska. Se Ref-orm.

Spira. Se en: förestående olycka; se flera: stor fattigdom.

Spindlar. Bedrägeri.

Spik. Wäntande ryktbarhet.

Spion. Skamliga tjenster.

Springa. Lyckligt förebud; naken: trolöshet; efter en owän: seger; ser man personer springa efter hwarandra, blir man utsatt för gräl; är det barn: lyckan småler emot er; bära de wapen eller käppar: man får höra talas om slagsmål. Är det ett fruntimmer som tycker sig springa, hotas hon af en sjukdom; är det en sjuk, må han fördubbla sina omsorger; wilja springa och icke kunna: sjukdom.

Springwatten. Falsk glädje.

Spöke. Hwitt: glädje och ära; swart: lidanden och motgångar.

Spruta. Se Klistir.

Sqwaller. Drömmer man om sqwaller, blir man utsatt för onda tungor; hör man sqwaller omkring sig, bör man akta sig att förtala sin nästa.

Stad. Befolkad: rikedom; uppbränd: hunger; förstörd: elände.

Stall. Gästwänskap, godt bemötande.

Stam. Bedräglig förmögenhet för den som tager en stam.

Stare. Öfwergående glädje.

Staty. En qwinnas: känslolöst hjerta; en mans: sorg; ser man den gå: sorgliga tilldragelser inom hus; hör man den tala: bed för edra döda barn.

Stege. Stiga upp på en: höga embeten; stiga ned: oro.

Stek. Se en tillagas: försåt; tillaga en sjelf: bedrägeri af fruntimmer; äta: förlust af egodelar.

Stenar. Sorg.

Stenget. Jaga dem, betyder hastig lycka i affärer; döda dem: fruktan.

Stensimpa. Winst om ni ser den i wattnet; förlust om ni äter den.

Stiga ned. Oro.

Stigbygel. Nesa.

Stjernor. Lysande: lycka; bleka: motgångar; i ett hus: fara för döden för någon af deß innewånare; falla från himlen: motgångar.

Sto. Wackert och wäl sadladt: förestående giftermål med en ung och wacker flicka som skall bereda ens lycka; fult och osadladt: går-an-parti, som skall ruinera er.

Stol. Utmärkelser.

Stork. Om sommaren: stöld; om wintern: fult wäder.

Storm. Skymf, stor fara.

Stormning. Seger.

Straff. Bedrägligt lugn.

Strid. Tycka sig strida: stark hälsa; se någon af de sina i strid, betyder att han är lycklig och mår wäl; se på medan fruntimmer slåß: gå miste om arf.

Strumpband. Swaghet.

Strumpor. Af linne eller bomull: måttlig förmögenhet; af siden: fattigdom. Tar man af dem, får man penningar. Äro de söndriga: bedräglig lycka.

Strupe. Skära sig i: godt hopp; beundra en wacker: lycklig kärlek.

Strypa. Någon: seger öfwer edra fiender; sig sjelf genom mat: sjukdom genom för många nöjen.

Stubb. Hwit: koketteri; färgad: hushållning; taga af den: fåfänga begär; låta borttaga den: sorglig kärlek.

Studium. Lugn och waraktig lycka.

Stuß. Se sin egen: wanära; se ett fruntimmers: slöseri.

Styltor. Storartade dårskaper.

Stål. Kroßar man, betyder det seger; rör man derwid, är ens existens i fara; kan man icke böja det: frukta någon motgång.

Städ. Winstgifwande arbete.

Stöflor. Nya: lycka i affärer; gamla: träta.

Stöld. Lycka, om man begår; motgång, om man råkar ut för.

Swafwel. Bebådar förgiftning.

Swaghet. Wacklande hälsa, som fordrar mycken omsorg.

Swala. Se den: erhålla godt budskap; se den flyga: en önskan går i fullbordan; bygga de bo i huset: redlig wandel; förstöra swalbon: underblåsa twedrägt.

Swamp. Girighet och bristande förtroende.

Swan. Hwit: rikedomar; swart: oreda i affärer. Deß sång förutsäger döden.

Swans. Wanära; hästswans, lång och tät: bistånd af wänner; afskuren hästswans: man blir öfwergifwen af sina wänner.

Swin. Lätting, som lefwer på eder bekostnad.

Swindel. Angenäm njutning.

Syn. Fruktan; tycka sig förlora synen: bedrägeri.

Syra. Smärta, dåliga affärer.

Syrsa. Onyttigt pladder.

Så. Full med win: lycka; med watten: döden.

Såg. Lycka och belåtenhet.

Sång. Sjukdom.

Sångare. Tycker man sig wara: lycka; äger man en: öfwerflöd.

Sår. Öppet: ädelmod; läkt: otacksamhet; blödande: tillgifwenhet.

Säd. På ett stort fält: fördelaktigt giftermål; skördad: lycka i handel; bära: sjukdom.

Säng. En wacker: solida affärer. Ligga deri: fara.

Söndag. Alla förslager som man drömmer för söndagen, realiseras icke.

Sönderrifwa. Lycka genom wänner.

Sömn. Bedrägligt lugn.

Sömnlöshet. Tycka sig wara ett rof för sömnlöshet: förestående oro.

T

Tadel. Wara föremål för: mißtag; utfara i: mißtankar.

Tafla. Har den leende färger: eder kärlek lider intrång; är den dyster: ni har att befara otro.

Tak. Stor förlust och trolöshet. Åka på ett tak: hotande fara; falla ned från ett: förestående olycka.

Tal. Förlorad tid om man afhör ett dylikt. Ni tillfogar er sjelf eller andra orättwisa, om ni talar om någon annan.

Tall. Lättja och feghet.

Tand. Tager man ut en: fruktan för förolämpning; att mista en tand utan förlust af en droppa blod, förutsäger död inom kort; tycker man sina tänder wara wackrare än wanligt: lycka; faller en af tänderna ut: förlust af en wän; är en större än alla de andra: familjesorger och motgångar.

Tandpetare. Dåligt tecken.

Tant. Husliga trätor.

Tapißeri. Göra: glädje utan winst.

Tarmar. Falla de ur kroppen, skall någon lemna er efter en häftig träta; tycker man sig äta dem, får man arf efter en tjenare; tycker man sig äta någon annans, blir man rik på andras bekostnad.

Testamente. Hotande död.

The. Öfwergående bekymmer.

Thermometer. Hemligt anfall på edert goda namn och rykte.

Tidning. Skämt.

Tiger. Hat; är han slagen: lycka.

Tiggare. Wara: hopp om lycka; se ett stort antal: sjukdom.

Tistel. Afskära den: lättja; blifwa stucken deraf: förolämpning eller gräl.

Tjuf. Godt förebud.

Tjufhål. Träda in i: räddning; stadna qwar: tröst; gå derur: fara.

Tjur. Afundad lycka.

Tobak. Glädje och sinliga nöjen; kasta ut: sjukdom; röka: seger.

Toilette. Se sig i full toilette: stor fara.

Torn. Slafweri.

Totte. Fattigdom.

Trana. Om sommaren: fiender eller tjufwar; om wintren: fult wäder.

Trasor. Se: skymf och elände; taga: liflig smärta; se dem på någon: en fattig skall wara er till nytta.

Trast. Förtal och mißtankar.

Tragedi. Se Komedi.

Trumpet. Se Instrumenter.

Trumslagare. Farliga förslager.

Tråd. Fattigdom.

Träck. Penningar.

Träd. Lummigt: gynnare; med torra grenar: swiket hopp; i blomma: rikedom; afskuret: oförrätter; stiga upp i ett: höga embeten; falla ner: tyder på förfall; plocka frukt af ett gammalt: arf efter gamla slägtingar; hugga omkull ett: olycka.

Trädgård. Ökad förmögenhet.

Trädsko. Wälgerning.

Träsk. Arbete och fattigdom.

Träta. Waraktig wänskap. All träta mellan män betyder: jalousi; mellan fruntimmer: oro; mellan man och qwinna: gryende kärlek.

Tunna. Full: öfwerflöd; tom: bedrägerier; kullstjelpt: bedragna förhoppningar.

Tupp. Deß galande förebådar goda nyheter; deß strid: träta.

Tunga. Pladdrande: nödwändig återhållsamhet; lång: sorg och saknad; stor: godt tecken.

Turska bönor. Förtal och smälek.

Turturdufwa. Enighet mellan makar, giftermål för ungkarlar.

Twagning. All sådan betyder nya och lyckliga affärer.

Twillingar. Lyckligt förebud.

Twål. Förstörda affärer, som förbättras.

Tågor. Bebådar regn.

Tång. Förföljelse.

Tårar. Tröst.

Täckwagn. Rikedom för den som åker inuti; höga embeten, om wagnen är förspänd med flera än twå hästar; swag lycka för den som tycker sig sitta bakpå; hastig befordran, om man kör en täckwagn.

Tändstickor. Rikedom.

Tärning. Penningeförluster.

Törne. Förtal genom grannar.

Törst. Äregirighet utan framgång; tillfredsställd: förwärf.

U

Uggla. Begrafning.

Ugn. Tillfällig lycka, om elden brinner deruti; lycka, om man stiger upp på en.

Under. Anfall af galenskap.

Underrättelse. Erhålla: mißtroende; meddela: dumt prat.

Uniform. Ryktbarhet för den som är iklädd.

Uppstigande mot himlen. Hastig, men snart öfwergående lycka.

Ur. Man bör klokt anwända sin tid.

Urin. Blomstrande hälsa; dricka; återwunnen hälsa.

Urna. Full: giftermål; tom: ogift får man lefwa; full med aska: födelse.

Ursägt. Hwarje ursägt man förbereder, är en lögn man tänker säga.

Utmaning. Sända en: wanära; emottaga en: framgång.

Utsigt. Stor och widsträckt: lycka i alla företag; inskränkt: motsatsen.

Utswäfning. Lyckliga företag.

W

Wad. Obetänksamhet.

Wagga. Rikedom.

Wakt. Ropar ni på wakt, akta er; för den någon med sig: tag er till wara för dumma streck; om den arresterar er, är det ett godt tecken; ser ni en patrull, kommer ni att lida en mindre förlust.

Waktmästare. Man bör taga sig till wara för falska wänner.

Waktel. Sorgliga nyheter.

Wanmagt. Förestående lycka.

Wansinnig. Tycker någon sig hafwa blifwit wansinnig, får han skänker och lefwer länge.

Wapen. Skarpa: twist och gräl; får man: ära. Wäpnadt folk: trötthet; förfölja de: bekymmer.

Wapensköldar. Höga embeten.

Warg. Girighet, grymhet och orättwisa. Tycker man sig hafwa besegrat en warg, skall man besegra en fiende, som har alla detta djurs egenskaper. Om man blifwit biten af en, blir man besegrad af en grym fiende.

Warglo. Se Räf.

Watten. Den som tycker sig wara mycket i watten, bör frukta slaganfall och halsfluß. Se klart och stilla watten: godt förebud, isynnerhet för resande, advokater och domare; se grumligt och upprördt watten: ogunst och ogynsam dom för advokater; wara ute på klart watten: inflytelserika wälgörare; wara på grumligt watten: förlust af slägt och wänner; falla i: fara för lifwet; warmt watten: sjukdom; dricka warmt watten: förföljelser; kallt: seger och lycka; surt watten: dödlig sjukdom; gå på wattnet: lysande framgång; se wattnet framflyta ur ett ställe der det icke kan: oro och nedslagenhet; tycker man sig ösa ur ett watten: långwariga lidanden; men om det är uttorkadt eller bortrunnet, upphör edert lidande straxt; slå ut watten: skada och sorg.

Wattenledning. Arf i förwäntan.

Wattusot. Tycker en man sig hafwa: må han då snöra till pungen; är det ett fruntimmer: hon skall bli mor genom en brottslig förbindelse.

Wax. Skadlig wekhet i karaktären.

Waxljus. Ett tändt: lycklig nedkomst; flera brinnande: hastig död.

Werksamhet. Drömmer man sig wara mycket werksam, betyder det att försumma sina affärer.

Weßla. Kärlek till en lättfärdig qwinna.

Wighet. Ådagalägga wighet i drömmen, betyder sorger, dem man med möda skall besegra.

Wilddjur. Se: onåd och sorger; wara förföljd af: förolämpning; slåß med: oundwiklig olycka; höra wilddjur tala: sorg.

Wildswin. Seger om man dödar det; fara om man ser det.

 

Win. Dricka oblandadt: styrka; blandadt med watten: swag hälsa; hwitt: nöjen; grumligt: rikedom; berusa sig af godt win: höga gynnare, lycka.

Winbär. Äta hwita: glädje och nöjen; röda: ståndaktighet; swarta: slut på ett hastigt påkommet obehag.

Wind. Sorger.

Winrankor. Öfwerflöd.

Winst. Loflig: hopp om penningar; oloflig: förlust.

Winträd. Ymnighet.

Wisa. Höra en: godt hopp; sjunga en: bedrägliga illusioner.

Wrede. Lycklig utgång af en affär, hwarom man mißtröstade.

Wåg. Förestående proceß.

Wåldtägt. Begår man: frukta då att göra er skyldig till en feghet eller låg handling.

Wäg. Gå på en wacker wäg, är ett förebud till lycka; är den ojemn och stenig, möta stora hinder: är den smal, blir man bedragen i affärer.

Wägglöß. Beswär af all upptänklig art.

Wälgerning. Bewisa en: lycka; emottaga en: olycka.

Wälling. Äta: winst.

Wälsigna någon: bedröfwelse; blifwa wälsignad: öfwergående glädje.

Wänner. Komma i sällskap med unga personer. Roa sig med dem: hastig owänskap.

 

Wärja. Bedrägeri, om man ser en; makt, om man bär en; dödlig fara om man deraf träffas.

Wärme. Känna den, betyder långt lif.

Wärpa. Se Höna.

Wäst. Elände för den som är iklädd.

V

Vaccin. Ympa: skänker, dem ni måste gifwa i eget intreße.

Vas. Full: giftermål; tom: ogift.

Viol. Huslig enighet, om man hör den; öfwergående sorg, om den är stum; farliga förslager, om drömmaren sjelf spelar.

Violblomma. Under blomningstiden: lycka i kärlek; i oläglig tid: förlust af egodelar, wänner eller älskarinnor; dubbel violblomma: ytterlig lycka eller sorg.

Visit. Emottaga en: owäntade arbeten; göra: ryktbar orättwisa; besök af läkare: winst.

Y

Yrke. Oerhörd lycka.

Yxa. Olyckligt förebud.

Z

Zebra. Otacksamhet.

Å

Åder. Sorg.

Åkare. Storartade förslager.

Ål. Falska wänner.

Åra. Hålla i åror: trötthet; bryta en åra: frukta döden; se andra föra dem: goda nyheter.

Åska. Att höra den betyder förluster eller till och med döden.

Åsna. Ser man någon springa: olycka; har hon stadnadt: sqwaller och förtal; skriar hon: oro och ängslan; betar hon: smärta.

Ä

 

Ägg. Hwita: lycka; sönderslagna: oenighet; friska: goda nyheter.

Ämbare. Bekymmer, om det är tomt; fruktan, om det är fullt med watten; sorg, om man stjelper ut det.

Äng. Wara på en äng: godt förebud för jordbrukare; för andra betyder det motgångar i affärer.

Äntring. Ett owäntadt, men efterlängtadt möte.

Äppelwin. Träta för den som dricker deraf.

Ärtor. Äta: lycka och goda affärer.

Ärtskockor. Att se sådane, betyder oförutsedda bekymmer; äta: motgång.

Äta. Bedrägeri; på marken: öfwerilning; dåligt: sjukdom; wäl: lättja; stek: winst och wälgörenhet.

Ättika. Röd: personlig förolämpning; hwit: förolämpning mot någon annan; dricka: husliga bekymmer; skämd: sjukdom.

Ö

Ö. Se Damm.

Ödla. Olycka genom falska wänner.

Öfwergifwande. Se någon som öfwergifwer sitt stånd, betyder förlust genom personer af dålig karakter. Att öfwergifwa sitt hus: winst på affärer; se sig öfwergifwen af de stora, betyder glädje och framgång.

Öfwerste. Ära, men fattigdom.

Öfwerswämning. Sorglig händelse.

Öga. Sjukt: fel, som efterföljes af ånger; förloradt: dödlig fara för ett barn; bättre än wanligt: god hälsa; tillslutet: rättwist mißtroende.

Ögonlock. Tycka sina ögonlock hafwa wuxit: man skall åtnjuta allmän aktning; tycker man att de fallit af: motsatsen.

Öken. Ensamhet på gamla dagar.

Öl. Dricka: arbete utan ersättning.

Örn. Om han flyger öfwer någon: godt tecken; faller han ner på ens hufwud: sorg; för han någon bort i klorna: frukta då en nära förestående död.

Öron. Tillslutna: toffelwälde för drömmaren, och dåligt uppförande för ett fruntimmer. Den som gör dem rena, har trogna tjenare. Äro de längre än wanligt, skall en af edra wänner göra en briljant lycka; äro de afskurna: ni blir bedragen af någon.

Örfil. Gifwa en: fred och försoning mellan man och hustru; få en: farliga twister.

Örter. Fattigdom.

Noteringar:

Två korsreferenser saknas i boken (Elände och Swärd).

Originalets stavning och interpunktion har bibehållits, även varierande stavning av en och samma ord eller varianter av personnamn. Ett fåtal uppenbarliga fel har rättats som följande (innan/efter):


End of Project Gutenberg's Den tillförlitligaste Drömboken, by Various

*** END OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK DEN TILLFÖRLITLIGASTE DRÖMBOKEN ***

***** This file should be named 50450-h.htm or 50450-h.zip *****
This and all associated files of various formats will be found in:
    http://www.gutenberg.org/5/0/4/5/50450/

Produced by Gun-Britt Carlsson, Eva Eriksson, Jens Sadowski,
and the Online Distributed Proofreading Team at
http://www.pgdp.net

Updated editions will replace the previous one--the old editions will
be renamed.

Creating the works from print editions not protected by U.S. copyright
law means that no one owns a United States copyright in these works,
so the Foundation (and you!) can copy and distribute it in the United
States without permission and without paying copyright
royalties. Special rules, set forth in the General Terms of Use part
of this license, apply to copying and distributing Project
Gutenberg-tm electronic works to protect the PROJECT GUTENBERG-tm
concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark,
and may not be used if you charge for the eBooks, unless you receive
specific permission. If you do not charge anything for copies of this
eBook, complying with the rules is very easy. You may use this eBook
for nearly any purpose such as creation of derivative works, reports,
performances and research. They may be modified and printed and given
away--you may do practically ANYTHING in the United States with eBooks
not protected by U.S. copyright law. Redistribution is subject to the
trademark license, especially commercial redistribution.

START: FULL LICENSE

THE FULL PROJECT GUTENBERG LICENSE
PLEASE READ THIS BEFORE YOU DISTRIBUTE OR USE THIS WORK

To protect the Project Gutenberg-tm mission of promoting the free
distribution of electronic works, by using or distributing this work
(or any other work associated in any way with the phrase "Project
Gutenberg"), you agree to comply with all the terms of the Full
Project Gutenberg-tm License available with this file or online at
www.gutenberg.org/license.

Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project
Gutenberg-tm electronic works

1.A. By reading or using any part of this Project Gutenberg-tm
electronic work, you indicate that you have read, understand, agree to
and accept all the terms of this license and intellectual property
(trademark/copyright) agreement. If you do not agree to abide by all
the terms of this agreement, you must cease using and return or
destroy all copies of Project Gutenberg-tm electronic works in your
possession. If you paid a fee for obtaining a copy of or access to a
Project Gutenberg-tm electronic work and you do not agree to be bound
by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the
person or entity to whom you paid the fee as set forth in paragraph
1.E.8.

1.B. "Project Gutenberg" is a registered trademark. It may only be
used on or associated in any way with an electronic work by people who
agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few
things that you can do with most Project Gutenberg-tm electronic works
even without complying with the full terms of this agreement. See
paragraph 1.C below. There are a lot of things you can do with Project
Gutenberg-tm electronic works if you follow the terms of this
agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg-tm
electronic works. See paragraph 1.E below.

1.C. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation ("the
Foundation" or PGLAF), owns a compilation copyright in the collection
of Project Gutenberg-tm electronic works. Nearly all the individual
works in the collection are in the public domain in the United
States. If an individual work is unprotected by copyright law in the
United States and you are located in the United States, we do not
claim a right to prevent you from copying, distributing, performing,
displaying or creating derivative works based on the work as long as
all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope
that you will support the Project Gutenberg-tm mission of promoting
free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg-tm
works in compliance with the terms of this agreement for keeping the
Project Gutenberg-tm name associated with the work. You can easily
comply with the terms of this agreement by keeping this work in the
same format with its attached full Project Gutenberg-tm License when
you share it without charge with others.

1.D. The copyright laws of the place where you are located also govern
what you can do with this work. Copyright laws in most countries are
in a constant state of change. If you are outside the United States,
check the laws of your country in addition to the terms of this
agreement before downloading, copying, displaying, performing,
distributing or creating derivative works based on this work or any
other Project Gutenberg-tm work. The Foundation makes no
representations concerning the copyright status of any work in any
country outside the United States.

1.E. Unless you have removed all references to Project Gutenberg:

1.E.1. The following sentence, with active links to, or other
immediate access to, the full Project Gutenberg-tm License must appear
prominently whenever any copy of a Project Gutenberg-tm work (any work
on which the phrase "Project Gutenberg" appears, or with which the
phrase "Project Gutenberg" is associated) is accessed, displayed,
performed, viewed, copied or distributed:

 This eBook is for the use of anyone anywhere in the United States and
 most other parts of the world at no cost and with almost no
 restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it
 under the terms of the Project Gutenberg License included with this
 eBook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the
 United States, you'll have to check the laws of the country where you
 are located before using this ebook.

1.E.2. If an individual Project Gutenberg-tm electronic work is
derived from texts not protected by U.S. copyright law (does not
contain a notice indicating that it is posted with permission of the
copyright holder), the work can be copied and distributed to anyone in
the United States without paying any fees or charges. If you are
redistributing or providing access to a work with the phrase "Project
Gutenberg" associated with or appearing on the work, you must comply
either with the requirements of paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 or
obtain permission for the use of the work and the Project Gutenberg-tm
trademark as set forth in paragraphs 1.E.8 or 1.E.9.

1.E.3. If an individual Project Gutenberg-tm electronic work is posted
with the permission of the copyright holder, your use and distribution
must comply with both paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 and any
additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms
will be linked to the Project Gutenberg-tm License for all works
posted with the permission of the copyright holder found at the
beginning of this work.

1.E.4. Do not unlink or detach or remove the full Project Gutenberg-tm
License terms from this work, or any files containing a part of this
work or any other work associated with Project Gutenberg-tm.

1.E.5. Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this
electronic work, or any part of this electronic work, without
prominently displaying the sentence set forth in paragraph 1.E.1 with
active links or immediate access to the full terms of the Project
Gutenberg-tm License.

1.E.6. You may convert to and distribute this work in any binary,
compressed, marked up, nonproprietary or proprietary form, including
any word processing or hypertext form. However, if you provide access
to or distribute copies of a Project Gutenberg-tm work in a format
other than "Plain Vanilla ASCII" or other format used in the official
version posted on the official Project Gutenberg-tm web site
(www.gutenberg.org), you must, at no additional cost, fee or expense
to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means
of obtaining a copy upon request, of the work in its original "Plain
Vanilla ASCII" or other form. Any alternate format must include the
full Project Gutenberg-tm License as specified in paragraph 1.E.1.

1.E.7. Do not charge a fee for access to, viewing, displaying,
performing, copying or distributing any Project Gutenberg-tm works
unless you comply with paragraph 1.E.8 or 1.E.9.

1.E.8. You may charge a reasonable fee for copies of or providing
access to or distributing Project Gutenberg-tm electronic works
provided that

* You pay a royalty fee of 20% of the gross profits you derive from
 the use of Project Gutenberg-tm works calculated using the method
 you already use to calculate your applicable taxes. The fee is owed
 to the owner of the Project Gutenberg-tm trademark, but he has
 agreed to donate royalties under this paragraph to the Project
 Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payments must be paid
 within 60 days following each date on which you prepare (or are
 legally required to prepare) your periodic tax returns. Royalty
 payments should be clearly marked as such and sent to the Project
 Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in
 Section 4, "Information about donations to the Project Gutenberg
 Literary Archive Foundation."

* You provide a full refund of any money paid by a user who notifies
 you in writing (or by e-mail) within 30 days of receipt that s/he
 does not agree to the terms of the full Project Gutenberg-tm
 License. You must require such a user to return or destroy all
 copies of the works possessed in a physical medium and discontinue
 all use of and all access to other copies of Project Gutenberg-tm
 works.

* You provide, in accordance with paragraph 1.F.3, a full refund of
 any money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the
 electronic work is discovered and reported to you within 90 days of
 receipt of the work.

* You comply with all other terms of this agreement for free
 distribution of Project Gutenberg-tm works.

1.E.9. If you wish to charge a fee or distribute a Project
Gutenberg-tm electronic work or group of works on different terms than
are set forth in this agreement, you must obtain permission in writing
from both the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and The
Project Gutenberg Trademark LLC, the owner of the Project Gutenberg-tm
trademark. Contact the Foundation as set forth in Section 3 below.

1.F.

1.F.1. Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable
effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread
works not protected by U.S. copyright law in creating the Project
Gutenberg-tm collection. Despite these efforts, Project Gutenberg-tm
electronic works, and the medium on which they may be stored, may
contain "Defects," such as, but not limited to, incomplete, inaccurate
or corrupt data, transcription errors, a copyright or other
intellectual property infringement, a defective or damaged disk or
other medium, a computer virus, or computer codes that damage or
cannot be read by your equipment.

1.F.2. LIMITED WARRANTY, DISCLAIMER OF DAMAGES - Except for the "Right
of Replacement or Refund" described in paragraph 1.F.3, the Project
Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project
Gutenberg-tm trademark, and any other party distributing a Project
Gutenberg-tm electronic work under this agreement, disclaim all
liability to you for damages, costs and expenses, including legal
fees. YOU AGREE THAT YOU HAVE NO REMEDIES FOR NEGLIGENCE, STRICT
LIABILITY, BREACH OF WARRANTY OR BREACH OF CONTRACT EXCEPT THOSE
PROVIDED IN PARAGRAPH 1.F.3. YOU AGREE THAT THE FOUNDATION, THE
TRADEMARK OWNER, AND ANY DISTRIBUTOR UNDER THIS AGREEMENT WILL NOT BE
LIABLE TO YOU FOR ACTUAL, DIRECT, INDIRECT, CONSEQUENTIAL, PUNITIVE OR
INCIDENTAL DAMAGES EVEN IF YOU GIVE NOTICE OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.

1.F.3. LIMITED RIGHT OF REPLACEMENT OR REFUND - If you discover a
defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can
receive a refund of the money (if any) you paid for it by sending a
written explanation to the person you received the work from. If you
received the work on a physical medium, you must return the medium
with your written explanation. The person or entity that provided you
with the defective work may elect to provide a replacement copy in
lieu of a refund. If you received the work electronically, the person
or entity providing it to you may choose to give you a second
opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. If
the second copy is also defective, you may demand a refund in writing
without further opportunities to fix the problem.

1.F.4. Except for the limited right of replacement or refund set forth
in paragraph 1.F.3, this work is provided to you 'AS-IS', WITH NO
OTHER WARRANTIES OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT
LIMITED TO WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR ANY PURPOSE.

1.F.5. Some states do not allow disclaimers of certain implied
warranties or the exclusion or limitation of certain types of
damages. If any disclaimer or limitation set forth in this agreement
violates the law of the state applicable to this agreement, the
agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or
limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or
unenforceability of any provision of this agreement shall not void the
remaining provisions.

1.F.6. INDEMNITY - You agree to indemnify and hold the Foundation, the
trademark owner, any agent or employee of the Foundation, anyone
providing copies of Project Gutenberg-tm electronic works in
accordance with this agreement, and any volunteers associated with the
production, promotion and distribution of Project Gutenberg-tm
electronic works, harmless from all liability, costs and expenses,
including legal fees, that arise directly or indirectly from any of
the following which you do or cause to occur: (a) distribution of this
or any Project Gutenberg-tm work, (b) alteration, modification, or
additions or deletions to any Project Gutenberg-tm work, and (c) any
Defect you cause.

Section 2. Information about the Mission of Project Gutenberg-tm

Project Gutenberg-tm is synonymous with the free distribution of
electronic works in formats readable by the widest variety of
computers including obsolete, old, middle-aged and new computers. It
exists because of the efforts of hundreds of volunteers and donations
from people in all walks of life.

Volunteers and financial support to provide volunteers with the
assistance they need are critical to reaching Project Gutenberg-tm's
goals and ensuring that the Project Gutenberg-tm collection will
remain freely available for generations to come. In 2001, the Project
Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure
and permanent future for Project Gutenberg-tm and future
generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary
Archive Foundation and how your efforts and donations can help, see
Sections 3 and 4 and the Foundation information page at
www.gutenberg.orgSection 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation

The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non profit
501(c)(3) educational corporation organized under the laws of the
state of Mississippi and granted tax exempt status by the Internal
Revenue Service. The Foundation's EIN or federal tax identification
number is 64-6221541. Contributions to the Project Gutenberg Literary
Archive Foundation are tax deductible to the full extent permitted by
U.S. federal laws and your state's laws.

The Foundation's principal office is in Fairbanks, Alaska, with the
mailing address: PO Box 750175, Fairbanks, AK 99775, but its
volunteers and employees are scattered throughout numerous
locations. Its business office is located at 809 North 1500 West, Salt
Lake City, UT 84116, (801) 596-1887. Email contact links and up to
date contact information can be found at the Foundation's web site and
official page at www.gutenberg.org/contact

For additional contact information:

  Dr. Gregory B. Newby
  Chief Executive and Director
  gbnewby@pglaf.org

Section 4. Information about Donations to the Project Gutenberg
Literary Archive Foundation

Project Gutenberg-tm depends upon and cannot survive without wide
spread public support and donations to carry out its mission of
increasing the number of public domain and licensed works that can be
freely distributed in machine readable form accessible by the widest
array of equipment including outdated equipment. Many small donations
($1 to $5,000) are particularly important to maintaining tax exempt
status with the IRS.

The Foundation is committed to complying with the laws regulating
charities and charitable donations in all 50 states of the United
States. Compliance requirements are not uniform and it takes a
considerable effort, much paperwork and many fees to meet and keep up
with these requirements. We do not solicit donations in locations
where we have not received written confirmation of compliance. To SEND
DONATIONS or determine the status of compliance for any particular
state visit www.gutenberg.org/donate

While we cannot and do not solicit contributions from states where we
have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition
against accepting unsolicited donations from donors in such states who
approach us with offers to donate.

International donations are gratefully accepted, but we cannot make
any statements concerning tax treatment of donations received from
outside the United States. U.S. laws alone swamp our small staff.

Please check the Project Gutenberg Web pages for current donation
methods and addresses. Donations are accepted in a number of other
ways including checks, online payments and credit card donations. To
donate, please visit: www.gutenberg.org/donate

Section 5. General Information About Project Gutenberg-tm electronic works.

Professor Michael S. Hart was the originator of the Project
Gutenberg-tm concept of a library of electronic works that could be
freely shared with anyone. For forty years, he produced and
distributed Project Gutenberg-tm eBooks with only a loose network of
volunteer support.

Project Gutenberg-tm eBooks are often created from several printed
editions, all of which are confirmed as not protected by copyright in
the U.S. unless a copyright notice is included. Thus, we do not
necessarily keep eBooks in compliance with any particular paper
edition.

Most people start at our Web site which has the main PG search
facility: www.gutenberg.org

This Web site includes information about Project Gutenberg-tm,
including how to make donations to the Project Gutenberg Literary
Archive Foundation, how to help produce our new eBooks, and how to
subscribe to our email newsletter to hear about new eBooks.